Runasimipi Kristiyanu Mañaykuna

Yayayku (Pater Noster - Pater Imon)

Mt 6, 9-13

 1. Chayrayku qamkunaqa kay hinata mañakuychik:
  Yayayku hanaq pachakunapi kaq,
  sutiyki much'asqa kachun;
 2. qhapaq kayniyki ñuqaykuman hamuchun,
  munayniyki rurasqa kachun,
  ima hinam hanaq pachapi, hinallataq kay pachapipas.
 3. P'unchawninkuna t'antaykuta kunan quwayku.
 4. Huchaykutari pampachawayku,
  ima hinam ñuqaykupas ñuqaykuman huchallikuqkunata pampachayku hina.
 5. Amataq kachariwaykuchu watiqayman urmanaykupaq,
  yallinraq tukuy mana allinmanta qispichiwayku.
  [Qampam qhapaq kaypas, atiypas, wiñaypaqmi much'asqa kanki.]
  Hinataq kachun, Jesus (Amén).

Kruschakuy (Signum Crucis)

Santa Kruspa unanchanrayku, awqaykunamanta qispichiwayku, Dyus Apuyku.

Dyus Yayap, Dyus Churip, Dyus espiritup Sutinpi.
Hinataq kachun (Amén).

Much'aykusqayki Mariya (Ave Maria)

Much'aykusqayki Mariya,
Dyuspa grasyanwan hunt'asqan kanki,
Apunchik Dyusmi qamwan,
warmikunamanta qullananmi kanki,
wiksaykimanta paqarimuq Jesus wawaykiri qullanantaqmi.
Santa Mariya, Dyuspa Maman,
ñuqayku huchasapakunapaq mañapuwayku kunan, wañuyniyku pachapipas.
Hinataq kachun (Amén).

Much'aykusqayki Sapay Quya (Salve Maria)

Much'aykusqayki Sapay Quya,
wakcha khuyay Mama,
kawsay ñukñu suyanayku, much'aykusqaykitaq,
Qamtam Waqyamuyku Evap qarqusqa wawankuna;
qamtam yuyakuyku, waqaspa, arqhispa, kay wiqi pachapi.
Chay ari, markayku, ñuqaykuman chay khuyapayakuq ñawiykita kutirichimuy;
Chaymantari kay qarquy pacha p'uchu kaptin,
Qullanam Jesusta wiksaykimanta paqarimuqta rikuchiwayku.
Ah llakipayakuq, ah khuyapayakuq, ah ñukñu Virgen Mariya!

Santa Dyuspa Maman, ñuqaykupaq much'apuwayku,
Jesukristup qusqaykichikmi ñisqanpa kaman qaytupaq.
Hinataq kachun (Amén).

Glorya Yayapaq - Qillpu (Gloria Patri - Doxologia)

Glorya Yayapaq, Churipaq, Espiritu Santupaqpas kachun.
(Yaya, Churi, Ch'uya Espiritupas yupaychasqa kachun.)
Ima hinam ñawpaq karqa, kunanpas, wiñaypas, mana p'uchu kayniyuq pachakamapas.
Hinataq kachun (Amén).

Apu Taytayku khuyapayawayku (Kyrie eleison)

Kay Takinatapas qhaway.

Apu Taytayku khuyapayawayku,
Kristu Jesus uyarillawayku (Jesukristu qispirichiwayku),
Apu Taytayku khuyapayawayku.
Hinataq kachun (Amén).

Santum / Santon (Sanctus)

Is 6, 3 + Mt 21, 9

Santum, santum, santum tiksi muyuntinpi Apu Dyus,
kusi gloryaykiwanmi hanaq pachapas kay pachapas hunt'asqa.

Kusi samim hanaq pachapi (Kusi samim Dawidpa churinpaq),
apunchikpa sutinpi hamuqri yupaychasqallataq kachun,
kusi samim hanaq pachapi.

Hinataq kachun (Amén).

Dyuspa Chitan / Dyuspa Uwiha Uñan / Dyuspa Kurdirun (Agnus Dei)

Kristu, Dyuspa Chitan, runakunap huchan hurquq, khuyapayawayku,
Qampa sumaq kawsayniykita quwayku.
Hinataq kachun (Amén).

(wak hina:)
Kristu, Dyuspa Uwiha Uñan (Kurdirun), kay pachap huchanta apaq, khuyapayawayku,
Qampa sumaq kawsayniykita quwayku.
Hinataq kachun (Amén).

(Jn 1, 29: Juanmi paqarinninta, payman Jesus hamusqanta rikuruspan ñirqa: "Qhaway runakunap huchan hurquq Dyuspa Chitanta" ñispa.)

Iñini (Credo)

Iñinim Dyus Yaya llapa atipaqman,
hanaq pachap kay pachap ruraqinman.
Jesukristu paypa Sapay Churin Apunchikmanpas;
kaymi Espiritu Santup k'achayninmanta (grasyanmanta) runa tukurqan,
Qullana Mariyap (Virgen Santa Mariyap) wiksanmanta paqarimurqan;
Ponsyu Pilatup siminmanta muchurqan;
Kruspi chakatasqa wañurqan,
p'ampasqataq karqan;
ukhu pachakunaman uraykurqan,
kimsa ñiqin p'unchawpi wañusqakunamanta kawsarimpurqan;
hanaq pachakunaman wicharipurqan;
chaypim Dyus Yaya llapa atipaqpa paña makinpi tiyachkan,
chaymantan kay pacha p'uchu kayta
kawsaq runakunata wañusqakunatawanpas taripaq hamunqa.
Espiritu Santuman iñinim,
Santa Inlisya Katulikata [Ch'uya tukuypaq inlisyata],
Santukunap hukllachakuyninta,
huchakunap pampachakuyninta,
ayakunap kawsarimpuyninta,
wiñay kawsaytapas iñinitaqmi.
Hinataq kachun (Amén).

Ñuqa huchasapa (Confessio generalis)

Ñuqa huchasapa,
llapa atipaq Diospa ñawpaqinpi kunfisakuni
qamkuna wayqipanaykunap ñawpaqiykichikpipas;
anchatam huchallikurqani,
yuyaywan, rimaywan, ruwaywan,
mana ima hunt'ayniywanpas:
huchaymi, huchaymi, ancha hatun huchaymi.
Chayraykum mañakuni wiñay Virgen Santa Mariyata,
anhilkunata, llapa santukunata,
qamkuna wawqipanaykunatapas,
Taytanchik Dyusmanta mañapuwanaykichikpaq.
Hinataq kachun Jesus.

Mariyap Dyusta yupaychasqan (Magnificat)

Lk 1, 46-55

 1. Chaymi Mariyaqa ñirqan:
  "Almaymi Apuy Dyusta hatunchan,
 2. sunquytaq Qispichiqniy Dyuspi kusikun.
 3. Kay kamachin wakcha warmitam qhawariwarqan, kunanmantaqa lliw miraykunam "kusisamiyuqmi" ñiwanqa,
 4. hatunchaqkunata Atiyniyuq Dyus rurapuwasqanrayku. Ch'uya ñisqan sutinqa.
 5. Dyusqa manchakuqninkunatan miray-miraykama khuyapayan.
 6. Makinwanmi atiyninta rikuchirqan, anchaykachaqkunatam ch'iqichirqan.
 7. Atiyniyuqkunatam kamachikuchkaptin wikch'urqan, wakchakunatataq huqarispa hatuncharqan.
 8. Yarqasqakunatam allinkunawan saksachirqan, qhapaqkunatataq mana imayuqta kutirichirqan.
 9. Kamachin Israeltan yanaparqan,
 10. Abrahamta miraynintawan khuyapayachkanallanpaqmi yuyarirqan machulanchikkunaman prometesqanman hina"
  ñispa.

Pukyu: Sociedades Biblicas Unidas-pa runasimiman t'ikrasqan; Runasimi.de-pa llamk'apusqan, qillqayta allinchasqan

Jesuspa Yurisqan (Navidad ñisqamanta willasqa)

Lk 2, 1-20

 1. Chay p'unchawkunapim hatun kamachiq Augustuqa kamachikurqan llapa llaqtakunapi tiyaqkuna yupasqa kanankupaq.
 2. Kay runa yupayqa chayllaraqmi qallarirqan Sirya suyupi sullk'a kamachiq Kiriniyu (Quirinius) kamachikuchkaptin.
 3. Llapallataq yupasqa kanankupaq yurisqanku llaqtamankama rirqanku.
 4. Hinam Husiypas (José) Galileapi Nazaret llaqtamanta Judea hap'iyman wicharqan, Davidpa llaqtam Belenman, Davidpa mirayninmanta kasqanrayku.
 5. Chaymanqa rirqan paywan kasarakunanpaq rimaykusqaña Mariyawan yupasqa kananpaqmi, Mariyaqa unquqmi kachkarqan.
 6. Paykuna chaypi kachkaptinkutaq wachakunan killaqa hunt'akurqan.
 7. Hinan phiwi qhari wawanta wachakurqan, walthanawan walthaykuspataq uywa qaranapi siriykachirqan paykunapaq tampupi mana kampu kasqanrayku.
 8. Belen (Bethlehem) llaqta qaylla kampupitaq michiqkuna kachkarqan uywankuta tutantin qhawaspanku.
 9. Chayllamanmi Apu Dyuspa anhilninqa paykunaman rikhurirqan, Apu Dyuspa lliphlli kaynintaq paykunaman k'anchaykurqan, hinan sinchitapuni mancharikurqanku.
 10. Chaymi anhilqa paykunata ñirqan: "Ama mancharikuychikchu, ancha allin willakuytan willasqaykichik, chaywanmi llapa runa q'uchukunqa.
 11. Kunanmi Davidpa llaqtanpi huk Qispichiq yuripusunkichik, payqa Dyuspa Akllasqan Kristun, payqa Apunchikmi.
 12. Chayta yachanaykichikpaqqa kay hinatan tarinkichik: Huk wawan walthanawan walthaykusqa uywa qaranapi siriykusqa kachkanqa" ñispa.
 13. Chayllamanmi anhilwan hanaq pachapi achka anhilkuna rikhurimurqan Dyusta yupaychaspanku:
 14. "Dyusqa hanaq pachapi yupaychasqa kachun! Dyuspa khuyapayasqan runakunataq kay pachapi sumaqta kawsachun!" ñispa.
 15. Hanaq pachaman anhilkuna kutipuptinkutaq michiqkunaqa ñinakurqanku: "Hakuychikyá Belen llaqtata, hinaspa rikumusun Apunchik Dyuspa willawasqanchik imachus kasqanta" ñispa.
 16. Utqhaylla rispankutaq Mariyata Husiytawan, wawatapas uywa qaranapi siriykusqata tarirqanku.
 17. Chayta rikuspataq wawamanta anhilpa paykunaman ñisqanta willakurqanku.
 18. Chaymi llapan uyariqkuna muspharqanku michiqkunap willakusqanmanta.
 19. Mariyataq ichaqa chaykunata yuyaymanaspa sunqunpi allintapuni hap'irqan.
 20. Michiqkunataq uyarisqankumanta hina tukuy imapas kasqanmanta yachaspanku, rikusqankumantawan, Dyusta hatunchaspa yupaychaspa kutipurqanku.

Pukyu: Sociedades Biblicas Unidas-pa runasimiman t'ikrasqan; Runasimi.de-pa llamk'apusqan, qillqayta allinchasqan

Glorya Dyuspaq hanaq pachapi (Gloria in Excelsis Deo)

Lk 2, 14

Glorya Dyuspaq kachun hanaq pachapi, kay pachapitaq sumaq kawsay kachun Dyuspa chikllasqan runakunapaq.
Glorya Dyuspaq kachun hanaq pachapi.

Glorya kachun Apu Dyuspa sapay churin Jesukristupaq,
Glorya Dyuspaq kachun hanaq pachapi.

Glorya kachun tiksi muyuntin runakunap huchan pichaqtaq,
Glorya Dyuspaq kachun hanaq pachapi.

Hinataq kachun (Amén).

Chunka Kamachiykuna (Decem Mandata - Dekalogos)

(Ex 20, 1-17; catequismo ñisqamantam hap'isqa, manataq Dyuspa Simin Qillqap rimaynin hinallachu, iskay wak hina kaq liwrumantam)

Dyuspa chunkantin kamachikusqan simikunaqa ñiwankum:

 1. Dyusman sunqu kanki tukuy ima hayk'atapas llallispa! (Dyusta munanki, pay sunqulla kanki, tukuy imatapas llallispa!)
 2. Ama Dyuspa qhapaq sutinta qasimanta huqarinkichu!
 3. Dumingukunapipas phistakunapipas Dyusta much'akuspa samakunki!
 4. Taytaykita mamaykita yupaychanki! (Yayaykita mamaykita yupaychanki!)
 5. Ama runa masiykita wañuchinkichu!
 6. Ama wachuqchu kanki! (Ama llumpaq sunqu kayniykita qulluchinkichu!)
 7. Ama suwakunkichu!
 8. Ama runa masiykita qasimanta tumpankichu! (..., amataq llullakunkichu!)
 9. Ama runa masiykip warminta munapayankichu!
 10. Ama runa masiykip ima hayk'antapas munapayankichu!

Ex 20, 1-17 (Moisespa Dyusmanta hap'isqan kamachisqakuna, Dyuspa Simin Qillqamanta)

(1) Dyusqa kay tukuyta rimaspa ñirqan:

 1. (2) Ñuqam Apuyki Tayta Dyus kani; Egiptomanta hurqumurqayki, wata runallapuni kasqaykimanta.
  (3) Ñuqamanta hawaqa wak dyusniyki ama kachunchu.
  (4) Ama ima lantitapas rurakunkichu, imaman rikch'akuqtapas, hanaq pachapi, kay pachapi, amataq allpap ukhunpi yakupi kaqman rikch'akuqtapas.
  (5) Ama qunqurikunkichu chaykunaman, amataq yupaychankichu. Imaraykuchus ñuqam Apuyki Tayta Dyus kani sinchi, qhusqu Dyus. Taytakunap huchallikusqanmantam wanachasaqpuni churinkunata willkankunatapas kimsa ñiqin miraykunakama, tawa ñiqin miraykunakamapas. (6) Ichaqa khuyawaspa, kamachikusqaykunata uyarikuq runakunata waranqantin mirayninkamam khuyapayasaq.
 2. (7) Ama qasi mana kaqta huqarinkichu Apuyki Tayta Dyuspa sutinta; Tayta Dyusqa manam saqinqachu Dyuspa sutin qasimanta huqarikuqta mana wanayniyuq.
 3. (8) Ama qunqankichu samarikuna p'unchayta Dyusniykipaq t'aqapuyta.
  (9) Suqta p'unchawta llamk'anki, chay p'unchawpitaq tukuy ruranayki kaqta ruray.
  (10) Qanchis kaq p'unchawri samarikuna p'unchaw kanqa, Apuyki Tayta Dyuspaq t'aqasqa. Chay p'unchawpi ama imatapas rurankichu.
  (11) Tayta Dyuspas suqta p'unchawpi rurarqan hanaq pachata, kay pachata, mama quchata, chay rurasqankunapi tukuy ima kaqkunatapas. Qanchis kaq p'unchawpitaq samarikurqa. Chayrayku Tayta Dyusqa samarikuna p'unchawta saminchaspa ñirqan, payllapaq t'aqasqa kasqanta.
 4. (12) Taytaykita mamaykitawan hatunpaq qhaway, chay hinapi Apuyki Tayta Dyuspa qunan allpapi unayta kawsanaykipaq.
 5. (13) Ama wañuchinkichu runa masiykita.
 6. (14) Ama khuchichakunkichu kasarakusqaykita wasanchaspa.
 7. (15) Ama suwakunkichu.
 8. (16) Ama runa masiykip hayunta llullakuspa rimankichu.
 9. (17) Ama munapayankichu runa masiykip wasinta;
 10. ama munapayankichu runa masiykip warmintapas, qhari kamachintapas, warmi kamachintapas, wakantapas [buwistapas], asnuntapas, amataq ima kaqtapas.

 

Doctrina Christiana y Catecismo para instrucción de los Indios 1584 en lengua Quichua (Qhichwa simipi)

Chunkantin Kamachikuykuna: Exodus 20:1-17, achka t'ikrasqakuna, achka k'iti rimaykunapi

Runasimipi Yayayku (Taytayku): Matiyu (Mateo) 6:9-13, achka t'ikrasqakuna, achka k'iti rimaykunapi

Qallariyninpim Simi karqan: Huwan (Juan) 1:1-14, achka t'ikrasqakuna, achka k'iti rimaykunapi

Dyusqa chay hinatapunin khuyawarqan - Huwan (Juan) 3:16 - ancha achka hina t'ikrasqakuna

Tayta Diosmi michiqniy: Mana imapipas pisichiwanchu / Salmo 23, achka t'ikrasqakuna, achka k'iti rimaykunapi

Runasimipi Willakuykuna, Qillqasqakuna

Ch'uya Qillqata, Katisismu ñisqatapas chaqnamuy

Rapip qallananman


Huk hina qillqasqa chunkantin kamachikuykuna

Fundación Evangélica para el Desarrollo y Entrenamiento de Pastores Indígenas (FEDEPI) ñisqap llika tiyananpi (http://www.fedepi.org):

Ayakuchu rimaypi (PDF) - Imbabura rimaypi (PDF) - Chimpurasu rimaypi (PDF)


Ch'uya Qillqata ñawiriy!

Ch'uya Qillqata kay internet llika tiyaymanta chaqnamuy

(bible.is):

(youversion.com):


Jesusmanta pilikulata runasimipi qhaway! (http://www.inspirationalfilms.com/)

(qallanaman - top)


Last update: 21 Sep 2013. © runasimi.de.  The contents of this page may be distributed for non-commercial purposes, especially for spreading knowledge of the Runasimi language in the world and strengthening its position in its home lands. Please quote the original author (if not mentioned by name, write runasimi.de), and set a link to this page (write down URL, if texts or images of this page are used in printed version).