Sanpanka 30 agustu p'unchaypin, l67l watamanta pacha, Lima llahta runaqa puririn Santa Rosa de Lima mamacha manchay unanchah.

Rosa de Santa Mariyan sutinqa karan manarah "canonización" nisqa kamarikushahtin. Sinchi askha "milagros" nisqata ruwahtinmi, kay mamachaqa rihsisqa rixuripun mana Perú llahtallanchispichu, ichaqa hinantin llahtakunapi, tihsimuyuntinpi. Chaymi unanchasqa rixuripun "Patrona del Perú, América y las Filipinas" nisqa sutiyasqa.

Kay Mamachamanta Willakuy

L ima llahtah pisqa chunka huhniyuh kamarikusqan qhipantan, "Ciudad de los Reyes" nisqapi, Dun Firnandu Torres de Portugal virrey hina kashahtin, paqarin Santa Rosaqa. Taytanmi karan Dun Gaspar Flores, mamantah duña Mariya de Oliva. Paykunan sutincharanku Isawil nispa.

Q uives llahtapin, Cantah suyupi, Limamanta 6O kilumitrupi karunchasqapin, "Confirmashun" sacramentota chaskin, Arzobispo Santo Toribiyu Mogrovexuh makinmanta. Chaypachaqa Santa Rosah taytanmi llank'achisharan Araway qulqi q'uyata. Chaypachatahmi Isawil sutinta chalarakapun Rusaman.

R usaqa p'achallikunmi "Tercera Orden de Santo Domingo" unkuwan chunka p'unchay agustupi, 1606 watapi. Chay warachikuyqa kasqayá kikin Santo Domingo conventupi. Chaypa inlisanmanmi sapa p'unchay purisqa taytacha mañakuh.

S anta Rusaqa chayarunyá altarkunaman chay Lima llahtah hina kawsayninpi. Qhawahmi sullk'a ñaña turankunata tukuy imapipas, chaymantatahmi taytacha mañakuyman churakuh. Chaymantapis mana phiwi wawa kashaspa llank'aymanmi churakuh qulqita taytamamanman qukanpah. Chaymi, tuta p'unchay, kaykunata ruwah: llank'ahtah, taytacha mañakuhtah churakuh. Sinchi pisillatan samayuh puñuyninpiqa.

Y upaychakuymanmi, "Obediencia" nisqaman sinchita churakuh. Wawa kasqanmanta pachayá chaytaqa chaninchah. Chaymi wañuy p'itipi rixurispa panpachayta mañakuran taytamamanmantapis,kunphisurninkunamantapis.

L lanp'u sunqu kayninpin, Rusaqa rixurillanpaschu axllasqa sipas hinaqa. Chaypachaqa riki llahta masinchisqa taytacha sunqun rixuriranku runakunah rimananpah.Chaymi lluypa lirp'unpah Rusaqa ancha k'umuykukuh sunqu, ullpuykuh sunqu ima karan.

 

Phutukunaqa: La República qilqah taqinmanta mañakusqan.

Diario La República

Chaymantapis Santa Rusaqa ancha Diyusman, runa masinman sunquyá karan. Chaymi usqharichih duminiku kurakunata Evangeliyu rakirih puririnankuta, huh yunka suyu ima puririnankuta, "misiones" nisqa ruwamunankupah.

Rosa de Santa Mariyaqa kinsa chunka huhnniyuh watan kaman kawsakusqa. Kinsa killa wañunanpah kashantinqa qurpachakuran Gonzalo de la Mazah wasinpi. Kunanqa chaypiyá sayaripun Monasterio de Santa Rosa nisqa axlla wasi.


Waturikunsunchis runasimi.de nisqata.

   

Versión en Castellano