Hisuspa paqarisqanmanta

Lukas (Lucas) 2:1-21 - ancha achka hina t'ikrasqakuna

Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna kimsantin hanllalli allin qillqaypim qillqasqa: "Urin Runasimi / Urin Qhichwa simi", "Shukyachishka Kichwa simi" ñisqapi ("standard": 3 vocales/vowels a/i/u, k/q/w, Quechua sureño, Kichwa unificado).

Liwru/T'ikraqSuyuK'iti rimayLukaspa qillqasqan iwanhilyu 2:14
Enrique Pélach, Demetrio Molloy 1974Quechua (sureño), PerúRunasimi (urin Piruw) Dyuspaq glurya kachun Hanaqpachapi, kay pachapitaq hawka kawsay kachun Paypa kuyasqan runakunapaq.
Homer P. Emerson 1954Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka Qapaq kay kachun Dyusman altu-altukunapi, kay pachapi hawkayay, runakunapiñataq munakuy!
Chuya Qellqa 1987Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka Dyusyá hanaq pachapi alabasqa kachun! Kay pachapipas Dyuspa fawurisisqan runakunapaqyá hawkayay kachun.
Chuya Qellqa 2012Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka Dyusyá hanaq pachapi yupaychasqa kachun! Kay pachapipas Dyuspa kuyasqan runakunapaqyá hawkayay kachun!
Clorinda Matto de Turner 1901Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) Qapaq kanchay hanaqpachapi kachun Pachakamaqpaq; kay pachapitaq wayllukuy allin rurayniyuq qharikunapaq.
Apunchis Jesukristoq Mosoq Rimanakuynin 1947Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) Glurya hanaqkunapi Dyusman, Kaypachapitaq allinkausay, runakuna purapi allin munay kachun.
Diospa Simin Qelqa 1988Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) Dyusqa hanaq pachapi yupaychasqa kachun! Dyuspa khuyapayasqan runakunataq kay pachapi sumaqta kawsachun!
Diospa Simin Qelqa 2004Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) Dyusqa hanaq pachapi yupaychasqa kachun! Dyuspa khuyapayasqan runakunataq kay pachapi sumaqta kawsachun!
Wycliffe Mosoq Testamento 2013Este de Apurímac, PerúApurimaq Dyusyá hanaq pachapi alabasqa kachun! Hinallataq kay pachapipas Dyuspa khuyakuynin chashkiq runakunapaq hawkayay kachun!
Hilario Huanca, Hermann Wendling 2007Puno, PerúPunu (Qullaw) Yupaychasqa kachun Dyusqa hanaq pachapi, kay pachapitaq allin kawsay kachun paypaq munasqan runakunapaq.
Sumaj notisias Lucaspa eskribisqanman jina 1951Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) Glurya janaqpachapi Dyusman, Kaypachapitaq sunqu-tiyaykusqa-kay kachun, runas ukhu allin wuluntad kachun.
Dios parlapawanchej 1976Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) Janaq pachapi Dyus yupaychasqa kachun! Kay pachapitaq Dyus runasta payman allinyachikun. Paykunamanta pay kusikun.
Diosmanta Qhelqa 1993Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) Glurya kachun Dyusman janaq pachapi, kay pachapitaq sunqu tiyaykuy kachun Dyuspa munakuyninpi kaqkunapaq.
Diosmanta Qhelqa 1997Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) Glurya kachun Dyusman janaq pachapi, kay pachapitaq sunqu tiyaykuy kachun Dyuspa munakuynimpi kaqkunapaq.
Dios Tatanchispaq Musuq Rimanayninkuna 1985Norte de BoliviaApulu (Buliwya) Janaq pachapi Dyus alabasqa kachun! Kay pachapitaq sunqu tiyaykuy kachun Dyuspaq khuyapayasqan runakunapaq!
Dios Tatanchispaq Musuq Rimanayninkuna 2006Norte de BoliviaApulu (Buliwya) Janaqpachapi kaq Dyusqa sumaq k'anchayninpi athunchasqa kachun! Sumaqpi kaytaq kaypachapaq kachun, Dyuspaq munakusqan runakuna chawpipi!
Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento 1954Quichua del EcuadorKichwa shimi Janak pachapi Dyusman sumay kachun, nishpa, Allpapi kasi kawsay, runakunaman alli munay.
Leonidas Proaño, Jesucristopaj Alli Huillai 1972Quichua del EcuadorKichwa shimi Jatun honra Tayta Dyuspak jawa pachapi kachun, paypak kuyashka runakunapakpish kay pachapi kasilla kawsana kachun.
Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997Quichua del EcuadorKichwa shimi Jawa-Pachapi Pachakamak kushikuy kachun, allpa-pachapika runakunapash kushi-kasikawsay charinchun: kaymi Pachakamakpak karay paypak kushkapak pacha.
Dios Rimashca Shimicunami 1989Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Jawa pachapi kak Tayta Dyuslla, sumakmari kanki. Kay pachapipish pay kushkata chaskikkunaka alli sumak kawsayta charichun!
Dios Rimashca Shimicunami 2004Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Jawa pachapi kak Dyustaka tukuykuna alli nishka kachun! Kay pachapipish pay k'uyashpalla kushkata chaskikkunaka sumak kawsayta charichun!
Mushuj Testamento Diospaj Shimi 2010Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Jawa pacha Dyuslla, sumakmari kanki! Kampak jatun k'uyayta chaskikkunaka, sumak kawsayta charichun!
Diospaj Shimi 1994Imbabura, EcuadorImpapura Kichwa Jawa pachapi Tayta Dyuska, punchapampakumi kanki ni tukushka kachun! Allpapi kawsak jentekunaka, kasilla alli kawsayta, Dyuspak ali munaytapash charichun!
Diospaj Shimi 2010Imbabura, EcuadorImpapura Kichwa Jawa pachapi Tayta Dyuska, punchapampakumi kanki ni tukushka kachun! Allpapi kawsak jentekunapash, kasilla alli kawsayta, Dyuspak alli munayta charichun!
Dios Rimashcata Quillcashcami 2010Cañar, EcuadorKañari Kichwa Jawa pacha Dyuska, alli nishka kachun! Dyus kuyashkakunaman kushi tiyachun!
Jesucristo Imashna Causashcada Imada Yachachishcada 1973Salasaca, EcuadorSalasaka Kichwa Jawa pachapi tiyak Tayta Dyus, kanka kuyllami kanki. Kay pachapipish pay kushkata japikkunapish kushilla kawsanata charichun.
Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento 2013Salasaca, EcuadorSalasaka Kichwa Jawa pachapi kak Dyustaka, ‘Kanka alli k'uyllantimi kanki,’ nichun. Kay pachapi kawsakkunash Dyus k'uyashkakuna kashkamanta alli kawsayta charishpa tukin apanakuchun.
Colegio Don Bosco 1988Napo, EcuadorNapu Kichwa Jawa pachapi Dyus chakchashka kachun! ¡kay allpapi Dyus llakishka runakuna ganas kawsanata charinakuchun!
Hermanos Libres del Ecuador 1982Tena, EcuadorTena Kichwa Dyus sumakyachishka kachun jawa pachapi, kay pachapi ganaslla kawsana, runakunapak alli munay kachun.
Diospa Shimi 1992Pastaza, EcuadorPastasa Kichwa Dyus sumakyachishka kachun jawa pachapi, kay pachapis ganaslla, runakunapak alli munay kachun.
Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi 1992Oriente, EcuadorKichwa shimi Tukuy jawapachapi kakukkuna Dyusta alabashka kachun. Kai pachapika tukuy Dyusta kushiyachik runakuna kunkaylla kawsanakuchun.

Quechua sureño - Runasimipi (Enrique Pélach, Demetrio Molloy 1974)

 1. Chay punchawkunapi hatun kamachikuq impiradur Sisar Awgustu sutiyuq huk urdinta qurqa, intiru kamachisqan nasyunpi lliw runakuna sinsupi yupasqa kanankupaq.
 2. Kay runakuna yupaymi primir sinsu karqa, Sirinu Sirya llaqtapi gubirnadur kachkaptin.
 3. Llapallan runakuna sapakama kikin llaqtankupi sutinku sinsachikunanku karqa, hinaptinmi Husiypas,
 4. Dawidpa familyanmanta kachkaspan, Galiliyapi Nasarit llaqtamanta lluqsirqa, hinaspa wicharirqa Hudiya Pruwinsyapi Bilin sutiyuq llaqtaman. Kaymi Dawidpa llaqtan karqa;
 5. chay Bilin llaqtapi sinsachikuqmi rirqa Husiy, Mariya warminwan kuska, pay wiksayuq kachkaptin.
 6. Bilin llaqtapi kachkaptinkuñataqmi Mariyapa unqukunan punchaw chayamurqa.
 7. Chaymi sapallan ñawpaq qari wawachanta wachakurqa, hinaspanmi pañalkunawan maytuykuspa, uywakunapa puñunan wasipi (pisibri nisqapi) siriykachirqa, samaykunankupaq wasita mana tariyta atispanku.
 8. Chay ladu kampunkunapi karqaku michiq runakuna, tutantin animalninkuta turnumpi kuidaspanku.
 9. Taytachapa willaq anhilninmi paykunaman rikurirqa, hinaptin Dyuspa glurya akchin sumaq kanchayninwan paykunapa muyuriqninkuta kancharirqa; chaywanmi michiqkuna hatunllataña mancharikurqaku.
 10. Anhilñataqmi paykunata nirqa: "Ama mancharikuychischu; ñuqam hamuni huk musuq allin nutisya willaqnikichis; kay nutisyam llapallan llaqta runakuna kusirikunankupaq kanqa.
 11. Kunan punchawmi, Dawidpa llaqtanpi qamkunapaq nasimun huk Qispichiq Hisukristu Siñur;
 12. kaynapim Payta riqsirunkichis: tarimunkichis chayllaraq nasisqa huk qulla wawachata, pañalkunawan maytuykusqata, animalkunapa puñunan wasipi (pisibripi) sirisqata," nispa.
 13. Hinallamanmi huk anhilkuna rikuriramurqaku, hinaspa llapallanku Dyusta yupaycharqaku kaynata nispanku:
 14. "Dyuspaq glurya kachun Hanaqpachapi, kay pachapitaq hawka kawsay kachun Paypa kuyasqan runakunapaq."
 15. Anhilkuna Hanaqpachaman kutimuspankuña, michiqkuna paykuna-pura parlanakurqaku: "Haku risunchis Bilinman, hinaspa chay pasasqanta qawamusun Tayta Dyuspa willawasqanchisman hina," nispanku.
 16. Chaymi apurayllamanña rirqaku hinaspa tarimurqaku Mariyata, Husiyta, chayllaraq nasisqa qulla wawachatawan, animalkunapa puñunan wasipi (pisibripi) sirisqata.
 17. Michiqkuna Niñu Dyusta rikuruspanku, (Mariyaman Husiymanpas) willakurqaku kay Wawachamanta anhilkunapa paykunaman willasqankuta.
 18. Hinaptinmi lliw uyariqkuna admirasqa llaña qiparqaku michiqkunapa willakusqankuwan.
 19. Chaykamataqmi Mariya tukuy kay pasasqankunata sunqun ukupi waqaycharqa yapa-yapamanta yuyaripakuspa.
 20. Chaymanta michiqkuna kutipurqaku Tayta Dyusta yupaychastin i agradisikustin, tukuy imaymana rikusqanku uyarisqankupas ñawpaq paykunaman willasqa imam kaqlla kasqanmanta.
 21. Pusaq punchawmantam, Kamachikuy Liy Simipi nisqanman hina qulla Wawachapa kuirpuchampim chikan kirichata ruwarqaku; chaypam sutin "sirkunsisyun" nisqanku. (Hudiyu runakunapa kustumbrasqankuman hina); hinaspataq suticharqaku HISUS sutiwan: kay suti anhilpa willasqan karqa manaraq mamitan Mariya wiksayuq kachkaptin.

Santos Evangelios y Hechos de los Apóstoles: Primera versión católica en quechua y castellano. Editorial Andina, Lima 1974. 494 pp. Uyaychaqkuna: Enrique Pélach y Feliu, Demetrio Molloy MacDermott. Taytanchis Jesucristopa Santo Evangelion San Lucaspa Qellqasqan: Diospa Rimaynin (Palabran) Runaman Tukurqa, p. 301.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Florencio Segura 1954).

Hisuspa nasisqan.

 1. Kaynapim chay punchawkunapi rriy Awgustumanta lluqsimurqa huk kamachikuy, llapallan runakuna qillqasqa kanampaq.
 2. Kaymi karqa Siryapi Kiriniyupa munaychakuynimpi chayraq qillqay.
 3. Qillqasqa kanankupaqñataqmi llapallanku rirqa llaqtanmankama.
 4. Chaymi Husiy Galiliyapi Nasarit llaqtamanta wicharirqa Hudiyaman, Dabiypa llaqtan Bilin sutiyuqman, Dabiypa qatiqninkunamanta ayllunmantawan kasqanrayku,
 5. rimaykusqanña wiksayuq Maryapiwan qillqasqa kanankupaq.
 6. Paykuna chaypi kachkaptinkuñataqmi, wachakunan punchaw chayamurqa.
 7. Hinaptinmi piwi qari wawanta wachakurqa, hinaspam pañalwan wankuykuspa, uyawakunapa mikunan artisapi siriykachirqa, paykunapaq samana wasipi mana kampu kasqanrayku.
 8. Hina chaykunapitaqmi karqa purumpi michikuqkuna, tukuylla tuta michisqankuta kuydaspanku.
 9. Hinaptinmi Kamaqpa huk angilnin ñawpaqninkupi rikuriykurqa, Kamaqpa qapaq kaynin muyuriqninkupi kanchariykuptintaqmi, hatumpi mancharikurqaku.
 10. Chaymi angil nirqa: Ama manchakuychikchu; qaway, llapallan runakunapaq hatun-hatun kusikuy allinkunatam niykichik;
 11. Dabiypa llaqtampi huk Salbaq, Kamaq Kristu nisqa nasipususqaykichikrayku.
 12. Huk wawacha pañalwan wankusqa, uywapa mikunan artisapi sirisqa tarimusqaykichikñataqmi kanqa qamkunapaq siñal.
 13. Hinaptinmi qunqayllamanta angilwan rikuriramurqa achkallaña hanaq pachapi kaqkuna Dyusta alabastin:
 14. ¡Qapaq kay kachun Dyusman altu-altukunapi, kay pachapi hawkayay, runakunapiñataq munakuy! nispanku.
 15. Kaynapim paykunamanta angilkuna hanaq pachaman ripukuptinku, michiqkuna ninakurqa: Hakuchik kunan Bilinkama, hinaspa qawamusun Kamaqpa kay yachachiwasqanchik pasaqta.
 16. Utqayllamanña rispankum, tarimurqaku Maryata Husiytawan, wawachatañataq uywapa mikunan artisapi siriykusqata.
 17. Qawaykuspañataqmi willakurqaku kay wawamanta paykunaman nisqa kasqanta.
 18. Hinaptinmi llapa uyariqkuna admirakurqa michiqkunapa nisqanmanta.
 19. Maryam ichaqa waqaycharqa tukuy kaykunata, sunqullampi yuyaymanaspan.
 20. Michiqkunañataqmi kutipurqa, paykunata nisqata hina, tukuy imatapas uyarisqankumanta rikusqankumantawan Dyusta alabaspa qapaqchastin.
 21. Wawa kuchunkanankupaq pusaq punchaw tukuruptinmi, Hisuswan suticharqaku, manaraq mamampa wiksampi rukurimuchkaptin angilpa sutichasqanwan.

Juampa qillqasqan Evangelio. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1954. 68 pp. T'ikraqnin: Florencio Segura.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Chuya Qillqa 1987).

 1. Chay punchawkunapim Riy Sisar Awgustu kamachikurqa llapallan llaqtakunapi runakuna yupasqa kanankupaq.
 2. Kay punta kaq sinsuqa karqa Sirya lawpi Sirinyu prifictu kachkaptinmi.
 3. Chayraykum sapakama rirqaku nasisqanku llaqtaman padrunachikunankupaq.
 4. Chaymi Dawidpa kastanmanta kasqanrayku Husiy rirqa Galiliya lawpi Nasarit llaqtamanta Hudiya lawpi Bilin llaqtakama. Dawidqa Bilin llaqtayuqmi karqa.
 5. Husiyqa rirqa padrunachikunankupaqmi warmin kananpaq rimapayasqaña Mariyapiwan. Mariyaqa wiksayuqñam kachkarqa.
 6. Bilinpi kachkaptinkum Mariyapa wachakunan punchaw chayaramuptin
 7. wachakururqa piwi qari wawanta. Samakuna wasipi mana kampu kaptinñataqmi pañalkunawan maytuykuspan animalman qarana artisapi siriykachirqa.
 8. Chay Bilin llaqtapa hichpan purunpim karqa michiqkuna. Paykunam uwihankuta tuta kuidachkarqaku.
 9. Paykunamanmi qunqaymanta Siñurpa anhilnin rikuriykurqa muyuriqninkuta kancharistin. Michiqkuna anchallataña mancharikuruptinmi
 10. paykunata anhil nirqa: —Ama manchakuychikchu, llapa runa kusikunaykichikpaqmi allin nutisyata apamuchkaykichik.
 11. Salwaqnikichikmi nasirapusunkichik Dawidpa llaqtanpi. Payqariki Kristu Siñurmi.
 12. Sutillam qillpusqa wawachata tariykunkichik animalman qarana artisapi siriykachisqata.
 13. Anhil rimayta tukuruptillanmi achkallaña anhilkuna hanaq pachamanta rikuriykamurqa hinaspam Dyusta alabaspa takirqaku:
 14. ¡Dyusyá hanaq pachapi alabasqa kachun! Kay pachapipas Dyuspa fawurisisqan runakunapaqyá hawkayay kachun.
 15. Anhilkuna hanaq pachaman kutikuptinkum michiqkuna ninakurqa: —Bilin llaqtaman rispanchikyá yachamusunchik Siñurpa imam willachiwasqanchikmanta.
 16. Chaylla pasaspankum tariykurqaku Mariyatawan Husiyta chaynataq uywaman qarana artisapi siriykachisqa wawatapas.
 17. Qawaykuspankum willakurqaku wawamanta anhilpa tukuy nisqanta.
 18. Chaymi llapa uyariqkuna admirakurqaku michiqkunapa willakusqankuwan.
 19. Mariyañataqmi chaykunata sunqullanpi hatallispa yuyaymanarqa.
 20. Michiqkunam uyarisqankuman hina tukuy ima pasakusqanta yachaykuspanku hinaspa qawaykuspanku kutikurqaku Dyusta alabastin hinaspa hatunchastin.
 21. Pusaq punchawninmanmi wawata siñalaspanku Hisuswan suticharqaku. Chay sutitaqa anhilmi Mariyaman willarqa manaraqpas wiksayakuchkaptin.

Chuya Qellqa: Jesucristomanta Lucaspa Qellqasqan. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1987. T'ikraqninkuna: Homer Emerson, Rafael Yupanqui, Simon Izarra, Rómulo Sauñe Quicaña, Saturnino Gavilán, Fernando Quicaña. Bible.is ñisqapi ñawinchay, Romulop rimasqantapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Chuya Qillqa 2012).

Hisuspa nasisqanmanta

 1. Chay punchawkunapim riy Sisar Awgustu kamachikurqa llapallan llaqtakunapi runakuna sinsasqa kanankupaq.
 2. Kay punta kaq sinsum apakurqa Sirya nasyunpi Sirinyu gubirnadur kachkaptin.
 3. Chaynapim nasisqanku llaqtaman padrunachikuq sapakama rirqaku.
 4. Chaymi Dawidpa mirayninmanta kaq Husiypas rirqa Galiliya lawpi Nasarit llaqtamanta Hudiya lawpi Bilin llaqtaman. Chay llaqtatam “Dawidpa Llaqtan” nispa suticharqaku.
 5. Husiymi padrunachikunanpaq rirqa warmin Mariyawan kuska. Mariyaqa wiksayuqmi kachkarqa.
 6. Bilinpi kachkaptinkum Mariyapa wachakunan punchaw chayaramurqa,
 7. hinaptinmi piwi qari wawanta wachakururqa, hinaspanmi pañalkunawan maytuykuspan animalman qarana artisapi siriykachirqa. Chaynataqa ruwarqa samapakuna wasipi manaña sitiu kasqanraykum. Hisusman michiqkuna watukusqankumanta
 8. Bilin llaqtapa hichpanpim michiqkuna kachkarqaku, uwihankuta purunpi tukuy tuta kuidaspanku.
 9. Paykunamanmi qunqaymanta Siñurpa anhilnin rikuriykurqa, hinaptinmi muyuriqninkuta Dyuspa achkiynin kanchariykurqa, chaymi anchallataña mancharikurqaku.
 10. Anhilñataqmi nirqa: Ama manchakuychikchu, allin willakuytam apamuchkaykichik, chaywanmi llapa runakunapas kusikunqaku.
 11. Salwaqnikichikmi “Dawidpa Llaqtanpi” nasirapusunkichik, payqa Kristum hinaspa Siñurmi.
 12. Kaymi qamkunapaq siñal kanqa: Wawatam pañalkunawan wankusqata tariykunkichik animalman qarana artisapi puñuchkaqta, nispa.
 13. Hinaptinmi qunqaymanta chay anhilwan kuska hanaq pachamanta achkallaña anhilkuna rikuriykamurqaku, paykunam Dyusta yupaychaspanku kaynata takirqaku:
 14. ¡Dyusyá hanaq pachapi yupaychasqa kachun! ¡Kay pachapipas Dyuspa kuyasqan runakunapaqyá hawkayay kachun! nispanku.
 15. Llapa anhilkuna hanaq pachaman kutikuptinkum michiqkunañataq ninakurqaku: Rispanchikyá Siñurpa willachiwasqanchikman hina Bilin llaqtapi imam pasakusqanmanta qawamusunchik, nispanku.
 16. Hinaspam chaylla pasaspanku Mariyatawan Husiyta tariykurqaku chaynataq wawatapas animalman qarana artisapi puñuchkaqta.
 17. Qawaykuspankum wawamanta anhilpa tukuy imam nisqanta willakurqaku.
 18. Chaymi llapa uyariqkunapas michiqkunapa willakusqankuwan admirakurqaku.
 19. Mariyam ichaqa tukuy chaykunata sunqullanpi hatallispan yuyaymanarqa.
 20. Michiqkunañataqmi imaynam anhilpa nisqanman hina tukuy ima pasakusqanta qawaykuspanku chaynataq uyariykuspanku kusisqallaña Dyusta yupaychastin kutikurqaku.
 21. Pusaq punchawninmanmi wawata siñalarqaku qari kayninpa qarachanta kuchuspa, hinaspam Hisuswan suticharqaku, imaynam Mariyaman manaraqpas wiksayakuchkaptin anhilpa nisqanman hina.

Chuya Qellqa: Jesucristomanta Lucaspa Qellqasqan. Sociedad bíblica peruana, 2012. Youversion.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo Runasimipi (Clorinda Matto de Turner 1901).

 1. INA karqan saqay p'unchawkunapi uk idiktu nisqa qilqa riqurirqan Sisar Awgustuq sutimpi kamachispa tukuy llaqtakuna padrunakunampaq.
 2. Kay wachuchay, padrunamimtuqa ña rurasqaña karqan qullana Siranyu, Sirya llaqtata kamachikushaqtin
 3. padrumpi wachuchachikuqtaq, llapa puririrqan kikin llaqtanman.
 4. Joseqa wicharqan Galiliyamanta Nazarit llaqtaman, Judiyaman, Dawidpa llaqtan Bilin nisqa (Dawidpa ayllum, wasin kasqan rayku)
 5. wachuchachikunampaq warmin Mariyawan kuska, paywan kasarasqa, paytaq chichu kasharqan.
 6. Ina chaypi tiyasaqtinku wachanan killa unt'akurqan.
 7. Ina wacharqan uk phiwi wawanta, ina llikllakunapi phintuspa uk kancha, pisibri ñisqapi t'anqachirqan, mana paykunapaq kurpacha wasipi karqanchu quchu.
 8. Ina saqaypi wiwa michiquna tiyarqan paykunataq phurun pampapi samaspa, tuta mana puñuspa wiwanta waqaychaspa.
 9. Uk Pachakamaqpa angilñintaq paykunaq kasqampi rikurirqan, Pachakamaqpa Kanchaynintaq paykunaq kasqampi llipipipirqan; paykunataq mancharikurqanku sinchi qatataywan.
 10. Angiltaq paykunata nirqan; ¡Ama manchaychischu! apamuykichismi allin quchukuy nikunata, ina llapa Pachakamaqpa llaqtampaq kanqa,
 11. kunan p'unchaymi Dawid llaqtapi Qispichaqichis paqaripusunki, paymi Kristu Apuqullana.
 12. Kay rikuchiy kanqa: tarinkichis uk uñachata unkunapi phirusqata, pampa kanchapi t'anqasqata.
 13. Ina musphaypi kakllaraq mana yupay anaqpacha angilkuna riqurispa angilwan Pachakamaqta muchakuspa, ñispa:
 14. Qapaq kanchay anaqpachapi kachum Pachakamaqpaq; kay pachapitaq wayllukuy allin rurayniyuq qharikunapaq.
 15. Ina angilkuna anaqpachata kutiripuqtinku wiwa michichiqunaqa paykuna ukhupi nirqan: Akuyá Bilinkama rikumusun kay rurakusqankunata, Apunchis willachimusqanta.
 16. Ina phawaspa rirqanku chaypitaq Mariyata Joseta tarirqanku, uñachatataq pampa kanchapi t'anqasqata
 17. rikuspataq willakurqanku tukuy chay uñamanta willasqanta.
 18. Llapa uyariqtaq quchukuspa sakaykunaq nisqanwan.
 19. Mariyaqa tukuyta sunqumpi pakaykuspa karqan
 20. wiwa michiqkunataq kutiripurqanku muchaspa sapaychaspa Pachaqamaqta, tukuy rikusqanku, tukuy uyurisqankumanta imaynan unanchasqa karqan ina.
 21. Ñataq pusaq p'unchay untakuqtin sirkunsisyunñisqata ruananku kaqtin, suticharqanku Jesus nispa, imaynan angilqa sutiyarqan manaraq mamampa uqllampi paqarishaqtin.

Apunchis Jesucristoc Evangelion San Lucaspa qquelkascan, Pananchis Clorinda Matto de Turnerpa castellanomanta runa simiman thicraskan. Sociedad Bíblica Americana (American Bible Society), Buenos Aires 1901.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo Runasimipi (Apunchis Jesukristoq Mosoq Rimanakuynin 1947)

Hisuspa paqarimuynin

 1. KAY hinataq karqan, chay p'unchaykunapi Awgustu hatun Inkamanta huk kamachisqa simi lluqsimurqan, tukuynin llaqtapi runa yupasqa kanampaq.
 2. Kay runayupayqa ñaupaq kuti ruwakurqan Sirinyu kamachikuq Siryapi kashaqtin.
 3. Tukuytaq yupachikunankupaq rirqanku, sapa huhninku llaqtankuman.
 4. Husiytaq, Galiliya suyu Nasarit llaqtamanta Hudiyaman wicharirqan, Bilin nisqa Dawidpa llaqtanman, imarayku Dawidpa wasinmanta ayllunmantataq karqan;
 5. Mariya warminwan yupasqa kanampaq, paywan kasarakunampaq rimaykusqa kashaqtin, pi wiksayuq kasharqan.
 6. Kay hinataq karqan, paykuna chaypi kashaqtinku, wachanan p'unchaykunaqa hunt'akurqan.
 7. Ñaupaq kaq qhari wawantataq wachakurqan, walthanapitaq walthaykurqan, uywaman qaranapatapitaq siriykuchirqan, imarayku paykunapahqa tampupi manan huk k'uchu karqanchu.
 8. Huk michiqkunataq chay kikin kinraykunapi kasharqanku, michinankuta tuta qhawaspa.
 9. Apuq anhilnintaq rikhuriykurqan paykunaman, Dyuspa k'anchaynintaq lliphipipiykurqan paykuna hawa; anchatataq mancharikurqanku.
 10. Anhiltaq paykunaman nirqan: Ama mancharikuychischu, imarayku ancha sumaq willayta qushaykichis, mayqin tukuy Ilaqta runakunapaq kanqa:
 11. Imarayku kunan p'unchay Dawidpa llaqtampi paqarimusunkichis huk Qispichiq, pin Apu Kristu.
 12. Kaypitaq riqsinkichis: huk wawatan walthasqata tarinkichis, uywaman qaranapatapi sirisqata.
 13. Qunqayllataq yupa hanaqpachamanta kaqkuna chay anhilwan rikhurimurqanku, Dyusta yupaychaspa nirqankutaq:
 14. Glurya hanaqkunapi Dyusman, Kaypachapitaq allinkausay, runakuna purapi allin munay kachun, nispa.
 15. Kay hinataq karqan, paykunaq qayllanmanta hanaqpachaman anhilkuna ripuqtinkuña, michiqkuna pura ninakurqanku: Hakuchis ari Bilinkama, imachus kasqanta qhawamusunchis, Apuq kay niwasqanchista.
 16. Usqhaylla hamuspataq, Mariyata Husiytawan tarirqanku, wawatataq uywaman qaranapatapi sirisqata.
 17. Chayta rikuspataq, wawamanta paykunaman nisqa kasqanta willaykacharqanku.
 18. Tukuy uyariqkunataq utikayarqanku, michiqkunaq willasqankumanta.
 19. Yallinraq Mariyaqa kay tukuy imakunata waqaychaq sunqumpi chaykunata yuyaykuspa.
 20. Michiqkunataq kutipurqanku, Dyusta hatunchaspa yupaychaspataq, kay tukuy imakunata uyarisqankumanta rikusqankumantawan, imaynan paykunaman nisqa karqan hinata.
 21. Pusaq p'unchaymantaña wawata sirkunsidanankupaq, Hisusta suticharqanku, mayqinmi anhilpa churasqanña karqan, manar aq wiksapi paqarisqa kashaqtin.

Apunchis Jesukristoq mosoq rimanakuynin. El Nuevo Testamento en quechua (Cuzco) con el Nuevo Testamento en español según la antigua versión de Cipriano de Valera rev. con arreglo al original griego. Uyaychaq: Len Herniman. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1947. 620 pp. Lucasman jina ajllasqa Allinwillaykuna, 1 raki.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo (W. Mitchell, Diospa Simin Qelqa 1988).

Hisuspa Nasisqan

 1. Chay p'unchaykunapin hatun riy Awgustuqa kamachikurqan llapa llaqtakunapi tiyaqkuna padrunasqa kanankupaq.
 2. Kay runa yupayqa chayllaraqmi qallarirqan Sirya suyupi sullk'a riy Kirinyu kamachikushaqtin.
 3. Llapallataq padrunasqa kanankupaq nasisqanku llaqtamankama rirqanku.
 4. Hinan Husiypas Galiliya pruwinsyapi Nasarit llaqtamanta Hudiya hap'iyman wicharqan, Dawidpa llaqtan Bilinman, Dawidpa mirayninmanta kasqanrayku.
 5. Chaymanqa rirqan paywan kasarakunanpaq rimaykusqaña Mariyawan yupasqa kananpaqmi, Mariyaqa unquqmi kasharqan.
 6. Paykuna chaypi kashaqtinkutaq wachakunan killaqa hunt'akurqan.
 7. Hinan phiwi qhari wawanta wachakurqan, walthanawan walthaykuspatay uywa qaranapi siriykachirqan paykunapaq tampupi mana kampu kasqanrayku.
 8. Bilin llaqta qaylla kampupitaq michiqkuna kasharqan uywankuta tutantin qhawaspanku.
 9. Chayllamanmi Siñur Dyuspa anhilninqa paykunaman rikhurirqan, Siñurpa lliphlli-kaynintaq paykunaman k'anchaykurqan, hinan sinchitapuni mancharikurqanku.
 10. Chaymi anhilqa paykunata nirqan:- Ama mancharikuychischu, ancha allin willakuytan willasqaykichis, chaywanmi llapa runa q'uchukunqa.
 11. Kunanmi Dawidpa llaqtanpi huk Qispichiq nasipusunkichis, payqa Dyuspa Akllasqan Kristun, payqa Siñurmi.
 12. Chayta yachanaykichispaqqa kay hinatan tarinkichis: Huk wawan walthanawan walthaykusqa uywa qaranapi siriykusqa kashanqa, nispa.
 13. Chayllamanmi anhilwan hanaq pachapi askha anhilkuna rikhurimurqan Dyusta yupaychaspanku:
 14. ¡Dyusqa hanaq pachapi yupaychasqa kachun! ¡Dyuspa khuyapayasqan runakunataq kay pachapi sumaqta kawsachun! nispa.
 15. Hanaq pachaman anhilkuna kutipuqtinkutaq michiqkunaqa ninakurqanku:- Hakuchisyá Bilin Ilaqtata, hinaspa rikumusun Siñur Dyuspa willawasqanchis imachus kasqanta.
 16. Usqhaylla rispankutaq Mariyata Husiytawan, wawatapas uywa qaranapi siriykusqata tarirqanku.
 17. Chayta rikuspataq wawamanta anhilpa paykunaman nisqanta willakurqanku.
 18. Chaymi llapan uyariqkuna muspharqanku michiqkunaq willakusqanmanta.
 19. Mariyataq ichaqa chaykunata yuyaymanaspa sunqunpi allintapuni hap'irqan.
 20. Michiqkunataq uyarisqankuman hina tukuy imapas susidisqanmanta yachaspanku, rikusqankumantawan Dyusta hatunchaspa yupaychaspa kutipurqanku.
 21. Pusaq p'unchayniyuq wawa kashaqtinmi qhari-kaynin qarachata siñalarqanku, hinaspan wiksapi manaraq kamakushaqtin anhilpa sutichasqan Hisus sutiwan suticharqanku.

Diospa Simin Qelqa: Jesucristomanta Allin Willakuykunata Lucaspa Qelqasqan. Sociedad bíblica peruana, 1988. T'ikraqnin: William Mitchell et al. Andes.org ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo (Diospa Simin Qelqa 2004).

 1. Chay p'unchaykunapin Ruma riy Awgustuqa kamachikurqan llapa llaqtakunapi tiyaqkuna qilqasqa kanankupaq.
 2. Kay runa yupayqa chayllaraqmi qallarirqan Sirya suyupi Sirinyu kamachikushaqtin.
 3. Llapallataq runakunaqa qilqasqa kanankupaq nasisqanku llaqtamankama rirqanku.
 4. Hinan Husiypas Galiliya pruwinsyapi Nasarit llaqtamanta Hudiya hap'iyman wicharqan, Dawidpa llaqtan Bilinman, Dawidpa mirayninmanta kasqanrayku.
 5. Chaymanqa rirqan paywan kasarakunanpaq rimaykusqaña Mariyawan qilqasqa kananpaqmi, Mariyaqa unquqmi kasharqan.
 6. Paykuna chaypi kashaqtinkutaq wachakunan killaqa hunt'akurqan.
 7. Hinan phiwi qhari wawanta wachakurqan, walthanawan walthaykuspataq uywa qaranapi siriykachirqan, paykunapaq tampupi mana kampu kasqanrayku.
 8. Bilin llaqta qaylla kampupitaq michiqkuna kasharqan uywankuta tutantin qhawaspanku.
 9. Chayllamanmi Siñur Dyuspa anhilninqa paykunaman rikhurirqan, Siñurpa lliphlli-kaynintaq paykunaman k'anchaykurqan, hinan sinchitapuni mancharikurqanku.
 10. Chaymi anhilqa paykunata nirqan: –Ama mancharikuychischu, ancha allin willakuytan willasqaykichis, chaymi llapa runapaq q'uchukuy kanqa.
 11. Kunanmi Dawidpa llaqtanpi huk Qispichiq nasipusunkichis, payqa Kristun, payqa Siñurmi.
 12. Chayta yachanaykichispaqqa kay hinatan tarinkichis: Huk wawan walthanawan walthaykusqa uywa qaranapi siriykusqa kashanqa, nispa.
 13. Chayllamanmi anhilwan hanaq pachapi askha anhilkuna rikhurimurqan Dyusta yupaychaspanku:
 14. ¡Dyusqa hanaq pachapi yupaychasqa kachun! ¡Dyuspa khuyapayasqan runakunataq kay pachapi sumaqta kawsachun! nispa.
 15. Hanaq pachaman anhilkuna kutipuqtinkutaq michiqkunaqa ninakurqanku: –¡Hakuchis Bilin llaqtata! Hinaspa rikumusun Siñur Dyuspa willawasqanchis imachus kasqanta.
 16. Usqhaylla rispankutaq Mariyata Husiytawan, wawatapas uywa qaranapi siriykusqata tarirqanku.
 17. Chayta rikuspataq wawamanta anhilpa paykunaman nisqanmanta willakurqanku.
 18. Chaymi llapan uyariqkuna muspharqanku michiqkunaq willakusqanmanta.
 19. Mariyataq ichaqa chaykunata yuyaymanaspa sunqunpi allintapuni hap'irqan.
 20. Michiqkunataq uyarisqankuman hina tukuy imakunachus kasqanmanta yachaspanku, rikusqankumantawan Dyusta hatunchaspa yupaychaspa kutipurqanku.
 21. Pusaq p'unchayniyuq wawa kashaqtinmi qhari-kaynin qarachata siñalarqanku, hinaspan wiksapi manaraq kamakushaqtin anhilpa sutichasqan Hisus sutiwan suticharqanku.

Diospa Simin Qelqa: Jesucristomanta Allin Willakuykunata Lucaspa Qelqasqan. Sociedad bíblica peruana, 2004. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua del Este de Apurímac - Apurimaq runasimi (Wycliffe, Mosoq Testamento 2013).

 1. Hisus manaraq nasimushaqtinmi, chay p'unchawkunapi Riy Awgustu Sisar gubirnasharan ashka nasyun llaqtakunata. Hinaspan kamachimuran llapallan gubirnasqan llaqtakunapi runakuna sinsasqa kanankupaq.
 2. Chay primir kaq sinsuqa karan Sirya pruwinsya lawpi Sirinyu sutiyuq runa gubirnadur kashaqtinmi.
 3. Chayraykun sinsasqa kanankupaq sapankama runakuna nasisqanku llaqtankuman riranku.
 4. Hinaqtinmi Husiypas Nasarit llaqtapi tiyasqanmanta Bilin llaqtaman riran sinsasqa kananpaq. Nasarit llaqtaqa Galiliya pruwinsyamanmi pirtinisiran. Bilin llaqtañataqmi Hudiya pruwinsyaman pirtinisiran. Chaymi Husiyqa ñawpaq timpupi riy Dawidpa mirayninmanta kasqanrayku Bilin llaqtamanqa riran.
 5. Husiyqa warmin Mariyapiwanmi ishkayninku sinsasqa kanankupaq riranku. Mariyaqa unquqñan kasharan, (Dyuspa Santu Ispiritun atiyninwan llantuykusqanrayku).
 6. Bilin llaqtapiña kashaqtinkun Mariyapa unqukunan p'unchaw chayamuran.
 7. Hinaspan samana wasikunapi manaña kamputa tarispanku, animalkunapa puñunan lugarpi samapakuranku. Chaypin Mariyaqa kuraq qari wawanta unqukuran. Pañalwan walthaykuspataqmi pisibripi puñuykachiran.
 8. Bilin llaqtapa kampunpin michiqkuna uwihankuta tuta kuidasharanku.
 9. Chaypin qunqayllamanta Dyuspa anhilnin paykunaman rikhuriykuran. Muyuriqninkutataqmi Dyuspa k'anchaynin k'anchayuran. Chaymi michiqkunaqa anchallataña mancharikuranku.
 10. Hinaqtinmi Dyuspa anhilninqa paykunata khaynata niran: —Ama mancharikuychishchu. Llapallan runakuna kusikunanpaqmi Dyusmanta allin willakuykunata qankunaman willaq hamushani.
 11. Kunanmi nasirapusunkichis ñawpaq riy Dawidpa tiyasqan Bilin llaqtapi Salwasuqniykichis. Payqa Dyusmanta Hamuq Salwadurmi, hinaspapas runakunata salwaq Siñurmi.
 12. Kunanmi rispa qankunaqa chay wawata tarimunkichis pañalkunawan walthaykusqata pisibripi puñushaqta, nispa.
 13. Chay anhilpa ladunpin qunqayllamanta ashka anhilkuna rikhuriykamuspa, Dyusta alabaranku khaynata:
 14. “¡Dyusyá hanaq pachapi alabasqa kachun! ¡Hinallataq kay pachapipas Dyuspa khuyakuynin chashkiq runakunapaq hawkayay kachun!” nispa.
 15. Hinaspan chay anhilkuna hanaq pachaman kutipuqtinku, chay michiqkunaqa khaynata ninakuranku: —¡Hakuchiyá Bilin llaqtaman, Dyuspa niwasqanchista rikumunanchispaq! nispanku.
 16. Chaymi michiqkunaqa apurayllamanña rispanku Mariyata Husiytawan tariranku, hinallataq wawatapas pisibripi puñushaqta.
 17. Chay wawata rikuruspankutaqmi, michiqkunaqa anhilpa tukuy ima nisqanta willakuranku.
 18. Chaymi llapallan chaypi kaq runakunaqa, michiqkunapa willakusqanta uyarispanku, anchata admirakuranku.
 19. Ichaqa Mariyañataqmi sapa kutin yuyaymanaran sunqun ukhullapi chaykuna pasasqanmanta.
 20. Chaymantan michiqkunaqa kutipuranku Dyusta alabastin, hinallataq grasyasta qustin. Sayna kusisqaqa kutipuranku, anhilpa nisqanman hina uyarisqankumanta, hinallataq anhilpa nisqanman hina rikumusqankumantawan ima.
 21. Mariyapa wawan pusaq p'unchawniyuq kashaqtinmi sirkunsisyun kustumbrita ruwaranku. Hinaspan sutintapas churaranku Hisuswan. Chay sutitaqa ánhil Gabriyilmi Mariyamanqa ña willaranña manaraq unquq kashaqtin.

Mosoq Testamento: Lucaspa escribisqan. Wycliffe, Liga Bíblica 2013. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy.

Quechua de Puno - Punu runasimi (Hilario Huanca, Hermann Wendling 2007).

Bilinpi Hisus paqarin

 1. Chay p'unchaykunapi Sisar Awgustu kamachirqan: “Hinantin suyukunapi tiyaqkuna padrunasqa kachun”, nispa.
 2. Kay padrunakuyqa ruwakurqan ñawpaqta, Sirya suyupi Quirinu kamachikushaqtin.
 3. Padrunasqa kanankupaqtaq llapanku purirqanku paqarisqanku llaqtankuman.
 4. Hina Husiypas, Galiliya hap'iypi kaq Nasarit llaqtamanta lluqsirqan hinaspataq rirqan Hudiya hap'iypi kaq Dawidpaq llaqtanman, Bilin sutiyuq, imaraykuchus payqa karqan Dawidpaq wasinmanta,
 5. chaypi padrunachikunanpaq warmin Mariyapiwan pichus tarikuq wawa unquq.
 6. Bilin llaqtapi kashaqtinkun wawan unqukunan p'unchay chayamurqan.
 7. Hinataq wachakurqan phiwi qhari wawanta, p'istuykurqan wawa p'achakunawan, siriykuchirqantaq uywa qaranapi, imaraykuchus paykunapaqqa manan tarikurqanchu ima chiqaspas qurpachana wasipi.
 8. Chay qaylla ayllukunapi tarikurqanku, michiq runakuna, tutantin paqariyta uywankuta qhawaspa.
 9. Hina Apuq huk anhilnin paykunaman ukhurirqan, hinataq Apuq gluryan p'istuykurqan paykunata k'anchayninwan. Paykunataq nishuta mancharikurqanku.
 10. Hinataq anhil nirqan: “Ama manchakuychischu; imaraykuchus nuqa niykichis huk allin willakuyta, chaymi kanqa qankunapaq ancha kusikuy, kaqllataq llapan llaqtapaq.
 11. Kunanmi paqarin, Dawidpaq llaqtanpi, qankunapaq huk qispichiq, payqa Apu Kristun.
 12. Kaypin qankuna riqsinkichis: tarinkichis chayraq paqarisqa wawata, wawa p'achawan p'istusqata, uywa qaranapi siriykusqata”.
 13. Qunqaytaq ukhurimurqanku wak ashkha hanaq pacha anhilkuna, Dyusta yupaychaspa:
 14. “Yupaychasqa kachun Dyusqa hanaq pachapi, kay pachapitaq allin kawsay kachun paypaq munasqan runakunapaq”.
 15. Anhilkuna hanaq pachaman kutipuqtintaq michiqkuna paykuna ukhupi ninakurqanku: “Haku Bilin llaqtata, imas kasqanta rikuq, Apu Dyuspaq willawasqanchista”.
 16. Usqhayta purispataq tarirqanku Mariyata Husiytawan, wawatataq uywa qaranapi sirishaqta.
 17. Chayta rikuspataq willakurqanku paykunaman anhilkunaq rimasqanta kay wawamanta.
 18. Llapan uyariqkuna musphapurqanku michiqkunaq willakusqankumanta.
 19. Mariyaqa yuyayninpi hap'iqarqan chaykunata hinaspaqa waqaycharqan sunqun ukhupi.
 20. Michiqkunataq kutipurqanku Dyusta saminchaspa hinallataq yupaychaspa, imaraykuchus rikurqanku uyarirqankupas paykunaman nisqata hina.
 21. Pusaq p'unchaymanta wawaq qaranta ch'ikuspa, churarqanku Hisus sutita, anhilpaq nisqanman hina, manaraq Mariya unquq kashaqtin.

Lucaspaq Qelqasqan Evangelio. Griego simimanta runa simiman t'ikrasqa Puno hap'iypi tiyaq runamasikunapaq. T'ikraqninkuna: Hilario Huanca Mamani ss.cc., Hermann Wendling ss.cc., 2007, ad experimentum. Congregación de los Sagrados Corazones, Provincia del Perú.

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Sumaj noticias Lucaspa escribiskanman jina 1951)

 1. Jinataq karqa chay timpupi, Awgustu Sisarmanta juk urdin lluqsimurqa tukuynin llaqtapi runas yupasqa kanankupaq.
 2. Kay runa yupay ñawpaq kuti ruwakurqa Sirinyu gubirnadur Siryapi kashaqtin.
 3. Tukuytaq yupachikuq rirqanku, sapa juk llaqtanman.
 4. Jusiytaq Galiliyamanta wicharirqa Judiyaman, Nazarit llaqtamanta, Bilin nisqa Dawidpa llaqtanman, imaraykuchus Dawidpa familyanmanta ayllunmantapis karqa.
 5. Mariya warminwan yupasqa kananpaq wicharirqa. Kasarakunanpaq mañaqasqa karqa. Paytaq wiksayuq kasharqa.
 6. Jinataq karqa, paykuna chaypi kashaqtinku, wachakunan timpu junt'akurqa.
 7. Ñawpaq qhari wawanta wachakurqa, janantaspitaq p'intuykuspa, uywa qaranapi siriykuchirqa. Imaraykuchus paykunapaqqa tambupi mana kampu karqachu.
 8. Karqataq michiqkuna chay jallp'api. Paykuna tutapi trupasninkuta qhawasharqanku.
 9. Qhaway, Siñurpa anjilnin paykunamanqa rikhurimurqa, Dyuspa k'anchaynintaq lliphipiykurqa muyuyninkupi. Mayta mancharikurqankutaq.
 10. Anjiltaq paykunata nirqa: Ama mancharikuychiqchu, imaraykuchus qhawaychiq, sumaq nutisyasta jatun kusiyniyuqta willashaykichiq. Tukuy runaspaqtaq kanqa.
 11. Imaraykuchus kunan p'unchay Dawidpa llaqtanpi nasimusunkichiq juk Salwadur, Kristu Siñurmin.
 12. Kaytaq qankunapaq siñal kanqa: Wawata p'intusqata taripankichiq, uywa qaranapi sirisqata.
 13. Di ripinti yupa janaq pacha ijirsitus chay anjilwan rikhurimurqanku, Dyusta yupaychaspa:
 14. Glurya janaqpachapi Dyusman, Kaypachapitaq sunqu-tiyaykusqa-kay kachun, runas ukhu allin wuluntad kachun, nispa.
 15. Jinataq karqa anjilkuna paykunamanta janaqpachaman ripusqankutawan kama, michiqkuna ukkuna ukkunata ninakurqanku: Jaku ari, Bilin kama. Imachus kasqanta ukkuna ukkunata ninakurqanku: Jaku ari, Bilin kama. Imachus kasqanta qhawamun«, Siñur willawarqanchiq chayta.
 16. Usqhayllata jamuspataq Mariyata Jusiytawan tariparqanku, wawatapis uywa qaranapi sirisqata.
 17. Chayta rikuspataq, wawamanta nirqanku chayta paykunaman willararqanku.
 18. Tukuy uyariqkunataq t'ukurqanku michiqkuna willarqanku chaymanta.
 19. Piru Mariyaqa kay tukuy imasta waqaychasharqa, sunqunpi chaykunata yuyaiykuspa.
 20. Michiqkunataq kutipurqanku, Dyusta alabaspa yupaychaspataq, kay tukuy imasta uyarisqankumanta rikusqankumantawan, paykunaman willasqankuman jinata.
 21. Pusaq p'unchaymantarí wawata sirkunsidanankupaq, JISUSTA payta suticharqanku. Chay sutita anjil churarqaña, manaraq wiksapi wiksallisqa kashaqtin.

Sumaj noticias Lucaspa escribiskanman jina. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), Oruro 1951. Uyaychaq: Roger H. Brown, 105 pp.

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Dios parlapawanchej 1976).

Jisukristuq nasikuynin

 1. Jaqay p'unchaykunapi juk kuraq kamachiq Rumanu jallp'api karqa, Awgustu sutiyuq. Pay kamachirqa tukuy runas yupasqa kanankuta.
 2. Kay ñawpaq yupayqa karqa kamachiq Sirinyu Sirya jallp'ata kamachishaqtin.
 3. Tukuy runas sapa juk nasikusqan llaqtaman yupachikuq rinanku karqa.
 4. Chayrayku Jusiyqa Galiliya jallp'a Nazarit llaqtamanta lluqsirqa. Judiya jallp'a Bilin llaqtaman rirqa Dawidpa ayllunmanta kasqanrayku.
 5. Yupachikamunankupaq Mariyata pusarqa. Payqa Jusiyq warmin kananpaq mañasqaña karqa. Manaraq kuska tiyakushaqtinkutaq wiksayuqña kasharqa.
 6. Bilinpi kashaqtinku Mariyaq unqukunan killa junt'akurqa.
 7. Chaypitaq kuraq qhari wawanta unqukurqa. Wawanta janantaswan mayt'urqa. Uywa qaranapi payta siriykuchirqa paykunapaq puñuna wasipi kampu mana kasqanrayku. Anjilis michiqkunaman rikhurimunku
 8. Chaypachallataq michiqkuna Bilin qaylla lumaspi kasharqanku. Tutapi paykuna uwijasninkuta qhawasharqanku.
 9. Mana yuyasqamantataq Dyusmanta juk anjil paykunaman rikhurirqa. Dyusmanta k'anchaytaq michiqkunaq muyuynintinpi lliphipirqa. Michiqkunataq mayta mancharikurqanku.
 10. Anjilrí michiqkunaman nirqa: — Amaña manchachikuychiqchu. ¡Qhawaychiq! Sumaq willanasta willaykichiq tukuy runas kusikunankupaq.
 11. Kunan Dawidpa llaqtan Bilinpi juchamanta Kacharichiq nasipusunkichiq. Payqa Dyuspa tukuy atiyniyuq aqllasqan i Kristumin.
 12. Wawata janantaswan mayt'usqata tarinkichiq, uywa qaranapi sirisqata. Ajinamanta yachankichiq nisqay chiqa kasqanta, — nispa.
 13. Ujllata chay anjilwan ashkha anjilis janaq pachamanta chay ukninwan rikhurimurqanku. Dyustataq yupaycharqanku:
 14. — ¡Janaq pachapi Dyus yupaychasqa kachun! Kay pachapitaq Dyus runasta payman allinyachikun. Paykunamanta pay kusikun, — nispa.
 15. Anjilis janaq pachaman kutiriqtinkutaq michiqkuna ninakurqanku: — Jaku ari, Bilinkama rikuq yachamuqtaq Dyus sut'inchawasqanchiqta, — nispa.
 16. Usqhayllata rispataq Mariyata Jusiytawan qhari Wawatawan uywa qaranapi sirisqata tarirqanku.
 17. Michiqkuna chayta rikuspa tatanman mamanmanpis willarqanku anjil kay Wawamanta nisqanta.
 18. Tukuy uyariqkunataq michiqkuna willasqankumanta t'ukurqanku.
 19. Mariyarí tukuy chay juk sumaq kaqtajina sunqunpi waqaychakurqa sumaqtataq unanchakurqa.
 20. Michiqkuna Dyusta yupaychaspa jatunchaspataq lumasman kutipurqanku. Uyarisqankumanta rikusqankumantapis Dyusta jatuncharqanku. Tukuytaq karqa anjilpa willasqanmanjina. Jisusta sutichanku
 21. Dyus israilkunata kamachirqa qhari wawata nasikusqanmanta pusaq p'unchayninpi sirkunsidanankuta siñalta kuirpunpi churaspa. Chay p'unchaypitaq Wawata suticharqanku Jisusta. Anjil chay sutita willarqaña manaraq Mariya wiksayuq kashaqtin.

Dios parlapawanchej. El Nuevo testamento de Nuestro Señor Jesucristo en Quechua (Central de Bolivia), 1976, Liga Bíblica Internacional. 2a ed., 2011, Wycliffe Inc. (scriptureearth.org, pdf 6,3 MB).

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Diosmanta Qhelqa 1993).

 1. Jaqay timpupi kamachiq Awgustu kamachirqa tukuy runas yupasqa kanankuta.
 2. Chay ñawpaq kaq runa yupay ruwakurqa Sirinyu Siryapi kamachishaqtin.
 3. Tukuyninkutaq rinanku karqa sapa juk llaqtankuman yupachikunankupaq.
 4. Jusiypis Dawidpa ayllunmanta kasqanrayku, Galiliyapi Nazarit llaqtamanta wicharirqa, Judiyapi, Dawidpa llaqtan Bilinkama.
 5. Chayman rirqa Mariya warminwan yupachikunankupaq, Mariyataq wiksallisqa kasharqa.
 6. Bilinpi kashaqtinku, Mariyaqpa nasichikunan junt'akapurqa.
 7. Payqa nasichikurqa kuraq kaq qhari wawanta, janantaswan k'iruykuspataq, uywa qaranaman siriykuchirqa, tambupi paykunapaq mana kampu kasqanrayku.
 8. Chayniq pi michiqkuna kasharqanku, uwijasninkuta tutantin qhawaspa.
 9. Jinallapi Siñurpa anjilnin rikhurirparirqa, k'anchaynintaq paykunata muyuykurqa, anchatataq mancharikurqanku.
 10. Jinapi anjilqa paykunaman nirqa: Ama manchachikuychiqchu. Willasqaykichiq tukuy runaspaq may kusiyniyuq willanasta.
 11. Kunan qankunapaq nasikun Dawidpa llaqtampi juk Salwaq. Chayqa Kristu Siñur.
 12. Qankunapaq kay siñal kanqa: Wawata tarinkichiq janantaspi k'irusqa, uywa qaranapi sirikushaqta, nispa.
 13. Jinallaman rikhurimurqanku anjilpa qayllanman ashkha ánjilis Dyusta yupaychaspa.
 14. Paykuna nirqanku: Glurya kachun Dyusman janaq pachapi, kay pachapitaq sunqu tiyaykuy kachun Dyuspa munakuynimpi kaqkunapaq, nispa.
 15. Chay ánjilis janaq pachaman ripusqankutawan, michiqkunaqa ninakurqanku: Jaku rina Bilinman, yachamuna imachus kasqanta, Siñur willawasqanchiqman jina, nispa.
 16. Usqhay usqhayta rispa, tariparqanku Mariyata, Jusiytawan, wawatataq uywa qaranapi sirisqata.
 17. Jinata rikuspataq, willarqanku anjilpa nisqanta wawamanta.
 18. Tukuynin uyariqkuna t'ukurqanku michiqkunaq willasqankumanta.
 19. Chay tukuy imastataq Mariyaqa unanchaspa sunqumpi waqaycharqa.
 20. Chantá michiqkunaqa kutipurqanku Dyusta jatunchaspa, yupaychaspataq imastachus uyarisqankumanta, rikusqankumanta ima, anjilpa willasqanman jina.
 21. Pusaq p'unchayninman Jusiywan, Mariyawanqa wawata sirkunsidachirqanku, suticharqankutaq Jisús sutiwan, manaraq Mariya wiksayuq kashaqtin anjilpa nisqanman jina.

Diosmanta Qhelqa: Lucaspa Qhelqasqan. Sociedad bíblica boliviana, 1993. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy.

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Diosmanta Qhelqa 1997).

Jisuspa nasisqan

 1. Jaqay timpupi kamachiq Awgustu kamachirqa tukuy runas yupasqa kanankuta.
 2. Chay ñawpaq kaq runa yupay ruwakurqa Sirinyu Siryapi kamachishaqtin.
 3. Tukuyninkutaq rinanku karqa sapa juk llaqtankuman yupachikunankupaq.
 4. Jusiypis Dawidpa ayllunmanta kasqanrayku, Galiliyapi Nazarit llaqtamanta wicharirqa. Judiyapi, Dawidpa llaqtan Bilinkama.
 5. Chayman rirqa Mariya warminwan yupachikunankupaq, Mariyataq wiksallisqa kasharqa.
 6. Bilinpi kashaqtinku, Mariyaq nasichikunan junt'akapurqa.
 7. Payqa nasichikurqa kuraq kaq qhari wawanta, janantaswan k'iruykuspataq, uywa qaranaman siriykuchirqa, tambupi paykunapaq mana kampu kasqanrayku.
 8. Chayniqpi michiqkuna kasharqanku, uwijasninkuta tutantin qhawaspa.
 9. Jinallapi Siñurpa anjilnin rikhurirparirqa, k'anchaynintaq paykunata muyuykurqa, anchatataq mancharikurqanku.
 10. Jinapi anjilqa paykunaman nirqa: Ama manchachikuychiqchu. Willasqaykichiq tukuy runaspaq may kusiyniyuq willanasta.
 11. Kunan qankunapaq nasikun Dawidpa llaqtampi juk Salwaq. Chayqa Kristu Siñur.
 12. Qankunapaq kay siñal kanqa: Wawata tarinkichiq janantaspi k'irusqa, uywa qaranapi sirikushaqta, nispa.
 13. Jinallaman rikhurimurqanku anjilpa qayllanman ashkha ánjilis Dyusta yupaychaspa.
 14. Paykuna nirqanku: Glurya kachun Dyusman janaq pachapi, kay pachapitaq sunqu tiyaykuy kachun Dyuspa munakuynimpi kaqkunapaq, nispa.
 15. Chay ánjilis janaq pachaman ripusqankutawan, michiqkunaqa ninakurqanku: Jaku rina Bilinman, yachamuna imachus kasqanta, Siñur willawasqanchiqman jina, nispa.
 16. Usqhay usqhayta rispa, tariparqanku Mariyata, Jusiytawan, wawatataq uywa qaranapi sirisqata.
 17. Jinata rikuspataq, willarqanku anjilpa nisqanta wawamanta.
 18. Tukuynin uyariqkuna t'ukurqanku michiqkunaq willasqankumanta.
 19. Chay tukuy imastataq Mariyaqa unanchaspa sunqumpi waqaycharqa.
 20. Chantá michiqkunaqa kutipurqanku Dyusta jatunchaspa, yupaychaspataq imastachus uyarisqankumanta, rikusqankumanta ima, anjilpa willasqanman jina.
 21. Pusaq p'unchayninman Jusiywan, Mariyawanqa wawata sirkunsidachirqanku, suticharqankutaq Jisús sutiwan, manaraq Mariya wiksayuq kashaqtin anjilpa nisqanman jina.

Diosmanta Qhelqa: Lucaspa Qhelqasqan. Sociedad bíblica boliviana, 1997. Andes.org ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Bolivia del Norte - Apulu runasimi (Mosoj Testamento 1985).

Jisus nasin

 1. Chay p'unchaykunapi gubirnaq Awgustu Sisar mandakurqan tukuy runa yupasqa kanankupaq.
 2. Kay ñawpaqkaq yupaytaq karqan Sirinyu gubirnachkaqtin Sirya nasyunpi.
 3. Tukuy puripunanku karqan kikin llaqtankuman yupachikuq.
 4. Chayraykutaq Jusiyqa Galiliyapi kaq Nasarit llaqtamanta lluqsispa, puripurqan Judiyapi kaq Bilinman, maypichus abuilun gubirnaq Dawid nasisqanman, Dawidpaq miraynin kasqanrayku.
 5. Mariyawan purirqan yupachikunankupaq. Mariyataq Jusiywan kumprumitisqa kachkarqan kasarakunanpaq, paytaq unquqña karqan.
 6. Bilinpi kachkaqtinkutaq, unqukunan p'unchay chayamurqan.
 7. Chaypi ñawpaq churinta unqukapurqan. Pañalkunawan wawanta p'istuykuspataq, uywaman qaranapi siriykuchirqan, paykunapaq alujamintu mana kasqanrayku.
 8. Bilin qayllapi michiqkuna tutapi uwijata michichkarqanku.
 9. Siñurpaq juk anjilnin paykunaman rikhurimurqan. Siñurpaq sumaq gluryusu k'anchaynintaq paykunaman k'anchaykurqan. Chayrayku paykuna sinchita mancharikurqanku.
 10. Anjiltaq paykunaman nirqan: “Ama manchakuychischu, imaraykuchus sumaq nutisyakunata apamuykichis tukuy runakuna kusikunankupaq.
 11. Kunan Dawidpaq llaqtanpi juk salwadur nasipusunkichis; chayqa Misiyas nisqa Kristu, Siñur.
 12. Imaynata riqsinaykichispaq, kay siñalqa: qankuna pañalkunawan p'istusqa wawata tarinkichis, uywaman qaranapi sirichkaqta” nispa.
 13. Chhikapacha janaq pachamanta achkha anjilkuna rikhurimurqanku, Dyusta alabaspataq nirqanku:
 14. “¡Janaq pachapi Dyus alabasqa kachun! ¡Kay pachapitaq sunqu tiyaykuy kachun Dyuspaq khuyapayasqan runakunapaq!”
 15. Anjilkuna janaq pachaman kutipuqtinku, michiqkuna ninakurqanku: —¡Jakuchis Bilinman! Rikumusunchis ima pasasqanta Siñur Dyus willawasqanchista.
 16. Usqhayta purispa, Mariyata, Jusiyta, uywaman qaranapi sirichkaq wawatawan tarirqanku.
 17. Rikuspataq, chay wawamanta anjilpaq nisqanta willarqanku.
 18. Uyariqkunataq michiqkunapaq nisqanmanta musphararqanku.
 19. Mariya tukuy ima uyarisqanta sunqunpi waqaycharqan, yuyachkarqantaq.
 20. Michiqkunataq kutipurqanku, tukuy rikusqankumanta, uyarisqankumanta, anjilpaq nisqanman jina pasasqanmantawan Dyusta hunrawan gluryawan alabaspa.
 21. Pusaq p'unchayniyuqta wawata sirkunsisyun kustumbrita ruwarqanku. Sutintataq churarqanku, Jisusta, manaraq unquq kachkaqtin Mariyaman anjilpaq nisqanman jina.

Mosoj Testamento: San Lucas Sumaj Evangeliota Willan. Wycliffe, Wrisley, Liga Biblica Mundial del Hogar, 1993 (scriptureearth.org, pdf 3,7 MB). Bibles.org ñisqapi ñawiriy. Worldscriptures.org ñisqapi ñawiriy.

Quechua de Bolivia del Norte - Apulu runasimi (Dios Tatanchispaq Musuq Rimayninkuna 2006).

 1. Chhaqay p'unchaypiqa Awgustu sutiyuq athun suyu kamachiqmi tukuy kaypacha runakuna yupthapisqa kanampaq kamachirqan.
 2. Kay ñawpaqkaq runa yupthapiyqa Sirya suyupi Kirinu sutiyuq runa llaqta purichiq kachkarqan chhikam ruwakurqan.
 3. Tukuyninkum llaqtankuman qilqaykuchikumunapaq purinanku karqan.
 4. Chayraykum Jusiyqa Galilea suyupi kaq Nazaret llaqtamanta lluqsirqan, jinaspataq Judea suyupi kaq Bilin llaqtaman puripurqan, maypichus qhapaq suyu apaykachaq David paqarirqan chay llaqtaman, imaraykuchus Jusiyqa Davidpaq tunu allchhinmi karqan.
 5. Chayniqmantaq wawa unquq María warminwan kuskam qilqaykuchikumunapaq purirqan.
 6. Bilin llaqtapi kachkaqtinkutaq, Mariyapaq wawa unqukunan pacha chayampurqan.
 7. Chaypitaq ñawpaqkaq wawan paqarirqan, jinaspataq thanthakunapi k'iruykuspa uywaman mikhuy qarana ukhupi puñuykuchirqan, imaraykuchus paykunaqa manam qurpacharikuna wasita taripasqakuchu.
 8. Bilin llaqta qayllakunapitaq uj uywa michiq runakuna tutapaqariyta uwijankunata rikuchkarqanku.
 9. Kaymantajinam Dyus Tatapaq uj anjilnin paykunaman rikhurirqan, Dyuspaq sumaq k'anchaynintaq paykuna muyuriyta lliphipirqan; paykunataq anchata mulljakurqanku.
 10. Chay anjiltaq paykunaman ajinata nirqan: “Ama mulljakuychischu, imaraykuchus sumaq willaykunatam apapumuykichis, mayqinchus ancha kusikuy willaymi tukuyniykichispaq kanqa:
 11. Kunan p'unchay Davidpaq llaqtampi uj qhispichiq qankunapaq paqarin, pichus Apu Misiyas Tatam –nispa.
 12. Rikuchiyqa ajinam, chay wawata thanthakunapi k'iruykurisqata uywakunaman mikhuy qarana ukhupi sirichkaqta qankunaqa taripankichis.”
 13. Kikimpachapitaq, chay anjilwan kuska achkha janaqpachapi kaq wakin anjilkuna rikhurimurqanku, pikunachus ajinata nispa Dyusta yupaychachkarqanku:
 14. “¡Janaqpachapi kaq Dyusqa sumaq k'anchaynimpi athunchasqa kachun! ¡Sumaqpi kaytaq kaypachapaq kachun, Dyuspaq munakusqan runakuna chawpipi!
 15. Jayk'aqchus anjilkuna janaqpachata kutipurqanku chhikaqa, uywa michiqkunaqa paykunapura ajinata ninakurqanku: –Bilin llaqtaman purisunchis, kay ruwaykunata rikuq jinataq imatachus Dyus Tataqa willachkawanchis chay rikuq –nispa.
 16. Usqhayllatam purirqanku, jinaspataq Mariyata Jusiytawan tariparqanku, wawatataq uywaman mikhuy qarana ukhupi sirichkaqta tariparqallankutaq,
 17. payta rikuspataq anjilpaq paykunaman wawamanta imatachus nichkarqan chayta willarqanku,
 18. tukuyninkutaq musphalla chay michiqkunapaq nisqankunata uyarispa karqanku.
 19. Mariyataq tukuy kaykunata sunqun ukhullapim pakarqan, jinaspataq paywan kuskallapunim kachirqan.
 20. Chay michiqkunataq, tukuy ima rikusqankunamanta jinataq uyarisqankunamanta Dyusman yupaychaspa jinataq athunchaspa kutiripurqanku, imaraykuchus tukuy kaykunaqa imaynatachus paykunaman nisqa kachkarqan ajinamanjinam junt'akurqan.
 21. Pusaq p'unchay kapuqtintaq, wawata sirkunsisyun ruwachinapaq aparqanku, jinaspataq Jisus sutiwan sutiyarqanku, imaynatachus anjilqa maman Mariyaman manaraq unquq kachkaqtin nichkarqan ajinamanjina.

Dios Tatanchispaq Musuq Rimayninkuna: San Lucas Sumaq Evangeliota Willan. Sociedades Biblicas Unidas, 2006. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento 1954).

Jesus pakarin

 1. Chay punllakunapi, Augusto Sesar tukuy llakta yupaypi killkashka kachun kacharka.
 2. Kay killka rurashka karkarak Sirenioka Siryapak kamachikuk kashpa.
 3. Tukuylla killkarik rirka, tukuykuna kikimpak llaktamanta.
 4. Josepish, Galileapak Nazaret llaktamanta wichayrirka, Judeaman, Dawidpak Belen shuti llaktaman, Dawidpak wasimanta ayllumanta kashkarayku;
 5. paypak warmikana Mariyawan killkarinkapak, pay chichu karkami.
 6. Paykuna chaypi tiyakushparak, wachana punlla chayarka.
 7. Paypak ñawpa churita wacharkami, maytunapi pillurka, shuk kinchapi payta sirichirka, samana wasipi maypi tiyakuna illashkarayku.
 8. Chay kikin llaktapi michikkuna tiyarka, wiwakunata chakrapi tuta rikushpa, wakichishpa.
 9. Chaypi Apupak anjel paykunapakman chayarka, Dyuspak llipiyay achiklla muyurkapish; ashka mancharkakunami.
 10. Anjelka paykunaman: Ama manchaychik, nirka; chayka ñuka kankunaman kushi willayta kuni, tukuy llaktamanta kankami
 11. Kankunaman kunan punlla, Dawidpak llaktapi, shuk Apu KRISTO nishka kishpichik wachashka kashka.
 12. Kaywan payta riksinkichikmi: mayturishkata, kinchapi sirishkata wawata tarinkichikmi.
 13. Kunkaymanta tawka tawka janak pacha kakkuna anjelwan tiyarka, Dyusta allinishpa:
 14. Janak pachapi Dyusman sumay kachun, nishpa, Allpapi kasi kawsay, runakunaman alli munay.
 15. Chaymantaka, anjelkuna janak pachaman ña rikpi, michikkuna: Jakuchik nirkakuna, Belenman, kay Apu rurashkata willashkata rikushunmi. 16 Utka shamurkakuna, Mariyata, Joseta, kinchapi sirishka wawatapish tarirkakuna.
 16. Payta rikushpa, paykunaman wawamanta nishkata willarkakuna.
 17. Tukuy uyakkuna mancharka, michikkuna willashkarayku.
 18. Mariyaka kay tukuyta charirarka, shunkupi payta yuyakushpa.
 19. Michikkuna kutirkakuna, uyashkamanta rikushkamanta Dyusta sumaychashpa, yupaychashpa, paykunaman willashka kashka shina.
 20. Pusak punlla kipa wawata kuchunkapak, payman JESUS shutichirkakuna; chasna anjel shutichishka karka, manarak wiksapi runayashka kakpi.

Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento. El Nuevo Testamento en Quichua del Ecuador y Español. Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1954, 773 pp. Uyaychaq: Julia D. Woodward. Apunchic Jesucristopac Alli Huillay San Lucas Quillcashca.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Leonidas Proaño, Jesucristopaj Alli Huillai 1972).

Jesuspak wacharina

 1. Chasnami tukurka: chay punshakunapi jatun Rei Késar Augusto nishka kay pacha tukuy jentekunata mandarka paykunapak shutita shuk libropi kishkachichun;
 2. kay shukniki senso nishka jentekunata yupana killkataka rurarkakunami, Kirino nishka Apu Sirya llaktapi mandak Gobernador kakpi.
 3. Tukuy jentekuna kikin llaktaman rishpa paykunapak shutikunata senso libropi killkachirkakuna.
 4. Joseka, Dawidpak wasimanta kashpa, paypak ayllupish kashpa, Galileapak Nazaret willamanta Dawidpak Belén nishka willaman rirka,
 5. paypak wachanalla warmi Mariyantin senso nishka libropi paykunapak shutikunata killkachinkapak.
 6. Kusantin warmintin Belempi tiyakukpi, Mariyapak wachana punsha chayarkami;
 7. payka paypak punta kari wawata wacharka, wawata maytushpa shuk korral kuchupi sirichirka, paykuna mana maypi posadata japishkamanta.
 8. Chay Belén llaktapi tawka michikkuna turno nishkata rurashpa wiwakunata pampapi wakichikurkakuna.
 9. Dyuspak willak Anjelka paykunaman rikurirka, Apunchikpak sumak mana achikyachik luzwan paykunata muyurka. Michikkunaka achkata mancharkakuna.
 10. Dyuspak willak Anjelka paykunaman nirka: "ama manchaychik, chayka kay alli willayta kankunaman kuy shamuni, kayka tukuy llakta jentekunata kushiyachinkami:
 11. Dawidpak Belén willapi kankunapak kishpichik, Apunchik Kristo, kunan tuta wacharishkami;
 12. kay señamanta Payta tarinkichik: shuk llullu wawa maytushka, korral kuchupi siririshkata rikunkichik.
 13. Chay kati achka Anjelkuna kunkaylla rikurishpa, kayshuk Anjelwan tantanakushpa, Dyusta allinirkakuna chasna nishpa:
 14. "jatun honra Tayta Dyuspak jawa pachapi kachun, paypak kuyashka runakunapakpish kay pachapi kasilla kawsana kachun".
 15. Anjelkuna michikkunata sakishpa jawa pachamah ña rikpi, michikkunaka paykunapura: "jakuchik Belenman chay tukuy Apu rurashkata willashkata rikushunmi.
 16. Utka shamurkakuna, Mariyata, Joseta, kinchapi sirishka wawatapish tarirkakuna.
 17. Payta rikushpa, paykunaman wawamanta nishkata willarkakuna.
 18. Tukuy uyakkuna mancharka, michikkuna willashkarayku.
 19. Mariyaka kay tukuyta charirarka, shunkupi payta yuyakushpa.
 20. Michikkuna kutirkakuna, uyashkamanta rikushkamanta Dyusta sumaychashpa, yupaychashpa, paykunaman willashka kashka shina.
 21. Pusak punlla kipa wawata kuchunkapak, payman JESUS shutichirkakuna; chasna anjel shutichishka karka, manarak wiksapi runayashka kakpi.

Jesucristopaj Alli Huillai Evangelio Nishca. Los Evangelios en Quichua. Uyaychaq: Leonidas E. Proaño. Editorial Don Bosco, Quito 1972. 437 pp.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997).

Mariyaka Jesusta Belen llaktapi wachan

 1. Chay punchakunapi tukuy allpa-pachapi runakunapak shutita killkachun Sesar Augusto shuk kamachishkata llukshirka.
 2. Sirya-markapi Kirino kamachik kashka pachapi kay shukniki runa yupanata rurarirkami.
 3. Chaymanta tukuy runakuna paykunapak kikin llaktaman shutita killkachinkapak rirkakunami.
 4. Joseka Galilea-markapi kak Nazaret llaktamanta, Judea-markapi kak Belen llaktaman rirka. Belenka Dawidpak llakta karka, Joseka Dawidpak ayllu kashkamanta chayman rina urmarka.
 5. Chaypi paypak warmi Mariyantin shutita killkachinkapak rirkakuna, Mariyaka wiksayukmi karka.
 6. Belenpi kakpi Mariyapak wachana punchaka chayarkami.
 7. Shinapash paykunaman minkarina-wasi illashkamanta Mariyaka paypak piwi-churita wachashpa, pintuwan maytushpa uksha jawapi sirichirka.
 8. Chay llaktallapitak wakin michikkuna urkupi kawsakushpaka, tuta-tutaka ranti ranti paykunapak llamakunata rikushpa tiyarkakuna.
 9. Ñapash Apunchikpak Chaskika michikkunaman rikurikpika, Apunchikpak Kushikuyka paypak achikyaywan pillurka. Paykunaka may mancharirkakuna.
 10. Chaskika paykunata nirka: «Ama manchaychu jatun alli-willayta kankunaman apashpa shamuni, kay willayka tukuy runa-llaktakunapak achka kushikuymi kanka.
 11. Kunanmi Dawidpak llaktapi kankunapak shuk Kishpichik wacharishkami, Payka Apunchik Kristomi kan.
 12. Chaymanta uyaychik, shuk, kunanlla wacharishka wawakutami uksha jawapi maytushka sirikukta tarinkichik, kaymi kankunapak unanchik kanka».
 13. Ñapash Pachakamakpak Chaskiwan jawa-pachamanta tawka Chaskikunami tantanakushpa, Pachakamakta kay shimikunawan yupaycharka:
 14. «Jawa-Pachapi Pachakamak kushikuy kachun, allpa-pachapika runakunapash kushi-kasikawsay charinchun: kaymi Pachakamakpak karay paypak kushkapak pacha».
 15. Pachakamakpak Chaskikuna paykunata sakishpa Jawa-pachaman rikpi, michikkunaka paykunapura: «Belenman jakuchik, Apunchik ñukanchikman riksichishkamanta, rimanakushkawan chaypi ima tukushkata rikushun».
 16. Kallpashpa rishpa Mariyata, Joseta, Wawatapashmi uksha jawapi sirikukta tarirkakuna.
 17. Chaymantami Pachakamakpak Chaskikunaka Wawamanta uyashkakunata willarkakuna.
 18. Michikkunapak willashkata uyashpaka tukuy chaypi kakkunaka mancharishpami sakirirkakuna.
 19. Mariyaka, kay tukuy uyashkakunata rikushkakunatapash paypak shunku ukullapi wakaychishpa yuyakurka.
 20. Kipaka michikkunaka tukuy uyashkamanta rikushkamanta paykunaman willashkamantapash Pachakamakta yupaychashpa kushichishpapash, kushikushpa tikrarkakuna.
 21. Pusak-puncha paktarishkapi, charishka-aycha-karata pitishpa, Jesus Shutita churarka chay shutika, Mama manarak wiksayuk tukukllapitak Pachakamakpak Chaskikka kushkarka.

Pachacamacpac Quillcashca Shimi. Edición bilingüe quichua-castellano. San Pablo, Madrid 1997. Tikrakkuna: Bernarda Ortiz, Antonio Brescuani. 901 pp. ISBN 8428520259.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashca Shimicunami 1989).

Jesús wacharishkamanta

 1. Chay punllakunallapitakmi Augusto shuti Sesarka, tukuy pay mandakun llaktapi kawsakkunata paykunapak shutikunata churachichun mandashpa willachirka.
 2. Shutikunata churachinaka, Sirenio shuti runa Siria llaktata mandakukpimi kallarirka.
 3. Tukuykunami paykunapak ñawpa yayakuna kawsashka llaktaman paykunapak shutikunata churachinaman rina karka.
 4. Chaymantami Josepish Galilea llaktapi kak Nazaret pueblomanta, Judea llaktapi kak Belén shuti puebloman rirka. Chay pueblopimi ñawpa yaya Davidpish wacharishka karka. Joseka Davidpak wawa wawa kashkamantami, chay Belén pueblomanka rirka.
 5. Chay pueblomanka paypak warmi kana Mariawan, paykunapak shutita churachinkapakmi rirkakuna. Mariaka chichumi karka.
 6. Paykuna ña Belenpi kakpimi, María wachanaka paktarka.
 7. Pozana wasipi junda kashkamantami, paypak punta k'ari wawataka wakrakuna shayana ukullapi wacharka. Chay wawataka maytushpa uksha jawapimi sirichirka.
 8. Chay Belén pueblo k'uchullapitakmi michikkuna paykunapak oveja kanllata tuta kuydashpa chaparakurkakuna.
 9. Chashna chaparakukpi Jatun Dyus kachashka anjelka jatun Dyuspak sumak kashkawan achik nishpami, paykunatapish achikyachishpa ñapish rikurirka. Chashna rikurikpika, michikkunaka jatuntami mancharirka.
 10. Chashna mancharikukpimi, anjelka kashna nirka: —Ama mancharichikchu. Ñukaka kankunamanka alli willaytamari willak shamuni. Kay willashkata uyashpaka, tukuykunamari kushikunka.
 11. Kunanmari Davidpak pueblopika, kankunata Kishpichik wacharishka. Payka tukuyta Mandak, KRISTO Kishpichikmari.
 12. Kunan kankuna rishpaka, wakrakuna shayana ukupimi maytushka wawa sirikukta rikunkichik. Chashnata rikushpami, pay kashkata yachankichik— nirkami.
 13. Chashna nikukpi ñapish jawa pacha achka anjelkuna chay willakuk anjelwan rikurishpami, Tayta Dyustaka alabashpa kashna nirkakuna:
 14. “¡Jawa pachapi kak Tayta Dyuslla, sumakmari kanki. Kay pachapipish pay kushkata chaskikkunaka alli sumak kawsayta charichun!” nirkakunami.
 15. Chashna nishpa anjelkuna jawa pachaman rishka k’ipaka, michikkunaka kayshuk chayshukmi: —Shinashpaka imalla tukushkata Jatun Dyus willashkata rikunkapak, Belenman jakuchik— ninakurkakuna.
 16. Chashna ninakushkawan utka rishpaka, wakrakuna shayana ukupimi, Josetapish, Mariatapish, uksha jawapi sirikuk wawatapish rikurkakuna.
 17. Chay wawata rikushpaka, anjel chay wawamanta imallata paykunaman nishkatami willarkakuna.
 18. Michikkuna willakta uyashpaka, tukuykunami achkata mancharirkakuna.
 19. Ashtawanpish Mariaka chay tukuy uyashkataka, paypak shunkupi wakichishpa yuyarikurkallami.
 20. Chay michikkunaka paykunaman willashka shinallatak tukushkata rikushpa uyashpaka, Tayta Dyusta sumakmari kanki nishpa jatunyachishpa tikrarkakunallami.
 21. Ña pusak punlla tukukpika, charishka aycha mirka karata p'itirkakunami. María manarak chichu kakpi anjel willashka shinallatakmi, JESÚS shutita shutichirkakuna.

Dios Rimashca Shimicunami: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 1989. FEDEPI nishkapi killkakatina.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashca Shimicunami 2004).

Jesús wacharishkami

 1. Chay punllakunapimi Augusto shuti Sesarka pay mandakun tukuy llaktakunapi kawsakkuna, shutikunata killkachichun nishpa willachirka.
 2. Sirenio shuti runa Sirya llaktata mandakukpimi, shutikunata killkachinaka punta kallarirka.
 3. Shutikunata killkachinamanka tukuykunami paykunapak kikin pueblokunaman rina karka.
 4. Josepish, Galileapi kak Nazaretmantaka, Judeapi kak Belenmanmi wichiyarka. Ñawpa yaya Dawidka chaypi wacharishka kashkamantami, Joseka Dawidpak wawa wawa kashkamanta chayman rirka.
 5. Joseka kazaranapak ari ninakushka Mariyantikmi shutikunata killkachinkapak chaymanka rirka. Mariyaka chichumi karka.
 6. Paykuna Belenpi kakpimi, Mariya wachanaka paktarka.
 7. Pozana wasikunapi junta kakpimi, Mariyaka punta k'ari wawataka wakrakuna shayana ukullapi wacharka. Chay wawataka maytushpami uksha jawapi sirichirka. Anjelkunapish michikkunapish
 8. Chay k'uchulla llaktakunapika michikkunami tiyarka. Paykunaka paykunapak kanlla owejakunatami tuta chapashpa kuydakurkakuna.
 9. Chaypika Jatun Dyuspak shuk anjel rikurishpa, Jatun Dyuspak achiknikukwan muyunchikpimi paykunaka achkata mancharirkakuna.
 10. Chaymi anjelka: –Ama manchaychikchu. Ñukaka tukuykuna jatunta kushikuna alli mushuk willaytami, kankunamanka willak shamuni:
 11. Kunanmari Dawidpak pueblopika, shuk Kishpichik wacharishka. Payka Mandak Kristomi.
 12. Kankuna rishpaka, wakrakuna shayana ukupimi, maytushka wawa sirikukta rikunkichik. Chayta rikushpami pay kashkata yachankichik– nirka.
 13. Chaypika ñapish jawa pacha achka anjelkuna, chay willakuk anjelwan rikurishpami, Dyusta alabashpa kashna nirkakuna:
 14. “¡Jawa pachapi kak Dyustaka tukuykuna alli nishka kachun! ¡Kay pachapipish pay k'uyashpalla kushkata chaskikkunaka sumak kawsayta charichun!” nirkakunami.
 15. Chay anjelkuna jawa pachaman ña rikpika, michikkunaka kayshuk chayshukmi: –Jatun Dyus ñukanchikman willachishka imalla tukushkata rikunkapak Belenman chayakta jakuchik– nirkakuna.
 16. Paykuna ukuy jawa rishpaka Mariyatapish, Josetapish, uksha jawapi sirikuk wawatapishmi wakrakuna shayana ukupi rikurkakuna.
 17. Chay wawata paykuna rikushpaka, anjel chay wawamanta imallata paykunaman nishkatami willarkakuna.
 18. Michikkuna willashkata uyakkunaka tukuykunami achkata mancharirkakuna.
 19. Ashtawanpish Mariyaka tukuy chaykunataka, paypak shunkupi wakichishpami yuyarikurkalla.
 20. Michikkunaka paykunaman willashkata uyashka shinallatatak rikushpaka, tukuy chaykunamanta Dyustaka allimari kanki, sumakmari kanki nishpami tikrarkakuna. Dyuspak wasiman Jesusta apashkami
 21. Ña pusak punlla tukukpika wawata sirkunsisionta rurachinamanmi aparkakuna. Chay punllallatakmi Mariya manarak chichu kakpi anjel willashka shinallatak JESÚS shutita shutichirkakuna.

Dios Rimashca Shimicunami: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2004. Youversion.com nishkapi killkakatina.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Mushuj Testamento Diospaj Shimi 2010).

Jesús wacharinapakka kashnami kashka

 1. Chay punllakunapimi kashna tukurka: Augusto shuti Sesarmi, pay mandakun tukuy llaktakunapi kawsakkunata rurachun mandashpa willachirka.
 2. (Sirenio shuti mandak Sirya llaktata mandakuy watapimi chay kallari yupaytaka rurachirka).
 3. Tukuykunami yupashka kankapakka, paykunapak ñawpa yayakuna kawsak kashka pueblopi shutikunata killkachikrirkakuna.
 4. Chaymantami Josepish, Galileapi kak Nazaret pueblomantaka, ñawpa yaya Dawid wacharishka Belén shuti puebloman wichiyarka. Chay puebloka, Judea llaktapimi. Joseka, Dawidpak familyapura kashkamantami, chaymanka rirka.
 5. Chaymanka, paypak warmi kana Mariyantik, paykunapak shutita churachinkapakmi rirka. Mariyaka ñami chichu karka.
 6. Paykuna Belenman chayay punllakunami, Mariya wachana paktarka.
 7. Shina kakpipish pozana wasikunapi junta kashkamantami, wakrakuna shayana ukullapi pozakurkakuna. Chaypimi paypak punta churita wachashpaka, maytushpa sirichirka.
 8. Belén k'uchulla pampakunapimi, michikkuna paykunapak oweja kanllata tuta kuydashpa chapakurkakuna.
 9. Paykuna chaypi kakpimi, Mandak Dyuspak anjelka, ñapish paykunaman rikurirka. Mandak Dyuspak luzwan paykunapak muyukta achikyachishpa rikurikpimi, michikkunaka jatunta mancharirkakuna.
 10. Ashtawanpish anjelka, kashnami nirka: Ama manchaychikchu. Ñukaka, jatunta kushikuna alli willaytamari, tukuy israelkunapak apamuni:
 11. Kunanmari Dawidpak pueblopika, kankunapak Kishpichik wacharin. Payka Mandak KRISTOMARI.
 12. Kay señalta mashkaychik: Wakrakuna shayana ukupimi, maytushka wawa sirikunka nirkami.
 13. Chashna ninkami ñapish jawa pachamanta waranka waranka anjelkuna rikurishpa, chay anjelwan, Dyustaka kashna alabarkakuna:
 14. ¡Jawa pacha Dyuslla, sumakmari kanki! ¡Kampak jatun k'uyayta chaskikkunaka, sumak kawsayta charichun! nirkakunami.
 15. Anjelkuna jawa pachaman rikpika, michikkunaka kayshuk chayshukmi: Imalla tukushkataka, Mandak Dyusmari willachun kachashka, Chayta rikunkapak, Belenman jakuchik ninakurkakuna.
 16. Shina ninakushkawan utka kallpamushpaka, wakrakuna shayana ukupika Josetapish, Mariyatapish, kunanlla wacharishka wawa sirikuktapishmi japirkakuna.
 17. Paykunata rikushpaka, anjel chay wawamanta imallata nishkatami willarkakuna.
 18. Michikkuna willakta uyashpaka, tukuykunami mancharirkakuna.
 19. Ashtawanpish Mariyaka, wawamanta imalla uyashkataka, paypak shunkupi wakichishpa yuyarikurkallami.
 20. Michikkunaka, paykunaman willashka shinatak tukushkata rikushpa uyashpaka, Tayta Dyusta alabashpami tikrarkakuna.
 21. Anjelka, Mariya manarak chichu kakpimi, wawataka ‘Jesús shutimi kanka’ nishpa mandarka. Chaymantami wawata pay charishka aycha punta karata p'itichinapak, pusak punlla paktakpika, Jesús shutita shutichirkakuna.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi: San Lucas. Biblica Inc., 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

Quichua Imbabura, Ecuador - Imbabura Kichwa (Diospaj Shimi, 1994)

Jesús wacharishkamanta

 1. Chay punllakunapimi, kashna tukurka: Augusto Sesar shuti jatun mandakka, tukuy jentekuna paykunapak shutikunata kilkachichun nishpami, shuk mandashkata churashpa willachikurka.
 2. Siria llaktata, Kirenio shuti runa mandakukpimi, mashna jentekuna tiyakta yachankapak kuentachishpa punta kallarirka.
 3. Tukuy jentekunami, shutikunata kilkachinkapaka, paykunapak llaktakunaman rinakurka.
 4. Shinamantami Joseka, Galilea llaktapi tiyak Nazaret pueblomanta llukshishpa, Judea llaktapi tiyak Belén puebloman rikurka. Chay pueblopimi, jatun mandak Dawidka wacharishka karka. Dawidpak familiamanta miray kashpami, Joseka chayman rina tukurka.
 5. Chay pueblopi shutita kilkachinkapakmi Joseka, paywan kazarana Marianti rinakurka. María warmikuka, wiksayu unkunallami karka.
 6. Paykuna chaypi kakpimi, kashna tukurka: Chaypimi, unkuna punlla paktarka.
 7. Paykuna minkarina wasipika junta junta kakpimi, animalkuna shayak ukupi paypak punta kari wawakutaka unkurka. Chaypi unkushpami, animalkuna mikuchun churana jawapi, wawakutaka maytushpa sirichirka.
 8. Chay muyunti llaktapimi, llamakunata michik runakuna paykunapak llamakunata kuydana haraspi kati kati kuydashpa pakarinakurka.
 9. Shina kuydanakukpimi, Jatun Dyuspak shuk anjelka, paykunaman ñapash rikurimurka. Jatun Dyuspak punchapampakumi, paykunapak muyuntipi punchayachikurka. Chayta rikushpami michikkunaka, ninanta manllarinakurka.
 10. Shina manllarinakukpimi anjelka: "Na manllarinachu kankichi. Rikuychi, tukuy jentekuna ninanta kushikuna, shuk ali willaytami willak shamuni.
 11. Jatun mandak Dawid wacharishka pueblopimi, kankunapak ali kachun, shuk Kishpichik kunan wacharishka. Payka Mandak KRISTOMI.
 12. Kaymi, kankunaman rikuchina kanka: Animalkuna mikuchun churana jawapi, maytushka sirikuktami, chay wawakutaka tarikrinkichi" nirkami.
 13. Shina nikwanmi, jawa pachamanta ashtaka anjelkuna shamushpaka, chay anjelwan ñapash rikurirka. Paykunami, Tayta Dyustaka kashna nishpa alikachinakurka:
 14. "¡Jawa pachapi Tayta Dyuska, punchapampakumi kanki ni tukushka kachun! ¡Alpapi kawsak jentekunaka, kasilla ali kawsayta, Dyuspak ali munaytapash charichun!" ninakurkami.
 15. Shina nishpa, chay anjelkuna paykunapak ñawpakmanta, jawa pachaman tikrakwanmi, kashna tukurka: Chay michikkunaka, kayshuk chayshukmi kashna ninakurka: —Belén puebloman rishpa, kashna tukushkata Jatun Dyus ñukanchiman willashkata jakuchi, rikushunchi— ninakurka.
 16. Paykunaka, ucha rishpami Mariatapash, Josetapash tarikrirka. Wawakutaka, animalkuna mikuchun churana jawapi sirikuktami tarikrirka.
 17. Wawakuta rikushpami, chay wawamanta paykunaman imatalla nishkata willanakurka.
 18. Michikkuna chashna willakpika, tukuy uyakkunami manllarinakurka.
 19. Ashtawankarin María warmikuka, tukuy chay willashkakunataka alikutapacha yarishpami, paypak shunkupilla alichikurka.
 20. Chay michikkunaka, paykunaman anjel willashkashna, tukuyta uyashpa rikushpami, Tayta Dyustaka punchapampakumi kanki nishpa, alikachishpa tikranakurka.
 21. Pusak punlla paktakpimi wawakutaka, sirkunsisyun nishkata rurarka. Nara wiksayu tukukpillata, Mariaman anjel nishkashnami, chay wawakutaka, JESÚS shutita churarka.

Diospaj Shimi: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 1989. FEDEPI nishkapi killkakatina.

Quichua Imbabura, Ecuador - Imbabura Kichwa (Diospaj Shimi, 2010)

Jesús wacharishkatami willakun

 1. Chay punllakunapimi, kashna tukurka: Augusto Sesar shuti jatun mandakka, tukuy jentekuna paykunapak shutikunata churachinakuchun nishpami, shuk mandashkata churashpa willachikurka.
 2. Sirya llaktata, Sirenio shuti runa mandakukpimi, mashna jentekuna tiyakta yachankapak kuentachishpa punta kallarirka.
 3. Tukuy jentekunami, shutikunata churachinkapaka, paykunapak llaktakunaman rinakurka.
 4. Shinamantami Joseka, Galilea llaktapi tiyak Nazaret pueblomanta llukshishpa, Judea llaktapi tiyak Belén puebloman rikurka. Chay pueblopimi, jatun mandak Dawidka wacharishka karka. Dawidpak familyamanta miray kashpami, Joseka chayman rina tukurka.
 5. Chay pueblopi shutita churachinkapakmi Joseka, paywan kazarana Mariyanti rinakurka. Mariya warmikuka, wiksayu unkunallami karka.
 6. Paykuna chaypi kakpimi, kashna tukurka: Chaypimi, unkuna punlla paktarka.
 7. Paykuna minkarina wasipika junta junta kakpimi, animalkuna shayak ukupi paypak punta jari wawakutaka unkurka. Chaypi unkushpami, animalkuna mikuchun churana jawapi, wawakuta maytushpa sirichirka.
 8. Chay muyunti llaktapimi, llamakunata michik runakuna paykunapak llamakunata kuydana horaspi kati kati kuydashpa pakarinakurka.
 9. Shina kuydanakukpimi, Jatun Dyuspak shuk anjelka, paykunaman ñapash rikurimurka. Jatun Dyuspak punchapampakumi, paykunapak muyuntipi punchayachikurka. Chayta rikushpami michikkunaka, ninanta manllarinakurka.
 10. Shina manllarikpimi anjelka, kashna nikurka: “Na manllarinachu kankichi. Rikuychi, tukuy jentekuna ninanta kushikuna, shuk ali willaytami willak shamuni.
 11. Jatun mandak Dawid wacharishka pueblopimi, kankunapak ali kachun, shuk Kishpichik kunan wacharishka. Payka Mandak KRISTOMI.
 12. Kaymi, kankunaman rikuchina kanka: Animalkuna mikuchun churana jawapi, maytushka sirikuktami, chay wawakutaka tarikrinkichi” nikurkami.
 13. Shina nikukpi, jawa pachamanta ashtaka anjelkuna shamushpa, chay anjelwan ñapash rikurirka. Paykunami, Tayta Dyusta kashna nishpa alikachinakurka:
 14. “¡Jawa pachapi Tayta Dyuska, punchapampakumi kanki ni tukushka kachun! ¡Alpapi kawsak jentekunapash, kasilla ali kawsayta, Dyuspak ali munayta charichun!” ninakurkami.
 15. Shina nishpa, chay anjelkuna paykunapak ñawpakmanta, jawa pachaman tikrakwanmi, kashna tukurka: Chay michikkunaka, kayshuk chayshukmi kashna ninakurka: —Belén puebloman rishpa, kashna tukushkata Jatun Dyus ñukanchiman willashkata jakuchi, rikushunchi— ninakurkami.
 16. Paykunaka, ucha rishpami Mariyatapash, Josetapash tarikrirka. Wawakutaka, animalkuna mikuchun churana jawapi sirikuktami tarikrirka.
 17. Wawakuta rikushpami, chay wawamanta paykunaman imatalla nishkata willanakurka.
 18. Michikkuna chashna willanakukpika, tukuy uyakkunami manllarinakurka.
 19. Ashtawankarin Mariya warmikuka, tukuy chay willashkakunataka alikutapacha yarishpami, paypak shunkupilla alichikurka.
 20. Chay michikkunaka, paykunaman anjel willashkashna, tukuyta uyashpa rikushpami, Tayta Dyustaka punchapampakumi kanki nishpa, alikachishpa tikranakurka.
 21. Pusak punlla paktakpimi wawakutaka, sirkunsisión nishkata rurarka. Nara wiksayu tukukpillata, Mariyaman anjel nishkashnami, chay wawakutaka, JESÚS shutita churanakurka.

Diospaj Shimi: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina.

na → mana, -nchi → -nchik.

Quichua Cañar, Ecuador - Kañari Kichwa (Dios Rimashcata Quillcashcami 2010).

Jesús wacharishkamanta

 1. Chay punzhakunapika Roma llaktata jatun mandak Augustomi, tukuy llaktapi kawsakkuna shutikunata killkachichun mandarka.
 2. Chay killkachinaka, Sirenio runa Sirya llaktata mandakukpimi kallarirka.
 3. Tukuy jentekunami paykuna wacharishka llaktapi killkarinkapak rina karka.
 4. Joseka Dawidpak wawa wawapura kashkamantami, Galilea llakta Nazaret pueblomanta ñawpa mandak Dawidka wacharishka Judea llakta Belén puebloman rirka.
 5. Chaymanka paywan kazarankapak ari nishka Mariyawanmi, shutita killkachinkapak rirka. Mariyaka wiksa juntami karka.
 6. Paykuna Belenman chayakpimi, Mariya sakuarinaka paktarka.
 7. Pozana wasi mana paktashkamantami, paypak punta kari wawataka wakrakuna shayana ukupi sakuarirka. Chay wawataka maytushpami, uksha jawallapi sirichirka.
 8. Chay Belén pueblo lado pampapika, michikkunami owejakunata tuta kuydakurka.
 9. Chaypimi Dyus kachashka anjelka Dyuspak sumaymana achik nikuk-wan ñapish kunkaylla paykunapak muyuntita achikyachirka. Chaymantami michikkunaka yallita mancharirka.
 10. Chaymantami anjelka: —Ama mancharichikchu. Kankunaman alli willayta willankapakmi shamuni. Kayta uyashpaka, tukuymi yallita kushikunka.
 11. Kunanmi Dawid wacharishka Belén pueblopi Kishpichik wacharishka. Payka tukuyta Mandak, Kishpichik Kristomi.
 12. Kankuna rishpaka, wakrakuna shayana ukupi maytushka wawa uksha jawapi sirikuktami rikunkichik— nirka.
 13. Chashna willakukllapitakmi, kunkaylla jawa pacha anjelkuna, chay anjelwan Dyusta alli nishpaka:
 14. «¡Jawa pacha Dyuska, alli nishka kachun! ¡Dyus kuyashkakunaman kushi tiyachun!» nirka.
 15. Jawa pachaman anjelkuna rishka kipa, michikkunaka: —Dyus willashka ima kashkata rikunkapak, Belenman jakuchik— ninakurka.
 16. Chashna utka rishpaka, wakrakuna shayana ukupi Josetapish, Mariyatapish, uksha jawapi wawa sirikuktapishmi rikurka.
 17. Chayta rikushpaka, anjel chay wawamanta paykunaman imata nishkatami parlarka.
 18. Michikkuna parlakpika, tukuy uyakkunami mancharishka sakirirka.
 19. Mariya tukuy chaykunata uyashpaka paypak shunkupimi yuyarishpa kawsakurkalla.
 20. Michikkunaka paykunaman willashka shinallatak rikushpa uyashpaka, Dyusta “allimari kanki, sumakmari kanki” nishpami kutirka.
 21. Wawa pusak punzha tukukpika, sirkunsisionta ruwachishpami, Mariya manarak wiksayuk kakpi, anjel willashka shina, JESUSTA shutichirka.

Dios Rimashcata Quillcashcami: San Lucas. Sociedades bíblicas unidas, Quito 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina.

Quichua Salasaca, Ecuador - Salasaka Kichwa (Jesucristo Imashna Causashcada Imada Yachachishcada Parlaj-Libromi 1973).

Apunchi Jesusta wachashkamunda

 1. Chi punllagunalladijmi Roma llaktada jatun mandaj Augustoga tuki pay mandagun llaktabi kawsakunada paygunabuj shutigunada apuntachichun nirga.
 2. Shutigunada apuntachinaga Siria llaktada Sirenio nishka shutiyuj runa mandagukimi kallarirga.
 3. Tukigunami paygunabuj ñawba taytaguna kawsashka llaktamun paygunabuj shutigunada apuntachinguj rina garga.
 4. Chimundami Josebish Galilea llaktabi tiyaj Nazaret pueblomunda Judea llaktabi tiyaj Belén nishka pueblomunga rirga. Chi pueblobimi ñawba tayta Dawidbish wacharishka garga. Josega Dawidbuj familia gashkamundami Belenmun rirga.
 5. Chimunga paybuj warmi tukuna Mariawan paygunabuj shutida apuntachingujmi rirgaguna. Mariaga iksa charijmi garga.
 6. Payguna ña Belenbi gakimi, María unguna punllaga faktarga.
 7. Pozada wasibi junda junda gakimi, paybuj ñawba llullu kari maradaga animalguna shayashka ukubi wacharga. Chi maradaga maytusha ujsha jawabimi puñuchun shitarga.
 8. Chi Belén pueblo kuchullabidijmi michijkuna paygunabuj oweja kanllada tutaga yuyin chapargaguna.
 9. Shina chapariakiga Tayta Dios kachashka angelga Diosbuj kuyllawan p'ala niguj shamusha, paygunadabish punllayasha ñabish kungida paygunabujmunga rikurirgallami. Shina rikurikiga michijkuna mejor mancharirgaguna.
 10. Shina mancharikiga angelga nirga: — Ama mancharichichu. Ñukaga kangunamun alli parlodami parlanguj shamuni. Kay parlashkada uyashaga tukigunami kushilla ganga.
 11. Kununmi Dawidbuj pueblobiga kangunada Kishpichikta wacharga. Payga Apunchi KRISTO Kishpichijmi.
 12. Kunun kanguna rishaga, animalguna shayaj ukubimi maytushka llullu mara sirigushkada rikungichi. Chida rikusha pay gashkada yachangichimi — nirga.
 13. Shina nikiga ñabish jawa pacha tawga angelguna chi parlaguj angelwan rikurisha Tayta Diosta allimi gangi nisha kashna nirgaguna:
 14. Jawa pachabi tiyaj Tayta Dios, kanga kuyllami gangi. Kay pachabibish pay kushkada japijkunabish kushilla kawsanada charichun — nirgagunami.
 15. Shina nisha angelguna jawa pachamun rishka k'ipaga michijkunaga kayshuj chayshuj: — Shinashaga, ima tukushkada Tayta Dios parlashkawadaga rikunguj Belenmun jakuchi — ninukurgaguna.
 16. Shina nisha ña rishaga, Josedásh Mariadásh, ujsha jawabi siriguj llullu maradabish animalguna shayaj ukubimi rikurgaguna.
 17. Chi marada rikushaga, angel chi maramunda imada paygunada nishkadami parlargaguna.
 18. Michijkuna parlakta uyashaga, tukigunami mancharirgaguna.
 19. Mariaga chi tu ki uyashkada paybuj shungubi wakichisha yuyarigurgallami.
 20. Chi michijkunaga paygunamun angel parlashka shinalayaldijmi tukushkada rikusha uyashaga, Tayta Diostaga allimi gangi nisha jawayachisha wultargagunami.
 21. Ña pusaj punlla tukukiga, sirkunsisyun nishkada ruraj gashka shinaldijmi mara Jesustaga rurargaguna. María manarij iksa charij gaki, angel parlashka shinalayaldijmi JESUS shutida shutichirgaguna.

Jesucristo imashna causashcada imada yachachishcada parlaj libromi. Quichua del Ecuador dialecto de Salasaca Provincia de Tungurahua. Uyaychaq: Günter Schulze, Sociedades Bíblicas Unidas (United Bible Societies), 1973. 160 pp.

Quichua Salasaca, Ecuador - Salasaka Kichwa (Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento 2013).

Jesús wacharishkamunda

 1. Chi p'unllagunami, Roma llaktada jatun mandaj Augusto Sesarga, tuki pay mandashka kawsajkunada paygunaj shutida apuntachichun manduga.
 2. Kay kallari sensobiga, Sireniomi Siria llaktada mandaguki rurariga.
 3. Tukigunami ñawba taytaguna kawsashka llaktabi paygunaj shutigunada apuntachingu rinaga.
 4. Jozish Galileabi tiyaj Nazaret pueblomunda, Dawidbuj familia gasha, Rey Dawid wacharishka Judea llaktabi tiyaj Belén pueblomu riga.
 5. Paybuj warmi gana Mariandijmi shutida apuntachingujka chi pueblomu riga. Mariaga iksa charijmiga.
 6. Payguna Belenbi gaki, María mirana p'unlla p'aktuga.
 7. Pozada wasi na p'aktushkamundami paybuj legítimo churidaga wagraguna shayana ukubi miruga. Maradaga maytusha wagra mikuna kajonbimi sirichiga. Ángel michijkunamu parlashkamunda
 8. Belén kuchubimi michijkunaga owejagunada chapusha pakariguga.
 9. Shina chapaguki, Manduj Diosbuj ángel rikurisha Manduj Diosbuj jatun k'uylla gashkaga muyundijta p'unlla laya p'alaniki mejor mancharigaguna.
 10. Angelga kashna niga, “¡Ama mancharichichu! Ñukaga tukigunada manchanaydi kushiyachina alli shimigunadami kangunamu parlungu shamuni.
 11. Kununmi Rey Dawidbuj pueblobi kangunada Kishpichij wacharishka. Payga Dios agllasha kachashka Mandaj Kristomi gan.
 12. Paydaga wagra mikuna kajonbi maytushka sirijtami rikungichi. Chi marada rikushaga pay gashkada yachangichi.”
 13. Shina niguki, ashtan tawga angelguna ñash rikurisha, chi angelgun Diosta alabasha kashna nigaguna,
 14. “Jawa pachabi gaj Diostaga, ‘Kanga alli k'uylladimi gangi,’ nichun. Kay pachabi kawsajkunash Dios k'uyashkaguna gashkamunda alli kawsida charisha tukin apanukuchun.”
 15. Angelguna jawa pachamu wueltashka k'ipaga, michijkuna kay shuj chay shuj, “Ima tukushkada Mandaj Dios parlashkada rikungu, Belenmu jakuchi,” ninukugaguna.
 16. Ut'ka rishaga Jozida Mariadash mara wagra mikuna kajonbi sirijta japigaguna.
 17. Marada rikushaga, ángel maramunda imada nishkada parlagaguna.
 18. Michijkuna parlashkada uyashaga, tukigunami mancharisha kushiyagaguna.
 19. Mariaga tuki uyashkada shungubi wakichisha na kungarishallami, yuyin puriga.
 20. Michijkuna paygunamu parlashka shina tukida uyushkamundash rikushkamundash Diosta, “¡Jatun allimi gangi!” nisha wueltagaguna. Israelgunaj Diosbuj wasimu mara Jesusta apashkamunda
 21. Pusuj p'unlla tukukimi, mara Jesusta israelguna mandashkada p'aktachingu nisha sirkunsisión nishkada rurachigaguna. Mariamu narij iksa charij tukujllabidi, ángel nishka shinaydimi Jesús shutida shutichigaguna.

Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento. Caibi Mushuj Testamentomunda escribichishcagunada liyi pudingui. Jesusmunda escribichishcagunaga: San Lucas.

Quichua del Napo, Ecuador - Napuruna Kichwa (Colegio Don Bosco 1988).

 1. Chay punchakunapi, Sesar Augusto shutiyuk Inka tukuy llaktakunapi tiyashka runakunata; yupanata munarka.
 2. Sirino shutiyuk, runa Siryapi apu kashkapi, chay ñawpak yupanata —senso nishka— ruranurka.
 3. Tukuy runakuna shutita killkarinkapak rinurka kikin llaktaman.
 4. Jose warmintin, Dawidpak ayllu kashpa, Galileapi tiyak Nazaret llaktamanta Judeaman sikanurka, Belen llaktaman; chay llaktapi mari Dawid pakarishka karka.
 5. Josepak warmi Mariya wiksayuk karka.
 6. Llaktaman paktanukpi, Mariya pakarichina puncha paktarirka; chaypi, shuk kari wawata pakarichirka, paypak ñawpak pakarik wawa.
 7. Payta churanawan pillushpa, wakra karana batyapi sirichirka wakra wasipi, chushak wasi mana tiyashkarayku.
 8. Chay mayanpi, shuk michik runakuna obejakunata rikuranurka.
 9. Kunkaymanta shuk anjel paykunapakpi rikurimurka; tuta punchaklla tukurka; chayta rikushpa michikkuna yapa mancharinurka.
 10. Anjel paykunata nirka: —Ama manchaychichu; kushi shimita willankapak shamuni; tukuy runakuna kushiyarinunka.
 11. Kunanshitu Belen llaktapi kankunata kishpichina wawa pakarirka; paymi Mesyas, Apunchik.
 12. Payta rikukrichik; shuk wawata, churanawan pillushkata, wakra karana batyapi sirishkata tarinkichik.
 13. Rimakpi, shuk achka anjelkuna jawa pachapi rikurimunurka, Dyusta chakchashpa, kashna: takishpa: —
 14. ¡Jawa pachapi Dyus chakchashka kachun! ¡kay allpapi Dyus llakishka runakuna ganas kawsanata charinuchun!
 15. Anjelkuna jawa pachaman tikrashka washa, michikkuna rimanakunurka nishpa: —Jakuychik Belen llaktaman; anjel willashkata rikukrishun.
 16. Kallpashpa rishpa, Mariyata Josentin tarinurka, wawata batyapi sirishkata tupanurka,
 17. Wawata rikushpa, anjelkuna chay wawamanta willashkata tukuykunaman uyachinurka;
 18. michikkuna willashkata uyakkuna mancharinurka.
 19. Mariyaka shunku ukupi chay tukuyta wakaychirka, wiñay chayta yuyarashpa.
 20. Michikkuna tikranurka Dyusta yupaychashpa, chakchashpa tukuy paykuna uyashkamanta rikushkamantapash; anjel rimashka shina tukushka karka.
 21. Pusak puncha washa, wawapak pinkayshitu karata pitina puncha paktashkapi, payta "Jesus" nishpa shutichinurka; chay shutita anjel rimashka karka Mariya chayra wiksayashkapi.

Colegio Don Bosco nishkapaq tikrashka (Diospak mushu kushka shimi). Colegio Don Bosco, 1988. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

Quichua del Tena, Ecuador - Tena Kichwa (Hermanos Libres del Ecuador 1982).

 1. Chi punzhaunai, Augusto Sésar nishka atun apu shu mandashka shimira kuka tukui runauna shutiunara gubirnu killkai churachingaj.
 2. Kai ñaupa shutira yupana Sirenio Siria llaktai gubirnadur ashkai rashka aka.
 3. Tukui runa paiwa kikin llaktama rika shutira churachingaj.
 4. José Galileamanda, Nazaret llaktamanda sikaka, Belen nishka Dawidpa llaktama, pai Dawidpa aillumanda miraj asha.
 5. Shutira churachingaj rika, paiwa paktachishka warmi Mariandi. María iksayuj aka.
 6. Paiguna chiwi tiaushkai, wawa pagarina huras paktarika.
 7. María paiwa ñaupa punda churira pagarichika. Wawara llachapawa pillusha, wagra mikuna batiai sirichika, Hotel wasii paigunaj lugar mana tiajpi.
 8. Chi kikin partii, burigura kuirajkuna tianauka; paiguna buriguunara kuiranauka tutai.
 9. Kungaimanda shu Señorba angel rikurimuka paigunama; Señorba sumaj paiguna muyujta punzhajlla rikurika. Ashkara manzharinauka.
 10. Angel paigunara nika: “Ama manzhaichichu, yapa ashka kushiyachina shimiunara kangunama apamuni. Tukui runaunaj anga.
 11. Kuna punzha Dawidpa llaktai kangunaj shu Kishpichij pagarishkami. Pai Kristo nishka Señormi.
 12. Kaita rikusha riksinguichi. Llachapawa pillushka llullu wawara tupanguichimi, wagra mikuna batiai sirijta.
 13. Kungaimanda angelwa pariju ashka angelguna rikurimunauka; Diosta alabasha, ninauka:
 14. “Dios sumajyachishka achu awa pachai, kai pachai ganaslla kausana, runaunaj ali munai achu.”
 15. Angelguna paigunajmanda awama rijpi, kuirajkuna paigunapura ninauka: “Akuichi Belenma, imasna ashkaras rikungaj, Señor ñukanchira rikuchishkara.”
 16. Shinajpi uktalla shamunauka, Mariaras Joseras tupanauka, wawaras wagra mikuna batiai sirijta.
 17. Wawara rikusha, angelguna wawamanda kuintashkara paigunama rimanauka.
 18. Tukui uyajkuna kuirajkuna kuintashkara uyasha manzharinauka.
 19. María kai tukuira paiwa shungüi iyarisha wakachika.
 20. Burigura kuirajkuna tigranauka, Diosta alabasha tukui paiguna uyashkamandas rikushkamandas, paigunara rimashkasna.
 21. Pusaj punzha paktarijpi wawara sirkunisionda rangaj, paita Jesús shutichinauka. Kai shutira angelmanda kushka aka wawara manara tupajllaira iksai.

Hermanos Libres del Ecuador nishkapa tikrashka (Diospa mushuk paktachina shimi). Hermanos Libres del Ecuador, 1982. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-aka → -arka; aka → karka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -wa(k) → -pa(k).

Quichua del Oriente, Ecuador - Kichwa shimipi (Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi 1992).

Jesús pagarimun

 1. Chi punzhaunai, Augusto Sésar nishka atun apu shu mandashka shimira kuka tukui runauna shutiunara gobierno killkai churachingaj.
 2. Kai ñaupa shutira yupana Sirenio nishka Siria llaktai gobernador ashkai rashka aka.
 3. Tukui runa paiwa kikin llaktama rika shutira killkachingaj.
 4. José Galileamanda, Nazaret llaktamanda sikaka, Belén nishka Dawidpa llaktama, pai Dawidpa aülumanda miraj ajpi.
 5. Shutira churachingaj rika, paiwa paktachishka warmi Mariandi. Maríaga iksayuj aka.
 6. Paiguna chiwi tiaushkai, wawa pagarina horas paktaríka.
 7. María paiwa ñaupa punda churira pagarichika. Wawara llachapai pülusha wagra mikuna batiai sirichika. Hotel wasi undajta aka, mana lugar tiaka.
 8. Chi kikin partii, borrego kuirajguna tianauka, paiguna borregounara rikunauka, kuiranauka tutai.
 9. Kungaimanda shu Señorba ángel rikurimuka paigunama, Señorba sumajta paiguna muyujta punzhajlla rikurika. Ashkara manzharinauka.
 10. Angel paigunara nika: Ama manzhaichichu, yapa ashka kushiyachij shimiunara kangunama apamuni. Tukui runaunaj anga.
 11. Kuna punzha Dawidpa llaktai kangunaj shu Kishpichij pagarishkami. Pai Kristo nishka Señormi.
 12. Kaita rikusha riksinguichi. Llachapai pillushka wawara tupanguichimi, wagra mikuna batiai sirijta.
 13. Kungaimanda angelwa pariju ashka angelguna rikurimunauka, Diosta alabasha ninauka:
 14. Dios sumakyachishka achu awa pachai, kai pachais ganaslla, runaunaj ali munai achu.
 15. Angelguna paigunajmanda awama risha, kuirajguna paigunapura ninauka: Akuichi Belenma, imasna ashkaras rikungaj, Señor ñukanchira rikuchishkara.
 16. Shinasha uktalla shamunauka, Mariaras Joseras tupanaukami, wawaras wagra mikuna batiai sirijta.
 17. Wawara rikusha, angelguna wawamanda kuentashkara paigunama rimanauka.
 18. Tukui uyajgunaga kuirajguna kuentashkara uyasha manzharinauka.
 19. Maríaga kai tukuira paiwa shungüi iyarisha wakachika.
 20. Borregora kuirajguna tigranauka, Diosta alabasha tukui paiguna uyashkamandas rikushkamandas, paigunara rimashkasna.
 21. Pusaj punzha paktanjpi wawara sirkunsisionda rangaj, paita Jesús shutichinauka, kai shutira angelmanda kushka ajpi wawa manara tupajllaira iksai.

Nuevo Testamento Nishca. Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi. Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1972. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-aka → -arka; aka → karka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -ra → -ta; -wa(k) → -pa(k).

Quichua del Pastaza, Ecuador - Pastasa Kichwa (Diospa Shimi 1992).

 1. Chi watagunaibi romano jatun amu Sesar Augusto nishkaga tukui runagunata mandashkami gubirnu killkaibi shutigunata apuntachun nisha.
 2. Chiga ñaupa asinsu yupashka ara, Siria llaktaibi Sirino nishka amu mandashka uraspi.
 3. Chi amu chasna mandakpi tukui runaguna paiguna wañuk apayayawa llaktama rina ashkauna killkachingawa.
 4. Josega israel wañuk rey amu Dawidmanda mirai asha Dawidba llakta Belen nishkama rina ashka. Chasna asha prowinsia Galileamanda, paiwa kikin Nazaret nishka llaktamanda llukshisha prowinsia Judeama, Belen llaktama rishka.
 5. Chima rishkami shutita churachingawa pai tapushka warmita pushasha. Mariaga wawayangamiraushka.
 6. Paiguna Belen llaktaibi tiyaushkai wawayana uras paktara.
 7. Chasna akpi Maria wawayara kari wawata paiwa punda wawata. Jatun puñuna wasibi tapakta ashkamandami wagra wasibi wawayara. Wawayasha paiwa churi wawata pinduliwan pillusha wagra mikuna batiaibi churara.
 8. Chi tutallata Belen llakta mayanbi owejata kuirakkuna chushak pambaibi paiguna owejagunata kuirasha tiyashkauna.
 9. Kungaimanda paigunawakpi Diospa angel rikurimushka. Rikurimukpi Diospa sumakka chi runagunawakpi muyukta punzhán rikurishka. Chasna tukukpi yapa manzharishkauna.
 10. Randi chi angel paigunata rimashka, Ama manzharinguichichu. Uyaichi. Ali kushi shimita kangunata kuintangawami shamuni, tukui runagunata kushiyachingawa.
 11. Kunan tuta Dawidba llaktaibi kangunata kishpichik pagarishkami. Paiga Kristo nishka jatun amumi.
 12. Chasna akpi kasna rikusha yachanguichimi, chi wawaga wagra batiaibi pillushka siriutami tupanguichi nira.
 13. Kungaimanda chi angelwan yapa ashka angelguna rikurimushkauna. Rikurisha Diosta alabasha rimashkauna:
 14. Tukui jawapachai aukkuna Diosta alabashka achun. Kai pachaiga tukui Diosta kushiyachik runaguna kungailla kausanauchun.
 15. Angelguna chasna rimasha jawapachama bulltiashkawasha chi owejata kuirakkunapura kuintanakushkauna, Jakuichi Belen llaktama rikungawa Dios ñukanchima rimashkata.
 16. Chasna kuintasha wairashina risha paktasha Joseta Mariatawas tupanaurami. Chasnallata chi wawata wagra batiaibi siriukta rikunaurami.
 17. Chita rikusha risha angelguna wawamanda rimashka shimigunata tukui runagunama kuintashkauna.
 18. Paiguna chasna kuintakpi tukui runaguna uyasha imata tukungaraun nisha manzharishkauna.
 19. Mariaga tukuita paiwa shungu ukuibi wakaichisha yuyarisha kausaura.
 20. Chi owejata kuirakkunaga tukui paiguna rikushkatas uyashkatawas yuyarisha Diosta alabasha balichishkauna. Chi angel rimashkakuinta tupagrishkamanda Diosta alabasha balichisha paiguna owejagunama kuti bulltiashkauna.
 21. Jesus pai pagarishkamanda pusak punzha aushkaibi wañuk Moises mandashkakuinta israel runa tukungawa ullukarapundata pititukushka tukuchun nisha apanaura. Chasnallata chi uraspi shutichinaura Jesus nishkata, Maria chara mana wiksayuk agllaita Jesus nishkata shutichingui nisha angel rimashkaraiku.

Diospa Shimi (mushuk paktachina shimi.). Diospa Shimi. El nuevo testamento en el idioma Quichua de Pastaza en Ecuador. Primera edición, 1992. Segunda edición, 2009. Wycliffe Bible Translators, 2009. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-ara → -arka; ara → karka; aura → kakurka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -wa(k) → -pa(k); sha → shpa.


Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna kimsantin hanllalli allin qillqaypim qillqasqa: "Urin Runasimi / Urin Qhichwa simi", "Shukyachishka Kichwa simi" ñisqapi ("standard": 3 vocales/vowels a/i/u, k/q/w, Quechua sureño, Kichwa unificado).


Ch'uya Qillqamanta rakikuna, achka t'ikrasqakuna, achka k'iti rimaykunapi

Mañaykuna, takikuna, hukkunapas


Last update: 5 Jan 2017. © runasimi.de.  The contents of this page may be distributed for non-commercial purposes, especially for spreading knowledge of the Runasimi language in the world and strengthening its position in its home lands. Please quote the original author (if not mentioned by name, write runasimi.de), and set a link to this page (write down URL, if texts or images of this page are used in printed version).