Hisuspa paqarisqanmanta

Lukas (Lucas) 2:1-21 - ancha achka hina t'ikrasqakuna

Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna kimsantin hanllalli allin qillqaypim qillqasqa (mana wakinchasqa) - 3 vocales/vowels a/i/u, k/q/w (en las variantes regionales).

Liwru/T'ikraqSuyuK'iti rimayLukaspa qillqasqan iwanhilyu 2:14
Enrique Pélach, Demetrio Molloy 1974Quechua (sureño), PerúRunasimi (urin Piruw) Dyuspaq glurya kachun Hanaqpachapi, kay pachapitaq hawka kawsay kachun Paypa kuyasqan runakunapaq.
Homer P. Emerson 1954Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka Qapaq kay kachun Dyusman altu-altukunapi, kay pachapi hawkayay, runakunapiñataq munakuy!
Chuya Qellqa 1987Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka Dyusyá hanaq pachapi alabasqa kachun! Kay pachapipas Dyuspa fawurisisqan runakunapaqyá hawkayay kachun.
Chuya Qellqa 2012Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka Dyusyá hanaq pachapi yupaychasqa kachun! Kay pachapipas Dyuspa kuyasqan runakunapaqyá hawkayay kachun!
Clorinda Matto de Turner 1901Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) Qapaq kanchay hanaqpachapi kachun Pachakamaqpaq; kay pachapitaq wayllukuy allin rurayniyuq qharikunapaq.
Apunchis Jesukristoq Mosoq Rimanakuynin 1947Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) Glurya hanaqkunapi Dyusman, Kaypachapitaq allinkausay, runakuna purapi allin munay kachun.
Diospa Simin Qelqa 1988Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) Dyusqa hanaq pachapi yupaychasqa kachun! Dyuspa khuyapayasqan runakunataq kay pachapi sumaqta kawsachun!
Diospa Simin Qelqa 2004Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) Dyusqa hanaq pachapi yupaychasqa kachun! Dyuspa khuyapayasqan runakunataq kay pachapi sumaqta kawsachun!
Wycliffe Mosoq Testamento 2013Este de Apurímac, PerúApurimaq Dyusyá hanaq pachapi alabasqa kachun! Hinallataq kay pachapipas Dyuspa khuyakuynin chashkiq runakunapaq hawkayay kachun!
Hilario Huanca, Hermann Wendling 2007Puno, PerúPunu (Qullaw) Yupaychasqa kachun Dyusqa hanaq pachapi, kay pachapitaq allin kawsay kachun paypaq munasqan runakunapaq.
Sumaj notisias Lucaspa eskribisqanman jina 1951Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) Glurya janaqpachapi Dyusman, Kaypachapitaq sunqu-tiyaykusqa-kay kachun, runas ukhu allin wuluntad kachun.
Dios parlapawanchej 1976Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) Janaq pachapi Dyus yupaychasqa kachun! Kay pachapitaq Dyus runasta payman allinyachikun. Paykunamanta pay kusikun.
Diosmanta Qhelqa 1993Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) Glurya kachun Dyusman janaq pachapi, kay pachapitaq sunqu tiyaykuy kachun Dyuspa munakuyninpi kaqkunapaq.
Diosmanta Qhelqa 1997Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) Glurya kachun Dyusman janaq pachapi, kay pachapitaq sunqu tiyaykuy kachun Dyuspa munakuynimpi kaqkunapaq.
Dios Tatanchispaq Musuq Rimanayninkuna 1985Norte de BoliviaApulu (Buliwya) Janaq pachapi Dyus alabasqa kachun! Kay pachapitaq sunqu tiyaykuy kachun Dyuspaq khuyapayasqan runakunapaq!
Dios Tatanchispaq Musuq Rimanayninkuna 2006Norte de BoliviaApulu (Buliwya) Janaqpachapi kaq Dyusqa sumaq k'anchayninpi athunchasqa kachun! Sumaqpi kaytaq kaypachapaq kachun, Dyuspaq munakusqan runakuna chawpipi!
Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento 1954Quichua del EcuadorKichwa shimi Janak pachapi Dyusman sumay kachun, nishpa, Allpapi kasi kawsay, runakunaman alli munay.
Leonidas Proaño, Jesucristopaj Alli Huillai 1972Quichua del EcuadorKichwa shimi Jatun honra Tayta Dyuspak jawa pachapi kachun, paypak kuyashka runakunapakpish kay pachapi kasilla kawsana kachun.
Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997Quichua del EcuadorKichwa shimi Jawa-Pachapi Pachakamak kushikuy kachun, allpa-pachapika runakunapash kushi-kasikawsay charinchun: kaymi Pachakamakpak karay paypak kushkapak pacha.
Dios Rimashca Shimicunami 1989Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Jawa pachapi kak Tayta Dyuslla, sumakmari kanki. Kay pachapipish pay kushkata chaskikkunaka alli sumak kawsayta charichun!
Dios Rimashca Shimicunami 2004Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Jawa pachapi kak Dyustaka tukuykuna alli nishka kachun! Kay pachapipish pay k'uyashpalla kushkata chaskikkunaka sumak kawsayta charichun!
Mushuj Testamento Diospaj Shimi 2010Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Jawa pacha Dyuslla, sumakmari kanki! Kampak jatun k'uyayta chaskikkunaka, sumak kawsayta charichun!
Diospaj Shimi 1994Imbabura, EcuadorImpapura Kichwa Jawa pachapi Tayta Dyuska, punchapampakumi kanki ni tukushka kachun! Allpapi kawsak jentekunaka, kasilla alli kawsayta, Dyuspak ali munaytapash charichun!
Diospaj Shimi 2010Imbabura, EcuadorImpapura Kichwa Jawa pachapi Tayta Dyuska, punchapampakumi kanki ni tukushka kachun! Allpapi kawsak jentekunapash, kasilla alli kawsayta, Dyuspak alli munayta charichun!
Dios Rimashcata Quillcashcami 2010Cañar, EcuadorKañari Kichwa Jawa pacha Dyuska, alli nishka kachun! Dyus kuyashkakunaman kushi tiyachun!
Jesucristo Imashna Causashcada Imada Yachachishcada 1973Salasaca, EcuadorSalasaka Kichwa Jawa pachapi tiyak Tayta Dyus, kanka kuyllami kanki. Kay pachapipish pay kushkata japikkunapish kushilla kawsanata charichun.
Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento 2013Salasaca, EcuadorSalasaka Kichwa Jawa pachapi kak Dyustaka, ‘Kanka alli k'uyllantimi kanki,’ nichun. Kay pachapi kawsakkunash Dyus k'uyashkakuna kashkamanta alli kawsayta charishpa tukin apanakuchun.
Colegio Don Bosco 1988Napo, EcuadorNapu Kichwa Jawa pachapi Dyus chakchashka kachun! ¡kay allpapi Dyus llakishka runakuna ganas kawsanata charinakuchun!
Hermanos Libres del Ecuador 1982Tena, EcuadorTena Kichwa Dyus sumakyachishka kachun jawa pachapi, kay pachapi ganaslla kawsana, runakunapak alli munay kachun.
Diospa Shimi 1992Pastaza, EcuadorPastasa Kichwa Dyus sumakyachishka kachun jawa pachapi, kay pachapis ganaslla, runakunapak alli munay kachun.
Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi 1992Oriente, EcuadorKichwa shimi Tukuy jawapachapi kakukkuna Dyusta alabashka kachun. Kai pachapika tukuy Dyusta kushiyachik runakuna kunkaylla kawsanakuchun.

Quechua sureño - Runasimipi (Enrique Pélach, Demetrio Molloy 1974)

 1. Chay punchawkunapi hatun kamachikuq impiradur Sesar Augustu sutiyuq huk urdinta qurqa, intiru kamachisqan nasyunpi lliw runakuna sinsupi yupasqa kanankupaq.
 2. Kay runakuna yupaymi primir sinsu karqa, Sirinu Siria llaqtapi gubirnadur kachkaptin.
 3. Llapallan runakuna sapakama kikin llaqtankupi sutinku sinsachikunanku karqa, hinaptinmi Joseypas,
 4. Davidpa familyanmanta kachkaspan, Galiliyapi Nazaret llaqtamanta lluqsirqa, hinaspa wicharirqa Judiya Pruwinsyapi Belén sutiyuq llaqtaman. Kaymi Davidpa llaqtan karqa;
 5. chay Belén llaqtapi sinsachikuqmi rirqa José, María warminwan kuska, pay wiksayuq kachkaptin.
 6. Belen llaqtapi kachkaptinkuñataqmi Mariapa unqukunan punchaw chayamurqa.
 7. Chaymi sapallan ñawpaq qari wawachanta wachakurqa, hinaspanmi pañalkunawan maytuykuspa, uywakunapa puñunan wasipi (pisibri nisqapi) siriykachirqa, samaykunankupaq wasita mana tariyta atispanku.
 8. Chay ladu kampunkunapi karqaku michiq runakuna, tutantin animalninkuta turnumpi kuidaspanku.
 9. Taytachapa willaq anhilninmi paykunaman rikurirqa, hinaptin Diospa glurya akchin sumaq kanchayninwan paykunapa muyuriqninkuta kancharirqa; chaywanmi michiqkuna hatunllataña mancharikurqaku.
 10. Anhilñataqmi paykunata nirqa: "Ama mancharikuychischu; ñuqam hamuni huk musuq allin nutisia willaqnikichis; kay nutisiam llapallan llaqta runakuna kusirikunankupaq kanqa.
 11. Kunan punchawmi, Davidpa llaqtanpi qamkunapaq nasimun huk Qispichiq Jesukristu Siñur;
 12. kaynapim Payta riqsirunkichis: tarimunkichis chayllaraq nasisqa huk qulla wawachata, pañalkunawan maytuykusqata, animalkunapa puñunan wasipi (pisibripi) sirisqata," nispa.
 13. Hinallamanmi huk anhilkuna rikuriramurqaku, hinaspa llapallanku Diosta yupaycharqaku kaynata nispanku:
 14. "Diospaq glurya kachun Hanaqpachapi, kay pachapitaq hawka kawsay kachun Paypa kuyasqan runakunapaq."
 15. Anhilkuna Hanaqpachaman kutimuspankuña, michiqkuna paykuna-pura parlanakurqaku: "Haku risunchis Belenman, hinaspa chay pasasqanta qawamusun Tayta Diospa willawasqanchisman hina," nispanku.
 16. Chaymi apurayllamanña rirqaku hinaspa tarimurqaku Mariata, Joseyta, chayllaraq nasisqa qulla wawachatawan, animalkunapa puñunan wasipi (pisibripi) sirisqata.
 17. Michiqkuna Niñu Diosta rikuruspanku, (Mariaman Joseymanpas) willakurqaku kay Wawachamanta anhilkunapa paykunaman willasqankuta.
 18. Hinaptinmi lliw uyariqkuna admirasqa llaña qiparqaku michiqkunapa willakusqankuwan.
 19. Chaykamataqmi María tukuy kay pasasqankunata sunqun ukupi waqaycharqa yapa-yapamanta yuyaripakuspa.
 20. Chaymanta michiqkuna kutipurqaku Tayta Diosta yupaychastin i agradisikustin, tukuy imaymana rikusqanku uyarisqankupas ñawpaq paykunaman willasqa imam kaqlla kasqanmanta.
 21. Pusaq punchawmantam, Kamachikuy Liy Simipi nisqanman hina qulla Wawachapa kuirpuchampim chikan kirichata ruwarqaku; chaypam sutin "sirkunsisyun" nisqanku. (Judiyu runakunapa kustumbrasqankuman hina); hinaspataq suticharqaku JESUS sutiwan: kay suti anhilpa willasqan karqa manaraq mamitan María wiksayuq kachkaptin.

Santos Evangelios y Hechos de los Apóstoles: Primera versión católica en quechua y castellano. Editorial Andina, Lima 1974. 494 pp. Uyaychaqkuna: Enrique Pélach y Feliu, Demetrio Molloy MacDermott. Taytanchis Jesucristopa Santo Evangelion San Lucaspa Qellqasqan: Diospa Rimaynin (Palabran) Runaman Tukurqa, p. 301.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Florencio Segura 1954).

Hisuspa nasisqan.

 1. Kaynapim chay punchawkunapi rriy Awgustumanta lluqsimurqa huk kamachikuy, llapallan runakuna qillqasqa kanampaq.
 2. Kaymi karqa Siryapi Kiriniyupa munaychakuynimpi chayraq qillqay.
 3. Qillqasqa kanankupaqñataqmi llapallanku rirqa llaqtanmankama.
 4. Chaymi Husiy Galiliyapi Nasarit llaqtamanta wicharirqa Hudiyaman, Dabiypa llaqtan Bilin sutiyuqman, Dabiypa qatiqninkunamanta ayllunmantawan kasqanrayku,
 5. rimaykusqanña wiksayuq Maryapiwan qillqasqa kanankupaq.
 6. Paykuna chaypi kachkaptinkuñataqmi, wachakunan punchaw chayamurqa.
 7. Hinaptinmi piwi qari wawanta wachakurqa, hinaspam pañalwan wankuykuspa, uyawakunapa mikunan artisapi siriykachirqa, paykunapaq samana wasipi mana kampu kasqanrayku.
 8. Hina chaykunapitaqmi karqa purumpi michikuqkuna, tukuylla tuta michisqankuta kuydaspanku.
 9. Hinaptinmi Kamaqpa huk angilnin ñawpaqninkupi rikuriykurqa, Kamaqpa qapaq kaynin muyuriqninkupi kanchariykuptintaqmi, hatumpi mancharikurqaku.
 10. Chaymi angil nirqa: Ama manchakuychikchu; qaway, llapallan runakunapaq hatun-hatun kusikuy allinkunatam niykichik;
 11. Dabiypa llaqtampi huk Salbaq, Kamaq Kristu nisqa nasipususqaykichikrayku.
 12. Huk wawacha pañalwan wankusqa, uywapa mikunan artisapi sirisqa tarimusqaykichikñataqmi kanqa qamkunapaq siñal.
 13. Hinaptinmi qunqayllamanta angilwan rikuriramurqa achkallaña hanaq pachapi kaqkuna Dyusta alabastin:
 14. ¡Qapaq kay kachun Dyusman altu-altukunapi, kay pachapi hawkayay, runakunapiñataq munakuy! nispanku.
 15. Kaynapim paykunamanta angilkuna hanaq pachaman ripukuptinku, michiqkuna ninakurqa: Hakuchik kunan Bilinkama, hinaspa qawamusun Kamaqpa kay yachachiwasqanchik pasaqta.
 16. Utqayllamanña rispankum, tarimurqaku Maryata Husiytawan, wawachatañataq uywapa mikunan artisapi siriykusqata.
 17. Qawaykuspañataqmi willakurqaku kay wawamanta paykunaman nisqa kasqanta.
 18. Hinaptinmi llapa uyariqkuna admirakurqa michiqkunapa nisqanmanta.
 19. Maryam ichaqa waqaycharqa tukuy kaykunata, sunqullampi yuyaymanaspan.
 20. Michiqkunañataqmi kutipurqa, paykunata nisqata hina, tukuy imatapas uyarisqankumanta rikusqankumantawan Dyusta alabaspa qapaqchastin.
 21. Wawa kuchunkanankupaq pusaq punchaw tukuruptinmi, Hisuswan suticharqaku, manaraq mamampa wiksampi rukurimuchkaptin angilpa sutichasqanwan.

Juampa qillqasqan Evangelio. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1954. 68 pp. T'ikraqnin: Florencio Segura.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Chuya Qillqa 1987).

 1. Chay punchawkunapim Riy Sisar Augustu kamachikurqa llapallan llaqtakunapi runakuna yupasqa kanankupaq.
 2. Kay punta kaq sinsuqa karqa Siria lawpi Siriniu prifictu kachkaptinmi.
 3. Chayraykum sapakama rirqaku nasisqanku llaqtaman padrunachikunankupaq.
 4. Chaymi Davidpa kastanmanta kasqanrayku Josey rirqa Galiliya lawpi Nazaret llaqtamanta Judiya lawpi Belen llaqtakama. Davidqa Belen llaqtayuqmi karqa.
 5. Joseyqa rirqa padrunachikunankupaqmi warmin kananpaq rimapayasqaña Mariapiwan. Mariaqa wiksayuqñam kachkarqa.
 6. Belenpi kachkaptinkum Mariapa wachakunan punchaw chayaramuptin
 7. wachakururqa piwi qari wawanta. Samakuna wasipi mana kampu kaptinñataqmi pañalkunawan maytuykuspan animalman qarana artisapi siriykachirqa.
 8. Chay Belen llaqtapa hichpan purunpim karqa michiqkuna. Paykunam uwijankuta tuta kuidachkarqaku.
 9. Paykunamanmi qunqaymanta Siñurpa anhilnin rikuriykurqa muyuriqninkuta kancharistin. Michiqkuna anchallataña mancharikuruptinmi
 10. paykunata anhil nirqa: —Ama manchakuychikchu, llapa runa kusikunaykichikpaqmi allin nutisiata apamuchkaykichik.
 11. Salwaqnikichikmi nasirapusunkichik Davidpa llaqtanpi. Payqariki Kristu Siñurmi.
 12. Sutillam qillpusqa wawachata tariykunkichik animalman qarana artisapi siriykachisqata.
 13. Anhil rimayta tukuruptillanmi achkallaña anhilkuna hanaq pachamanta rikuriykamurqa hinaspam Diosta alabaspa takirqaku:
 14. ¡Diosyá hanaq pachapi alabasqa kachun! Kay pachapipas Diospa fawurisisqan runakunapaqyá hawkayay kachun.
 15. Anhilkuna hanaq pachaman kutikuptinkum michiqkuna ninakurqa: —Belen llaqtaman rispanchikyá yachamusunchik Siñurpa imam willachiwasqanchikmanta.
 16. Chaylla pasaspankum tariykurqaku Mariatawan Joseyta chaynataq uywaman qarana artisapi siriykachisqa wawatapas.
 17. Qawaykuspankum willakurqaku wawamanta anhilpa tukuy nisqanta.
 18. Chaymi llapa uyariqkuna admirakurqaku michiqkunapa willakusqankuwan.
 19. Mariañataqmi chaykunata sunqullanpi hatallispa yuyaymanarqa.
 20. Michiqkunam uyarisqankuman hina tukuy ima pasakusqanta yachaykuspanku hinaspa qawaykuspanku kutikurqaku Diosta alabastin hinaspa hatunchastin.
 21. Pusaq punchawninmanmi wawata siñalaspanku Jesuswan suticharqaku. Chay sutitaqa anhilmi Mariaman willarqa manaraqpas wiksayakuchkaptin.

Chuya Qellqa: Jesucristomanta Lucaspa Qellqasqan. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1987. T'ikraqninkuna: Homer Emerson, Rafael Yupanqui, Simon Izarra, Rómulo Sauñe Quicaña, Saturnino Gavilán, Fernando Quicaña. Bible.is ñisqapi ñawinchay, Romulop rimasqantapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Chuya Qillqa 2012).

Jesuspa nasisqanmanta

 1. Chay punchawkunapim riy Sisar Augustu kamachikurqa llapallan llaqtakunapi runakuna sinsasqa kanankupaq.
 2. Kay punta kaq sinsum apakurqa Siria nasyunpi Siriniu gubirnadur kachkaptin.
 3. Chaynapim nasisqanku llaqtaman padrunachikuq sapakama rirqaku.
 4. Chaymi Davidpa mirayninmanta kaq Joseypas rirqa Galiliya lawpi Nazaret llaqtamanta Judiya lawpi Belén llaqtaman. Chay llaqtatam “Davidpa Llaqtan” nispa suticharqaku.
 5. Joseymi padrunachikunanpaq rirqa warmin Mariawan kuska. Mariaqa wiksayuqmi kachkarqa.
 6. Belenpi kachkaptinkum Mariapa wachakunan punchaw chayaramurqa,
 7. hinaptinmi piwi qari wawanta wachakururqa, hinaspanmi pañalkunawan maytuykuspan animalman qarana artisapi siriykachirqa. Chaynataqa ruwarqa samapakuna wasipi manaña sitiu kasqanraykum. Jesusman michiqkuna watukusqankumanta
 8. Belén llaqtapa hichpanpim michiqkuna kachkarqaku, uwijankuta purunpi tukuy tuta kuidaspanku.
 9. Paykunamanmi qunqaymanta Siñurpa anhilnin rikuriykurqa, hinaptinmi muyuriqninkuta Diospa achkiynin kanchariykurqa, chaymi anchallataña mancharikurqaku.
 10. Anhilñataqmi nirqa: Ama manchakuychikchu, allin willakuytam apamuchkaykichik, chaywanmi llapa runakunapas kusikunqaku.
 11. Salwaqnikichikmi “Davidpa Llaqtanpi” nasirapusunkichik, payqa Kristum hinaspa Siñurmi.
 12. Kaymi qamkunapaq siñal kanqa: Wawatam pañalkunawan wankusqata tariykunkichik animalman qarana artisapi puñuchkaqta, nispa.
 13. Hinaptinmi qunqaymanta chay anhilwan kuska hanaq pachamanta achkallaña anhilkuna rikuriykamurqaku, paykunam Diosta yupaychaspanku kaynata takirqaku:
 14. ¡Diosyá hanaq pachapi yupaychasqa kachun! ¡Kay pachapipas Diospa kuyasqan runakunapaqyá hawkayay kachun! nispanku.
 15. Llapa anhilkuna hanaq pachaman kutikuptinkum michiqkunañataq ninakurqaku: Rispanchikyá Siñurpa willachiwasqanchikman hina Belén llaqtapi imam pasakusqanmanta qawamusunchik, nispanku.
 16. Hinaspam chaylla pasaspanku Mariatawan Joseyta tariykurqaku chaynataq wawatapas animalman qarana artisapi puñuchkaqta.
 17. Qawaykuspankum wawamanta anhilpa tukuy imam nisqanta willakurqaku.
 18. Chaymi llapa uyariqkunapas michiqkunapa willakusqankuwan admirakurqaku.
 19. Mariam ichaqa tukuy chaykunata sunqullanpi hatallispan yuyaymanarqa.
 20. Michiqkunañataqmi imaynam anhilpa nisqanman hina tukuy ima pasakusqanta qawaykuspanku chaynataq uyariykuspanku kusisqallaña Diosta yupaychastin kutikurqaku.
 21. Pusaq punchawninmanmi wawata siñalarqaku qari kayninpa qarachanta kuchuspa, hinaspam Jesuswan suticharqaku, imaynam Mariaman manaraqpas wiksayakuchkaptin anhilpa nisqanman hina.

Chuya Qellqa: Jesucristomanta Lucaspa Qellqasqan. Sociedad bíblica peruana, 2012. Youversion.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo Runasimipi (Clorinda Matto de Turner 1901).

 1. INA karqan saqay p'unchawkunapi uk idiktu nisqa qilqa riqurirqan Sisar Augustuq sutimpi kamachispa tukuy llaqtakuna padrunakunampaq.
 2. Kay wachuchay, padrunamimtuqa ña rurasqaña karqan qullana Siranyu, Sirya llaqtata kamachikushaqtin
 3. padrumpi wachuchachikuqtaq, llapa puririrqan kikin llaqtanman.
 4. Joseqa wicharqan Galiliyamanta Nazarit llaqtaman, Judiyaman, Dawidpa llaqtan Belen nisqa (Dawidpa ayllum, wasin kasqan rayku)
 5. wachuchachikunampaq warmin Mariyawan kuska, paywan kasarasqa, paytaq chichu kasharqan.
 6. Ina chaypi tiyasaqtinku wachanan killa unt'akurqan.
 7. Ina wacharqan uk phiwi wawanta, ina llikllakunapi phintuspa uk kancha, pisibri ñisqapi t'anqachirqan, mana paykunapaq kurpacha wasipi karqanchu quchu.
 8. Ina saqaypi wiwa michiquna tiyarqan paykunataq phurun pampapi samaspa, tuta mana puñuspa wiwanta waqaychaspa.
 9. Uk Pachakamaqpa angilñintaq paykunaq kasqampi rikurirqan, Pachakamaqpa Kanchaynintaq paykunaq kasqampi llipipipirqan; paykunataq mancharikurqanku sinchi qatataywan.
 10. Angiltaq paykunata nirqan; ¡Ama manchaychischu! apamuykichismi allin quchukuy nikunata, ina llapa Pachakamaqpa llaqtampaq kanqa,
 11. kunan p'unchaymi Dawid llaqtapi Qispichaqichis paqaripusunki, paymi Kristu Apuqullana.
 12. Kay rikuchiy kanqa: tarinkichis uk uñachata unkunapi phirusqata, pampa kanchapi t'anqasqata.
 13. Ina musphaypi kakllaraq mana yupay anaqpacha angilkuna riqurispa angilwan Pachakamaqta muchakuspa, ñispa:
 14. Qapaq kanchay anaqpachapi kachum Pachakamaqpaq; kay pachapitaq wayllukuy allin rurayniyuq qharikunapaq.
 15. Ina angilkuna anaqpachata kutiripuqtinku wiwa michichiqunaqa paykuna ukhupi nirqan: Akuyá Belenkama rikumusun kay rurakusqankunata, Apunchis willachimusqanta.
 16. Ina phawaspa rirqanku chaypitaq Mariyata Joseta tarirqanku, uñachatataq pampa kanchapi t'anqasqata
 17. rikuspataq willakurqanku tukuy chay uñamanta willasqanta.
 18. Llapa uyariqtaq quchukuspa sakaykunaq nisqanwan.
 19. Mariyaqa tukuyta sunqumpi pakaykuspa karqan
 20. wiwa michiqkunataq kutiripurqanku muchaspa sapaychaspa Pachaqamaqta, tukuy rikusqanku, tukuy uyurisqankumanta imaynan unanchasqa karqan ina.
 21. Ñataq pusaq p'unchay untakuqtin sirkunsisyunñisqata ruananku kaqtin, suticharqanku Jesus nispa, imaynan angilqa sutiyarqan manaraq mamampa uqllampi paqarishaqtin.

Apunchis Jesucristoc Evangelion San Lucaspa qquelkascan, Pananchis Clorinda Matto de Turnerpa castellanomanta runa simiman thicraskan. Sociedad Bíblica Americana (American Bible Society), Buenos Aires 1901.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo Runasimipi (Apunchis Jesukristoq Mosoq Rimanakuynin 1947)

Jesuspa paqarimuynin

 1. KAY jinataq karqan, chay p'unchaykunapi Augustu jatun Inkamanta juj kamachisqa simi lluqsimurqan, tukuynin llaqtapi runa yupasqa kanampaq.
 2. Kay runayupayqa ñaupaq kuti ruwakurqan Siriniu kamachikuq Siriapi kashaqtin.
 3. Tukuytaq yupachikunankupaq rirqanku, sapa jujninku llaqtankuman.
 4. Josetaq, Galiliya suyu Nazaret llaqtamanta Judiyaman wicharirqan, Belen nisqa Davidpa llaqtanman, imarayku Davidpa wasinmanta ayllunmantataq karqan;
 5. Maria warminwan yupasqa kanampaq, paywan kasarakunampaq rimaykusqa kashaqtin, pi wijsayuq kasharqan.
 6. Kay jinataq karqan, paykuna chaypi kashaqtinku, wachanan p'unchaykunaqa junt'akurqan.
 7. Ñaupaq kaq qhari wawantataq wachakurqan, walthanapitaq walthaykurqan, uywaman qaranapatapitaq siriykuchirqan, imarayku paykunapajqa tampupi manan juj k'uchu karqanchu.
 8. Juj michiqkunataq chay kikin kinraykunapi kasharqanku, michinankuta tuta qhawaspa.
 9. Apuq anhilnintaq rikhuriykurqan paykunaman, Diospa k'anchaynintaq lliphipipiykurqan paykuna jawa; anchatataq mancharikurqanku.
 10. Anhiltaq paykunaman nirqan: Ama mancharikuychischu, imarayku ancha sumaq willayta qushaykichis, mayqin tukuy Ilaqta runakunapaq kanqa:
 11. Imarayku kunan p'unchay Davidpa llaqtampi paqarimusunkichis juj Qispichiq, pin Apu Kristu.
 12. Kaypitaq riqsinkichis: juj wawatan walthasqata tarinkichis, uywaman qaranapatapi sirisqata.
 13. Qunqayllataq yupa janaqpachamanta kaqkuna chay anhilwan rikhurimurqanku, Diosta yupaychaspa nirqankutaq:
 14. Glurya janaqkunapi Diosman, Kaypachapitaq allinkausay, runakuna purapi allin munay kachun, nispa.
 15. Kay jinataq karqan, paykunaq qayllanmanta janaqpachaman anhilkuna ripuqtinkuña, michiqkuna pura ninakurqanku: Jakuchis ari Belen kama, imachus kasqanta qhawamusunchis, Apuq kay niwasqanchista.
 16. Usqhaylla jamuspataq, Mariata Josetawan tarirqanku, wawatataq uywaman qaranapatapi sirisqata.
 17. Chayta rikuspataq, wawamanta paykunaman nisqa kasqanta willaykacharqanku.
 18. Tukuy uyariqkunataq utikayarqanku, michiqkunaq willasqankumanta.
 19. Yallinraq Mariaqa kay tukuy imakunata waqaychaq sunqumpi chaykunata yuyaykuspa.
 20. Michiqkunataq kutipurqanku, Diosta jatunchaspa yupaychaspataq, kay tukuy imakunata uyarisqankumanta rikusqankumantawan, imaynan paykunaman nisqa karqan jinata.
 21. Pusaq p'unchaymantaña wawata sirkunsidanankupaq, Jesusta suticharqanku, mayqinmi anhilpa churasqanña karqan, manar aq wijsapi paqarisqa kashaqtin.

Apunchis Jesukristoq mosoq rimanakuynin. El Nuevo Testamento en quechua (Cuzco) con el Nuevo Testamento en español según la antigua versión de Cipriano de Valera rev. con arreglo al original griego. Uyaychaq: Len Herniman. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1947. 620 pp. Lucasman jina ajllasqa Allinwillaykuna, 1 raki.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo (W. Mitchell, Diospa Simin Qelqa 1988).

Jesuspa Nasisqan

 1. Chay p'unchaykunapin hatun riy Augustuqa kamachikurqan llapa llaqtakunapi tiyaqkuna padrunasqa kanankupaq.
 2. Kay runa yupayqa chayllaraqmi qallarirqan Siria suyupi sullk'a riy Kiriniu kamachikushaqtin.
 3. Llapallataq padrunasqa kanankupaq nasisqanku llaqtamankama rirqanku.
 4. Hinan Josepas Galiliya pruwinsyapi Nazaret llaqtamanta Judiya hap'iyman wicharqan, Davidpa llaqtan Belenman, Davidpa mirayninmanta kasqanrayku.
 5. Chaymanqa rirqan paywan kasarakunanpaq rimaykusqaña Mariawan yupasqa kananpaqmi, Mariaqa unquqmi kasharqan.
 6. Paykuna chaypi kashaqtinkutaq wachakunan killaqa hunt'akurqan.
 7. Hinan phiwi qhari wawanta wachakurqan, walthanawan walthaykuspatay uywa qaranapi siriykachirqan paykunapaq tampupi mana kampu kasqanrayku.
 8. Belén llaqta qaylla kampupitaq michiqkuna kasharqan uywankuta tutantin qhawaspanku.
 9. Chayllamanmi Siñur Diospa anhilninqa paykunaman rikhurirqan, Siñurpa lliphlli-kaynintaq paykunaman k'anchaykurqan, hinan sinchitapuni mancharikurqanku.
 10. Chaymi anhilqa paykunata nirqan:- Ama mancharikuychischu, ancha allin willakuytan willasqaykichis, chaywanmi llapa runa q'uchukunqa.
 11. Kunanmi Davidpa llaqtanpi huk Qispichiq nasipusunkichis, payqa Diospa Akllasqan Kristun, payqa Siñurmi.
 12. Chayta yachanaykichispaqqa kay hinatan tarinkichis: Huk wawan walthanawan walthaykusqa uywa qaranapi siriykusqa kashanqa, nispa.
 13. Chayllamanmi anhilwan hanaq pachapi askha anhilkuna rikhurimurqan Diosta yupaychaspanku:
 14. ¡Diosqa hanaq pachapi yupaychasqa kachun! ¡Diospa khuyapayasqan runakunataq kay pachapi sumaqta kawsachun! nispa.
 15. Hanaq pachaman anhilkuna kutipuqtinkutaq michiqkunaqa ninakurqanku:- Hakuchisyá Belén Ilaqtata, hinaspa rikumusun Siñur Diospa willawasqanchis imachus kasqanta.
 16. Usqhaylla rispankutaq Mariata Josetawan, wawatapas uywa qaranapi siriykusqata tarirqanku.
 17. Chayta rikuspataq wawamanta anhilpa paykunaman nisqanta willakurqanku.
 18. Chaymi llapan uyariqkuna muspharqanku michiqkunaq willakusqanmanta.
 19. Mariataq ichaqa chaykunata yuyaymanaspa sunqunpi allintapuni hap'irqan.
 20. Michiqkunataq uyarisqankuman hina tukuy imapas susidisqanmanta yachaspanku, rikusqankumantawan Diosta hatunchaspa yupaychaspa kutipurqanku.
 21. Pusaq p'unchayniyuq wawa kashaqtinmi qhari-kaynin qarachata siñalarqanku, hinaspan wiksapi manaraq kamakushaqtin anhilpa sutichasqan Jesús sutiwan suticharqanku.

Diospa Simin Qelqa: Jesucristomanta Allin Willakuykunata Lucaspa Qelqasqan. Sociedad bíblica peruana, 1988. T'ikraqnin: William Mitchell et al. Andes.org ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo (Diospa Simin Qelqa 2004).

 1. Chay p'unchaykunapin Ruma riy Augustuqa kamachikurqan llapa llaqtakunapi tiyaqkuna qilqasqa kanankupaq.
 2. Kay runa yupayqa chayllaraqmi qallarirqan Siria suyupi Siriniu kamachikushaqtin.
 3. Llapallataq runakunaqa qilqasqa kanankupaq nasisqanku llaqtamankama rirqanku.
 4. Hinan Josepas Galiliya pruwinsyapi Nazaret llaqtamanta Judiya hap'iyman wicharqan, Davidpa llaqtan Belenman, Davidpa mirayninmanta kasqanrayku.
 5. Chaymanqa rirqan paywan kasarakunanpaq rimaykusqaña Mariawan qilqasqa kananpaqmi, Mariaqa unquqmi kasharqan.
 6. Paykuna chaypi kashaqtinkutaq wachakunan killaqa hunt'akurqan.
 7. Hinan phiwi qhari wawanta wachakurqan, walthanawan walthaykuspataq uywa qaranapi siriykachirqan, paykunapaq tampupi mana kampu kasqanrayku.
 8. Belén llaqta qaylla kampupitaq michiqkuna kasharqan uywankuta tutantin qhawaspanku.
 9. Chayllamanmi Siñur Diospa anhilninqa paykunaman rikhurirqan, Siñurpa lliphlli-kaynintaq paykunaman k'anchaykurqan, hinan sinchitapuni mancharikurqanku.
 10. Chaymi anhilqa paykunata nirqan: –Ama mancharikuychischu, ancha allin willakuytan willasqaykichis, chaymi llapa runapaq q'uchukuy kanqa.
 11. Kunanmi Davidpa llaqtanpi huk Qispichiq nasipusunkichis, payqa Kristun, payqa Siñurmi.
 12. Chayta yachanaykichispaqqa kay hinatan tarinkichis: Huk wawan walthanawan walthaykusqa uywa qaranapi siriykusqa kashanqa, nispa.
 13. Chayllamanmi anhilwan hanaq pachapi askha anhilkuna rikhurimurqan Diosta yupaychaspanku:
 14. ¡Diosqa hanaq pachapi yupaychasqa kachun! ¡Diospa khuyapayasqan runakunataq kay pachapi sumaqta kawsachun! nispa.
 15. Hanaq pachaman anhilkuna kutipuqtinkutaq michiqkunaqa ninakurqanku: –¡Hakuchis Belén llaqtata! Hinaspa rikumusun Siñur Diospa willawasqanchis imachus kasqanta.
 16. Usqhaylla rispankutaq Mariata Josetawan, wawatapas uywa qaranapi siriykusqata tarirqanku.
 17. Chayta rikuspataq wawamanta anhilpa paykunaman nisqanmanta willakurqanku.
 18. Chaymi llapan uyariqkuna muspharqanku michiqkunaq willakusqanmanta.
 19. Mariataq ichaqa chaykunata yuyaymanaspa sunqunpi allintapuni hap'irqan.
 20. Michiqkunataq uyarisqankuman hina tukuy imakunachus kasqanmanta yachaspanku, rikusqankumantawan Diosta hatunchaspa yupaychaspa kutipurqanku.
 21. Pusaq p'unchayniyuq wawa kashaqtinmi qhari-kaynin qarachata siñalarqanku, hinaspan wiksapi manaraq kamakushaqtin anhilpa sutichasqan Jesús sutiwan suticharqanku.

Diospa Simin Qelqa: Jesucristomanta Allin Willakuykunata Lucaspa Qelqasqan. Sociedad bíblica peruana, 2004. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua del Este de Apurímac - Apurimaq runasimi (Wycliffe, Mosoq Testamento 2013).

 1. Jesús manaraq nasimushaqtinmi, chay p'unchawkunapi Riy Augustu Sesar gubirnasharan ashka nasyun llaqtakunata. Hinaspan kamachimuran llapallan gubirnasqan llaqtakunapi runakuna sinsasqa kanankupaq.
 2. Chay primir kaq sinsuqa karan Siria pruwinsya lawpi Siriniu sutiyuq runa gubirnadur kashaqtinmi.
 3. Chayraykun sinsasqa kanankupaq sapankama runakuna nasisqanku llaqtankuman riranku.
 4. Hinaqtinmi Joseypas Nazaret llaqtapi tiyasqanmanta Belén llaqtaman riran sinsasqa kananpaq. Nazaret llaqtaqa Galiliya pruwinsyamanmi pirtinisiran. Belén llaqtañataqmi Judiya pruwinsyaman pirtinisiran. Chaymi Joseyqa ñawpaq timpupi riy Davidpa mirayninmanta kasqanrayku Belén llaqtamanqa riran.
 5. Joseyqa warmin Mariapiwanmi ishkayninku sinsasqa kanankupaq riranku. Mariaqa unquqñan kasharan, (Diospa Santu Ispiritun atiyninwan llantuykusqanrayku).
 6. Belén llaqtapiña kashaqtinkun Mariapa unqukunan p'unchaw chayamuran.
 7. Hinaspan samana wasikunapi manaña kamputa tarispanku, animalkunapa puñunan lugarpi samapakuranku. Chaypin Mariaqa kuraq qari wawanta unqukuran. Pañalwan walthaykuspataqmi pisibripi puñuykachiran.
 8. Belén llaqtapa kampunpin michiqkuna uwijankuta tuta kuidasharanku.
 9. Chaypin qunqayllamanta Diospa anhilnin paykunaman rikhuriykuran. Muyuriqninkutataqmi Diospa k'anchaynin k'anchayuran. Chaymi michiqkunaqa anchallataña mancharikuranku.
 10. Hinaqtinmi Diospa anhilninqa paykunata khaynata niran: —Ama mancharikuychishchu. Llapallan runakuna kusikunanpaqmi Diosmanta allin willakuykunata qankunaman willaq hamushani.
 11. Kunanmi nasirapusunkichis ñawpaq riy Davidpa tiyasqan Belén llaqtapi Salwasuqniykichis. Payqa Diosmanta Hamuq Salwadurmi, hinaspapas runakunata salwaq Siñurmi.
 12. Kunanmi rispa qankunaqa chay wawata tarimunkichis pañalkunawan walthaykusqata pisibripi puñushaqta, nispa.
 13. Chay anhilpa ladunpin qunqayllamanta ashka anhilkuna rikhuriykamuspa, Diosta alabaranku khaynata:
 14. “¡Diosyá hanaq pachapi alabasqa kachun! ¡Hinallataq kay pachapipas Diospa khuyakuynin chashkiq runakunapaq hawkayay kachun!” nispa.
 15. Hinaspan chay anhilkuna hanaq pachaman kutipuqtinku, chay michiqkunaqa khaynata ninakuranku: —¡Hakuchiyá Belén llaqtaman, Diospa niwasqanchista rikumunanchispaq! nispanku.
 16. Chaymi michiqkunaqa apurayllamanña rispanku Mariata Joseytawan tariranku, hinallataq wawatapas pisibripi puñushaqta.
 17. Chay wawata rikuruspankutaqmi, michiqkunaqa anhilpa tukuy ima nisqanta willakuranku.
 18. Chaymi llapallan chaypi kaq runakunaqa, michiqkunapa willakusqanta uyarispanku, anchata admirakuranku.
 19. Ichaqa Mariañataqmi sapa kutin yuyaymanaran sunqun ukhullapi chaykuna pasasqanmanta.
 20. Chaymantan michiqkunaqa kutipuranku Diosta alabastin, hinallataq grasyasta qustin. Sayna kusisqaqa kutipuranku, anhilpa nisqanman hina uyarisqankumanta, hinallataq anhilpa nisqanman hina rikumusqankumantawan ima.
 21. Mariapa wawan pusaq p'unchawniyuq kashaqtinmi sirkunsisyun kustumbrita ruwaranku. Hinaspan sutintapas churaranku Jesuswan. Chay sutitaqa ánhil Gabriyilmi Mariamanqa ña willaranña manaraq unquq kashaqtin.

Mosoq Testamento: Lucaspa escribisqan. Wycliffe, Liga Bíblica 2013. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy.

Quechua de Puno - Punu runasimi (Hilario Huanca, Hermann Wendling 2007).

Belenpi Jesús paqarin

 1. Chay p'unchaykunapi Sisar Augustu kamachirqan: “Hinantin suyukunapi tiyaqkuna padrunasqa kachun”, nispa.
 2. Kay padrunakuyqa ruwakurqan ñawpaqta, Siria suyupi Quirinu kamachikushaqtin.
 3. Padrunasqa kanankupaqtaq llapanku purirqanku paqarisqanku llaqtankuman.
 4. Hina Josepas, Galiliya hap'iypi kaq Nazaret llaqtamanta lluqsirqan hinaspataq rirqan Judiya hap'iypi kaq Davidpaq llaqtanman, Belen sutiyuq, imaraykuchus payqa karqan Davidpaq wasinmanta,
 5. chaypi padrunachikunanpaq warmin Mariapiwan pichus tarikuq wawa unquq.
 6. Belen llaqtapi kashaqtinkun wawan unqukunan p'unchay chayamurqan.
 7. Hinataq wachakurqan phiwi qhari wawanta, p'istuykurqan wawa p'achakunawan, siriykuchirqantaq uywa qaranapi, imaraykuchus paykunapaqqa manan tarikurqanchu ima chiqaspas qurpachana wasipi.
 8. Chay qaylla ayllukunapi tarikurqanku, michiq runakuna, tutantin paqariyta uywankuta qhawaspa.
 9. Hina Apuq huk anhilnin paykunaman ukhurirqan, hinataq Apuq gluryan p'istuykurqan paykunata k'anchayninwan. Paykunataq nishuta mancharikurqanku.
 10. Hinataq anhil nirqan: “Ama manchakuychischu; imaraykuchus nuqa niykichis huk allin willakuyta, chaymi kanqa qankunapaq ancha kusikuy, kaqllataq llapan llaqtapaq.
 11. Kunanmi paqarin, Davidpaq llaqtanpi, qankunapaq huk qispichiq, payqa Apu Kristun.
 12. Kaypin qankuna riqsinkichis: tarinkichis chayraq paqarisqa wawata, wawa p'achawan p'istusqata, uywa qaranapi siriykusqata”.
 13. Qunqaytaq ukhurimurqanku wak ashkha hanaq pacha anhilkuna, Diosta yupaychaspa:
 14. “Yupaychasqa kachun Diosqa hanaq pachapi, kay pachapitaq allin kawsay kachun paypaq munasqan runakunapaq”.
 15. Anhilkuna hanaq pachaman kutipuqtintaq michiqkuna paykuna ukhupi ninakurqanku: “Haku Belén llaqtata, imas kasqanta rikuq, Apu Diospaq willawasqanchista”.
 16. Usqhayta purispataq tarirqanku Mariata Josetawan, wawatataq uywa qaranapi sirishaqta.
 17. Chayta rikuspataq willakurqanku paykunaman anhilkunaq rimasqanta kay wawamanta.
 18. Llapan uyariqkuna musphapurqanku michiqkunaq willakusqankumanta.
 19. Mariaqa yuyayninpi hap'iqarqan chaykunata hinaspaqa waqaycharqan sunqun ukhupi.
 20. Michiqkunataq kutipurqanku Diosta saminchaspa hinallataq yupaychaspa, imaraykuchus rikurqanku uyarirqankupas paykunaman nisqata hina.
 21. Pusaq p'unchaymanta wawaq qaranta ch'ikuspa, churarqanku Jesús sutita, anhilpaq nisqanman hina, manaraq María unquq kashaqtin.

Lucaspaq Qelqasqan Evangelio. Griego simimanta runa simiman t'ikrasqa Puno hap'iypi tiyaq runamasikunapaq. T'ikraqninkuna: Hilario Huanca Mamani ss.cc., Hermann Wendling ss.cc., 2007, ad experimentum. Congregación de los Sagrados Corazones, Provincia del Perú.

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Sumaj noticias Lucaspa escribiskanman jina 1951)

 1. Jinataq karqa chay tiempopi, Augustu Sisarmanta uj urdin lluqsimurqa tukuynin llaqtapi runas yupasqa kanankupaq.
 2. Kay runa yupay ñawpaq kuti ruwakurqa Siriniu gubirnadur Siriapi kashaqtin.
 3. Tukuytaq yupachikuj rirqanku, sapa uj llaqtanman.
 4. Josetaq Galileamanta wicharirqa Judiaman, Nazaret llaqtamanta, Belen nisqa Davidpa llaqtanman, imaraykuchus Davidpa familyanmanta ayllunmantapis karqa.
 5. María warminwan yupasqa kananpaq wicharirqa. Kasarakunanpaq mañaqasqa karqa. Paytaq wijsayuq kasharqa.
 6. Jinataq karqa, paykuna chaypi kashaqtinku, wachakunan tiempo junt'akurqa.
 7. Ñawpaq qhari wawanta wachakurqa, janantaspitaq p'intuykuspa, uywa qaranapi siriykuchirqa. Imaraykuchus paykunapaqqa tambupi mana kampu karqachu.
 8. Karqataq michiqkuna chay jallp'api. Paykuna tutapi trupasninkuta qhawasharqanku.
 9. Qhaway, Señorpa anjilnin paykunamanqa rikhurimurqa, Diospa k'anchaynintaq lliphipiykurqa muyuyninkupi. Mayta mancharikurqankutaq.
 10. Anjiltaq paykunata nirqa: Ama mancharikuychiqchu, imaraykuchus qhawaychiq, sumaq nutisyasta jatun kusiyniyuqta willashaykichiq. Tukuy runaspaqtaq kanqa.
 11. Imaraykuchus kunan p'unchay Davidpa llaqtanpi nasimusunkichiq uj Salvadur, Kristu Señormin.
 12. Kaytaq qankunapaq siñal kanqa: Wawata p'intusqata taripankichiq, uywa qaranapi sirisqata.
 13. Di ripinti yupa janaq pacha ijirsitus chay anjilwan rikhurimurqanku, Diosta yupaychaspa:
 14. Glurya janaqpachapi Diosman, Kaypachapitaq sunqu-tiaykusqa-kay kachun, runas ukhu allin vuluntad kachun, nispa.
 15. Jinataq karqa anjilkuna paykunamanta janaqpachaman ripusqankutawan kama, michiqkuna ujkuna ujkunata ninakurqanku: Jaku ari, Belen kama. Imachus kasqanta ujkuna ujkunata ninakurqanku: Jaku ari, Belen kama. Imachus kasqanta qhawamun«, Señor willawarqanchiq chayta.
 16. Usqhayllata jamuspataq Mariata Josetawan tariparqanku, wawatapis uywa qaranapi sirisqata.
 17. Chayta rikuspataq, wawamanta nirqanku chayta paykunaman willararqanku.
 18. Tukuy uyariqkunataq t'ukurqanku michiqkuna willarqanku chaymanta.
 19. Piru Mariaqa kay tukuy imasta waqaychasharqa, sunqunpi chaykunata yuyaiykuspa.
 20. Michiqkunataq kutipurqanku, Diosta alabaspa yupaychaspataq, kay tukuy imasta uyarisqankumanta rikusqankumantawan, paykunaman willasqankuman jinata.
 21. Pusaq p'unchaymantarí wawata sirkunsidanankupaq, JESUSTA payta suticharqanku. Chay sutita anjil churarqaña, manaraq wijsapi wijsallisqa kashaqtin.

Sumaj noticias Lucaspa escribiskanman jina. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), Oruro 1951. Uyaychaq: Roger H. Brown, 105 pp.

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Dios parlapawanchej 1976).

Jesukristuq nasikuynin

 1. Jaqay p'unchaykunapi uj kuraq kamachiq Rumanu jallp'api karqa, Augustu sutiyuq. Pay kamachirqa tukuy runas yupasqa kanankuta.
 2. Kay ñawpaq yupayqa karqa kamachiq Siriniu Siria jallp'ata kamachishaqtin.
 3. Tukuy runas sapa uj nasikusqan llaqtaman yupachikuq rinanku karqa.
 4. Chayrayku Joseqa Galilea jallp'a Nazaret llaqtamanta lluqsirqa. Judia jallp'a Belen llaqtaman rirqa Davidpa ayllunmanta kasqanrayku.
 5. Yupachikamunankupaq Mariata pusarqa. Payqa Joseq warmin kananpaq mañasqaña karqa. Manaraq kuska tiyakushaqtinkutaq wijsayuqña kasharqa.
 6. Belenpi kashaqtinku Maríaq unqukunan killa junt'akurqa.
 7. Chaypitaq kuraq qhari wawanta unqukurqa. Wawanta janantaswan mayt'urqa. Uywa qaranapi payta siriykuchirqa paykunapaq puñuna wasipi kampu mana kasqanrayku. Anjilis michiqkunaman rikhurimunku
 8. Chaypachallataq michiqkuna Belen qaylla lumaspi kasharqanku. Tutapi paykuna uvijasninkuta qhawasharqanku.
 9. Mana yuyasqamantataq Diosmanta uj anjil paykunaman rikhurirqa. Diosmanta k'anchaytaq michiqkunaq muyuynintinpi lliphipirqa. Michiqkunataq mayta mancharikurqanku.
 10. Anjilrí michiqkunaman nirqa: — Amaña manchachikuychiqchu. ¡Qhawaychiq! Sumaq willanasta willaykichiq tukuy runas kusikunankupaq.
 11. Kunan Davidpa llaqtan Belenpi juchamanta Kacharichiq nasipusunkichiq. Payqa Diospa tukuy atiyniyuq aqllasqan i Kristumin.
 12. Wawata janantaswan mayt'usqata tarinkichiq, uywa qaranapi sirisqata. Ajinamanta yachankichiq nisqay chiqa kasqanta, — nispa.
 13. Ujllata chay anjilwan ashkha anjilis janaq pachamanta chay ujninwan rikhurimurqanku. Diostataq yupaycharqanku:
 14. — ¡Janaq pachapi Dios yupaychasqa kachun! Kay pachapitaq Dios runasta payman allinyachikun. Paykunamanta pay kusikun, — nispa.
 15. Anjilis janaq pachaman kutiriqtinkutaq michiqkuna ninakurqanku: — Jaku ari, Belenkama rikuq yachamuqtaq Dios sut'inchawasqanchiqta, — nispa.
 16. Usqhayllata rispataq Mariata Josetawan qhari Wawatawan uywa qaranapi sirisqata tarirqanku.
 17. Michiqkuna chayta rikuspa tatanman mamanmanpis willarqanku anjil kay Wawamanta nisqanta.
 18. Tukuy uyariqkunataq michiqkuna willasqankumanta t'ukurqanku.
 19. Mariarí tukuy chay uj sumaq kaqtajina sunqunpi waqaychakurqa sumaqtataq unanchakurqa.
 20. Michiqkuna Diosta yupaychaspa jatunchaspataq lumasman kutipurqanku. Uyarisqankumanta rikusqankumantapis Diosta jatuncharqanku. Tukuytaq karqa anjilpa willasqanmanjina. Jesusta sutichanku
 21. Dios israilkunata kamachirqa qhari wawata nasikusqanmanta pusaq p'unchayninpi sirkunsidanankuta siñalta kuirpunpi churaspa. Chay p'unchaypitaq Wawata suticharqanku Jesusta. Anjil chay sutita willarqaña manaraq María wijsayuq kashaqtin.

Dios parlapawanchej. El Nuevo testamento de Nuestro Señor Jesucristo en Quechua (Central de Bolivia), 1976, Liga Bíblica Internacional. 2a ed., 2011, Wycliffe Inc. (scriptureearth.org, pdf 6,3 MB).

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Diosmanta Qhelqa 1993).

 1. Jaqay tiempopi kamachiq Augustu kamachirqa tukuy runas yupasqa kanankuta.
 2. Chay ñawpaq kaq runa yupay ruwakurqa Siriniu Siriapi kamachishaqtin.
 3. Tukuyninkutaq rinanku karqa sapa uj llaqtankuman yupachikunankupaq.
 4. Josepis Davidpa ayllunmanta kasqanrayku, Galileapi Nazaret llaqtamanta wicharirqa, Judiapi, Davidpa llaqtan Belenkama.
 5. Chayman rirqa María warminwan yupachikunankupaq, Mariataq wijsallisqa kasharqa.
 6. Belenpi kashaqtinku, Mariaqpa nasichikunan junt'akapurqa.
 7. Payqa nasichikurqa kuraq kaq qhari wawanta, janantaswan k'iruykuspataq, uywa qaranaman siriykuchirqa, tambupi paykunapaq mana kampu kasqanrayku.
 8. Chayniq pi michiqkuna kasharqanku, uvijasninkuta tutantin qhawaspa.
 9. Jinallapi Señorpa anjilnin rikhurirparirqa, k'anchaynintaq paykunata muyuykurqa, anchatataq mancharikurqanku.
 10. Jinapi anjilqa paykunaman nirqa: Ama manchachikuychiqchu. Willasqaykichiq tukuy runaspaq may kusiyniyuq willanasta.
 11. Kunan qankunapaq nasikun Davidpa llaqtampi uj Salvaq. Chayqa Kristu Señor.
 12. Qankunapaq kay siñal kanqa: Wawata tarinkichiq janantaspi k'irusqa, uywa qaranapi sirikushaqta, nispa.
 13. Jinallaman rikhurimurqanku anjilpa qayllanman ashkha ánjilis Diosta yupaychaspa.
 14. Paykuna nirqanku: Glurya kachun Diosman janaq pachapi, kay pachapitaq sunqu tiyaykuy kachun Diospa munakuynimpi kaqkunapaq, nispa.
 15. Chay ánjilis janaq pachaman ripusqankutawan, michiqkunaqa ninakurqanku: Jaku rina Belenman, yachamuna imachus kasqanta, Señor willawasqanchiqman jina, nispa.
 16. Usqhay usqhayta rispa, tariparqanku Mariata, Josetawan, wawatataq uywa qaranapi sirisqata.
 17. Jinata rikuspataq, willarqanku anjilpa nisqanta wawamanta.
 18. Tukuynin uyariqkuna t'ukurqanku michiqkunaq willasqankumanta.
 19. Chay tukuy imastataq Mariaqa unanchaspa sunqumpi waqaycharqa.
 20. Chantá michiqkunaqa kutipurqanku Diosta jatunchaspa, yupaychaspataq imastachus uyarisqankumanta, rikusqankumanta ima, anjilpa willasqanman jina.
 21. Pusaq p'unchayninman Josewan, Mariawanqa wawata sirkunsidachirqanku, suticharqankutaq Jesús sutiwan, manaraq María wijsayuq kashaqtin anjilpa nisqanman jina.

Diosmanta Qhelqa: Lucaspa Qhelqasqan. Sociedad bíblica boliviana, 1993. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy.

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Diosmanta Qhelqa 1997).

Jesuspa nasisqan

 1. Jaqay tiempopi kamachiq Augustu kamachirqa tukuy runas yupasqa kanankuta.
 2. Chay ñawpaq kaq runa yupay ruwakurqa Siriniu Siriapi kamachishaqtin.
 3. Tukuyninkutaq rinanku karqa sapa uj llaqtankuman yupachikunankupaq.
 4. Josepis Davidpa ayllunmanta kasqanrayku, Galileapi Nazaret llaqtamanta wicharirqa. Judiapi, Davidpa llaqtan Belenkama.
 5. Chayman rirqa María warminwan yupachikunankupaq, Mariataq wijsallisqa kasharqa.
 6. Belenpi kashaqtinku, Maríaq nasichikunan junt'akapurqa.
 7. Payqa nasichikurqa kuraq kaq qhari wawanta, janantaswan k'iruykuspataq, uywa qaranaman siriykuchirqa, tambupi paykunapaq mana kampu kasqanrayku.
 8. Chayniqpi michiqkuna kasharqanku, uvijasninkuta tutantin qhawaspa.
 9. Jinallapi Señorpa anjilnin rikhurirparirqa, k'anchaynintaq paykunata muyuykurqa, anchatataq mancharikurqanku.
 10. Jinapi anjilqa paykunaman nirqa: Ama manchachikuychiqchu. Willasqaykichiq tukuy runaspaq may kusiyniyuq willanasta.
 11. Kunan qankunapaq nasikun Davidpa llaqtampi uj Salvaq. Chayqa Kristu Señor.
 12. Qankunapaq kay siñal kanqa: Wawata tarinkichiq janantaspi k'irusqa, uywa qaranapi sirikushaqta, nispa.
 13. Jinallaman rikhurimurqanku anjilpa qayllanman ashkha ánjilis Diosta yupaychaspa.
 14. Paykuna nirqanku: Glurya kachun Diosman janaq pachapi, kay pachapitaq sunqu tiyaykuy kachun Diospa munakuynimpi kaqkunapaq, nispa.
 15. Chay ánjilis janaq pachaman ripusqankutawan, michiqkunaqa ninakurqanku: Jaku rina Belenman, yachamuna imachus kasqanta, Señor willawasqanchiqman jina, nispa.
 16. Usqhay usqhayta rispa, tariparqanku Mariata, Josetawan, wawatataq uywa qaranapi sirisqata.
 17. Jinata rikuspataq, willarqanku anjilpa nisqanta wawamanta.
 18. Tukuynin uyariqkuna t'ukurqanku michiqkunaq willasqankumanta.
 19. Chay tukuy imastataq Mariaqa unanchaspa sunqumpi waqaycharqa.
 20. Chantá michiqkunaqa kutipurqanku Diosta jatunchaspa, yupaychaspataq imastachus uyarisqankumanta, rikusqankumanta ima, anjilpa willasqanman jina.
 21. Pusaq p'unchayninman Josewan, Mariawanqa wawata sirkunsidachirqanku, suticharqankutaq Jesús sutiwan, manaraq María wijsayuq kashaqtin anjilpa nisqanman jina.

Diosmanta Qhelqa: Lucaspa Qhelqasqan. Sociedad bíblica boliviana, 1997. Andes.org ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Bolivia del Norte - Apulu runasimi (Mosoj Testamento 1985).

Jesús nasin

 1. Chay p'unchaykunapi gubirnaq Augustu Sesar mandakurqan tukuy runa yupasqa kanankupaq.
 2. Kay ñawpaqkaq yupaytaq karqan Siriniu gubirnachkaqtin Siria nasyunpi.
 3. Tukuy puripunanku karqan kikin llaqtankuman yupachikuq.
 4. Chayraykutaq Joseqa Galileapi kaq Nazaret llaqtamanta lluqsispa, puripurqan Judiapi kaq Belenman, maypichus abuilun gubirnaq David nasisqanman, Davidpaq miraynin kasqanrayku.
 5. Mariawan purirqan yupachikunankupaq. Mariataq Josewan kumprumitisqa kachkarqan kasarakunanpaq, paytaq unquqña karqan.
 6. Belenpi kachkaqtinkutaq, unqukunan p'unchay chayamurqan.
 7. Chaypi ñawpaq churinta unqukapurqan. Pañalkunawan wawanta p'istuykuspataq, uywaman qaranapi siriykuchirqan, paykunapaq alujamintu mana kasqanrayku.
 8. Belen qayllapi michiqkuna tutapi uvijata michichkarqanku.
 9. Señorpaq uj anjilnin paykunaman rikhurimurqan. Señorpaq sumaq gluriusu k'anchaynintaq paykunaman k'anchaykurqan. Chayrayku paykuna sinchita mancharikurqanku.
 10. Anjiltaq paykunaman nirqan: “Ama manchakuychischu, imaraykuchus sumaq nutisyakunata apamuykichis tukuy runakuna kusikunankupaq.
 11. Kunan Davidpaq llaqtanpi uj salvadur nasipusunkichis; chayqa Misías nisqa Kristu, Señor.
 12. Imaynata riqsinaykichispaq, kay siñalqa: qankuna pañalkunawan p'istusqa wawata tarinkichis, uywaman qaranapi sirichkaqta” nispa.
 13. Chhikapacha janaq pachamanta achkha anjilkuna rikhurimurqanku, Diosta alabaspataq nirqanku:
 14. “¡Janaq pachapi Dios alabasqa kachun! ¡Kay pachapitaq sunqu tiyaykuy kachun Diospaq khuyapayasqan runakunapaq!”
 15. Anjilkuna janaq pachaman kutipuqtinku, michiqkuna ninakurqanku: —¡Jakuchis Belenman! Rikumusunchis ima pasasqanta Señor Dios willawasqanchista.
 16. Usqhayta purispa, Mariata, Joseta, uywaman qaranapi sirichkaq wawatawan tarirqanku.
 17. Rikuspataq, chay wawamanta anjilpaq nisqanta willarqanku.
 18. Uyariqkunataq michiqkunapaq nisqanmanta musphararqanku.
 19. María tukuy ima uyarisqanta sunqunpi waqaycharqan, yuyachkarqantaq.
 20. Michiqkunataq kutipurqanku, tukuy rikusqankumanta, uyarisqankumanta, anjilpaq nisqanman jina pasasqanmantawan Diosta hunrawan gluryawan alabaspa.
 21. Pusaq p'unchayniyuqta wawata sirkunsisyun kustumbrita ruwarqanku. Sutintataq churarqanku, Jesusta, manaraq unquq kachkaqtin Mariaman anjilpaq nisqanman jina.

Mosoj Testamento: San Lucas Sumaj Evangeliota Willan. Wycliffe, Wrisley, Liga Biblica Mundial del Hogar, 1993 (scriptureearth.org, pdf 3,7 MB). Bibles.org ñisqapi ñawiriy. Worldscriptures.org ñisqapi ñawiriy.

Quechua de Bolivia del Norte - Apulu runasimi (Dios Tatanchispaq Musuq Rimayninkuna 2006).

 1. Chhaqay p'unchaypiqa Augusto sutiyuq athun suyu kamachiqmi tukuy kaypacha runakuna yupthapisqa kanampaq kamachirqan.
 2. Kay ñawpaqkaq runa yupthapiyqa Siria suyupi Kirino sutiyuq runa llaqta purichiq kachkarqan chhikam ruwakurqan.
 3. Tukuyninkum llaqtankuman qilqaykuchikumunapaq purinanku karqan.
 4. Chayraykum Joseqa Galilea suyupi kaq Nazaret llaqtamanta lluqsirqan, jinaspataq Judea suyupi kaq Belén llaqtaman puripurqan, maypichus qhapaq suyu apaykachaq David paqarirqan chay llaqtaman, imaraykuchus Joseqa Davidpaq tunu allchhinmi karqan.
 5. Chayniqmantaq wawa unquq María warminwan kuskam qilqaykuchikumunapaq purirqan.
 6. Belén llaqtapi kachkaqtinkutaq, Mariapaq wawa unqukunan pacha chayampurqan.
 7. Chaypitaq ñawpaqkaq wawan paqarirqan, jinaspataq thanthakunapi k'iruykuspa uywaman mikhuy qarana ukhupi puñuykuchirqan, imaraykuchus paykunaqa manam qurpacharikuna wasita taripasqakuchu.
 8. Belén llaqta qayllakunapitaq uj uywa michiq runakuna tutapaqariyta uwijankunata rikuchkarqanku.
 9. Kaymantajinam Dios Tatapaq uj angelnin paykunaman rikhurirqan, Diospaq sumaq k'anchaynintaq paykuna muyuriyta lliphipirqan; paykunataq anchata mulljakurqanku.
 10. Chay angeltaq paykunaman ajinata nirqan: “Ama mulljakuychischu, imaraykuchus sumaq willaykunatam apapumuykichis, mayqinchus ancha kusikuy willaymi tukuyniykichispaq kanqa:
 11. Kunan p'unchay Davidpaq llaqtampi uj qhispichiq qankunapaq paqarin, pichus Apu Mesías Tatam –nispa.
 12. Rikuchiyqa ajinam, chay wawata thanthakunapi k'iruykurisqata uywakunaman mikhuy qarana ukhupi sirichkaqta qankunaqa taripankichis.”
 13. Kikimpachapitaq, chay angelwan kuska achkha janaqpachapi kaq wakin angelkuna rikhurimurqanku, pikunachus ajinata nispa Diosta yupaychachkarqanku:
 14. “¡Janaqpachapi kaq Diosqa sumaq k'anchaynimpi athunchasqa kachun! ¡Sumaqpi kaytaq kaypachapaq kachun, Diospaq munakusqan runakuna chawpipi!
 15. Jayk'aqchus angelkuna janaqpachata kutipurqanku chhikaqa, uywa michiqkunaqa paykunapura ajinata ninakurqanku: –Belén llaqtaman purisunchis, kay ruwaykunata rikuq jinataq imatachus Dios Tataqa willachkawanchis chay rikuq –nispa.
 16. Usqhayllatam purirqanku, jinaspataq Mariata Joseytawan tariparqanku, wawatataq uywaman mikhuy qarana ukhupi sirichkaqta tariparqallankutaq,
 17. payta rikuspataq angelpaq paykunaman wawamanta imatachus nichkarqan chayta willarqanku,
 18. tukuyninkutaq musphalla chay michiqkunapaq nisqankunata uyarispa karqanku.
 19. Mariataq tukuy kaykunata sunqun ukhullapim pakarqan, jinaspataq paywan kuskallapunim kachirqan.
 20. Chay michiqkunataq, tukuy ima rikusqankunamanta jinataq uyarisqankunamanta Diosman yupaychaspa jinataq athunchaspa kutiripurqanku, imaraykuchus tukuy kaykunaqa imaynatachus paykunaman nisqa kachkarqan ajinamanjinam junt'akurqan.
 21. Pusaq p'unchay kapuqtintaq, wawata circuncisión ruwachinapaq aparqanku, jinaspataq Jesús sutiwan sutiyarqanku, imaynatachus angelqa maman Mariaman manaraq unquq kachkaqtin nichkarqan ajinamanjina.

Dios Tatanchispaq Musuq Rimayninkuna: San Lucas Sumaq Evangeliota Willan. Sociedades Biblicas Unidas, 2006. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento 1954).

Jesus pakarin

 1. Chay punllakunapi, Augusto Sesar tukuy llakta yupaypi killkashka kachun kacharka.
 2. Kay killka rurashka karkarak Sirenioka Siriapak kamachikuk kashpa.
 3. Tukuylla killkarik rirka, tukuykuna kikimpak llaktamanta.
 4. Josepish, Galileapak Nazaret llaktamanta wichayrirka, Judeaman, Dawidpak Belen shuti llaktaman, Dawidpak wasimanta ayllumanta kashkarayku;
 5. paypak warmikana Mariawan killkaringapak, pay chichu karkami.
 6. Paykuna chaypi tiyakushparak, wachana punlla chayarka.
 7. Paypak ñawpa churita wacharkami, maytunapi pillurka, shuk kinchapi payta sirichirka, samana wasipi maypi tiyakuna illashkarayku.
 8. Chay kikin llaktapi michikkuna tiyarka, wiwakunata chakrapi tuta rikushpa, wakichishpa.
 9. Chaypi Apupak angel paykunapakman chayarka, Diospak llipiyay achiklla muyurkapish; ashka mancharkakunami.
 10. Angelka paykunaman: Ama manchaychik, nirka; chayka ñuka kankunaman kushi willayta kuni, tukuy llaktamanta kangami
 11. Kankunaman kunan punlla, Dawidpak llaktapi, shuk Apu KRISTO nishka kishpichik wachashka kashka.
 12. Kaywan payta riksingichikmi: mayturishkata, kinchapi sirishkata wawata taringichikmi.
 13. Kungaymanta tawka tawka janak pacha kakkuna angelwan tiyarka, Diosta allinishpa:
 14. Janak pachapi Diosman sumay kachun, nishpa, Allpapi kasi kawsay, runakunaman alli munay.
 15. Chaymantaka, angelkuna janak pachaman ña rikpi, michikkuna: Jakuchik nirkakuna, Belenman, kay Apu rurashkata willashkata rikushunmi. 16 Utka shamurkakuna, Mariata, Joseta, kinchapi sirishka wawatapish tarirkakuna.
 16. Payta rikushpa, paykunaman wawamanta nishkata willarkakuna.
 17. Tukuy uyakkuna mancharka, michikkuna willashkarayku.
 18. Mariaka kay tukuyta charirarka, shungupi payta yuyakushpa.
 19. Michikkuna kutirkakuna, uyashkamanta rikushkamanta Diosta sumaychashpa, yupaychashpa, paykunaman willashka kashka shina.
 20. Pusak punlla kipa wawata kuchungapak, payman JESUS shutichirkakuna; chasna angel shutichishka karka, manarak wiksapi runayashka kakpi.

Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento. El Nuevo Testamento en Quichua del Ecuador y Español. Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1954, 773 pp. Uyaychaq: Julia D. Woodward. Apunchic Jesucristopac Alli Huillay San Lucas Quillcashca.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Leonidas Proaño, Jesucristopaj Alli Huillai 1972).

Jesuspaj wacharina

 1. Chasnami tukurka: chay punshakunapi jatun Rey Sesar Augusto nishka kay pacha tukuy gentekunata mandarka paykunapaj shutita shuj libropi kishkachichun;
 2. kay shujniki senso nishka gentekunata yupana killkataka rurarkakunami, Kirino nishka Apu Siria llajtapi mandaj Gobernador kajpi.
 3. Tukuy gentekuna kikin llajtaman rishpa paykunapaj shutikunata senso libropi killkachirkakuna.
 4. Joseka, Dawidpaj wasimanta kashpa, paypaj ayllupish kashpa, Galileapaj Nazaret willamanta Dawidpaj Belén nishka willaman rirka,
 5. paypaj wachanalla warmi Mariandin senso nishka libropi paykunapaj shutikunata killkachingapaj.
 6. Kusandin warmindin Belempi tiyakujpi, Mariapaj wachana punsha chayarkami;
 7. payka paypaj punta kari wawata wacharka, wawata maytushpa shuj korral kuchupi sirichirka, paykuna mana maypi posadata japishkamanta.
 8. Chay Belén llajtapi tawka michijkuna turno nishkata rurashpa wiwakunata pambapi wakichikurkakuna.
 9. Diospaj willaj Angelka paykunaman rikurirka, Apunchijpaj sumaj mana achijyachij luzguan paykunata muyurka. Michijkunaka achkata mancharkakuna.
 10. Diospaj willaj Angelka paykunaman nirka: "ama manchaychij, chayka kay alli willayta kankunaman kuy shamuni, kayka tukuy llajta gentekunata kushiyachingami:
 11. Dawidpaj Belén willapi kankunapaj kishpichij, Apunchij Kristo, kunan tuta wacharishkami;
 12. kay señamanta Payta taringichij: shuj llullu wawa maytushka, korral kuchupi siririshkata rikungichij.
 13. Chay kati achka Angelkuna kungaylla rikurishpa, kayshuj Angelwan tandanakushpa, Diosta allinirkakuna chasna nishpa:
 14. "jatun honra Tayta Diospaj jawa pachapi kachun, paypaj kuyashka runakunapajpish kay pachapi kasilla kawsana kachun".
 15. Angelkuna michijkunata sakishpa jawa pachamah ña rijpi, michijkunaka paykunapura: "jakuchij Belenman chay tukuy Apu rurashkata willashkata rikushunmi.
 16. Utka shamurkakuna, Mariata, Joseta, kinchapi sirishka wawatapish tarirkakuna.
 17. Payta rikushpa, paykunaman wawamanta nishkata willarkakuna.
 18. Tukuy uyakkuna mancharka, michikkuna willashkarayku.
 19. Mariaka kay tukuyta charirarka, shungupi payta yuyakushpa.
 20. Michikkuna kutirkakuna, uyashkamanta rikushkamanta Diosta sumaychashpa, yupaychashpa, paykunaman willashka kashka shina.
 21. Pusak punlla kipa wawata kuchungapak, payman JESUS shutichirkakuna; chasna angel shutichishka karka, manarak wiksapi runayashka kakpi.

Jesucristopaj Alli Huillai Evangelio Nishca. Los Evangelios en Quichua. Uyaychaq: Leonidas E. Proaño. Editorial Don Bosco, Quito 1972. 437 pp.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997).

Mariaka Jesusta Belen llaktapi wachan

 1. Chay punchakunapi tukuy allpa-pachapi runakunapak shutita killkachun Sesar Augusto shuk kamachishkata llukshirka.
 2. Siria-markapi Kirino kamachik kashka pachapi kay shukniki runa yupanata rurarirkami.
 3. Chaymanta tukuy runakuna paykunapak kikin llaktaman shutita killkachinkapak rirkakunami.
 4. Joseka Galilea-markapi kak Nazaret llaktamanta, Judea-markapi kak Belen llaktaman rirka. Belenka Dawidpak llakta karka, Joseka Dawidpak ayllu kashkamanta chayman rina urmarka.
 5. Chaypi paypak warmi Mariantin shutita killkachinkapak rirkakuna, Mariaka wiksayukmi karka.
 6. Belenpi kakpi Mariapak wachana punchaka chayarkami.
 7. Shinapash paykunaman minkarina-wasi illashkamanta Mariaka paypak piwi-churita wachashpa, pintuwan maytushpa uksha jawapi sirichirka.
 8. Chay llaktallapitak wakin michikkuna urkupi kawsakushpaka, tuta-tutaka ranti ranti paykunapak llamakunata rikushpa tiyarkakuna.
 9. Ñapash Apunchikpak Chaskika michikkunaman rikurikpika, Apunchikpak Kushikuyka paypak achikyaywan pillurka. Paykunaka may mancharirkakuna.
 10. Chaskika paykunata nirka: «Ama manchaychu jatun alli-willayta kankunaman apashpa shamuni, kay willayka tukuy runa-llaktakunapak achka kushikuymi kanka.
 11. Kunanmi Dawidpak llaktapi kankunapak shuk Kishpichik wacharishkami, Payka Apunchik Kristomi kan.
 12. Chaymanta uyaychik, shuk, kunanlla wacharishka wawakutami uksha jawapi maytushka sirikukta tarinkichik, kaymi kankunapak unanchik kanka».
 13. Ñapash Pachakamakpak Chaskiwan jawa-pachamanta tawka Chaskikunami tantanakushpa, Pachakamakta kay shimikunawan yupaycharka:
 14. «Jawa-Pachapi Pachakamak kushikuy kachun, allpa-pachapika runakunapash kushi-kasikawsay charinchun: kaymi Pachakamakpak karay paypak kushkapak pacha».
 15. Pachakamakpak Chaskikuna paykunata sakishpa Jawa-pachaman rikpi, michikkunaka paykunapura: «Belenman jakuchik, Apunchik ñukanchikman riksichishkamanta, rimanakushkawan chaypi ima tukushkata rikushun».
 16. Kallpashpa rishpa Mariata, Joseta, Wawatapashmi uksha jawapi sirikukta tarirkakuna.
 17. Chaymantami Pachakamakpak Chaskikunaka Wawamanta uyashkakunata willarkakuna.
 18. Michikkunapak willashkata uyashpaka tukuy chaypi kakkunaka mancharishpami sakirirkakuna.
 19. Mariaka, kay tukuy uyashkakunata rikushkakunatapash paypak shunku ukullapi wakaychishpa yuyakurka.
 20. Kipaka michikkunaka tukuy uyashkamanta rikushkamanta paykunaman willashkamantapash Pachakamakta yupaychashpa kushichishpapash, kushikushpa tikrarkakuna.
 21. Pusak-puncha paktarishkapi, charishka-aycha-karata pitishpa, Jesus Shutita churarka chay shutika, Mama manarak wiksayuk tukukllapitak Pachakamakpak Chaskikka kushkarka.

Pachacamacpac Quillcashca Shimi. Edición bilingüe quichua-castellano. San Pablo, Madrid 1997. Tikrakkuna: Bernarda Ortiz, Antonio Brescuani. 901 pp. ISBN 8428520259.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashca Shimicunami 1989).

Jesús wacharishkamanta

 1. Chay punllakunallapitajmi Augusto shuti Sesarka, tukuy pay mandakun llajtapi kawsajkunata paykunapaj shutikunata churachichun mandashpa willachirka.
 2. Shutikunata churachinaka, Sirenio shuti runa Siria llajtata mandakujpimi kallarirka.
 3. Tukuykunami paykunapaj ñawpa yayakuna kawsashka llajtaman paykunapaj shutikunata churachinaman rina karka.
 4. Chaymantami Josepish Galilea llajtapi kaj Nazaret pueblomanta, Judea llajtapi kaj Belén shuti puebloman rirka. Chay pueblopimi ñawpa yaya Davidpish wacharishka karka. Joseka Davidpaj wawa wawa kashkamantami, chay Belén pueblomanka rirka.
 5. Chay pueblomanka paypaj warmi kana Mariawan, paykunapaj shutita churachingapajmi rirkakuna. Mariaka chichumi karka.
 6. Paykuna ña Belenpi kajpimi, María wachanaka pajtarka.
 7. Pozana wasipi junda kashkamantami, paypaj punta k'ari wawataka wagrakuna shayana ukullapi wacharka. Chay wawataka maytushpa ujsha jawapimi sirichirka.
 8. Chay Belén pueblo k'uchullapitajmi michijkuna paykunapaj oveja kanllata tuta kuydashpa chaparakurkakuna.
 9. Chashna chaparakujpi Jatun Dios kachashka angelka jatun Diospaj sumaj kashkawan achij nishpami, paykunatapish achijyachishpa ñapish rikurirka. Chashna rikurijpika, michijkunaka jatuntami mancharirka.
 10. Chashna mancharikujpimi, angelka kashna nirka: —Ama mancharichijchu. Ñukaka kankunamanka alli willaytamari willaj shamuni. Kay willashkata uyashpaka, tukuykunamari kushikunga.
 11. Kunanmari Davidpaj pueblopika, kankunata Kishpichij wacharishka. Payka tukuyta Mandaj, KRISTO Kishpichijmari.
 12. Kunan kankuna rishpaka, wagrakuna shayana ukupimi maytushka wawa sirikujta rikungichij. Chashnata rikushpami, pay kashkata yachangichij— nirkami.
 13. Chashna nikujpi ñapish jawa pacha achka angelkuna chay willakuj angelwan rikurishpami, Tayta Diostaka alabashpa kashna nirkakuna:
 14. “¡Jawa pachapi kaj Tayta Dioslla, sumajmari kangi. Kay pachapipish pay kushkata chaskijkunaka alli sumaj kawsayta charichun!” nirkakunami.
 15. Chashna nishpa angelkuna jawa pachaman rishka k’ipaka, michijkunaka kayshuj chayshujmi: —Shinashpaka imalla tukushkata Jatun Dios willashkata rikungapaj, Belenman jakuchij— ninakurkakuna.
 16. Chashna ninakushkawan utka rishpaka, wagrakuna shayana ukupimi, Josetapish, Mariatapish, ujsha jawapi sirikuj wawatapish rikurkakuna.
 17. Chay wawata rikushpaka, ángel chay wawamanta imallata paykunaman nishkatami willarkakuna.
 18. Michijkuna willajta uyashpaka, tukuykunami achkata mancharirkakuna.
 19. Ashtawanpish Mariaka chay tukuy uyashkataka, paypaj shungupi wakichishpa yuyarikurkallami.
 20. Chay michijkunaka paykunaman willashka shinallataj tukushkata rikushpa uyashpaka, Tayta Diosta sumajmari kangi nishpa jatunyachishpa tigrarkakunallami.
 21. Ña pusaj punlla tukujpika, charishka aycha mirga karata p'itirkakunami. María manaraj chichu kajpi ángel willashka shinallatajmi, JESÚS shutita shutichirkakuna.

Dios Rimashca Shimicunami: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 1989. FEDEPI nishkapi killkakatina.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashca Shimicunami 2004).

Jesús wacharishkami

 1. Chay punllakunapimi Augusto shuti Sesarka pay mandakun tukuy llajtakunapi kawsajkuna, shutikunata killkachichun nishpa willachirka.
 2. Sirenio shuti runa Siria llajtata mandakujpimi, shutikunata killkachinaka punta kallarirka.
 3. Shutikunata killkachinamanka tukuykunami paykunapaj kikin pueblokunaman rina karka.
 4. Josepish, Galileapi kaj Nazaretmantaka, Judeapi kaj Belenmanmi wichiyarka. Ñawpa yaya Dawidka chaypi wacharishka kashkamantami, Joseka Dawidpaj wawa wawa kashkamanta chayman rirka.
 5. Joseka kazaranapaj ari ninakushka Mariandijmi shutikunata killkachingapaj chaymanka rirka. Mariaka chichumi karka.
 6. Paykuna Belenpi kajpimi, María wachanaka pajtarka.
 7. Pozana wasikunapi junda kajpimi, Mariaka punta k'ari wawataka wagrakuna shayana ukullapi wacharka. Chay wawataka maytushpami ujsha jawapi sirichirka. Angelkunapish michijkunapish
 8. Chay k'uchulla llajtakunapika michijkunami tiyarka. Paykunaka paykunapaj kanlla owejakunatami tuta chapashpa kuydakurkakuna.
 9. Chaypika Jatun Diospaj shuj ángel rikurishpa, Jatun Diospaj achijnikujwan muyunchijpimi paykunaka achkata mancharirkakuna.
 10. Chaymi angelka: –Ama manchaychijchu. Ñukaka tukuykuna jatunta kushikuna alli mushuj willaytami, kankunamanka willaj shamuni:
 11. Kunanmari Dawidpaj pueblopika, shuj Kishpichij wacharishka. Payka Mandaj Kristomi.
 12. Kankuna rishpaka, wagrakuna shayana ukupimi, maytushka wawa sirikujta rikungichij. Chayta rikushpami pay kashkata yachangichij– nirka.
 13. Chaypika ñapish jawa pacha achka angelkuna, chay willakuj angelwan rikurishpami, Diosta alabashpa kashna nirkakuna:
 14. “¡Jawa pachapi kaj Diostaka tukuykuna alli nishka kachun! ¡Kay pachapipish pay k'uyashpalla kushkata chaskijkunaka sumaj kawsayta charichun!” nirkakunami.
 15. Chay angelkuna jawa pachaman ña rijpika, michijkunaka kayshuj chayshujmi: –Jatun Dios ñukanchijman willachishka imalla tukushkata rikungapaj Belenman chayajta jakuchij– nirkakuna.
 16. Paykuna ukuy jawa rishpaka Mariatapish, Josetapish, ujsha jawapi sirikuj wawatapishmi wagrakuna shayana ukupi rikurkakuna.
 17. Chay wawata paykuna rikushpaka, ángel chay wawamanta imallata paykunaman nishkatami willarkakuna.
 18. Michijkuna willashkata uyajkunaka tukuykunami achkata mancharirkakuna.
 19. Ashtawanpish Mariaka tukuy chaykunataka, paypaj shungupi wakichishpami yuyarikurkalla.
 20. Michijkunaka paykunaman willashkata uyashka shinallatataj rikushpaka, tukuy chaykunamanta Diostaka allimari kangi, sumajmari kangi nishpami tigrarkakuna. Diospaj wasiman Jesusta apashkami
 21. Ña pusaj punlla tukujpika wawata sirkunsisionta rurachinamanmi aparkakuna. Chay punllallatajmi María manaraj chichu kajpi ángel willashka shinallataj JESÚS shutita shutichirkakuna.

Dios Rimashca Shimicunami: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2004. Youversion.com nishkapi killkakatina.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Mushuj Testamento Diospaj Shimi 2010).

Jesús wacharinapajka kashnami kashka

 1. Chay punllakunapimi kashna tukurka: Augusto shuti Sesarmi, pay mandakun tukuy llajtakunapi kawsajkunata rurachun mandashpa willachirka.
 2. (Sirenio shuti mandaj Siria llajtata mandakuy watapimi chay kallari yupaytaka rurachirka).
 3. Tukuykunami yupashka kangapajka, paykunapaj ñawpa yayakuna kawsaj kashka pueblopi shutikunata killkachigrirkakuna.
 4. Chaymantami Josepish, Galileapi kaj Nazaret pueblomantaka, ñawpa yaya Dawid wacharishka Belén shuti puebloman wichiyarka. Chay puebloka, Judea llajtapimi. Joseka, Dawidpaj familiapura kashkamantami, chaymanka rirka.
 5. Chaymanka, paypaj warmi kana Mariandij, paykunapaj shutita churachingapajmi rirka. Mariaka ñami chichu karka.
 6. Paykuna Belenman chayay punllakunami, María wachana pajtarka.
 7. Shina kajpipish pozana wasikunapi junda kashkamantami, wagrakuna shayana ukullapi pozakurkakuna. Chaypimi paypaj punta churita wachashpaka, maytushpa sirichirka.
 8. Belén k'uchulla pambakunapimi, michijkuna paykunapaj oweja kanllata tuta kuydashpa chapakurkakuna.
 9. Paykuna chaypi kajpimi, Mandaj Diospaj angelka, ñapish paykunaman rikurirka. Mandaj Diospaj luzwan paykunapaj muyujta achijyachishpa rikurijpimi, michijkunaka jatunta mancharirkakuna.
 10. Ashtawanpish angelka, kashnami nirka: Ama manchaychijchu. Ñukaka, jatunta kushikuna alli willaytamari, tukuy israelkunapaj apamuni:
 11. Kunanmari Dawidpaj pueblopika, kankunapaj Kishpichij wacharin. Payka Mandaj KRISTOMARI.
 12. Kay señalta mashkaychij: Wagrakuna shayana ukupimi, maytushka wawa sirikunga nirkami.
 13. Chashna ninkami ñapish jawa pachamanta waranga waranga angelkuna rikurishpa, chay angelwan, Diostaka kashna alabarkakuna:
 14. ¡Jawa pacha Dioslla, sumajmari kangi! ¡Kambaj jatun k'uyayta chaskijkunaka, sumaj kawsayta charichun! nirkakunami.
 15. Angelkuna jawa pachaman rijpika, michijkunaka kayshuj chayshujmi: Imalla tukushkataka, Mandaj Diosmari willachun kachashka, Chayta rikungapaj, Belenman jakuchij ninakurkakuna.
 16. Shina ninakushkawan utka kallpamushpaka, wagrakuna shayana ukupika Josetapish, Mariatapish, kunanlla wacharishka wawa sirikujtapishmi japirkakuna.
 17. Paykunata rikushpaka, ángel chay wawamanta imallata nishkatami willarkakuna.
 18. Michijkuna willajta uyashpaka, tukuykunami mancharirkakuna.
 19. Ashtawanpish Mariaka, wawamanta imalla uyashkataka, paypaj shungupi wakichishpa yuyarikurkallami.
 20. Michijkunaka, paykunaman willashka shinataj tukushkata rikushpa uyashpaka, Tayta Diosta alabashpami tigrarkakuna.
 21. Angelka, María manaraj chichu kajpimi, wawataka ‘Jesús shutimi kanga’ nishpa mandarka. Chaymantami wawata pay charishka aycha punta karata p'itichinapaj, pusaj punlla pajtajpika, Jesús shutita shutichirkakuna.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi: San Lucas. Biblica Inc., 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

Quichua Imbabura, Ecuador - Imbabura Kichwa (Diospaj Shimi, 1994)

Jesús wacharishkamanda

 1. Chay punllakunapimi, kashna tukurka: Augusto Sesar shuti jatun mandajka, tukuy gentekuna paykunapaj shutikunata kilkachichun nishpami, shuj mandashkata churashpa willachijurka.
 2. Siria llaktata, Kirenio shuti runa mandajujpimi, mashna gentekuna tiyajta yachangapaj kuentachishpa punda kallarirka.
 3. Tukuy gentekunami, shutikunata kilkachingapaka, paykunapaj llaktakunaman rinajurka.
 4. Shinamandami Joseka, Galilea llaktapi tiyaj Nazaret pueblomanda llujshishpa, Judea llaktapi tiyaj Belén puebloman rijurka. Chay pueblopimi, jatun mandaj Dawidka wacharishka karka. Dawidpaj familiamanda miray kashpami, Joseka chayman rina tukurka.
 5. Chay pueblopi shutita kilkachingapajmi Joseka, paywan kazarana Mariandi rinajurka. María warmiguka, wijsayu ungunallami karka.
 6. Paykuna chaypi kajpimi, kashna tukurka: Chaypimi, unguna punlla paktarka.
 7. Paykuna mingarina wasipika junda junda kajpimi, animalkuna shayaj ukupi paypaj punda jari wawagutaka ungurka. Chaypi ungushpami, animalkuna mikuchun churana jawapi, wawagutaka maytushpa sirichirka.
 8. Chay muyundi llaktapimi, llamakunata michij runakuna paykunapaj llamakunata kuydana haraspi kati kati kuydashpa pakarinajurka.
 9. Shina kuydanajujpimi, Jatun Diospaj shuj angelka, paykunaman ñapash rikurimurka. Jatun Diospaj punchapambagumi, paykunapaj muyundipi punchayachijurka. Chayta rikushpami michijkunaka, ninanda manllarinajurka.
 10. Shina manllarinajujpimi angelka: "Na manllarinachu kangichi. Rikuychi, tukuy gentekuna ninanda kushijuna, shuj ali willaytami willaj shamuni.
 11. Jatun mandaj Dawid wacharishka pueblopimi, kangunapaj ali kachun, shuj Kishpichij kunan wacharishka. Payka Mandaj KRISTOMI.
 12. Kaymi, kangunaman rikuchina kanga: Animalkuna mikuchun churana jawapi, maytushka sirijujtami, chay wawagutaka tarigringichi" nirkami.
 13. Shina nijwanmi, jawa pachamanda ashtaka angelkuna shamushpaka, chay angelwan ñapash rikurirka. Paykunami, Tayta Diostaka kashna nishpa alikachinajurka:
 14. "¡Jawa pachapi Tayta Dioska, punchapambagumi kangi ni tukushka kachun! ¡Alpapi kawsaj gentekunaka, kasilla ali kawsayta, Diospaj ali munaytapash charichun!" ninajurkami.
 15. Shina nishpa, chay angelkuna paykunapaj ñawpajmanda, jawa pachaman tigrajwanmi, kashna tukurka: Chay michijkunaka, kayshuj chayshujmi kashna ninajurka: —Belén puebloman rishpa, kashna tukushkata Jatun Dios ñukanchiman willashkata jakuchi, rikushunchi— ninajurka.
 16. Paykunaka, ucha rishpami Mariatapash, Josetapash tarigrirka. Wawagutaka, animalkuna mikuchun churana jawapi sirijujtami tarigrirka.
 17. Wawaguta rikushpami, chay wawamanda paykunaman imatalla nishkata willanajurka.
 18. Michijkuna chashna willajpika, tukuy uyajkunami manllarinajurka.
 19. Ashtawangarin María warmiguka, tukuy chay willashkakunataka aligutapacha yarishpami, paypaj shungupilla alichijurka.
 20. Chay michijkunaka, paykunaman ángel willashkashna, tukuyta uyashpa rikushpami, Tayta Diostaka punchapambagumi kangi nishpa, alikachishpa tigranajurka.
 21. Pusaj punlla paktajpimi wawagutaka, sirkunsisyun nishkata rurarka. Nara wijsayu tukujpillata, Mariaman ángel nishkashnami, chay wawagutaka, JESÚS shutita churarka.

Diospaj Shimi: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 1989. FEDEPI nishkapi killkakatina.

Quichua Imbabura, Ecuador - Imbabura Kichwa (Diospaj Shimi, 2010)

Jesús wacharishkatami willajun

 1. Chay punllakunapimi, kashna tukurka: Augusto Sesar shuti jatun mandajka, tukuy gentekuna paykunapaj shutikunata churachinajuchun nishpami, shuj mandashkata churashpa willachijurka.
 2. Siria llaktata, Sirenio shuti runa mandajujpimi, mashna gentekuna tiyajta yachangapaj kuentachishpa punda kallarirka.
 3. Tukuy gentekunami, shutikunata churachingapaka, paykunapaj llaktakunaman rinajurka.
 4. Shinamandami Joseka, Galilea llaktapi tiyaj Nazaret pueblomanda llujshishpa, Judea llaktapi tiyaj Belén puebloman rijurka. Chay pueblopimi, jatun mandaj Dawidka wacharishka karka. Dawidpaj familiamanda miray kashpami, Joseka chayman rina tukurka.
 5. Chay pueblopi shutita churachingapajmi Joseka, paywan kazarana Mariandi rinajurka. María warmiguka, wijsayu ungunallami karka.
 6. Paykuna chaypi kajpimi, kashna tukurka: Chaypimi, unguna punlla paktarka.
 7. Paykuna mingarina wasipika junda junda kajpimi, animalkuna shayaj ukupi paypaj punda jari wawagutaka ungurka. Chaypi ungushpami, animalkuna mikuchun churana jawapi, wawaguta maytushpa sirichirka.
 8. Chay muyundi llaktapimi, llamakunata michij runakuna paykunapaj llamakunata kuydana horaspi kati kati kuydashpa pakarinajurka.
 9. Shina kuydanajujpimi, Jatun Diospaj shuj angelka, paykunaman ñapash rikurimurka. Jatun Diospaj punchapambagumi, paykunapaj muyundipi punchayachijurka. Chayta rikushpami michijkunaka, ninanda manllarinajurka.
 10. Shina manllarijpimi angelka, kashna nijurka: “Na manllarinachu kangichi. Rikuychi, tukuy gentekuna ninanda kushijuna, shuj ali willaytami willaj shamuni.
 11. Jatun mandaj Dawid wacharishka pueblopimi, kangunapaj ali kachun, shuj Kishpichij kunan wacharishka. Payka Mandaj KRISTOMI.
 12. Kaymi, kangunaman rikuchina kanga: Animalkuna mikuchun churana jawapi, maytushka sirijujtami, chay wawagutaka tarigringichi” nijurkami.
 13. Shina nijujpi, jawa pachamanda ashtaka angelkuna shamushpa, chay angelwan ñapash rikurirka. Paykunami, Tayta Diosta kashna nishpa alikachinajurka:
 14. “¡Jawa pachapi Tayta Dioska, punchapambagumi kangi ni tukushka kachun! ¡Alpapi kawsaj gentekunapash, kasilla ali kawsayta, Diospaj ali munayta charichun!” ninajurkami.
 15. Shina nishpa, chay angelkuna paykunapaj ñawpajmanda, jawa pachaman tigrajwanmi, kashna tukurka: Chay michijkunaka, kayshuj chayshujmi kashna ninajurka: —Belén puebloman rishpa, kashna tukushkata Jatun Dios ñukanchiman willashkata jakuchi, rikushunchi— ninajurkami.
 16. Paykunaka, ucha rishpami Mariatapash, Josetapash tarigrirka. Wawagutaka, animalkuna mikuchun churana jawapi sirijujtami tarigrirka.
 17. Wawaguta rikushpami, chay wawamanda paykunaman imatalla nishkata willanajurka.
 18. Michijkuna chashna willanajujpika, tukuy uyajkunami manllarinajurka.
 19. Ashtawangarin María warmiguka, tukuy chay willashkakunataka aligutapacha yarishpami, paypaj shungupilla alichijurka.
 20. Chay michijkunaka, paykunaman ángel willashkashna, tukuyta uyashpa rikushpami, Tayta Diostaka punchapambagumi kangi nishpa, alikachishpa tigranajurka.
 21. Pusaj punlla paktajpimi wawagutaka, sirkunsisión nishkata rurarka. Nara wijsayu tukujpillata, Mariaman ángel nishkashnami, chay wawagutaka, JESÚS shutita churanajurka.

Diospaj Shimi: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina.

na → mana, -nchi → -nchik.

Quichua Cañar, Ecuador - Kañari Kichwa (Dios Rimashcata Quillcashcami 2010).

Jesús wacharishkamanta

 1. Chay punzhakunapika Roma llaktata jatun mandak Augustomi, tukuy llaktapi kawsakkuna shutikunata killkachichun mandarka.
 2. Chay killkachinaka, Sirenio runa Siria llaktata mandakukpimi kallarirka.
 3. Tukuy gentekunami paykuna wacharishka llaktapi killkaringapak rina karka.
 4. Joseka Dawidpak wawa wawapura kashkamantami, Galilea llakta Nazaret pueblomanta ñawpa mandak Dawidka wacharishka Judea llakta Belén puebloman rirka.
 5. Chaymanka paywan kazarangapak ari nishka Mariawanmi, shutita killkachingapak rirka. Mariaka wiksa jundami karka.
 6. Paykuna Belenman chayakpimi, María sajuarinaka paktarka.
 7. Pozana wasi mana paktashkamantami, paypak punta kari wawataka wagrakuna shayana ukupi sajuarirka. Chay wawataka maytushpami, uksha jawallapi sirichirka.
 8. Chay Belén pueblo lado pambapika, michikkunami owejakunata tuta kuydakurka.
 9. Chaypimi Dios kachashka angelka Diospak sumaymana achik nikuk-wan ñapish kungaylla paykunapak muyundita achikyachirka. Chaymantami michikkunaka yallita mancharirka.
 10. Chaymantami angelka: —Ama mancharichikchu. Kankunaman alli willayta willangapakmi shamuni. Kayta uyashpaka, tukuymi yallita kushikunga.
 11. Kunanmi Dawid wacharishka Belén pueblopi Kishpichik wacharishka. Payka tukuyta Mandak, Kishpichik Kristomi.
 12. Kankuna rishpaka, wagrakuna shayana ukupi maytushka wawa uksha jawapi sirikuktami rikungichik— nirka.
 13. Chashna willakukllapitakmi, kungaylla jawa pacha angelkuna, chay angelwan Diosta alli nishpaka:
 14. «¡Jawa pacha Dioska, alli nishka kachun! ¡Dios kuyashkakunaman kushi tiyachun!» nirka.
 15. Jawa pachaman angelkuna rishka kipa, michikkunaka: —Dios willashka ima kashkata rikungapak, Belenman jakuchik— ninakurka.
 16. Chashna utka rishpaka, wagrakuna shayana ukupi Josetapish, Mariatapish, uksha jawapi wawa sirikuktapishmi rikurka.
 17. Chayta rikushpaka, ángel chay wawamanta paykunaman imata nishkatami parlarka.
 18. Michikkuna parlakpika, tukuy uyakkunami mancharishka sakirirka.
 19. María tukuy chaykunata uyashpaka paypak shungupimi yuyarishpa kawsakurkalla.
 20. Michikkunaka paykunaman willashka shinallatak rikushpa uyashpaka, Diosta “allimari kangi, sumakmari kangi” nishpami kutirka.
 21. Wawa pusak punzha tukukpika, sirkunsisionta ruwachishpami, María manarak wiksayuk kakpi, ángel willashka shina, JESUSTA shutichirka.

Dios Rimashcata Quillcashcami: San Lucas. Sociedades bíblicas unidas, Quito 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina.

Quichua Salasaca, Ecuador - Salasaka Kichwa (Jesucristo Imashna Causashcada Imada Yachachishcada Parlaj-Libromi 1973).

Apunchi Jesusta wachashkamunda

 1. Chi punllagunalladijmi Roma llaktada jatun mandaj Augustoga tuki pay mandagun llaktabi kawsakunada paygunabuj shutigunada apuntachichun nirga.
 2. Shutigunada apuntachinaga Siria llaktada Sirenio nishka shutiyuj runa mandagukimi kallarirga.
 3. Tukigunami paygunabuj ñawba taytaguna kawsashka llaktamun paygunabuj shutigunada apuntachinguj rina garga.
 4. Chimundami Josebish Galilea llaktabi tiyaj Nazaret pueblomunda Judea llaktabi tiyaj Belén nishka pueblomunga rirga. Chi pueblobimi ñawba tayta Dawidbish wacharishka garga. Josega Dawidbuj familia gashkamundami Belenmun rirga.
 5. Chimunga paybuj warmi tukuna Mariawan paygunabuj shutida apuntachingujmi rirgaguna. Mariaga iksa charijmi garga.
 6. Payguna ña Belenbi gakimi, María unguna punllaga faktarga.
 7. Pozada wasibi junda junda gakimi, paybuj ñawba llullu kari maradaga animalguna shayashka ukubi wacharga. Chi maradaga maytusha ujsha jawabimi puñuchun shitarga.
 8. Chi Belén pueblo kuchullabidijmi michijkuna paygunabuj oweja kanllada tutaga yuyin chapargaguna.
 9. Shina chapariakiga Tayta Dios kachashka angelga Diosbuj kuyllawan p'ala niguj shamusha, paygunadabish punllayasha ñabish kungida paygunabujmunga rikurirgallami. Shina rikurikiga michijkuna mejor mancharirgaguna.
 10. Shina mancharikiga angelga nirga: — Ama mancharichichu. Ñukaga kangunamun alli parlodami parlanguj shamuni. Kay parlashkada uyashaga tukigunami kushilla ganga.
 11. Kununmi Dawidbuj pueblobiga kangunada Kishpichikta wacharga. Payga Apunchi KRISTO Kishpichijmi.
 12. Kunun kanguna rishaga, animalguna shayaj ukubimi maytushka llullu mara sirigushkada rikungichi. Chida rikusha pay gashkada yachangichimi — nirga.
 13. Shina nikiga ñabish jawa pacha tawga angelguna chi parlaguj angelwan rikurisha Tayta Diosta allimi gangi nisha kashna nirgaguna:
 14. Jawa pachabi tiyaj Tayta Dios, kanga kuyllami gangi. Kay pachabibish pay kushkada japijkunabish kushilla kawsanada charichun — nirgagunami.
 15. Shina nisha angelguna jawa pachamun rishka k'ipaga michijkunaga kayshuj chayshuj: — Shinashaga, ima tukushkada Tayta Dios parlashkawadaga rikunguj Belenmun jakuchi — ninukurgaguna.
 16. Shina nisha ña rishaga, Josedásh Mariadásh, ujsha jawabi siriguj llullu maradabish animalguna shayaj ukubimi rikurgaguna.
 17. Chi marada rikushaga, angel chi maramunda imada paygunada nishkadami parlargaguna.
 18. Michijkuna parlakta uyashaga, tukigunami mancharirgaguna.
 19. Mariaga chi tu ki uyashkada paybuj shungubi wakichisha yuyarigurgallami.
 20. Chi michijkunaga paygunamun angel parlashka shinalayaldijmi tukushkada rikusha uyashaga, Tayta Diostaga allimi gangi nisha jawayachisha wultargagunami.
 21. Ña pusaj punlla tukukiga, sirkunsisyun nishkada ruraj gashka shinaldijmi mara Jesustaga rurargaguna. María manarij iksa charij gaki, angel parlashka shinalayaldijmi JESUS shutida shutichirgaguna.

Jesucristo imashna causashcada imada yachachishcada parlaj libromi. Quichua del Ecuador dialecto de Salasaca Provincia de Tungurahua. Uyaychaq: Günter Schulze, Sociedades Bíblicas Unidas (United Bible Societies), 1973. 160 pp.

Quichua Salasaca, Ecuador - Salasaka Kichwa (Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento 2013).

Jesús wacharishkamunda

 1. Chi p'unllagunami, Roma llaktada jatun mandaj Augusto Sesarga, tuki pay mandashka kawsajkunada paygunaj shutida apuntachichun manduga.
 2. Kay kallari sensobiga, Sireniomi Siria llaktada mandaguki rurariga.
 3. Tukigunami ñawba taytaguna kawsashka llaktabi paygunaj shutigunada apuntachingu rinaga.
 4. Jozish Galileabi tiyaj Nazaret pueblomunda, Dawidbuj familia gasha, Rey Dawid wacharishka Judea llaktabi tiyaj Belén pueblomu riga.
 5. Paybuj warmi gana Mariandijmi shutida apuntachingujka chi pueblomu riga. Mariaga iksa charijmiga.
 6. Payguna Belenbi gaki, María mirana p'unlla p'aktuga.
 7. Pozada wasi na p'aktushkamundami paybuj legítimo churidaga wagraguna shayana ukubi miruga. Maradaga maytusha wagra mikuna kajonbimi sirichiga. Ángel michijkunamu parlashkamunda
 8. Belén kuchubimi michijkunaga owejagunada chapusha pakariguga.
 9. Shina chapaguki, Manduj Diosbuj ángel rikurisha Manduj Diosbuj jatun k'uylla gashkaga muyundijta p'unlla laya p'alaniki mejor mancharigaguna.
 10. Angelga kashna niga, “¡Ama mancharichichu! Ñukaga tukigunada manchanaydi kushiyachina alli shimigunadami kangunamu parlungu shamuni.
 11. Kununmi Rey Dawidbuj pueblobi kangunada Kishpichij wacharishka. Payga Dios agllasha kachashka Mandaj Kristomi gan.
 12. Paydaga wagra mikuna kajonbi maytushka sirijtami rikungichi. Chi marada rikushaga pay gashkada yachangichi.”
 13. Shina niguki, ashtan tawga angelguna ñash rikurisha, chi angelgun Diosta alabasha kashna nigaguna,
 14. “Jawa pachabi gaj Diostaga, ‘Kanga alli k'uylladimi gangi,’ nichun. Kay pachabi kawsajkunash Dios k'uyashkaguna gashkamunda alli kawsida charisha tukin apanukuchun.”
 15. Angelguna jawa pachamu wueltashka k'ipaga, michijkuna kay shuj chay shuj, “Ima tukushkada Mandaj Dios parlashkada rikungu, Belenmu jakuchi,” ninukugaguna.
 16. Ut'ka rishaga Jozida Mariadash mara wagra mikuna kajonbi sirijta japigaguna.
 17. Marada rikushaga, ángel maramunda imada nishkada parlagaguna.
 18. Michijkuna parlashkada uyashaga, tukigunami mancharisha kushiyagaguna.
 19. Mariaga tuki uyashkada shungubi wakichisha na kungarishallami, yuyin puriga.
 20. Michijkuna paygunamu parlashka shina tukida uyushkamundash rikushkamundash Diosta, “¡Jatun allimi gangi!” nisha wueltagaguna. Israelgunaj Diosbuj wasimu mara Jesusta apashkamunda
 21. Pusuj p'unlla tukukimi, mara Jesusta israelguna mandashkada p'aktachingu nisha sirkunsisión nishkada rurachigaguna. Mariamu narij iksa charij tukujllabidi, ángel nishka shinaydimi Jesús shutida shutichigaguna.

Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento. Caibi Mushuj Testamentomunda escribichishcagunada liyi pudingui. Jesusmunda escribichishcagunaga: San Lucas.

Quichua del Napo, Ecuador - Napuruna Kichwa (Colegio Don Bosco 1988).

 1. Chay punchakunapi, Sesar Augusto shutiyuk Inka tukuy llaktakunapi tiyashka runakunata; yupanata munarka.
 2. Sirino shutiyuk, runa Siriapi apu kashkapi, chay ñawpak yupanata —senso nishka— ruranurka.
 3. Tukuy runakuna shutita killkarinkapak rinurka kikin llaktaman.
 4. Jose warmintin, Dawidpak ayllu kashpa, Galileapi tiyak Nazaret llaktamanta Judeaman sikanurka, Belen llaktaman; chay llaktapi mari Dawid pakarishka karka.
 5. Josepak warmi Maria wiksayuk karka.
 6. Llaktaman paktanukpi, Maria pakarichina puncha paktarirka; chaypi, shuk kari wawata pakarichirka, paypak ñawpak pakarik wawa.
 7. Payta churanawan pillushpa, wakra karana batiyapi sirichirka wakra wasipi, chushak wasi mana tiyashkarayku.
 8. Chay mayanpi, shuk michik runakuna obejakunata rikuranurka.
 9. Kunkaymanta shuk angel paykunapakpi rikurimurka; tuta punchaklla tukurka; chayta rikushpa michikkuna yapa mancharinurka.
 10. Angel paykunata nirka: —Ama manchaychichu; kushi shimita willankapak shamuni; tukuy runakuna kushiyarinunka.
 11. Kunanshitu Belen llaktapi kankunata kishpichina wawa pakarirka; paymi Mesias, Apunchik.
 12. Payta rikukrichik; shuk wawata, churanawan pillushkata, wakra karana batiyapi sirishkata tarinkichik.
 13. Rimakpi, shuk achka angelkuna jawa pachapi rikurimunurka, Diosta chakchashpa, kashna: takishpa: —
 14. ¡Jawa pachapi Dios chakchashka kachun! ¡kay allpapi Dios llakishka runakuna ganas kawsanata charinuchun!
 15. Angelkuna jawa pachaman tikrashka washa, michikkuna rimanakunurka nishpa: —Jakuychik Belen llaktaman; angel willashkata rikukrishun.
 16. Kallpashpa rishpa, Mariata Josentin tarinurka, wawata batiyapi sirishkata tupanurka,
 17. Wawata rikushpa, angelkuna chay wawamanta willashkata tukuykunaman uyachinurka;
 18. michikkuna willashkata uyakkuna mancharinurka.
 19. Mariaka shunku ukupi chay tukuyta wakaychirka, wiñay chayta yuyarashpa.
 20. Michikkuna tikranurka Diosta yupaychashpa, chakchashpa tukuy paykuna uyashkamanta rikushkamantapash; angel rimashka shina tukushka karka.
 21. Pusak puncha washa, wawapak pinkayshitu karata pitina puncha paktashkapi, payta "Jesus" nishpa shutichinurka; chay shutita angel rimashka karka Maria chayra wiksayashkapi.

Colegio Don Bosco nishkapaq tikrashka (Diospak mushu kushka shimi). Colegio Don Bosco, 1988. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

Quichua del Tena, Ecuador - Tena Kichwa (Hermanos Libres del Ecuador 1982).

 1. Chi punzhaunai, Augusto Sesar nishka atun apu shu mandashka shimira kuka tukui runauna shutiunara gubirnu killkai churachingaj.
 2. Kai ñaupa shutira yupana Sirenio Siria llaktai gubirnadur ashkai rashka aka.
 3. Tukui runa paiwa kikin llaktama rika shutira churachingaj.
 4. José Galileamanda, Nazaret llaktamanda sikaka, Belen nishka Dawidpa llaktama, pai Dawidpa aillumanda miraj asha.
 5. Shutira churachingaj rika, paiwa paktachishka warmi Mariandi. María iksayuj aka.
 6. Paiguna chiwi tiaushkai, wawa pagarina huras paktarika.
 7. María paiwa ñaupa punda churira pagarichika. Wawara llachapawa pillusha, wagra mikuna batiai sirichika, Hotel wasii paigunaj lugar mana tiajpi.
 8. Chi kikin partii, burigura kuirajkuna tianauka; paiguna buriguunara kuiranauka tutai.
 9. Kungaimanda shu Señorba angel rikurimuka paigunama; Señorba sumaj paiguna muyujta punzhajlla rikurika. Ashkara manzharinauka.
 10. Angel paigunara nika: “Ama manzhaichichu, yapa ashka kushiyachina shimiunara kangunama apamuni. Tukui runaunaj anga.
 11. Kuna punzha Dawidpa llaktai kangunaj shu Kishpichij pagarishkami. Pai Kristo nishka Señormi.
 12. Kaita rikusha riksinguichi. Llachapawa pillushka llullu wawara tupanguichimi, wagra mikuna batiai sirijta.
 13. Kungaimanda angelwa pariju ashka angelguna rikurimunauka; Diosta alabasha, ninauka:
 14. “Dios sumajyachishka achu awa pachai, kai pachai ganaslla kausana, runaunaj ali munai achu.”
 15. Angelguna paigunajmanda awama rijpi, kuirajkuna paigunapura ninauka: “Akuichi Belenma, imasna ashkaras rikungaj, Señor ñukanchira rikuchishkara.”
 16. Shinajpi uktalla shamunauka, Mariaras Joseras tupanauka, wawaras wagra mikuna batiai sirijta.
 17. Wawara rikusha, angelguna wawamanda kuintashkara paigunama rimanauka.
 18. Tukui uyajkuna kuirajkuna kuintashkara uyasha manzharinauka.
 19. María kai tukuira paiwa shungüi iyarisha wakachika.
 20. Burigura kuirajkuna tigranauka, Diosta alabasha tukui paiguna uyashkamandas rikushkamandas, paigunara rimashkasna.
 21. Pusaj punzha paktarijpi wawara sirkunisionda rangaj, paita Jesús shutichinauka. Kai shutira angelmanda kushka aka wawara manara tupajllaira iksai.

Hermanos Libres del Ecuador nishkapa tikrashka (Diospa mushuk paktachina shimi). Hermanos Libres del Ecuador, 1982. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-aka → -arka; aka → karka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -wa(k) → -pa(k).

Quichua del Oriente, Ecuador - Kichwa shimipi (Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi 1992).

Jesús pagarimun

 1. Chi punzhaunai, Augusto Sesar nishka atun apu shu mandashka shimira kuka tukui runauna shutiunara gobierno killkai churachingaj.
 2. Kai ñaupa shutira yupana Sirenio nishka Siria llaktai gobernador ashkai rashka aka.
 3. Tukui runa paiwa kikin llaktama rika shutira killkachingaj.
 4. José Galileamanda, Nazaret llaktamanda sikaka, Belén nishka Dawidpa llaktama, pai Dawidpa aülumanda miraj ajpi.
 5. Shutira churachingaj rika, paiwa paktachishka warmi Mariandi. Maríaga iksayuj aka.
 6. Paiguna chiwi tiaushkai, wawa pagarina horas paktaríka.
 7. María paiwa ñaupa punda churira pagarichika. Wawara llachapai pülusha wagra mikuna batiai sirichika. Hotel wasi undajta aka, mana lugar tiaka.
 8. Chi kikin partii, borrego kuirajguna tianauka, paiguna borregounara rikunauka, kuiranauka tutai.
 9. Kungaimanda shu Señorba ángel rikurimuka paigunama, Señorba sumajta paiguna muyujta punzhajlla rikurika. Ashkara manzharinauka.
 10. Angel paigunara nika: Ama manzhaichichu, yapa ashka kushiyachij shimiunara kangunama apamuni. Tukui runaunaj anga.
 11. Kuna punzha Dawidpa llaktai kangunaj shu Kishpichij pagarishkami. Pai Kristo nishka Señormi.
 12. Kaita rikusha riksinguichi. Llachapai pillushka wawara tupanguichimi, wagra mikuna batiai sirijta.
 13. Kungaimanda angelwa pariju ashka angelguna rikurimunauka, Diosta alabasha ninauka:
 14. Dios sumakyachishka achu awa pachai, kai pachais ganaslla, runaunaj ali munai achu.
 15. Angelguna paigunajmanda awama risha, kuirajguna paigunapura ninauka: Akuichi Belenma, imasna ashkaras rikungaj, Señor ñukanchira rikuchishkara.
 16. Shinasha uktalla shamunauka, Mariaras Joseras tupanaukami, wawaras wagra mikuna batiai sirijta.
 17. Wawara rikusha, angelguna wawamanda kuentashkara paigunama rimanauka.
 18. Tukui uyajgunaga kuirajguna kuentashkara uyasha manzharinauka.
 19. Maríaga kai tukuira paiwa shungüi iyarisha wakachika.
 20. Borregora kuirajguna tigranauka, Diosta alabasha tukui paiguna uyashkamandas rikushkamandas, paigunara rimashkasna.
 21. Pusaj punzha paktanjpi wawara sirkunsisionda rangaj, paita Jesús shutichinauka, kai shutira angelmanda kushka ajpi wawa manara tupajllaira iksai.

Nuevo Testamento Nishca. Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi. Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1972. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-aka → -arka; aka → karka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -ra → -ta; -wa(k) → -pa(k).

Quichua del Pastaza, Ecuador - Pastasa Kichwa (Diospa Shimi 1992).

 1. Chi watagunaibi romano jatun amu Sesar Augusto nishkaga tukui runagunata mandashkami gubirnu killkaibi shutigunata apuntachun nisha.
 2. Chiga ñaupa asinsu yupashka ara, Siria llaktaibi Sirino nishka amu mandashka uraspi.
 3. Chi amu chasna mandakpi tukui runaguna paiguna wañuk apayayawa llaktama rina ashkauna killkachingawa.
 4. Josega israel wañuk rey amu Dawidmanda mirai asha Dawidba llakta Belen nishkama rina ashka. Chasna asha prowinsia Galileamanda, paiwa kikin Nazaret nishka llaktamanda llukshisha prowinsia Judeama, Belen llaktama rishka.
 5. Chima rishkami shutita churachingawa pai tapushka warmita pushasha. Mariaga wawayangamiraushka.
 6. Paiguna Belen llaktaibi tiyaushkai wawayana uras paktara.
 7. Chasna akpi Maria wawayara kari wawata paiwa punda wawata. Jatun puñuna wasibi tapakta ashkamandami wagra wasibi wawayara. Wawayasha paiwa churi wawata pinduliwan pillusha wagra mikuna batiaibi churara.
 8. Chi tutallata Belen llakta mayanbi owejata kuirakkuna chushak pambaibi paiguna owejagunata kuirasha tiyashkauna.
 9. Kungaimanda paigunawakpi Diospa angel rikurimushka. Rikurimukpi Diospa sumakka chi runagunawakpi muyukta punzhán rikurishka. Chasna tukukpi yapa manzharishkauna.
 10. Randi chi angel paigunata rimashka, Ama manzharinguichichu. Uyaichi. Ali kushi shimita kangunata kuintangawami shamuni, tukui runagunata kushiyachingawa.
 11. Kunan tuta Dawidba llaktaibi kangunata kishpichik pagarishkami. Paiga Kristo nishka jatun amumi.
 12. Chasna akpi kasna rikusha yachanguichimi, chi wawaga wagra batiaibi pillushka siriutami tupanguichi nira.
 13. Kungaimanda chi angelwan yapa ashka angelguna rikurimushkauna. Rikurisha Diosta alabasha rimashkauna:
 14. Tukui jawapachai aukkuna Diosta alabashka achun. Kai pachaiga tukui Diosta kushiyachik runaguna kungailla kausanauchun.
 15. Angelguna chasna rimasha jawapachama bulltiashkawasha chi owejata kuirakkunapura kuintanakushkauna, Jakuichi Belen llaktama rikungawa Dios ñukanchima rimashkata.
 16. Chasna kuintasha wairashina risha paktasha Joseta Mariatawas tupanaurami. Chasnallata chi wawata wagra batiaibi siriukta rikunaurami.
 17. Chita rikusha risha angelguna wawamanda rimashka shimigunata tukui runagunama kuintashkauna.
 18. Paiguna chasna kuintakpi tukui runaguna uyasha imata tukungaraun nisha manzharishkauna.
 19. Mariaga tukuita paiwa shungu ukuibi wakaichisha yuyarisha kausaura.
 20. Chi owejata kuirakkunaga tukui paiguna rikushkatas uyashkatawas yuyarisha Diosta alabasha balichishkauna. Chi angel rimashkakuinta tupagrishkamanda Diosta alabasha balichisha paiguna owejagunama kuti bulltiashkauna.
 21. Jesus pai pagarishkamanda pusak punzha aushkaibi wañuk Moises mandashkakuinta israel runa tukungawa ullukarapundata pititukushka tukuchun nisha apanaura. Chasnallata chi uraspi shutichinaura Jesus nishkata, Maria chara mana wiksayuk agllaita Jesus nishkata shutichingui nisha angel rimashkaraiku.

Diospa Shimi (mushuk paktachina shimi.). Diospa Shimi. El nuevo testamento en el idioma Quichua de Pastaza en Ecuador. Primera edición, 1992. Segunda edición, 2009. Wycliffe Bible Translators, 2009. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-ara → -arka; ara → karka; aura → kakurka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -wa(k) → -pa(k); sha → shpa.


Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna kimsantin hanllalli allin qillqaypim qillqasqa (mana wakinchasqa) - 3 vocales/vowels a/i/u, k/q/w (en las variantes regionales).


Ch'uya Qillqamanta rakikuna, achka t'ikrasqakuna, achka k'iti rimaykunapi

Mañaykuna, takikuna, hukkunapas


Last update: 5 Jan 2017. © runasimi.de.  The contents of this page may be distributed for non-commercial purposes, especially for spreading knowledge of the Runasimi language in the world and strengthening its position in its home lands. Please quote the original author (if not mentioned by name, write runasimi.de), and set a link to this page (write down URL, if texts or images of this page are used in printed version).