Hisuspa paqarisqanmanta

Lukas (Lucas) 2:1-21 - ancha achka hina t'ikrasqakuna

Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna qallariy qillqaypi hinam qillqasqa (textos en su ortografía original).

Liwru/T'ikraqSuyuK'iti rimayLukaspa qillqasqan iwanhilyu 2:14
Enrique Pélach, Demetrio Molloy 1974Quechua (sureño), PerúRunasimi (urin Piruw) Dyuspaq glurya kachun Hanaqpachapi, kay pachapitaq hawka kawsay kachun Paypa kuyasqan runakunapaq.
Homer P. Emerson 1954Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka Qapaq kay kachun Dyusman altu-altukunapi, kay pachapi hawkayay, runakunapiñataq munakuy!
Chuya Qellqa 1987Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka Dyusyá hanaq pachapi alabasqa kachun! Kay pachapipas Dyuspa fawurisisqan runakunapaqyá hawkayay kachun.
Chuya Qellqa 2012Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka Dyusyá hanaq pachapi yupaychasqa kachun! Kay pachapipas Dyuspa kuyasqan runakunapaqyá hawkayay kachun!
Clorinda Matto de Turner 1901Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) Qapaq kanchay hanaqpachapi kachun Pachakamaqpaq; kay pachapitaq wayllukuy allin rurayniyuq qharikunapaq.
Apunchis Jesukristoq Mosoq Rimanakuynin 1947Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) Glurya hanaqkunapi Dyusman, Kaypachapitaq allinkausay, runakuna purapi allin munay kachun.
Diospa Simin Qelqa 1988Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) Dyusqa hanaq pachapi yupaychasqa kachun! Dyuspa khuyapayasqan runakunataq kay pachapi sumaqta kawsachun!
Diospa Simin Qelqa 2004Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) Dyusqa hanaq pachapi yupaychasqa kachun! Dyuspa khuyapayasqan runakunataq kay pachapi sumaqta kawsachun!
Wycliffe Mosoq Testamento 2013Este de Apurímac, PerúApurimaq Dyusyá hanaq pachapi alabasqa kachun! Hinallataq kay pachapipas Dyuspa khuyakuynin chashkiq runakunapaq hawkayay kachun!
Hilario Huanca, Hermann Wendling 2007Puno, PerúPunu (Qullaw) Yupaychasqa kachun Dyusqa hanaq pachapi, kay pachapitaq allin kawsay kachun paypaq munasqan runakunapaq.
Sumaj notisias Lucaspa eskribisqanman jina 1951Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) Glurya janaqpachapi Dyusman, Kaypachapitaq sunqu-tiyaykusqa-kay kachun, runas ukhu allin wuluntad kachun.
Dios parlapawanchej 1976Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) Janaq pachapi Dyus yupaychasqa kachun! Kay pachapitaq Dyus runasta payman allinyachikun. Paykunamanta pay kusikun.
Diosmanta Qhelqa 1993Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) Glurya kachun Dyusman janaq pachapi, kay pachapitaq sunqu tiyaykuy kachun Dyuspa munakuyninpi kaqkunapaq.
Diosmanta Qhelqa 1997Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) Glurya kachun Dyusman janaq pachapi, kay pachapitaq sunqu tiyaykuy kachun Dyuspa munakuynimpi kaqkunapaq.
Dios Tatanchispaq Musuq Rimanayninkuna 1985Norte de BoliviaApulu (Buliwya) Janaq pachapi Dyus alabasqa kachun! Kay pachapitaq sunqu tiyaykuy kachun Dyuspaq khuyapayasqan runakunapaq!
Dios Tatanchispaq Musuq Rimanayninkuna 2006Norte de BoliviaApulu (Buliwya) Janaqpachapi kaq Dyusqa sumaq k'anchayninpi athunchasqa kachun! Sumaqpi kaytaq kaypachapaq kachun, Dyuspaq munakusqan runakuna chawpipi!
Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento 1954Quichua del EcuadorKichwa shimi Janak pachapi Dyusman sumay kachun, nishpa, Allpapi kasi kawsay, runakunaman alli munay.
Leonidas Proaño, Jesucristopaj Alli Huillai 1972Quichua del EcuadorKichwa shimi Jatun honra Tayta Dyuspak jawa pachapi kachun, paypak kuyashka runakunapakpish kay pachapi kasilla kawsana kachun.
Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997Quichua del EcuadorKichwa shimi Jawa-Pachapi Pachakamak kushikuy kachun, allpa-pachapika runakunapash kushi-kasikawsay charinchun: kaymi Pachakamakpak karay paypak kushkapak pacha.
Dios Rimashca Shimicunami 1989Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Jawa pachapi kak Tayta Dyuslla, sumakmari kanki. Kay pachapipish pay kushkata chaskikkunaka alli sumak kawsayta charichun!
Dios Rimashca Shimicunami 2004Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Jawa pachapi kak Dyustaka tukuykuna alli nishka kachun! Kay pachapipish pay k'uyashpalla kushkata chaskikkunaka sumak kawsayta charichun!
Mushuj Testamento Diospaj Shimi 2010Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Jawa pacha Dyuslla, sumakmari kanki! Kampak jatun k'uyayta chaskikkunaka, sumak kawsayta charichun!
Diospaj Shimi 1994Imbabura, EcuadorImpapura Kichwa Jawa pachapi Tayta Dyuska, punchapampakumi kanki ni tukushka kachun! Allpapi kawsak jentekunaka, kasilla alli kawsayta, Dyuspak ali munaytapash charichun!
Diospaj Shimi 2010Imbabura, EcuadorImpapura Kichwa Jawa pachapi Tayta Dyuska, punchapampakumi kanki ni tukushka kachun! Allpapi kawsak jentekunapash, kasilla alli kawsayta, Dyuspak alli munayta charichun!
Dios Rimashcata Quillcashcami 2010Cañar, EcuadorKañari Kichwa Jawa pacha Dyuska, alli nishka kachun! Dyus kuyashkakunaman kushi tiyachun!
Jesucristo Imashna Causashcada Imada Yachachishcada 1973Salasaca, EcuadorSalasaka Kichwa Jawa pachapi tiyak Tayta Dyus, kanka kuyllami kanki. Kay pachapipish pay kushkata japikkunapish kushilla kawsanata charichun.
Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento 2013Salasaca, EcuadorSalasaka Kichwa Jawa pachapi kak Dyustaka, ‘Kanka alli k'uyllantimi kanki,’ nichun. Kay pachapi kawsakkunash Dyus k'uyashkakuna kashkamanta alli kawsayta charishpa tukin apanakuchun.
Colegio Don Bosco 1988Napo, EcuadorNapu Kichwa Jawa pachapi Dyus chakchashka kachun! ¡kay allpapi Dyus llakishka runakuna ganas kawsanata charinakuchun!
Hermanos Libres del Ecuador 1982Tena, EcuadorTena Kichwa Dyus sumakyachishka kachun jawa pachapi, kay pachapi ganaslla kawsana, runakunapak alli munay kachun.
Diospa Shimi 1992Pastaza, EcuadorPastasa Kichwa Dyus sumakyachishka kachun jawa pachapi, kay pachapis ganaslla, runakunapak alli munay kachun.
Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi 1992Oriente, EcuadorKichwa shimi Tukuy jawapachapi kakukkuna Dyusta alabashka kachun. Kai pachapika tukuy Dyusta kushiyachik runakuna kunkaylla kawsanakuchun.

Quechua sureño - Runasimipi (Enrique Pélach, Demetrio Molloy 1974)

 1. Chay punchawkunapi hatun kamachikuq emperador César Augusto sutiyuq huk ordenta qorqa, enteru kamachisqan nacionpi lliu runakuna censupi yupasqa kanankupaq.
 2. Kay runakuna yupaymi primer censo karqa, Cirino Siria llaqtapi gobernador kachkaptin.
 3. Llapallan runakuna sapakama kikin llaqtankupi sutinku censachikunanku karqa, hinaptinmi Joseipas,
 4. Davidpa familianmanta kachkaspan, Galileapi Nazaret llaqtamanta lloqsirqa, hinaspa wicharirqa Judea Provinciapi Belén sutiyuq llaqtaman. Kaymi Davidpa llaqtan karqa;
 5. chay Belén llaqtapi censachikuqmi rirqa José, María warminwan kuska, pay wiksayuq kachkaptin.
 6. Belen llaqtapi kachkaptinkuñataqmi Mariapa onqokunan punchaw chayamurqa.
 7. Chaymi sapallan ñawpaq qari wawachanta wachakurqa, hinaspanmi pañalkunawan maytuykuspa, uywakunapa puñunan wasipi (pesibri nisqapi) siriykachirqa, samaykunankupaq wasita mana tariyta atispanku.
 8. Chay lado campunkunapi karqaku michiq runakuna, tutantin animalninkuta turnumpi cuidaspanku.
 9. Taytachapa willaq angelninmi paykunaman rikurirqa, hinaptin Diospa gloria akchin sumaq kanchayninwan paykunapa muyuriqninkuta kancharirqa; chaywanmi michiqkuna hatunllataña mancharikurqaku.
 10. Angelñataqmi paykunata nirqa: "Ama mancharikuychischu; ñoqam hamuni huk musuq allin noticia willaqnikichis; kay noticiam llapallan llaqta runakuna kusirikunankupaq kanqa.
 11. Kunan punchawmi, Davidpa llaqtanpi qamkunapaq nacimun huk Qespichiq Jesucristo Señor;
 12. kaynapim Payta reqsirunkichis: tarimunkichis chayllaraq nacisqa huk qolla wawachata, pañalkunawan maytuykusqata, animalkunapa puñunan wasipi (pesebripi) sirisqata," nispa.
 13. Hinallamanmi huk angelkuna rikuriramurqaku, hinaspa llapallanku Diosta yupaycharqaku kaynata nispanku:
 14. "Diospaq gloria kachun Hanaqpachapi, kay pachapitaq hawka kawsay kachun Paypa kuyasqan runakunapaq."
 15. Angelkuna Hanaqpachaman kutimuspankuña, michiqkuna paykuna-pura parlanakurqaku: "Haku risunchis Belenman, hinaspa chay pasasqanta qawamusun Tayta Diospa willawasqanchisman hina," nispanku.
 16. Chaymi apurayllamanña rirqaku hinaspa tarimurqaku Mariata, Joseyta, chayllaraq nacisqa qolla wawachatawan, animalkunapa puñunan wasipi (pesebripi) sirisqata.
 17. Michiqkuna Niño Diosta rikuruspanku, (Mariaman Joseymanpas) willakurqaku kay Wawachamanta angelkunapa paykunaman willasqankuta.
 18. Hinaptinmi lliu uyariqkuna admirasqa llaña qeparqaku michiqkunapa willakusqankuwan.
 19. Chaykamataqmi María tukuy kay pasasqankunata sonqon ukupi waqaycharqa yapa-yapamanta yuyaripakuspa.
 20. Chaymanta michiqkuna kutipurqaku Tayta Diosta yupaychastin i agradecikustin, tukuy imaymana rikusqanku uyarisqankupas ñawpaq paykunaman willasqa imam kaqlla kasqanmanta.
 21. Pusaq punchawmantam, Kamachikuy Ley Simipi nisqanman hina qolla Wawachapa cuerpochampim chikan kirichata ruwarqaku; chaypam sutin "circuncisión" nisqanku. (Judio runakunapa costumbrasqankuman hina); hinaspataq suticharqaku JESUS sutiwan: kay suti angelpa willasqan karqa manaraq mamitan María wiksayuq kachkaptin.

Santos Evangelios y Hechos de los Apóstoles: Primera versión católica en quechua y castellano. Editorial Andina, Lima 1974. 494 pp. Uyaychaqkuna: Enrique Pélach y Feliu, Demetrio Molloy MacDermott. Taytanchis Jesucristopa Santo Evangelion San Lucaspa Qellqasqan: Diospa Rimaynin (Palabran) Runaman Tukurqa, p. 301.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Florencio Segura 1954).

Hisuspa nasisqan.

 1. Kaynapim chay punchawkunapi rriy Awgustumanta lluqsimurqa huk kamachikuy, llapallan runakuna qillqasqa kanampaq.
 2. Kaymi karqa Siryapi Kiriniyupa munaychakuynimpi chayraq qillqay.
 3. Qillqasqa kanankupaqñataqmi llapallanku rirqa llaqtanmankama.
 4. Chaymi Husiy Galiliyapi Nasarit llaqtamanta wicharirqa Hudiyaman, Dabiypa llaqtan Bilin sutiyuqman, Dabiypa qatiqninkunamanta ayllunmantawan kasqanrayku,
 5. rimaykusqanña wiksayuq Maryapiwan qillqasqa kanankupaq.
 6. Paykuna chaypi kachkaptinkuñataqmi, wachakunan punchaw chayamurqa.
 7. Hinaptinmi piwi qari wawanta wachakurqa, hinaspam pañalwan wankuykuspa, uyawakunapa mikunan artisapi siriykachirqa, paykunapaq samana wasipi mana kampu kasqanrayku.
 8. Hina chaykunapitaqmi karqa purumpi michikuqkuna, tukuylla tuta michisqankuta kuydaspanku.
 9. Hinaptinmi Kamaqpa huk angilnin ñawpaqninkupi rikuriykurqa, Kamaqpa qapaq kaynin muyuriqninkupi kanchariykuptintaqmi, hatumpi mancharikurqaku.
 10. Chaymi angil nirqa: Ama manchakuychikchu; qaway, llapallan runakunapaq hatun-hatun kusikuy allinkunatam niykichik;
 11. Dabiypa llaqtampi huk Salbaq, Kamaq Kristu nisqa nasipususqaykichikrayku.
 12. Huk wawacha pañalwan wankusqa, uywapa mikunan artisapi sirisqa tarimusqaykichikñataqmi kanqa qamkunapaq siñal.
 13. Hinaptinmi qunqayllamanta angilwan rikuriramurqa achkallaña hanaq pachapi kaqkuna Dyusta alabastin:
 14. ¡Qapaq kay kachun Dyusman altu-altukunapi, kay pachapi hawkayay, runakunapiñataq munakuy! nispanku.
 15. Kaynapim paykunamanta angilkuna hanaq pachaman ripukuptinku, michiqkuna ninakurqa: Hakuchik kunan Bilinkama, hinaspa qawamusun Kamaqpa kay yachachiwasqanchik pasaqta.
 16. Utqayllamanña rispankum, tarimurqaku Maryata Husiytawan, wawachatañataq uywapa mikunan artisapi siriykusqata.
 17. Qawaykuspañataqmi willakurqaku kay wawamanta paykunaman nisqa kasqanta.
 18. Hinaptinmi llapa uyariqkuna admirakurqa michiqkunapa nisqanmanta.
 19. Maryam ichaqa waqaycharqa tukuy kaykunata, sunqullampi yuyaymanaspan.
 20. Michiqkunañataqmi kutipurqa, paykunata nisqata hina, tukuy imatapas uyarisqankumanta rikusqankumantawan Dyusta alabaspa qapaqchastin.
 21. Wawa kuchunkanankupaq pusaq punchaw tukuruptinmi, Hisuswan suticharqaku, manaraq mamampa wiksampi rukurimuchkaptin angilpa sutichasqanwan.

Juampa qillqasqan Evangelio. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1954. 68 pp. T'ikraqnin: Florencio Segura.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Chuya Qillqa 1987).

 1. Chay punchawkunapim Rey Cesar Augusto kamachikurqa llapallan llaqtakunapi runakuna yupasqa kanankupaq.
 2. Kay punta kaq censoqa karqa Siria lawpi Cirenio prefecto kachkaptinmi.
 3. Chayraykum sapakama rirqaku nacesqanku llaqtaman padronachikunankupaq.
 4. Chaymi Davidpa castanmanta kasqanrayku Josey rirqa Galilea lawpi Nazaret llaqtamanta Judea lawpi Belen llaqtakama. Davidqa Belen llaqtayoqmi karqa.
 5. Joseyqa rirqa padronachikunankupaqmi warmin kananpaq rimapayasqaña Mariapiwan. Mariaqa wiksayoqñam kachkarqa.
 6. Belenpi kachkaptinkum Mariapa wachakunan punchaw chayaramuptin
 7. wachakururqa piwi qari wawanta. Samakuna wasipi mana campo kaptinñataqmi pañalkunawan maytuykuspan animalman qarana artesapi siriykachirqa.
 8. Chay Belen llaqtapa hichpan purunpim karqa michiqkuna. Paykunam ovejankuta tuta cuidachkarqaku.
 9. Paykunamanmi qonqaymanta Señorpa angelnin rikuriykurqa muyuriqninkuta kancharistin. Michiqkuna anchallataña mancharikuruptinmi
 10. paykunata angel nirqa: —Ama manchakuychikchu, llapa runa kusikunaykichikpaqmi allin noticiata apamuchkaykichik.
 11. Salvaqnikichikmi nacerapusunkichik Davidpa llaqtanpi. Payqariki Cristo Señormi.
 12. Sutillam qellpusqa wawachata tariykunkichik animalman qarana artesapi siriykachisqata.
 13. Angel rimayta tukuruptillanmi achkallaña angelkuna hanaq pachamanta rikuriykamurqa hinaspam Diosta alabaspa takirqaku:
 14. ¡Diosyá hanaq pachapi alabasqa kachun! Kay pachapipas Diospa favorecesqan runakunapaqyá hawkayay kachun.
 15. Angelkuna hanaq pachaman kutikuptinkum michiqkuna ninakurqa: —Belen llaqtaman rispanchikyá yachamusunchik Señorpa imam willachiwasqanchikmanta.
 16. Chaylla pasaspankum tariykurqaku Mariatawan Joseyta chaynataq uywaman qarana artesapi siriykachisqa wawatapas.
 17. Qawaykuspankum willakurqaku wawamanta angelpa tukuy nisqanta.
 18. Chaymi llapa uyariqkuna admirakurqaku michiqkunapa willakusqankuwan.
 19. Mariañataqmi chaykunata sonqollanpi hatallispa yuyaymanarqa.
 20. Michiqkunam uyarisqankuman hina tukuy ima pasakusqanta yachaykuspanku hinaspa qawaykuspanku kutikurqaku Diosta alabastin hinaspa hatunchastin.
 21. Pusaq punchawninmanmi wawata señalaspanku Jesuswan suticharqaku. Chay sutitaqa angelmi Mariaman willarqa manaraqpas wiksayakuchkaptin.

Chuya Qellqa: Jesucristomanta Lucaspa Qellqasqan. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1987. T'ikraqninkuna: Homer Emerson, Rafael Yupanqui, Simon Izarra, Rómulo Sauñe Quicaña, Saturnino Gavilán, Fernando Quicaña. Bible.is ñisqapi ñawinchay, Romulop rimasqantapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Chuya Qillqa 2012).

Jesuspa nacesqanmanta

 1. Chay punchawkunapim rey César Augusto kamachikurqa llapallan llaqtakunapi runakuna censasqa kanankupaq.
 2. Kay punta kaq censom apakurqa Siria nacionpi Cirenio gobernador kachkaptin.
 3. Chaynapim nacesqanku llaqtaman padronachikuq sapakama rirqaku.
 4. Chaymi Davidpa mirayninmanta kaq Joseypas rirqa Galilea lawpi Nazaret llaqtamanta Judea lawpi Belén llaqtaman. Chay llaqtatam “Davidpa Llaqtan” nispa suticharqaku.
 5. Joseymi padronachikunanpaq rirqa warmin Mariawan kuska. Mariaqa wiksayuqmi kachkarqa.
 6. Belenpi kachkaptinkum Mariapa wachakunan punchaw chayaramurqa,
 7. hinaptinmi piwi qari wawanta wachakururqa, hinaspanmi pañalkunawan maytuykuspan animalman qarana artesapi siriykachirqa. Chaynataqa ruwarqa samapakuna wasipi manaña sitio kasqanraykum. Jesusman michiqkuna watukusqankumanta
 8. Belén llaqtapa hichpanpim michiqkuna kachkarqaku, ovejankuta purunpi tukuy tuta cuidaspanku.
 9. Paykunamanmi qonqaymanta Señorpa angelnin rikuriykurqa, hinaptinmi muyuriqninkuta Diospa achkiynin kanchariykurqa, chaymi anchallataña mancharikurqaku.
 10. Angelñataqmi nirqa: Ama manchakuychikchu, allin willakuytam apamuchkaykichik, chaywanmi llapa runakunapas kusikunqaku.
 11. Salvaqnikichikmi “Davidpa Llaqtanpi” nacerapusunkichik, payqa Cristom hinaspa Señormi.
 12. Kaymi qamkunapaq señal kanqa: Wawatam pañalkunawan wankusqata tariykunkichik animalman qarana artesapi puñuchkaqta, nispa.
 13. Hinaptinmi qonqaymanta chay angelwan kuska hanaq pachamanta achkallaña angelkuna rikuriykamurqaku, paykunam Diosta yupaychaspanku kaynata takirqaku:
 14. ¡Diosyá hanaq pachapi yupaychasqa kachun! ¡Kay pachapipas Diospa kuyasqan runakunapaqyá hawkayay kachun! nispanku.
 15. Llapa angelkuna hanaq pachaman kutikuptinkum michiqkunañataq ninakurqaku: Rispanchikyá Señorpa willachiwasqanchikman hina Belén llaqtapi imam pasakusqanmanta qawamusunchik, nispanku.
 16. Hinaspam chaylla pasaspanku Mariatawan Joseyta tariykurqaku chaynataq wawatapas animalman qarana artesapi puñuchkaqta.
 17. Qawaykuspankum wawamanta angelpa tukuy imam nisqanta willakurqaku.
 18. Chaymi llapa uyariqkunapas michiqkunapa willakusqankuwan admirakurqaku.
 19. Mariam ichaqa tukuy chaykunata sonqollanpi hatallispan yuyaymanarqa.
 20. Michiqkunañataqmi imaynam angelpa nisqanman hina tukuy ima pasakusqanta qawaykuspanku chaynataq uyariykuspanku kusisqallaña Diosta yupaychastin kutikurqaku.
 21. Pusaq punchawninmanmi wawata señalarqaku qari kayninpa qarachanta kuchuspa, hinaspam Jesuswan suticharqaku, imaynam Mariaman manaraqpas wiksayakuchkaptin angelpa nisqanman hina.

Chuya Qellqa: Jesucristomanta Lucaspa Qellqasqan. Sociedad bíblica peruana, 2012. Youversion.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo Runasimipi (Clorinda Matto de Turner 1901).

 1. INA carkan saccay ppunchaucunapi uc edicto neska qquelka riccurirkan César Augustoc sutimpi camachispa tucuy llactacuna padronacunampac.
 2. Cay huachuchay, padronamimtocca ña rurasccaña carkan ccollana Ciranio, Siria llactata camachicuskactin
 3. padrompi huachuchachicuctac, llapa puririrkan quiquin llactanman.
 4. Joseka wicharkan Galileamanta Nazaret llactaman, Judeaman, Davidpa llactan Belen neska (Davidpa aillum, huasin caskan raycu)
 5. huachuchachicunampac warmin Mariahuan cuska, paihuan casaraska, paytac chichu cascarkan.
 6. Ina chaypi tiyasactincu huachanan quilla unttacurccan.
 7. Ina huacharkan uc phiwi huahuanta, ina llicllacunapi phintuspa uc cancha, pesebre ñeskapi ttancachirkan, mana paicunapac corpacha huasipi carkanchu ccuchu.
 8. Ina saccaypi huihua michiccuna tiarkan paicunatac phurun pampapi samaspa, tuta mana puñuspa huihuanta huaccaychaspa.
 9. Uc Pachacamacpa angelñintac paicunac casccampi ricurirkan, Pachacamacpa Kanchainintac paicunac caskampi llipipipirkan; paicunatac mancharicurkancu sinchi ckatatayhuan.
 10. Angeltac paicunata nerkan; ¡Ama manchaychischu! apamuyquichismy allin ccochucuy nicunata, ina llapa Pachacamacpa llactampac canka,
 11. cunan ppunchaymi David llactapi Qquespechaqquechis paccaripusunqui, paimi Cristo Apuccollana.
 12. Cay ricuchii canka: tarinquichis uc uñachata uncunapi phiruskata, pampa canchapi ttancaskata.
 13. Ina musphaipi cacllarac mana yupay anacpacha angelcuna rickurispa angelhuan Pachacamacta muchacuspa, ñispa:
 14. Ccapac kanchay anacpachapi cachum Pachacamacpac; cay pachapitac huaillucuy allin rurayniyoc ccaricunapac.
 15. Ina angelcuna anacpachata cutiripuctinco huihua michichiccunacca paicuna uccupi nerkan: Acuyá Belencama ricumusun cay ruracuskancunata, Apunchis willachimuskanta.
 16. Ina phahuaspa rerkancu chaipitac Mariata Joseta tarirkancu, uñachatatac pampa canchapi ttancaskata
 17. ricuspatac willacurcancu tucuy chay uñamanta willaskanta.
 18. Llapa uyarictac ccochucuspa sacaycunac niskanhuan.
 19. Mariaka tucuyta sonccompi pacaicuspa carkan
 20. huihua michiccunatac cutiripurcancu muchaspa sapaichaspa Pachaccamacta, tucuy ricuskancu, tucuy uyuriskancumanta imaynan unanchaska carkan ina.
 21. Ñatac pusac ppumchay untacuctin circuncicionñiskata ruanancu cactin, suticharkancu Jesus nispa, imaynan angelka sutiyarkan manarac mamampa occllampi paccariskactin.

Apunchis Jesucristoc Evangelion San Lucaspa qquelkascan, Pananchis Clorinda Matto de Turnerpa castellanomanta runa simiman thicraskan. Sociedad Bíblica Americana (American Bible Society), Buenos Aires 1901.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo Runasimipi (Apunchis Jesukristoq Mosoq Rimanakuynin 1947)

Jesuspa paqarimuynin

 1. KAY jinataq karqan, chay p'unchaykunapi Augusto jatun Inkamanta juj kamachisqa simi lloqsimurqan, tukuynin llaqtapi runa yupasqa kanampaq.
 2. Kay runayupayqa ñaupaq kuti ruakurqan Sireneo kamachikuq Siriapi kashaqtin.
 3. Tukuytaq yupachikunankupaq rirqanku, sapa jujninku llaqtankuman.
 4. Josetaq, Galilea suyu Nasaret llaqtamanta Judeaman wicharirqan, Belen nisqa Davidpa llaqtanman, imarayku Davidpa wasinmanta ayllunmantataq karqan;
 5. Maria warminwan yupasqa kanampaq, paywan kasarakunampaq rimaykusqa kashaqtin, pi wijsayoq kasharqan.
 6. Kay jinataq karqan, paykuna chaypi kashaqtinku, wachanan p'unchaykunaqa junt'akurqan.
 7. Ñaupaq kaq qhari wawantataq wachakurqan, walthanapitaq walthaykurqan, uywaman qaranapatapitaq siriykuchirqan, imarayku paykunapajqa tampupi manan juj k'uchu karqanchu.
 8. Juj micheqkunataq chay kikin kinraykunapi kasharqanku, michinankuta tuta qhawaspa.
 9. Apuq anjelnintaq rikhuriykurqan paykunaman, Diospa k'anchaynintaq lliphipipiykurqan paykuna jawa; anchatataq mancharikurqanku.
 10. Anjeltaq paykunaman nirqan: Ama mancharikuychischu, imarayku ancha sumaq willayta qoshaykichis, mayqen tukuy Ilaqta runakunapaq kanqa:
 11. Imarayku kunan p'unchay Davidpa llaqtampi paqarimusunkichis juj Qespicheq, pin Apu Kristo.
 12. Kaypitaq reqsinkichis: juj wawatan walthasqata tarinkichis, uywaman qaranapatapi sirisqata.
 13. Qonqayllataq yupa janaqpachamanta kaqkuna chay anjelwan rikhurimurqanku, Diosta yupaychaspa nirqankutaq:
 14. Gloria janaqkunapi Diosman, Kaypachapitaq allinkausay, runakuna purapi allin munay kachun, nispa.
 15. Kay jinataq karqan, paykunaq qayllanmanta janaqpachaman anjelkuna ripuqtinkuña, micheqkuna pura ninakurqanku: Jakuchis ari Belen kama, imachus kasqanta qhawamusunchis, Apuq kay niwasqanchista.
 16. Usqhaylla jamuspataq, Mariata Josetawan tarirqanku, wawatataq uywaman qaranapatapi sirisqata.
 17. Chayta rikuspataq, wawamanta paykunaman nisqa kasqanta willaykacharqanku.
 18. Tukuy uyareqkunataq utikayarqanku, micheqkunaq willasqankumanta.
 19. Yallinraq Mariaqa kay tukuy imakunata waqaychaq sonqompi chaykunata yuyaykuspa.
 20. Micheqkunataq kutipurqanku, Diosta jatunchaspa yupaychaspataq, kay tukuy imakunata uyarisqankumanta rikusqankumantawan, imaynan paykunaman nisqa karqan jinata.
 21. Pusaq p'unchaymantaña wawata sirkunsidanankupaq, Jesusta suticharqanku, mayqenmi anjelpa churasqanña karqan, manar aq wijsapi paqarisqa kashaqtin.

Apunchis Jesukristoq mosoq rimanakuynin. El Nuevo Testamento en quechua (Cuzco) con el Nuevo Testamento en español según la antigua versión de Cipriano de Valera rev. con arreglo al original griego. Uyaychaq: Len Herniman. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1947. 620 pp. Lucasman jina ajllasqa Allinwillaykuna, 1 raki.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo (W. Mitchell, Diospa Simin Qelqa 1988).

Jesuspa Nacesqan

 1. Chay p'unchaykunapin hatun rey Augustoqa kamachikurqan llapa llaqtakunapi tiyaqkuna padronasqa kanankupaq.
 2. Kay runa yupayqa chayllaraqmi qallarirqan Siria suyupi sullk'a rey Kirenio kamachikushaqtin.
 3. Llapallataq padronasqa kanankupaq nacesqanku llaqtamankama rirqanku.
 4. Hinan Josepas Galilea provinciapi Nazaret llaqtamanta Judea hap'iyman wicharqan, Davidpa llaqtan Belenman, Davidpa mirayninmanta kasqanrayku.
 5. Chaymanqa rirqan paywan casarakunanpaq rimaykusqaña Mariawan yupasqa kananpaqmi, Mariaqa onqoqmi kasharqan.
 6. Paykuna chaypi kashaqtinkutaq wachakunan killaqa hunt'akurqan.
 7. Hinan phiwi qhari wawanta wachakurqan, walthanawan walthaykuspatay uywa qaranapi siriykachirqan paykunapaq tampupi mana campo kasqanrayku.
 8. Belén llaqta qaylla campopitaq michiqkuna kasharqan uywankuta tutantin qhawaspanku.
 9. Chayllamanmi Señor Diospa angelninqa paykunaman rikhurirqan, Señorpa lliphlli-kaynintaq paykunaman k'anchaykurqan, hinan sinchitapuni mancharikurqanku.
 10. Chaymi angelqa paykunata nirqan:- Ama mancharikuychischu, ancha allin willakuytan willasqaykichis, chaywanmi llapa runa q'ochukunqa.
 11. Kunanmi Davidpa llaqtanpi huk Qespichiq nacepusunkichis, payqa Diospa Akllasqan Criston, payqa Señormi.
 12. Chayta yachanaykichispaqqa kay hinatan tarinkichis: Huk wawan walthanawan walthaykusqa uywa qaranapi siriykusqa kashanqa, nispa.
 13. Chayllamanmi angelwan hanaq pachapi askha angelkuna rikhurimurqan Diosta yupaychaspanku:
 14. ¡Diosqa hanaq pachapi yupaychasqa kachun! ¡Diospa khuyapayasqan runakunataq kay pachapi sumaqta kawsachun! nispa.
 15. Hanaq pachaman angelkuna kutipuqtinkutaq michiqkunaqa ninakurqanku:- Hakuchisyá Belén Ilaqtata, hinaspa rikumusun Señor Diospa willawasqanchis imachus kasqanta.
 16. Usqhaylla rispankutaq Mariata Josetawan, wawatapas uywa qaranapi siriykusqata tarirqanku.
 17. Chayta rikuspataq wawamanta angelpa paykunaman nisqanta willakurqanku.
 18. Chaymi llapan uyariqkuna muspharqanku michiqkunaq willakusqanmanta.
 19. Mariataq ichaqa chaykunata yuyaymanaspa sonqonpi allintapuni hap'irqan.
 20. Michiqkunataq uyarisqankuman hina tukuy imapas sucedesqanmanta yachaspanku, rikusqankumantawan Diosta hatunchaspa yupaychaspa kutipurqanku.
 21. Pusaq p'unchayniyoq wawa kashaqtinmi qhari-kaynin qarachata señalarqanku, hinaspan wiksapi manaraq kamakushaqtin angelpa sutichasqan Jesús sutiwan suticharqanku.

Diospa Simin Qelqa: Jesucristomanta Allin Willakuykunata Lucaspa Qelqasqan. Sociedad bíblica peruana, 1988. T'ikraqnin: William Mitchell et al. Andes.org ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo (Diospa Simin Qelqa 2004).

 1. Chay p'unchaykunapin Roma rey Augustoqa kamachikurqan llapa llaqtakunapi tiyaqkuna qelqasqa kanankupaq.
 2. Kay runa yupayqa chayllaraqmi qallarirqan Siria suyupi Cirenio kamachikushaqtin.
 3. Llapallataq runakunaqa qelqasqa kanankupaq nacesqanku llaqtamankama rirqanku.
 4. Hinan Josepas Galilea provinciapi Nazaret llaqtamanta Judea hap'iyman wicharqan, Davidpa llaqtan Belenman, Davidpa mirayninmanta kasqanrayku.
 5. Chaymanqa rirqan paywan casarakunanpaq rimaykusqaña Mariawan qelqasqa kananpaqmi, Mariaqa onqoqmi kasharqan.
 6. Paykuna chaypi kashaqtinkutaq wachakunan killaqa hunt'akurqan.
 7. Hinan phiwi qhari wawanta wachakurqan, walthanawan walthaykuspataq uywa qaranapi siriykachirqan, paykunapaq tampupi mana campo kasqanrayku.
 8. Belén llaqta qaylla campopitaq michiqkuna kasharqan uywankuta tutantin qhawaspanku.
 9. Chayllamanmi Señor Diospa angelninqa paykunaman rikhurirqan, Señorpa lliphlli-kaynintaq paykunaman k'anchaykurqan, hinan sinchitapuni mancharikurqanku.
 10. Chaymi angelqa paykunata nirqan: –Ama mancharikuychischu, ancha allin willakuytan willasqaykichis, chaymi llapa runapaq q'ochukuy kanqa.
 11. Kunanmi Davidpa llaqtanpi huk Qespichiq nacepusunkichis, payqa Criston, payqa Señormi.
 12. Chayta yachanaykichispaqqa kay hinatan tarinkichis: Huk wawan walthanawan walthaykusqa uywa qaranapi siriykusqa kashanqa, nispa.
 13. Chayllamanmi angelwan hanaq pachapi askha angelkuna rikhurimurqan Diosta yupaychaspanku:
 14. ¡Diosqa hanaq pachapi yupaychasqa kachun! ¡Diospa khuyapayasqan runakunataq kay pachapi sumaqta kawsachun! nispa.
 15. Hanaq pachaman angelkuna kutipuqtinkutaq michiqkunaqa ninakurqanku: –¡Hakuchis Belén llaqtata! Hinaspa rikumusun Señor Diospa willawasqanchis imachus kasqanta.
 16. Usqhaylla rispankutaq Mariata Josetawan, wawatapas uywa qaranapi siriykusqata tarirqanku.
 17. Chayta rikuspataq wawamanta angelpa paykunaman nisqanmanta willakurqanku.
 18. Chaymi llapan uyariqkuna muspharqanku michiqkunaq willakusqanmanta.
 19. Mariataq ichaqa chaykunata yuyaymanaspa sonqonpi allintapuni hap'irqan.
 20. Michiqkunataq uyarisqankuman hina tukuy imakunachus kasqanmanta yachaspanku, rikusqankumantawan Diosta hatunchaspa yupaychaspa kutipurqanku.
 21. Pusaq p'unchayniyoq wawa kashaqtinmi qhari-kaynin qarachata señalarqanku, hinaspan wiksapi manaraq kamakushaqtin angelpa sutichasqan Jesús sutiwan suticharqanku.

Diospa Simin Qelqa: Jesucristomanta Allin Willakuykunata Lucaspa Qelqasqan. Sociedad bíblica peruana, 2004. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua del Este de Apurímac - Apurimaq runasimi (Wycliffe, Mosoq Testamento 2013).

 1. Jesús manaraq nacemushaqtinmi, chay p'unchawkunapi Rey Augusto César gobiernasharan ashka nación llaqtakunata. Hinaspan kamachimuran llapallan gobiernasqan llaqtakunapi runakuna censasqa kanankupaq.
 2. Chay primer kaq censoqa karan Siria provincia lawpi Cirenio sutiyoq runa gobernador kashaqtinmi.
 3. Chayraykun censasqa kanankupaq sapankama runakuna nacesqanku llaqtankuman riranku.
 4. Hinaqtinmi Joseypas Nazaret llaqtapi tiyasqanmanta Belén llaqtaman riran censasqa kananpaq. Nazaret llaqtaqa Galilea provinciamanmi perteneceran. Belén llaqtañataqmi Judea provinciaman perteneceran. Chaymi Joseyqa ñawpaq tiempopi rey Davidpa mirayninmanta kasqanrayku Belén llaqtamanqa riran.
 5. Joseyqa warmin Mariapiwanmi ishkayninku censasqa kanankupaq riranku. Mariaqa onqoqñan kasharan, (Diospa Santo Espiritun atiyninwan llantuykusqanrayku).
 6. Belén llaqtapiña kashaqtinkun Mariapa onqokunan p'unchaw chayamuran.
 7. Hinaspan samana wasikunapi manaña campota tarispanku, animalkunapa puñunan lugarpi samapakuranku. Chaypin Mariaqa kuraq qari wawanta onqokuran. Pañalwan walthaykuspataqmi pesebrepi puñuykachiran.
 8. Belén llaqtapa camponpin michiqkuna ovejankuta tuta cuidasharanku.
 9. Chaypin qonqayllamanta Diospa angelnin paykunaman rikhuriykuran. Muyuriqninkutataqmi Diospa k'anchaynin k'anchayuran. Chaymi michiqkunaqa anchallataña mancharikuranku.
 10. Hinaqtinmi Diospa angelninqa paykunata khaynata niran: —Ama mancharikuychishchu. Llapallan runakuna kusikunanpaqmi Diosmanta allin willakuykunata qankunaman willaq hamushani.
 11. Kunanmi nacerapusunkichis ñawpaq rey Davidpa tiyasqan Belén llaqtapi Salvasuqniykichis. Payqa Diosmanta Hamuq Salvadormi, hinaspapas runakunata salvaq Señormi.
 12. Kunanmi rispa qankunaqa chay wawata tarimunkichis pañalkunawan walthaykusqata pesebrepi puñushaqta, nispa.
 13. Chay angelpa ladonpin qonqayllamanta ashka angelkuna rikhuriykamuspa, Diosta alabaranku khaynata:
 14. “¡Diosyá hanaq pachapi alabasqa kachun! ¡Hinallataq kay pachapipas Diospa khuyakuynin chashkiq runakunapaq hawkayay kachun!” nispa.
 15. Hinaspan chay angelkuna hanaq pachaman kutipuqtinku, chay michiqkunaqa khaynata ninakuranku: —¡Hakuchiyá Belén llaqtaman, Diospa niwasqanchista rikumunanchispaq! nispanku.
 16. Chaymi michiqkunaqa apurayllamanña rispanku Mariata Joseytawan tariranku, hinallataq wawatapas pesebrepi puñushaqta.
 17. Chay wawata rikuruspankutaqmi, michiqkunaqa angelpa tukuy ima nisqanta willakuranku.
 18. Chaymi llapallan chaypi kaq runakunaqa, michiqkunapa willakusqanta uyarispanku, anchata admirakuranku.
 19. Ichaqa Mariañataqmi sapa kutin yuyaymanaran sonqon ukhullapi chaykuna pasasqanmanta.
 20. Chaymantan michiqkunaqa kutipuranku Diosta alabastin, hinallataq graciasta qostin. Sayna kusisqaqa kutipuranku, angelpa nisqanman hina uyarisqankumanta, hinallataq angelpa nisqanman hina rikumusqankumantawan ima.
 21. Mariapa wawan pusaq p'unchawniyoq kashaqtinmi circuncisión costumbreta ruwaranku. Hinaspan sutintapas churaranku Jesuswan. Chay sutitaqa ángel Gabrielmi Mariamanqa ña willaranña manaraq onqoq kashaqtin.

Mosoq Testamento: Lucaspa escribisqan. Wycliffe, Liga Bíblica 2013. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy.

Quechua de Puno - Punu runasimi (Hilario Huanca, Hermann Wendling 2007).

Belenpi Jesús paqarin

 1. Chay p'unchaykunapi Cesar Augusto kamachirqan: “Hinantin suyukunapi tiyaqkuna padronasqa kachun”, nispa.
 2. Kay padronakuyqa ruwakurqan ñawpaqta, Siria suyupi Quirino kamachikushaqtin.
 3. Padronasqa kanankupaqtaq llapanku purirqanku paqarisqanku llaqtankuman.
 4. Hina Josepas, Galilea hap'iypi kaq Nazaret llaqtamanta lloqsirqan hinaspataq rirqan Judea hap'iypi kaq Davidpaq llaqtanman, Belen sutiyoq, imaraykuchus payqa karqan Davidpaq wasinmanta,
 5. chaypi padronachikunanpaq warmin Mariapiwan pichus tarikuq wawa onqoq.
 6. Belen llaqtapi kashaqtinkun wawan onqokunan p'unchay chayamurqan.
 7. Hinataq wachakurqan phiwi qhari wawanta, p'istuykurqan wawa p'achakunawan, siriykuchirqantaq uywa qaranapi, imaraykuchus paykunapaqqa manan tarikurqanchu ima cheqaspas qorpachana wasipi.
 8. Chay qaylla ayllukunapi tarikurqanku, michiq runakuna, tutantin paqariyta uywankuta qhawaspa.
 9. Hina Apuq huk angelnin paykunaman ukhurirqan, hinataq Apuq glorian p'istuykurqan paykunata k'anchayninwan. Paykunataq nishuta mancharikurqanku.
 10. Hinataq angel nirqan: “Ama manchakuychischu; imaraykuchus noqa niykichis huk allin willakuyta, chaymi kanqa qankunapaq ancha kusikuy, kaqllataq llapan llaqtapaq.
 11. Kunanmi paqarin, Davidpaq llaqtanpi, qankunapaq huk qespichiq, payqa Apu Criston.
 12. Kaypin qankuna reqsinkichis: tarinkichis chayraq paqarisqa wawata, wawa p'achawan p'istusqata, uywa qaranapi siriykusqata”.
 13. Qonqaytaq ukhurimurqanku wak ashkha hanaq pacha angelkuna, Diosta yupaychaspa:
 14. “Yupaychasqa kachun Diosqa hanaq pachapi, kay pachapitaq allin kawsay kachun paypaq munasqan runakunapaq”.
 15. Angelkuna hanaq pachaman kutipuqtintaq michiqkuna paykuna ukhupi ninakurqanku: “Haku Belén llaqtata, imas kasqanta rikuq, Apu Diospaq willawasqanchista”.
 16. Usqhayta purispataq tarirqanku Mariata Josetawan, wawatataq uywa qaranapi sirishaqta.
 17. Chayta rikuspataq willakurqanku paykunaman angelkunaq rimasqanta kay wawamanta.
 18. Llapan uyariqkuna musphapurqanku michiqkunaq willakusqankumanta.
 19. Mariaqa yuyayninpi hap'iqarqan chaykunata hinaspaqa waqaycharqan sonqon ukhupi.
 20. Michiqkunataq kutipurqanku Diosta saminchaspa hinallataq yupaychaspa, imaraykuchus rikurqanku uyarirqankupas paykunaman nisqata hina.
 21. Pusaq p'unchaymanta wawaq qaranta ch'ikuspa, churarqanku Jesús sutita, angelpaq nisqanman hina, manaraq María onqoq kashaqtin.

Lucaspaq Qelqasqan Evangelio. Griego simimanta runa simiman t'ikrasqa Puno hap'iypi tiyaq runamasikunapaq. T'ikraqninkuna: Hilario Huanca Mamani ss.cc., Hermann Wendling ss.cc., 2007, ad experimentum. Congregación de los Sagrados Corazones, Provincia del Perú.

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Sumaj noticias Lucaspa escribiskanman jina 1951)

 1. Jinataj carka chay tiempopi, Augusto Cesarmanta uj orden llojsimurka tucuynin llajtapi runas yupaska canancupaj.
 2. Cay runa yupay ñaupaj cuti ruwacurka Cirenio gobernador Siriapi cashajtin.
 3. Tucuytaj yupachicuj rerkancu, sapa uj llajtanman.
 4. Josetaj Galileamanta wicharerka Judeaman, Nazaret llajtamanta, Belén niska Davidpa llajtanman, imaraycuchus Davidpa familianmanta ayllunmantapis carka.
 5. María warminwan yupaska cananpaj wicharerka. Casaracunanpaj mañakaska carka. Paytaj wijsayoj casharka.
 6. Jinataj carka, paycuna chaypi cashajtincu, wachacunan tiempo junt'acurka.
 7. Ñaupaj khari wawanta wachacurka, janantaspitaj p'intuycuspa, uywa karanapi siriycucherka. Imaraycuchus paycunapajka tambopi mana campo carkachu.
 8. Carkataj michejcuna chay jallp'api. Paycuna tutapi tropasnincuta khawasharkancu.
 9. Khaway, Señorpa angelnin paycunamanka riqhurimurka, Diospa c'anchaynintaj lliphipiycurka muyuynincupi. Mayta mancharicurkancutaj.
 10. Angeltaj paycunata nerka: Ama mancharicuychejchu, imaraycuchus khawaychej, sumaj noticiasta jatun cusiyniyojta willashay quiche j. Tucuy runaspajtaj canka.
 11. Imaraycuchus cunan p'unchay Davidpa llajtanpi nacemusunquichej uj Salvador, Cristo Señormin.
 12. Caytaj kancunapaj señal canka: Wawata p'intuskata taripanquichej, uywa karanapi siriskata.
 13. De repente yupa janaj pacha ejércitos chay angelwan riqhurimurkancu, Diosta yupaychaspa:
 14. Gloria janajpachapi Diosman, Caypachapitaj sonko-tiaycuska-cay cachun, runas uqhu allin voluntad cachun, nispa.
 15. Jinataj carka angelcuna paycunamanta janajpachaman ripuskancutawan cama, michejcuna ujcuna ujcunata ninacurkancu: Jacu ari, Belén cama. Imachus caskanta ujcuna ujcunata ninacurkancu: Jacu ari, Belén cama. Imachus caskanta khawamun«, Señor willawarkanchej chayta.
 16. Uskhayllata jamuspataj Mariata Josetawan tariparkancu, wawatapis uywa karanapi siriskata.
 17. Chayta ricuspataj, wawamanta nerkancu chayta paycunaman willararkancu.
 18. Tucuy uyarejcunataj t'ucurkancu michejcuna willarkancu chaymanta.
 19. Pero Mariaka cay tucuy imasta wakaychasharka, sonkonpi chaycunata yuyaiycuspa.
 20. Michejcunataj cutipurkancu, Diosta alabaspa yupaychaspataj, cay tucuy imasta uyariskancumanta ricuskancumantawan, paycunaman willaskancuman jinata.
 21. Pusaj p'unchaymantarí wawata circuncidanancupaj, JESUSTA payta suticharkancu. Chay sutita angel churarkaña, manaraj wijsapi wijsalliska cashajtin.

Sumaj noticias Lucaspa escribiskanman jina. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), Oruro 1951. Uyaychaq: Roger H. Brown, 105 pp.

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Dios parlapawanchej 1976).

Jesucristoj nacecuynin

 1. Jakay p'unchaycunapi uj curaj camachej Romano jallp'api carka, Augusto sutiyoj. Pay camacherka tucuy runas yupaska canancuta.
 2. Cay ñaupaj yupayka carka camachej Cirenio Siria jallp'ata camachishajtin.
 3. Tucuy runas sapa uj nacecuskan llajtaman yupachicoj rinancu carka.
 4. Chayraycu Joseka Galilea jallp'a Nazaret llajtamanta llojserka. Judea jallp'a Belén llajtaman rerka Davidpa ayllunmanta caskanraycu.
 5. Yupachicamunancupaj Mariata pusarka. Payka Josej warmin cananpaj mañaskaña carka. Manaraj cusca tiyacushajtincutaj wijsayojña casharka.
 6. Belenpi cashajtincu Maríaj onkocunan quilla junt'acorka.
 7. Chaypitaj curaj khari wawanta onkocorka. Wawanta janantaswan mayt'orka. Uywa karanapi payta siriycucherka paycunapaj puñuna wasipi campo mana caskanraycu. Angeles michejcunaman riqhurimuncu
 8. Chaypachallataj michejcuna Belén kaylla lomaspi casharkancu. Tutapi paycuna ovejasnincuta khawasharkancu.
 9. Mana yuyaskamantataj Diosmanta uj angel paycunaman riqhurerka. Diosmanta c'anchaytaj michejcunaj muyuynintinpi lliphiperka. Michejcunataj mayta mancharicorkancu.
 10. Angelrí michejcunaman nerka: — Amaña manchachicuychejchu. ¡Khawaychej! Sumaj willanasta willayquichej tucuy runas cusicunancupaj.
 11. Cunan Davidpa llajtan Belenpi juchamanta Cacharichej nacepusunquichej. Payka Diospa tucuy atiyniyoj ajllaskan e Cristomin.
 12. Wawata janantaswan mayt'uskata tarinquichej, uywa karanapi siriskata. Ajinamanta yachanquichej niskay cheka caskanta, — nispa.
 13. Ujllata chay angelwan ashqha angeles janaj pachamanta chay ujninwan riqhurimorkancu. Diostataj yupaycharkancu:
 14. — ¡Janaj pachapi Dios yupaychaska cachun! Cay pachapitaj Dios runasta payman allinyachicun. Paycunamanta pay cusicun, — nispa.
 15. Angeles janaj pachaman cutirejtincutaj michejcuna ninacorkancu: — Jacu ari, Belencama ricoj yachamojtaj Dios sut'inchawaskanchejta, — nispa.
 16. Uskhayllata rispataj Mariata Josetawan khari Wawatawan uywa karanapi siriskata tarerkancu.
 17. Michejcuna chayta ricuspa tatanman mamanmanpis willarkancu angel cay Wawamanta niskanta.
 18. Tucuy uyarejcunataj michejcuna willaskancumanta t'ucorkancu.
 19. Mariarí tucuy chay uj sumaj cajtajina sonkonpi wakaychacorka sumajtataj unanchacorka.
 20. Michejcuna Diosta yupaychaspa jatunchaspataj lomasman cutiporkancu. Uyariskancumanta ricuskancumantapis Diosta jatuncharkancu. Tucuytaj carka angelpa willaskanmanjina. Jesusta sutichancu
 21. Dios israelcunata camacherka khari wawata nacecuskanmanta pusaj p'unchayninpi circuncidanancuta señalta cuerponpi churaspa. Chay p'unchaypitaj Wawata suticharkancu Jesusta. Angel chay sutita willarkaña manaraj María wijsayoj cashajtin.

Dios parlapawanchej. El Nuevo testamento de Nuestro Señor Jesucristo en Quechua (Central de Bolivia), 1976, Liga Bíblica Internacional. 2a ed., 2011, Wycliffe Inc. (scriptureearth.org, pdf 6,3 MB).

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Diosmanta Qhelqa 1993).

 1. Jaqay tiempopi kamachej Augusto kamacherqa tukuy runas yupasqa kanankuta.
 2. Chay ñawpaj kaj runa yupay ruwakorqa Cirenio Siriapi kamachishajtin.
 3. Tukuyninkutaj rinanku karqa sapa uj llajtankuman yupachikunankupaj.
 4. Josepis Davidpa ayllunmanta kasqanrayku, Galileapi Nazaret llajtamanta wicharerqa, Judeapi, Davidpa llajtan Belenkama.
 5. Chayman rerqa María warminwan yupachikunankupaj, Mariataj wijsallisqa kasharqa.
 6. Belenpi kashajtinku, Mariajpa nacechikunan junt'akaporqa.
 7. Payqa nacechikorqa kuraj kaj qhari wawanta, janantaswan k'iruykuspataj, uywa qaranaman siriykucherqa, tambopi paykunapaj mana campo kasqanrayku.
 8. Chaynej pi michejkuna kasharqanku, ovejasninkuta tutantin qhawaspa.
 9. Jinallapi Señorpa angelnin rikhurirparerqa, k'anchaynintaj paykunata muyuykorqa, anchatataj mancharikorqanku.
 10. Jinapi angelqa paykunaman nerqa: Ama manchachikuychejchu. Willasqaykichej tukuy runaspaj may kusiyniyoj willanasta.
 11. Kunan qankunapaj nacekun Davidpa llajtampi uj Salvaj. Chayqa Cristo Señor.
 12. Qankunapaj kay señal kanqa: Wawata tarinkichej janantaspi k'irusqa, uywa qaranapi sirikushajta, nispa.
 13. Jinallaman rikhurimorqanku angelpa qayllanman ashkha ángeles Diosta yupaychaspa.
 14. Paykuna nerqanku: Gloria kachun Diosman janaj pachapi, kay pachapitaj sonqo tiyaykuy kachun Diospa munakuynimpi kajkunapaj, nispa.
 15. Chay ángeles janaj pachaman ripusqankutawan, michejkunaqa ninakorqanku: Jaku rina Belenman, yachamuna imachus kasqanta, Señor willawasqanchejman jina, nispa.
 16. Usqhay usqhayta rispa, tariparqanku Mariata, Josetawan, wawatataj uywa qaranapi sirisqata.
 17. Jinata rikuspataj, willarqanku angelpa nisqanta wawamanta.
 18. Tukuynin uyarejkuna t'ukorqanku michejkunaj willasqankumanta.
 19. Chay tukuy imastataj Mariaqa unanchaspa sonqompi waqaycharqa.
 20. Chantá michejkunaqa kutiporqanku Diosta jatunchaspa, yupaychaspataj imastachus uyarisqankumanta, rikusqankumanta ima, angelpa willasqanman jina.
 21. Pusaj p'unchayninman Josewan, Mariawanqa wawata circuncidacherqanku, suticharqankutaj Jesús sutiwan, manaraj María wijsayoj kashajtin angelpa nisqanman jina.

Diosmanta Qhelqa: Lucaspa Qhelqasqan. Sociedad bíblica boliviana, 1993. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy.

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Diosmanta Qhelqa 1997).

Jesuspa nacesqan

 1. Jaqay tiempopi kamachej Augusto kamacherqa tukuy runas yupasqa kanankuta.
 2. Chay ñaupaj kaj runa yupay ruwakorqa Cirenio Siriapi kamachishajtin.
 3. Tukuyninkutaj rinanku karqa sapa uj llajtankuman yupachikunankupaj.
 4. Josepis Davidpa ayllunmanta kasqanrayku, Galileapi Nazaret llajtamanta wicharerqa. Judeapi, Davidpa llajtan Belenkama.
 5. Chayman rerqa María warminwan yupachikunankupaj, Mariataj wijsallisqa kasharqa.
 6. Belenpi kashajtinku, Maríaj nacechikunan junt'akaporqa.
 7. Payqa nacechikorqa kuraj kaj qhari wawanta, janantaswan k'iruykuspataj, uywa qaranaman siriykucherqa, tambopi paykunapaj mana campo kasqanrayku.
 8. Chaynejpi michejkuna kasharqanku, ovejasninkuta tutantin qhawaspa.
 9. Jinallapi Señorpa angelnin rikhurirparerqa, k'anchaynintaj paykunata muyuykorqa, anchatataj mancharikorqanku.
 10. Jinapi angelqa paykunaman nerqa: Ama manchachikuychejchu. Willasqaykichej tukuy runaspaj may kusiyniyoj willanasta.
 11. Kunan qankunapaj nacekun Davidpa llajtampi uj Salvaj. Chayqa Cristo Señor.
 12. Qankunapaj kay señal kanqa: Wawata tarinkichej janantaspi k'irusqa, uywa qaranapi sirikushajta, nispa.
 13. Jinallaman rikhurimorqanku angelpa qayllanman ashkha ángeles Diosta yupaychaspa.
 14. Paykuna nerqanku: Gloria kachun Diosman janaj pachapi, kay pachapitaj sonqo tiyaykuy kachun Diospa munakuynimpi kajkunapaj, nispa.
 15. Chay ángeles janaj pachaman ripusqankutawan, michejkunaqa ninakorqanku: Jaku rina Belenman, yachamuna imachus kasqanta, Señor willawasqanchejman jina, nispa.
 16. Usqhay usqhayta rispa, tariparqanku Mariata, Josetawan, wawatataj uywa qaranapi sirisqata.
 17. Jinata rikuspataj, willarqanku angelpa nisqanta wawamanta.
 18. Tukuynin uyarejkuna t'ukorqanku michejkunaj willasqankumanta.
 19. Chay tukuy imastataj Mariaqa unanchaspa sonqompi waqaycharqa.
 20. Chantá michejkunaqa kutiporqanku Diosta jatunchaspa, yupaychaspataj imastachus uyarisqankumanta, rikusqankumanta ima, angelpa willasqanman jina.
 21. Pusaj p'unchayninman Josewan, Mariawanqa wawata circuncidacherqanku, suticharqankutaj Jesús sutiwan, manaraj María wijsayoj kashajtin angelpa nisqanman jina.

Diosmanta Qhelqa: Lucaspa Qhelqasqan. Sociedad bíblica boliviana, 1997. Andes.org ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Bolivia del Norte - Apulu runasimi (Mosoj Testamento 1985).

Jesús nacin

 1. Chay p'unchaycunapi gobernaj Augusto César mandacorkan tucuy runa yupaska canancupaj.
 2. Cay ñaupajcaj yupaytaj carkan Cirenio gobernachcajtin Siria nacionpi.
 3. Tucuy puripunancu carkan quiquin llajtancuman yupachicoj.
 4. Chayraycutaj Joseka Galileapi caj Nazaret llajtamanta llojsispa, puriporkan Judeapi caj Belenman, maypichus abuelon gobernaj David naciskanman, Davidpaj miraynin caskanraycu.
 5. Mariawan purerkan yupachicunancupaj. Mariataj Josewan comprometiska cachcarkan casaracunanpaj, paytaj onkojña carkan.
 6. Belenpi cachcajtincutaj, onkocunan p'unchay chayamorkan.
 7. Chaypi ñaupaj churinta onkocaporkan. Pañalcunawan wawanta p'istuycuspataj, uywaman karanapi siriycucherkan, paycunapaj alojamiento mana caskanraycu.
 8. Belén kayllapi michejcuna tutapi ovejata michichcarkancu.
 9. Señorpaj uj angelnin paycunaman riqhurimorkan. Señorpaj sumaj glorioso c'anchaynintaj paycunaman c'anchaycorkan. Chayraycu paycuna sinchita mancharicorkancu.
 10. Angeltaj paycunaman nerkan: “Ama manchacuychischu, imaraycuchus sumaj noticiacunata apamuyquichis tucuy runacuna cusicunancupaj.
 11. Cunan Davidpaj llajtanpi uj salvador nacipusunquichis; chayka Mesías niska Cristo, Señor.
 12. Imaynata rejsinayquichispaj, cay señalka: kancuna pañalcunawan p'istuska wawata tarinquichis, uywaman karanapi sirichcajta” nispa.
 13. Chhicapacha janaj pachamanta achqha angelcuna riqhurimorkancu, Diosta alabaspataj nerkancu:
 14. “¡Janaj pachapi Dios alabaska cachun! ¡Cay pachapitaj sonko tiyaycuy cachun Diospaj qhuyapayaskan runacunapaj!”
 15. Angelcuna janaj pachaman cutipojtincu, michejcuna ninacorkancu: —¡Jacuchis Belenman! Ricumusunchis ima pasaskanta Señor Dios willawaskanchista.
 16. Uskhayta purispa, Mariata, Joseta, uywaman karanapi sirichcaj wawatawan tarerkancu.
 17. Ricuspataj, chay wawamanta angelpaj niskanta willarkancu.
 18. Uyarejcunataj michejcunapaj niskanmanta musphararkancu.
 19. María tucuy ima uyariskanta sonkonpi wakaycharkan, yuyachcarkantaj.
 20. Michejcunataj cutiporkancu, tucuy ricuskancumanta, uyariskancumanta, angelpaj niskanman jina pasaskanmantawan Diosta honrawan gloriawan alabaspa.
 21. Pusaj p'unchayniyojta wawata circuncisión costumbreta ruwarkancu. Sutintataj churarkancu, Jesusta, manaraj onkoj cachcajtin Mariaman angelpaj niskanman jina.

Mosoj Testamento: San Lucas Sumaj Evangeliota Willan. Wycliffe, Wrisley, Liga Biblica Mundial del Hogar, 1993 (scriptureearth.org, pdf 3,7 MB). Bibles.org ñisqapi ñawiriy. Worldscriptures.org ñisqapi ñawiriy.

Quechua de Bolivia del Norte - Apulu runasimi (Dios Tatanchispaq Musuq Rimayninkuna 2006).

 1. Chhaqay p'unchaypiqa Augusto sutiyuq athun suyu kamachiqmi tukuy kaypacha runakuna yupthapisqa kanampaq kamachirqan.
 2. Kay ñawpaqkaq runa yupthapiyqa Siria suyupi Quirino sutiyuq runa llaqta purichiq kachkarqan chhikam ruwakurqan.
 3. Tukuyninkum llaqtankuman qilqaykuchikumunapaq purinanku karqan.
 4. Chayraykum Joseqa Galilea suyupi kaq Nazaret llaqtamanta lluqsirqan, jinaspataq Judea suyupi kaq Belén llaqtaman puripurqan, maypichus qhapaq suyu apaykachaq David paqarirqan chay llaqtaman, imaraykuchus Joseqa Davidpaq tunu allchhinmi karqan.
 5. Chayniqmantaq wawa unquq María warminwan kuskam qilqaykuchikumunapaq purirqan.
 6. Belén llaqtapi kachkaqtinkutaq, Mariapaq wawa unqukunan pacha chayampurqan.
 7. Chaypitaq ñawpaqkaq wawan paqarirqan, jinaspataq thanthakunapi k'iruykuspa uywaman mikhuy qarana ukhupi puñuykuchirqan, imaraykuchus paykunaqa manam qurpacharikuna wasita taripasqakuchu.
 8. Belén llaqta qayllakunapitaq uj uywa michiq runakuna tutapaqariyta uwijankunata rikuchkarqanku.
 9. Kaymantajinam Dios Tatapaq uj angelnin paykunaman rikhurirqan, Diospaq sumaq k'anchaynintaq paykuna muyuriyta lliphipirqan; paykunataq anchata mulljakurqanku.
 10. Chay angeltaq paykunaman ajinata nirqan: “Ama mulljakuychischu, imaraykuchus sumaq willaykunatam apapumuykichis, mayqinchus ancha kusikuy willaymi tukuyniykichispaq kanqa:
 11. Kunan p'unchay Davidpaq llaqtampi uj qhispichiq qankunapaq paqarin, pichus Apu Mesías Tatam –nispa.
 12. Rikuchiyqa ajinam, chay wawata thanthakunapi k'iruykurisqata uywakunaman mikhuy qarana ukhupi sirichkaqta qankunaqa taripankichis.”
 13. Kikimpachapitaq, chay angelwan kuska achkha janaqpachapi kaq wakin angelkuna rikhurimurqanku, pikunachus ajinata nispa Diosta yupaychachkarqanku:
 14. “¡Janaqpachapi kaq Diosqa sumaq k'anchaynimpi athunchasqa kachun! ¡Sumaqpi kaytaq kaypachapaq kachun, Diospaq munakusqan runakuna chawpipi!
 15. Jayk'aqchus angelkuna janaqpachata kutipurqanku chhikaqa, uywa michiqkunaqa paykunapura ajinata ninakurqanku: –Belén llaqtaman purisunchis, kay ruwaykunata rikuq jinataq imatachus Dios Tataqa willachkawanchis chay rikuq –nispa.
 16. Usqhayllatam purirqanku, jinaspataq Mariata Joseytawan tariparqanku, wawatataq uywaman mikhuy qarana ukhupi sirichkaqta tariparqallankutaq,
 17. payta rikuspataq angelpaq paykunaman wawamanta imatachus nichkarqan chayta willarqanku,
 18. tukuyninkutaq musphalla chay michiqkunapaq nisqankunata uyarispa karqanku.
 19. Mariataq tukuy kaykunata sunqun ukhullapim pakarqan, jinaspataq paywan kuskallapunim kachirqan.
 20. Chay michiqkunataq, tukuy ima rikusqankunamanta jinataq uyarisqankunamanta Diosman yupaychaspa jinataq athunchaspa kutiripurqanku, imaraykuchus tukuy kaykunaqa imaynatachus paykunaman nisqa kachkarqan ajinamanjinam junt'akurqan.
 21. Pusaq p'unchay kapuqtintaq, wawata circuncisión ruwachinapaq aparqanku, jinaspataq Jesús sutiwan sutiyarqanku, imaynatachus angelqa maman Mariaman manaraq unquq kachkaqtin nichkarqan ajinamanjina.

Dios Tatanchispaq Musuq Rimayninkuna: San Lucas Sumaq Evangeliota Willan. Sociedades Biblicas Unidas, 2006. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento 1954).

Jesus pacarin

 1. Chay punllacunapi, Augusto Cesar tucuy llacta yupaipi quillcashca cachun cacharca.
 2. Cay quillca rurashca carcarac Cirenioca Siriapac camachicuc cashpa.
 3. Tucuylla quillcaric rirca, tucuycuna quiquimpac llactamanta.
 4. Josepish, Galileapac Nazaret llactamanta huichairirca, Judeaman, Davidpac Belen shuti llactaman, Davidpac huasimanta aillumanta cashcaraicu;
 5. paipac huarmicana Mariahuan quillcaringapac, pay chichu carcami.
 6. Paicuna chaipi tiyacushparac, huachana punlla chayarca.
 7. Paipac ñaupa churita huacharcami, maitunapi pillurca, shuc quinchapi paita sirichirca, samana huasipi maipi tiyacuna illashcaraicu.
 8. Chay quiquin llactapi michiccuna tiyarca, huihuacunata chacrapi tuta ricushpa, huaquichishpa.
 9. Chaipi Apupac angel paicunapacman chayarca, Diospac llipiyay achiclla muyurcapish; ashca mancharcacunami.
 10. Angelca paicunaman: Ama manchaichic, nirca; chaica ñuca cancunaman cushi huillaita cuni, tucuy llactamanta cangami
 11. Cancunaman cunan punlla, Davidpac llactapi, shuc Apu CRISTO nishca quishpichic huachashca cashca.
 12. Caihuan paita ricsinguichicmi: maiturishcata, quinchapi sirishcata huahuata taringuichicmi.
 13. Cungaimanta tauca tauca janac pacha caccuna angelhuan tiyarca, Diosta allinishpa:
 14. Janac pachapi Diosman sumay cachun, nishpa, Allpapi casi causay, runacunaman alli munay.
 15. Chaimantaca, angelcuna janac pachaman ña ricpi, michiccuna: Jacuchic nircacuna, Belenman, cay Apu rurashcata huillashcata ricushunmi. 16 Utca shamurcacuna, Mariata, Joseta, quinchapi sirishca huahuatapish tarircacuna.
 16. Paita ricushpa, paicunaman huahuamanta nishcata huillarcacuna.
 17. Tucuy uyaccuna mancharca, michiccuna huillashcaraicu.
 18. Mariaca cay tucuyta charirarca, shungupi paita yuyacushpa.
 19. Michiccuna cutircacuna, uyashcamanta ricushcamanta Diosta sumaichashpa, yupaichashpa, paicunaman huillashca cashca shina.
 20. Pusac punlla quipa huahuata cuchungapac, paiman JESUS shutichircacuna; chasna angel shutichishca carca, manarac huicsapi runayashca cacpi.

Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento. El Nuevo Testamento en Quichua del Ecuador y Español. Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1954, 773 pp. Uyaychaq: Julia D. Woodward. Apunchic Jesucristopac Alli Huillay San Lucas Quillcashca.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Leonidas Proaño, Jesucristopaj Alli Huillai 1972).

Jesuspaj huacharina

 1. Chasnami tucurca: chai punshacunapi jatun Rei César Augusto nishca cai pacha tucui gentecunata mandarca paicunapaj shutita shuj libropi quishcachichun;
 2. cai shujniqui censo nishca gentecunata yupana quillcataca rurarcacunami, Quirino nishca Apu Siria llajtapi mandaj Gobernador cajpi.
 3. Tucui gentecuna quiquin llajtaman rishpa paicunapaj shuticunata censo libropi quillcachircacuna.
 4. Joseca, Davidpaj huasimanta cashpa, paipaj aillupish cashpa, Galileapaj Nazaret villamanta Davidpaj Belén nishca villaman rirca,
 5. paipaj huachanalla huarmi Mariandin censo nishca libropi paicunapaj shuticunata quillcachingapaj.
 6. Cusandin huarmindin Belempi tiyacujpi, Mariapaj huachana punsha chayarcami;
 7. paica paipaj punta cari huahuata huacharca, huahuata maitushpa shuj corral cuchupi sirichirca, paicuna mana maipi posadata japishcamanta.
 8. Chai Belén llajtapi tauca michijcuna turno nishcata rurashpa huihuacunata pambapi huaquichicurcacuna.
 9. Diospaj huillaj Angelca paicunaman ricurirca, Apunchijpaj sumaj mana achijyachij luzguan paicunata muyurca. Michijcunaca achcata mancharcacuna.
 10. Diospaj huillaj Angelca paicunaman nirca: "ama manchaichij, chaica cai alli huillaita cancunaman cui shamuni, caica tucui llajta gentecunata cushiyachingami:
 11. Davidpaj Belén villapi cancunapaj quishpichij, Apunchij Cristo, cunan tuta huacharishcami;
 12. cai señamanta Paita taringuichij: shuj llullu huahua maitushca, corral cuchupi siririshcata ricunguichij.
 13. Chai cati achca Angelcuna cungailla ricurishpa, caishuj Angelhuan tandanacushpa, Diosta allinircacuna chasna nishpa:
 14. "jatun honra Taita Diospaj jahua pachapi cachun, paipaj cuyashca runacunapajpish cai pachapi casilla causana cachun".
 15. Angelcuna michijcunata saquishpa jahua pachamah ña rijpi, michijcunaca paicunapura: "jacuchij Belenman chai tucui Apu rurashcata huillashcata ricushunmi.
 16. Utca shamurcacuna, Mariata, Joseta, quinchapi sirishca huahuatapish tarircacuna.
 17. Paita ricushpa, paicunaman huahuamanta nishcata huillarcacuna.
 18. Tucuy uyaccuna mancharca, michiccuna huillashcaraicu.
 19. Mariaca cay tucuyta charirarca, shungupi paita yuyacushpa.
 20. Michiccuna cutircacuna, uyashcamanta ricushcamanta Diosta sumaichashpa, yupaichashpa, paicunaman huillashca cashca shina.
 21. Pusac punlla quipa huahuata cuchungapac, paiman JESUS shutichircacuna; chasna angel shutichishca carca, manarac huicsapi runayashca cacpi.

Jesucristopaj Alli Huillai Evangelio Nishca. Los Evangelios en Quichua. Uyaychaq: Leonidas E. Proaño. Editorial Don Bosco, Quito 1972. 437 pp.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997).

Mariaca Jesusta Belen llactapi huachan

 1. Chai punchacunapi tucui allpa-pachapi runacunapac shutita quillcachun Cesar Augusto shuc camachishcata llucshirca.
 2. Siria-marcapi Quirino camachic cashca pachapi cai shucniqui runa yupanata rurarircami.
 3. Chaimanta tucui runacuna paicunapac quiquin llactaman shutita quillcachincapac rircacunami.
 4. Joseca Galilea-marcapi cac Nazaret llactamanta, Judea-marcapi cac Belen llactaman rirca. Belenca Davidpac llacta carca, Joseca Davidpac aillu cashcamanta chaiman rina urmarca.
 5. Chaipi paipac huarmi Mariantin shutita quillcachincapac rircacuna, Mariaca huicsayucmi carca.
 6. Belenpi cacpi Mariapac huachana punchaca chayarcami.
 7. Shinapash paicunaman mincarina-huasi illashcamanta Mariaca paipac pihui-churita huachashpa, pintuhuan maitushpa ucsha jahuapi sirichirca.
 8. Chai llactallapitac huaquin michiccuna urcupi causacushpaca, tuta-tutaca ranti ranti paicunapac llamacunata ricushpa tiyarcacuna.
 9. Ñapash Apunchicpac Chasquica michiccunaman ricuricpica, Apunchicpac Cushicuica paipac achicyaihuan pillurca. Paicunaca mai mancharircacuna.
 10. Chasquica paicunata nirca: «Ama manchaichu jatun alli-huillaita cancunaman apashpa shamuni, cai huillaica tucui runa-llactacunapac achca cushicuimi canca.
 11. Cunanmi Davidpac llactapi cancunapac shuc Quishpichic huacharishcami, Paica Apunchic Cristomi can.
 12. Chaimanta uyaichic, shuc, cunanlla huacharishca huahuacutami ucsha jahuapi maitushca siricucta tarinquichic, caimi cancunapac unanchic canca».
 13. Ñapash Pachacamacpac Chasquihuan jahua-pachamanta tauca Chasquicunami tantanacushpa, Pachacamacta cai shimicunahuan yupaicharca:
 14. «Jahua-Pachapi Pachacamac cushicui cachun, allpa-pachapica runacunapash cushi-casicausai charinchun: caimi Pachacamacpac carai paipac cushcapac pacha».
 15. Pachacamacpac Chasquicuna paicunata saquishpa Jahua-pachaman ricpi, michiccunaca paicunapura: «Belenman jacuchic, Apunchic ñucanchicman ricsichishcamanta, rimanacushcahuan chaipi ima tucushcata ricushun».
 16. Callpashpa rishpa Mariata, Joseta, Huahuatapashmi ucsha jahuapi siricucta tarircacuna.
 17. Chaimantami Pachacamacpac Chasquicunaca Huahuamanta uyashcacunata huillarcacuna.
 18. Michiccunapac huillashcata uyashpaca tucui chaipi caccunaca mancharishpami saquirircacuna.
 19. Mariaca, cai tucui uyashcacunata ricushcacunatapash paipac shuncu ucullapi huacaichishpa yuyacurca.
 20. Quipaca michiccunaca tucui uyashcamanta ricushcamanta paicunaman huillashcamantapash Pachacamacta yupaichashpa cushichishpapash, cushicushpa ticrarcacuna.
 21. Pusac-puncha pactarishcapi, charishca-aicha-carata pitishpa, Jesus Shutita churarca chai shutica, Mama manarac huicsayuc tucucllapitac Pachacamacpac Chasquicca cushcarca.

Pachacamacpac Quillcashca Shimi. Edición bilingüe quichua-castellano. San Pablo, Madrid 1997. Tikrakkuna: Bernarda Ortiz, Antonio Brescuani. 901 pp. ISBN 8428520259.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashca Shimicunami 1989).

Jesús huacharishcamanta

 1. Chai punllacunallapitajmi Augusto shuti Cesarca, tucui pai mandacun llajtapi causajcunata paicunapaj shuticunata churachichun mandashpa huillachirca.
 2. Shuticunata churachinaca, Cirenio shuti runa Siria llajtata mandacujpimi callarirca.
 3. Tucuicunami paicunapaj ñaupa yayacuna causashca llajtaman paicunapaj shuticunata churachinaman rina carca.
 4. Chaimantami Josepish Galilea llajtapi caj Nazaret pueblomanta, Judea llajtapi caj Belén shuti puebloman rirca. Chai pueblopimi ñaupa yaya Davidpish huacharishca carca. Joseca Davidpaj huahua huahua cashcamantami, chai Belén pueblomanca rirca.
 5. Chai pueblomanca paipaj huarmi cana Mariahuan, paicunapaj shutita churachingapajmi rircacuna. Mariaca chichumi carca.
 6. Paicuna ña Belenpi cajpimi, María huachanaca pajtarca.
 7. Pozana huasipi junda cashcamantami, paipaj punta c'ari huahuataca huagracuna shayana ucullapi huacharca. Chai huahuataca maitushpa ujsha jahuapimi sirichirca.
 8. Chai Belén pueblo c'uchullapitajmi michijcuna paicunapaj oveja canllata tuta cuidashpa chaparacurcacuna.
 9. Chashna chaparacujpi Jatun Dios cachashca angelca jatun Diospaj sumaj cashcahuan achij nishpami, paicunatapish achijyachishpa ñapish ricurirca. Chashna ricurijpica, michijcunaca jatuntami mancharirca.
 10. Chashna mancharicujpimi, angelca cashna nirca: —Ama mancharichijchu. Ñucaca cancunamanca alli huillaitamari huillaj shamuni. Cai huillashcata uyashpaca, tucuicunamari cushicunga.
 11. Cunanmari Davidpaj pueblopica, cancunata Quishpichij huacharishca. Paica tucuita Mandaj, CRISTO Quishpichijmari.
 12. Cunan cancuna rishpaca, huagracuna shayana ucupimi maitushca huahua siricujta ricunguichij. Chashnata ricushpami, pai cashcata yachanguichij— nircami.
 13. Chashna nicujpi ñapish jahua pacha achca angelcuna chai huillacuj angelhuan ricurishpami, Taita Diostaca alabashpa cashna nircacuna:
 14. “¡Jahua pachapi caj Taita Dioslla, sumajmari cangui. Cai pachapipish pai cushcata chasquijcunaca alli sumaj causaita charichun!” nircacunami.
 15. Chashna nishpa angelcuna jahua pachaman rishca q'uipaca, michijcunaca caishuj chaishujmi: —Shinashpaca imalla tucushcata Jatun Dios huillashcata ricungapaj, Belenman jacuchij— ninacurcacuna.
 16. Chashna ninacushcahuan utca rishpaca, huagracuna shayana ucupimi, Josetapish, Mariatapish, ujsha jahuapi siricuj huahuatapish ricurcacuna.
 17. Chai huahuata ricushpaca, ángel chai huahuamanta imallata paicunaman nishcatami huillarcacuna.
 18. Michijcuna huillajta uyashpaca, tucuicunami achcata mancharircacuna.
 19. Ashtahuanpish Mariaca chai tucui uyashcataca, paipaj shungupi huaquichishpa yuyaricurcallami.
 20. Chai michijcunaca paicunaman huillashca shinallataj tucushcata ricushpa uyashpaca, Taita Diosta sumajmari cangui nishpa jatunyachishpa tigrarcacunallami.
 21. Ña pusaj punlla tucujpica, charishca aicha mirga carata p'itircacunami. María manaraj chichu cajpi ángel huillashca shinallatajmi, JESÚS shutita shutichircacuna.

Dios Rimashca Shimicunami: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 1989. FEDEPI nishcapi quillcacatina.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashca Shimicunami 2004).

Jesús huacharishcami

 1. Chai punllacunapimi Augusto shuti Cesarca pai mandacun tucui llajtacunapi causajcuna, shuticunata quillcachichun nishpa huillachirca.
 2. Cirenio shuti runa Siria llajtata mandacujpimi, shuticunata quillcachinaca punta callarirca.
 3. Shuticunata quillcachinamanca tucuicunami paicunapaj quiquin pueblocunaman rina carca.
 4. Josepish, Galileapi caj Nazaretmantaca, Judeapi caj Belenmanmi huichiyarca. Ñaupa yaya Davidca chaipi huacharishca cashcamantami, Joseca Davidpaj huahua huahua cashcamanta chaiman rirca.
 5. Joseca cazaranapaj ari ninacushca Mariandijmi shuticunata quillcachingapaj chaimanca rirca. Mariaca chichumi carca.
 6. Paicuna Belenpi cajpimi, María huachanaca pajtarca.
 7. Pozana huasicunapi junda cajpimi, Mariaca punta c'ari huahuataca huagracuna shayana ucullapi huacharca. Chai huahuataca maitushpami ujsha jahuapi sirichirca. Angelcunapish michijcunapish
 8. Chai c'uchulla llajtacunapica michijcunami tiyarca. Paicunaca paicunapaj canlla ovejacunatami tuta chapashpa cuidacurcacuna.
 9. Chaipica Jatun Diospaj shuj ángel ricurishpa, Jatun Diospaj achijnicujhuan muyunchijpimi paicunaca achcata mancharircacuna.
 10. Chaimi angelca: –Ama manchaichijchu. Ñucaca tucuicuna jatunta cushicuna alli mushuj huillaitami, cancunamanca huillaj shamuni:
 11. Cunanmari Davidpaj pueblopica, shuj Quishpichij huacharishca. Paica Mandaj Cristomi.
 12. Cancuna rishpaca, huagracuna shayana ucupimi, maitushca huahua siricujta ricunguichij. Chaita ricushpami pai cashcata yachanguichij– nirca.
 13. Chaipica ñapish jahua pacha achca angelcuna, chai huillacuj angelhuan ricurishpami, Diosta alabashpa cashna nircacuna:
 14. “¡Jahua pachapi caj Diostaca tucuicuna alli nishca cachun! ¡Cai pachapipish pai c'uyashpalla cushcata chasquijcunaca sumaj causaita charichun!” nircacunami.
 15. Chai angelcuna jahua pachaman ña rijpica, michijcunaca caishuj chaishujmi: –Jatun Dios ñucanchijman huillachishca imalla tucushcata ricungapaj Belenman chayajta jacuchij– nircacuna.
 16. Paicuna ucui jahua rishpaca Mariatapish, Josetapish, ujsha jahuapi siricuj huahuatapishmi huagracuna shayana ucupi ricurcacuna.
 17. Chai huahuata paicuna ricushpaca, ángel chai huahuamanta imallata paicunaman nishcatami huillarcacuna.
 18. Michijcuna huillashcata uyajcunaca tucuicunami achcata mancharircacuna.
 19. Ashtahuanpish Mariaca tucui chaicunataca, paipaj shungupi huaquichishpami yuyaricurcalla.
 20. Michijcunaca paicunaman huillashcata uyashca shinallatataj ricushpaca, tucui chaicunamanta Diostaca allimari cangui, sumajmari cangui nishpami tigrarcacuna. Diospaj huasiman Jesusta apashcami
 21. Ña pusaj punlla tucujpica huahuata circuncisionta rurachinamanmi aparcacuna. Chai punllallatajmi María manaraj chichu cajpi ángel huillashca shinallataj JESÚS shutita shutichircacuna.

Dios Rimashca Shimicunami: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2004. Youversion.com nishkapi killkakatina.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Mushuj Testamento Diospaj Shimi 2010).

Jesús huacharinapajca cashnami cashca

 1. Chai punllacunapimi cashna tucurca: Augusto shuti Cesarmi, pai mandacun tucui llajtacunapi causajcunata rurachun mandashpa huillachirca.
 2. (Cirenio shuti mandaj Siria llajtata mandacui huatapimi chai callari yupaitaca rurachirca).
 3. Tucuicunami yupashca cangapajca, paicunapaj ñaupa yayacuna causaj cashca pueblopi shuticunata quillcachigrircacuna.
 4. Chaimantami Josepish, Galileapi caj Nazaret pueblomantaca, ñaupa yaya David huacharishca Belén shuti puebloman huichiyarca. Chai puebloca, Judea llajtapimi. Joseca, Davidpaj familiapura cashcamantami, chaimanca rirca.
 5. Chaimanca, paipaj huarmi cana Mariandij, paicunapaj shutita churachingapajmi rirca. Mariaca ñami chichu carca.
 6. Paicuna Belenman chayai punllacunami, María huachana pajtarca.
 7. Shina cajpipish pozana huasicunapi junda cashcamantami, huagracuna shayana ucullapi pozacurcacuna. Chaipimi paipaj punta churita huachashpaca, maitushpa sirichirca.
 8. Belén c'uchulla pambacunapimi, michijcuna paicunapaj oveja canllata tuta cuidashpa chapacurcacuna.
 9. Paicuna chaipi cajpimi, Mandaj Diospaj angelca, ñapish paicunaman ricurirca. Mandaj Diospaj luzhuan paicunapaj muyujta achijyachishpa ricurijpimi, michijcunaca jatunta mancharircacuna.
 10. Ashtahuanpish angelca, cashnami nirca: Ama manchaichijchu. Ñucaca, jatunta cushicuna alli huillaitamari, tucui israelcunapaj apamuni:
 11. Cunanmari Davidpaj pueblopica, cancunapaj Quishpichij huacharin. Paica Mandaj CRISTOMARI.
 12. Cai señalta mashcaichij: Huagracuna shayana ucupimi, maitushca huahua siricunga nircami.
 13. Chashna nincami ñapish jahua pachamanta huaranga huaranga angelcuna ricurishpa, chai angelhuan, Diostaca cashna alabarcacuna:
 14. ¡Jahua pacha Dioslla, sumajmari cangui! ¡Cambaj jatun c'uyaita chasquijcunaca, sumaj causaita charichun! nircacunami.
 15. Angelcuna jahua pachaman rijpica, michijcunaca caishuj chaishujmi: Imalla tucushcataca, Mandaj Diosmari huillachun cachashca, Chaita ricungapaj, Belenman jacuchij ninacurcacuna.
 16. Shina ninacushcahuan utca callpamushpaca, huagracuna shayana ucupica Josetapish, Mariatapish, cunanlla huacharishca huahua siricujtapishmi japircacuna.
 17. Paicunata ricushpaca, ángel chai huahuamanta imallata nishcatami huillarcacuna.
 18. Michijcuna huillajta uyashpaca, tucuicunami mancharircacuna.
 19. Ashtahuanpish Mariaca, huahuamanta imalla uyashcataca, paipaj shungupi huaquichishpa yuyaricurcallami.
 20. Michijcunaca, paicunaman huillashca shinataj tucushcata ricushpa uyashpaca, Taita Diosta alabashpami tigrarcacuna.
 21. Angelca, María manaraj chichu cajpimi, huahuataca ‘Jesús shutimi canga’ nishpa mandarca. Chaimantami huahuata pai charishca aicha punta carata p'itichinapaj, pusaj punlla pajtajpica, Jesús shutita shutichircacuna.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi: San Lucas. Biblica Inc., 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

Quichua Imbabura, Ecuador - Imbabura Kichwa (Diospaj Shimi, 1994)

Jesús huacharishcamanda

 1. Chai punllacunapimi, cashna tucurca: Augusto Cesar shuti jatun mandajca, tucui gentecuna paicunapaj shuticunata quilcachichun nishpami, shuj mandashcata churashpa villachijurca.
 2. Siria llactata, Cirenio shuti runa mandajujpimi, mashna gentecuna tiyajta yachangapaj cuentachishpa punda callarirca.
 3. Tucui gentecunami, shuticunata quilcachingapaca, paicunapaj llactacunaman rinajurca.
 4. Shinamandami Joseca, Galilea llactapi tiyaj Nazaret pueblomanda llujshishpa, Judea llactapi tiyaj Belén puebloman rijurca. Chai pueblopimi, jatun mandaj Davidca huacharishca carca. Davidpaj familiamanda mirai cashpami, Joseca chaiman rina tucurca.
 5. Chai pueblopi shutita quilcachingapajmi Joseca, paihuan cazarana Mariandi rinajurca. María huarmiguca, vijsayu ungunallami carca.
 6. Paicuna chaipi cajpimi, cashna tucurca: Chaipimi, unguna punlla pactarca.
 7. Paicuna mingarina huasipica junda junda cajpimi, animalcuna shayaj ucupi paipaj punda jari huahuagutaca ungurca. Chaipi ungushpami, animalcuna micuchun churana jahuapi, huahuagutaca maitushpa sirichirca.
 8. Chai muyundi llactapimi, llamacunata michij runacuna paicunapaj llamacunata cuidana haraspi cati cati cuidashpa pacarinajurca.
 9. Shina cuidanajujpimi, Jatun Diospaj shuj angelca, paicunaman ñapash ricurimurca. Jatun Diospaj punchapambagumi, paicunapaj muyundipi punchayachijurca. Chaita ricushpami michijcunaca, ninanda manllarinajurca.
 10. Shina manllarinajujpimi angelca: "Na manllarinachu canguichi. Ricuichi, tucui gentecuna ninanda cushijuna, shuj ali villaitami villaj shamuni.
 11. Jatun mandaj David huacharishca pueblopimi, cangunapaj ali cachun, shuj Quishpichij cunan huacharishca. Paica Mandaj CRISTOMI.
 12. Caimi, cangunaman ricuchina canga: Animalcuna micuchun churana jahuapi, maitushca sirijujtami, chai huahuagutaca tarigringuichi" nircami.
 13. Shina nijhuanmi, jahua pachamanda ashtaca angelcuna shamushpaca, chai angelhuan ñapash ricurirca. Paicunami, Taita Diostaca cashna nishpa alicachinajurca:
 14. "¡Jahua pachapi Taita Diosca, punchapambagumi cangui ni tucushca cachun! ¡Alpapi causaj gentecunaca, casilla ali causaita, Diospaj ali munaitapash charichun!" ninajurcami.
 15. Shina nishpa, chai angelcuna paicunapaj ñaupajmanda, jahua pachaman tigrajhuanmi, cashna tucurca: Chai michijcunaca, caishuj chaishujmi cashna ninajurca: —Belén puebloman rishpa, cashna tucushcata Jatun Dios ñucanchiman villashcata jacuchi, ricushunchi— ninajurca.
 16. Paicunaca, ucha rishpami Mariatapash, Josetapash tarigrirca. Huahuagutaca, animalcuna micuchun churana jahuapi sirijujtami tarigrirca.
 17. Huahuaguta ricushpami, chai huahuamanda paicunaman imatalla nishcata villanajurca.
 18. Michijcuna chashna villajpica, tucui uyajcunami manllarinajurca.
 19. Ashtahuangarin María huarmiguca, tucui chai villashcacunataca aligutapacha yarishpami, paipaj shungupilla alichijurca.
 20. Chai michijcunaca, paicunaman ángel villashcashna, tucuita uyashpa ricushpami, Taita Diostaca punchapambagumi cangui nishpa, alicachishpa tigranajurca.
 21. Pusaj punlla pactajpimi huahuagutaca, circuncisión nishcata rurarca. Nara vijsayu tucujpillata, Mariaman ángel nishcashnami, chai huahuagutaca, JESÚS shutita churarca.

Diospaj Shimi: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 1989. FEDEPI nishcapi quillcacatina.

Quichua Imbabura, Ecuador - Imbabura Kichwa (Diospaj Shimi, 1994)

Jesús huacharishcamanda

 1. Chai punllacunapimi, cashna tucurca: Augusto Cesar shuti jatun mandajca, tucui gentecuna paicunapaj shuticunata quilcachichun nishpami, shuj mandashcata churashpa villachijurca.
 2. Siria llactata, Cirenio shuti runa mandajujpimi, mashna gentecuna tiyajta yachangapaj cuentachishpa punda callarirca.
 3. Tucui gentecunami, shuticunata quilcachingapaca, paicunapaj llactacunaman rinajurca.
 4. Shinamandami Joseca, Galilea llactapi tiyaj Nazaret pueblomanda llujshishpa, Judea llactapi tiyaj Belén puebloman rijurca. Chai pueblopimi, jatun mandaj Davidca huacharishca carca. Davidpaj familiamanda mirai cashpami, Joseca chaiman rina tucurca.
 5. Chai pueblopi shutita quilcachingapajmi Joseca, paihuan cazarana Mariandi rinajurca. María huarmiguca, vijsayu ungunallami carca.
 6. Paicuna chaipi cajpimi, cashna tucurca: Chaipimi, unguna punlla pactarca.
 7. Paicuna mingarina huasipica junda junda cajpimi, animalcuna shayaj ucupi paipaj punda jari huahuagutaca ungurca. Chaipi ungushpami, animalcuna micuchun churana jahuapi, huahuagutaca maitushpa sirichirca.
 8. Chai muyundi llactapimi, llamacunata michij runacuna paicunapaj llamacunata cuidana haraspi cati cati cuidashpa pacarinajurca.
 9. Shina cuidanajujpimi, Jatun Diospaj shuj angelca, paicunaman ñapash ricurimurca. Jatun Diospaj punchapambagumi, paicunapaj muyundipi punchayachijurca. Chaita ricushpami michijcunaca, ninanda manllarinajurca.
 10. Shina manllarinajujpimi angelca: "Na manllarinachu canguichi. Ricuichi, tucui gentecuna ninanda cushijuna, shuj ali villaitami villaj shamuni.
 11. Jatun mandaj David huacharishca pueblopimi, cangunapaj ali cachun, shuj Quishpichij cunan huacharishca. Paica Mandaj CRISTOMI.
 12. Caimi, cangunaman ricuchina canga: Animalcuna micuchun churana jahuapi, maitushca sirijujtami, chai huahuagutaca tarigringuichi" nircami.
 13. Shina nijhuanmi, jahua pachamanda ashtaca angelcuna shamushpaca, chai angelhuan ñapash ricurirca. Paicunami, Taita Diostaca cashna nishpa alicachinajurca:
 14. "¡Jahua pachapi Taita Diosca, punchapambagumi cangui ni tucushca cachun! ¡Alpapi causaj gentecunaca, casilla ali causaita, Diospaj ali munaitapash charichun!" ninajurcami.
 15. Shina nishpa, chai angelcuna paicunapaj ñaupajmanda, jahua pachaman tigrajhuanmi, cashna tucurca: Chai michijcunaca, caishuj chaishujmi cashna ninajurca: —Belén puebloman rishpa, cashna tucushcata Jatun Dios ñucanchiman villashcata jacuchi, ricushunchi— ninajurca.
 16. Paicunaca, ucha rishpami Mariatapash, Josetapash tarigrirca. Huahuagutaca, animalcuna micuchun churana jahuapi sirijujtami tarigrirca.
 17. Huahuaguta ricushpami, chai huahuamanda paicunaman imatalla nishcata villanajurca.
 18. Michijcuna chashna villajpica, tucui uyajcunami manllarinajurca.
 19. Ashtahuangarin María huarmiguca, tucui chai villashcacunataca aligutapacha yarishpami, paipaj shungupilla alichijurca.
 20. Chai michijcunaca, paicunaman ángel villashcashna, tucuita uyashpa ricushpami, Taita Diostaca punchapambagumi cangui nishpa, alicachishpa tigranajurca.
 21. Pusaj punlla pactajpimi huahuagutaca, circuncisión nishcata rurarca. Nara vijsayu tucujpillata, Mariaman ángel nishcashnami, chai huahuagutaca, JESÚS shutita churarca.

Diospaj Shimi: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 1989. FEDEPI nishcapi quillcacatina.

Quichua Imbabura, Ecuador - Imbabura Kichwa (Diospaj Shimi, 2010)

Jesús huacharishcatami villajun

 1. Chai punllacunapimi, cashna tucurca: Augusto Cesar shuti jatun mandajca, tucui gentecuna paicunapaj shuticunata churachinajuchun nishpami, shuj mandashcata churashpa villachijurca.
 2. Siria llactata, Cirenio shuti runa mandajujpimi, mashna gentecuna tiajta yachangapaj cuentachishpa punda callarirca.
 3. Tucui gentecunami, shuticunata churachingapaca, paicunapaj llactacunaman rinajurca.
 4. Shinamandami Joseca, Galilea llactapi tiaj Nazaret pueblomanda llujshishpa, Judea llactapi tiaj Belén puebloman rijurca. Chai pueblopimi, jatun mandaj Davidca huacharishca carca. Davidpaj familiamanda mirai cashpami, Joseca chaiman rina tucurca.
 5. Chai pueblopi shutita churachingapajmi Joseca, paihuan cazarana Mariandi rinajurca. María huarmiguca, vijsayu ungunallami carca.
 6. Paicuna chaipi cajpimi, cashna tucurca: Chaipimi, unguna punlla pactarca.
 7. Paicuna mingarina huasipica junda junda cajpimi, animalcuna shayaj ucupi paipaj punda jari huahuagutaca ungurca. Chaipi ungushpami, animalcuna micuchun churana jahuapi, huahuaguta maitushpa sirichirca.
 8. Chai muyundi llactapimi, llamacunata michij runacuna paicunapaj llamacunata cuidana horaspi cati cati cuidashpa pacarinajurca.
 9. Shina cuidanajujpimi, Jatun Diospaj shuj angelca, paicunaman ñapash ricurimurca. Jatun Diospaj punchapambagumi, paicunapaj muyundipi punchayachijurca. Chaita ricushpami michijcunaca, ninanda manllarinajurca.
 10. Shina manllarijpimi angelca, cashna nijurca: “Na manllarinachu canguichi. Ricuichi, tucui gentecuna ninanda cushijuna, shuj ali villaitami villaj shamuni.
 11. Jatun mandaj David huacharishca pueblopimi, cangunapaj ali cachun, shuj Quishpichij cunan huacharishca. Paica Mandaj CRISTOMI.
 12. Caimi, cangunaman ricuchina canga: Animalcuna micuchun churana jahuapi, maitushca sirijujtami, chai huahuagutaca tarigringuichi” nijurcami.
 13. Shina nijujpi, jahua pachamanda ashtaca angelcuna shamushpa, chai angelhuan ñapash ricurirca. Paicunami, Taita Diosta cashna nishpa alicachinajurca:
 14. “¡Jahua pachapi Taita Diosca, punchapambagumi cangui ni tucushca cachun! ¡Alpapi causaj gentecunapash, casilla ali causaita, Diospaj ali munaita charichun!” ninajurcami.
 15. Shina nishpa, chai angelcuna paicunapaj ñaupajmanda, jahua pachaman tigrajhuanmi, cashna tucurca: Chai michijcunaca, caishuj chaishujmi cashna ninajurca: —Belén puebloman rishpa, cashna tucushcata Jatun Dios ñucanchiman villashcata jacuchi, ricushunchi— ninajurcami.
 16. Paicunaca, ucha rishpami Mariatapash, Josetapash tarigrirca. Huahuagutaca, animalcuna micuchun churana jahuapi sirijujtami tarigrirca.
 17. Huahuaguta ricushpami, chai huahuamanda paicunaman imatalla nishcata villanajurca.
 18. Michijcuna chashna villanajujpica, tucui uyajcunami manllarinajurca.
 19. Ashtahuangarin María huarmiguca, tucui chai villashcacunataca aligutapacha yarishpami, paipaj shungupilla alichijurca.
 20. Chai michijcunaca, paicunaman ángel villashcashna, tucuita uyashpa ricushpami, Taita Diostaca punchapambagumi cangui nishpa, alicachishpa tigranajurca.
 21. Pusaj punlla pactajpimi huahuagutaca, circuncisión nishcata rurarca. Nara vijsayu tucujpillata, Mariaman ángel nishcashnami, chai huahuagutaca, JESÚS shutita churanajurca.

Diospaj Shimi: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina.

na → mana, -nchi → -nchik.

Quichua Cañar, Ecuador - Kañari Kichwa (Dios Rimashcata Quillcashcami 2010).

Jesús huacharishcamanta

 1. Chai punzhacunapica Roma llactata jatun mandac Augustomi, tucui llactapi causaccuna shuticunata quillcachichun mandarca.
 2. Chai quillcachinaca, Cirenio runa Siria llactata mandacucpimi callarirca.
 3. Tucui gentecunami paicuna huacharishca llactapi quillcaringapac rina carca.
 4. Joseca Davidpac huahua huahuapura cashcamantami, Galilea llacta Nazaret pueblomanta ñaupa mandac Davidca huacharishca Judea llacta Belén puebloman rirca.
 5. Chaimanca paihuan cazarangapac ari nishca Mariahuanmi, shutita quillcachingapac rirca. Mariaca huicsa jundami carca.
 6. Paicuna Belenman chayacpimi, María sajuarinaca pactarca.
 7. Pozana huasi mana pactashcamantami, paipac punta cari huahuataca huagracuna shayana ucupi sajuarirca. Chai huahuataca maitushpami, ucsha jahuallapi sirichirca.
 8. Chai Belén pueblo lado pambapica, michiccunami ovejacunata tuta cuidacurca.
 9. Chaipimi Dios cachashca angelca Diospac sumaimana achic nicuc-huan ñapish cungailla paicunapac muyundita achicyachirca. Chaimantami michiccunaca yallita mancharirca.
 10. Chaimantami angelca: —Ama mancharichicchu. Cancunaman alli huillaita huillangapacmi shamuni. Caita uyashpaca, tucuimi yallita cushicunga.
 11. Cunanmi David huacharishca Belén pueblopi Quishpichic huacharishca. Paica tucuita Mandac, Quishpichic Cristomi.
 12. Cancuna rishpaca, huagracuna shayana ucupi maitushca huahua ucsha jahuapi siricuctami ricunguichic— nirca.
 13. Chashna huillacucllapitacmi, cungailla jahua pacha angelcuna, chai angelhuan Diosta alli nishpaca:
 14. «¡Jahua pacha Diosca, alli nishca cachun! ¡Dios cuyashcacunaman cushi tiyachun!» nirca.
 15. Jahua pachaman angelcuna rishca quipa, michiccunaca: —Dios huillashca ima cashcata ricungapac, Belenman jacuchic— ninacurca.
 16. Chashna utca rishpaca, huagracuna shayana ucupi Josetapish, Mariatapish, ucsha jahuapi huahua siricuctapishmi ricurca.
 17. Chaita ricushpaca, ángel chai huahuamanta paicunaman imata nishcatami parlarca.
 18. Michiccuna parlacpica, tucui uyaccunami mancharishca saquirirca.
 19. María tucui chaicunata uyashpaca paipac shungupimi yuyarishpa causacurcalla.
 20. Michiccunaca paicunaman huillashca shinallatac ricushpa uyashpaca, Diosta “allimari cangui, sumacmari cangui” nishpami cutirca.
 21. Huahua pusac punzha tucucpica, circuncisionta ruhuachishpami, María manarac huicsayuc cacpi, ángel huillashca shina, JESUSTA shutichirca.

Dios Rimashcata Quillcashcami: San Lucas. Sociedades bíblicas unidas, Quito 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina.

Quichua Salasaca, Ecuador - Salasaka Kichwa (Jesucristo Imashna Causashcada Imada Yachachishcada Parlaj-Libromi 1973).

Apunchi Jesusta huachashcamunda

 1. Chi punllagunalladijmi Roma llactada jatun mandaj Augustoga tuqui pai mandagun llactabi causacunada paigunabuj shutigunada apuntachichun nirga.
 2. Shutigunada apuntachinaga Siria llactada Cirenio nishca shutiyuj runa mandaguquimi callarirga.
 3. Tuquigunami paigunabuj ñauba taitaguna causashca llactamun paigunabuj shutigunada apuntachinguj rina garga.
 4. Chimundami Josebish Galilea llactabi tiyaj Nazaret pueblomunda Judea llactabi tiyaj Belén nishca pueblomunga rirga. Chi pueblobimi ñauba taita Davidbish huacharishca garga. Josega Davidbuj familia gashcamundami Belenmun rirga.
 5. Chimunga paibuj huarmi tucuna Mariahuan paigunabuj shutida apuntachingujmi rirgaguna. Mariaga icsa charijmi garga.
 6. Paiguna ña Belenbi gaquimi, María unguna punllaga factarga.
 7. Pozada huasibi junda junda gaquimi, paibuj ñauba llullu cari maradaga animalguna shayashca ucubi huacharga. Chi maradaga maitusha ujsha jahuabimi puñuchun shitarga.
 8. Chi Belén pueblo cuchullabidijmi michijcuna paigunabuj oveja canllada tutaga yuyin chapargaguna.
 9. Shina chapariaquiga Taita Dios cachashca angelga Diosbuj cuillahuan p'ala niguj shamusha, paigunadabish punllayasha ñabish cunguida paigunabujmunga ricurirgallami. Shina ricuriquiga michijcuna mejor mancharirgaguna.
 10. Shina manchariquiga angelga nirga: — Ama mancharichichu. Ñucaga cangunamun alli parlodami parlanguj shamuni. Cai parlashcada uyashaga tuquigunami cushilla ganga.
 11. Cununmi Davidbuj pueblobiga cangunada Quishpichicta huacharga. Paiga Apunchi CRISTO Quishpichijmi.
 12. Cunun canguna rishaga, animalguna shayaj ucubimi maitushca llullu mara sirigushcada ricunguichi. Chida ricusha pai gashcada yachanguichimi — nirga.
 13. Shina niquiga ñabish jahua pacha tauga angelguna chi parlaguj angelhuan ricurisha Taita Diosta allimi gangui nisha cashna nirgaguna:
 14. Jahua pachabi tiyaj Taita Dios, canga cuillami gangui. Cai pachabibish pai cushcada japijcunabish cushilla causanada charichun — nirgagunami.
 15. Shina nisha angelguna jahua pachamun rishca q'uipaga michijcunaga caishuj chaishuj: — Shinashaga, ima tucushcada Taita Dios parlashcahuadaga ricunguj Belenmun jacuchi — ninucurgaguna.
 16. Shina nisha ña rishaga, Josedásh Mariadásh, ujsha jahuabi siriguj llullu maradabish animalguna shayaj ucubimi ricurgaguna.
 17. Chi marada ricushaga, angel chi maramunda imada paigunada nishcadami parlargaguna.
 18. Michijcuna parlacta uyashaga, tuquigunami mancharirgaguna.
 19. Mariaga chi tu qui uyashcada paibuj shungubi huaquichisha yuyarigurgallami.
 20. Chi michijcunaga paigunamun angel parlashca shinalayaldijmi tucushcada ricusha uyashaga, Taita Diostaga allimi gangui nisha jahuayachisha vultargagunami.
 21. Ña pusaj punlla tucuquiga, circuncisión* nishcada ruraj gashca shinaldijmi mara Jesustaga rurargaguna. María manarij icsa charij gaqui, angel parlashca shinalayaldijmi JESUS shutida shutichirgaguna.

Jesucristo imashna causashcada imada yachachishcada parlaj libromi. Quichua del Ecuador dialecto de Salasaca Provincia de Tungurahua. Uyaychaq: Günter Schulze, Sociedades Bíblicas Unidas (United Bible Societies), 1973. 160 pp.

Quichua Salasaca, Ecuador - Salasaka Kichwa (Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento 2013).

Jesús huacharishcamunda

 1. Chi p'unllagunami, Roma llactada jatun mandaj Augusto Cesarga, tuqui pai mandashca causajcunada paigunaj shutida apuntachichun manduga.
 2. Cai callari censobiga, Cireniomi Siria llactada mandaguqui rurariga.
 3. Tuquigunami ñauba taitaguna causashca llactabi paigunaj shutigunada apuntachingu rinaga.
 4. Jozish Galileabi tiyaj Nazaret pueblomunda, Davidbuj familia gasha, Rey David huacharishca Judea llactabi tiyaj Belén pueblomu riga.
 5. Paibuj huarmi gana Mariandijmi shutida apuntachingujca chi pueblomu riga. Mariaga icsa charijmiga.
 6. Paiguna Belenbi gaqui, María mirana p'unlla p'actuga.
 7. Pozada huasi na p'actushcamundami paibuj legítimo churidaga huagraguna shayana ucubi miruga. Maradaga maitusha huagra micuna cajonbimi sirichiga. Ángel michijcunamu parlashcamunda
 8. Belén cuchubimi michijcunaga ovejagunada chapusha pacariguga.
 9. Shina chapaguqui, Manduj Diosbuj ángel ricurisha Manduj Diosbuj jatun c'uilla gashcaga muyundijta p'unlla laya p'alaniqui mejor mancharigaguna.
 10. Angelga cashna niga, “¡Ama mancharichichu! Ñucaga tuquigunada manchanaidi cushiyachina alli shimigunadami cangunamu parlungu shamuni.
 11. Cununmi Rey Davidbuj pueblobi cangunada Quishpichij huacharishca. Paiga Dios agllasha cachashca Mandaj Cristomi gan.
 12. Paidaga huagra micuna cajonbi maitushca sirijtami ricunguichi. Chi marada ricushaga pai gashcada yachanguichi.”
 13. Shina niguqui, ashtan tauga angelguna ñash ricurisha, chi angelgun Diosta alabasha cashna nigaguna,
 14. “Jahua pachabi gaj Diostaga, ‘Canga alli c'uilladimi gangui,’ nichun. Cai pachabi causajcunash Dios c'uyashcaguna gashcamunda alli causida charisha tuquin apanucuchun.”
 15. Angelguna jahua pachamu vueltashca q'uipaga, michijcuna cai shuj chai shuj, “Ima tucushcada Mandaj Dios parlashcada ricungu, Belenmu jacuchi,” ninucugaguna.
 16. Ut'ca rishaga Jozida Mariadash mara huagra micuna cajonbi sirijta japigaguna.
 17. Marada ricushaga, ángel maramunda imada nishcada parlagaguna.
 18. Michijcuna parlashcada uyashaga, tuquigunami mancharisha cushiyagaguna.
 19. Mariaga tuqui uyashcada shungubi huaquichisha na cungarishallami, yuyin puriga.
 20. Michijcuna paigunamu parlashca shina tuquida uyushcamundash ricushcamundash Diosta, “¡Jatun allimi gangui!” nisha vueltagaguna. Israelgunaj Diosbuj huasimu mara Jesusta apashcamunda
 21. Pusuj p'unlla tucuquimi, mara Jesusta israelguna mandashcada p'actachingu nisha circuncisión nishcada rurachigaguna. Mariamu narij icsa charij tucujllabidi, ángel nishca shinaidimi Jesús shutida shutichigaguna.

Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento. Caibi Mushuj Testamentomunda escribichishcagunada liyi pudingui. Jesusmunda escribichishcagunaga: San Lucas.

Quichua del Napo, Ecuador - Napuruna Kichwa (Colegio Don Bosco 1988).

 1. Chai punchacunapi, Cesar Augusto shutiyuc Inca tucui llactacunapi tiyashca runacunata; yupanata munarca.
 2. Cirino shutiyuc, runa Siriapi apu cashcapi, chai ñaupac yupanata —censo nishca— ruranurca.
 3. Tucui runacuna shutita quillcarincapac rinurca quiquin llactaman.
 4. Jose huarmintin, Davidpac aillu cashpa, Galileapi tiyac Nazaret llactamanta Judeaman sicanurca, Belen llactaman; chai llactapi mari David pacarishca carca.
 5. Josepac huarmi Maria huicsayuc carca.
 6. Llactaman pactanucpi, Maria pacarichina puncha pactarirca; chaipi, shuc cari huahuata pacarichirca, paipac ñaupac pacaric huahua.
 7. Paita churanahuan pillushpa, huacra carana batiapi sirichirca huacra huasipi, chushac huasi mana tiyashcaraicu.
 8. Chai mayanpi, shuc michic runacuna obejacunata ricuranurca.
 9. Cuncaimanta shuc angel paicunapacpi ricurimurca; tuta punchaclla tucurca; chaita ricushpa michiccuna yapa mancharinurca.
 10. Angel paicunata nirca: —Ama manchaichichu; cushi shimita huillancapac shamuni; tucui runacuna cushiyarinunca.
 11. Cunanshitu Belen llactapi cancunata quishpichina huahua pacarirca; paimi Mesias, Apunchic.
 12. Paita ricucrichic; shuc huahuata, churanahuan pillushcata, huacra carana batiapi sirishcata tarinquichic.
 13. Rimacpi, shuc achca angelcuna jahua pachapi ricurimunurca, Diosta chacchashpa, cashna: taquishpa: —
 14. ¡Jahua pachapi Dios chacchashca cachun! ¡cai allpapi Dios llaquishca runacuna ganas causanata charinuchun!
 15. Angelcuna jahua pachaman ticrashca huasha, michiccuna rimanacunurca nishpa: —Jacuichic Belen llactaman; angel huillashcata ricucrishun.
 16. Callpashpa rishpa, Mariata Josentin tarinurca, huahuata batiapi sirishcata tupanurca,
 17. Huahuata ricushpa, angelcuna chai huahuamanta huillashcata tucuicunaman uyachinurca;
 18. michiccuna huillashcata uyaccuna mancharinurca.
 19. Mariaca shuncu ucupi chai tucuita huacaichirca, huiñai chaita yuyarashpa.
 20. Michiccuna ticranurca Diosta yupaichashpa, chacchashpa tucui paicuna uyashcamanta ricushcamantapash; angel rimashca shina tucushca carca.
 21. Pusac puncha huasha, huahuapac pincaishitu carata pitina puncha pactashcapi, paita "Jesus" nishpa shutichinurca; chai shutita angel rimashca carca Maria chaira huicsayashcapi.

Colegio Don Bosco nishkapaq tikrashka (Diospak mushu kushka shimi). Colegio Don Bosco, 1988. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

Quichua del Tena, Ecuador - Tena Kichwa (Hermanos Libres del Ecuador 1982).

 1. Chi punzhaunai, Augusto César nishca atun apu shu mandashca shimira cuca tucui runauna shutiunara gubirnu quillcai churachingaj.
 2. Cai ñaupa shutira yupana Cirenio Siria llactai gubirnadur ashcai rashca aca.
 3. Tucui runa paihua quiquin llactama rica shutira churachingaj.
 4. José Galileamanda, Nazaret llactamanda sicaca, Belen nishca Davidpa llactama, pai Davidpa aillumanda miraj asha.
 5. Shutira churachingaj rica, paihua pactachishca huarmi Mariandi. María icsayuj aca.
 6. Paiguna chihui tiaushcai, huahua pagarina huras pactarica.
 7. María paihua ñaupa punda churira pagarichica. Huahuara llachapahua pillusha, huagra micuna batiai sirichica, Hotel huasii paigunaj lugar mana tiajpi.
 8. Chi quiquin partii, burigura cuirajcuna tianauca; paiguna buriguunara cuiranauca tutai.
 9. Cungaimanda shu Señorba angel ricurimuca paigunama; Señorba sumaj paiguna muyujta punzhajlla ricurica. Ashcara manzharinauca.
 10. Angel paigunara nica: “Ama manzhaichichu, yapa ashca cushiyachina shimiunara cangunama apamuni. Tucui runaunaj anga.
 11. Cuna punzha Davidpa llactai cangunaj shu Quishpichij pagarishcami. Pai Cristo nishca Señormi.
 12. Caita ricusha ricsinguichi. Llachapahua pillushca llullu huahuara tupanguichimi, huagra micuna batiai sirijta.
 13. Cungaimanda angelhua pariju ashca angelguna ricurimunauca; Diosta alabasha, ninauca:
 14. “Dios sumajyachishca achu ahua pachai, cai pachai ganaslla causana, runaunaj ali munai achu.”
 15. Angelguna paigunajmanda ahuama rijpi, cuirajcuna paigunapura ninauca: “Acuichi Belenma, imasna ashcaras ricungaj, Señor ñucanchira ricuchishcara.”
 16. Shinajpi uctalla shamunauca, Mariaras Joseras tupanauca, huahuaras huagra micuna batiai sirijta.
 17. Huahuara ricusha, angelguna huahuamanda cuintashcara paigunama rimanauca.
 18. Tucui uyajcuna cuirajcuna cuintashcara uyasha manzharinauca.
 19. María cai tucuira paihua shungüi iyarisha huacachica.
 20. Burigura cuirajcuna tigranauca, Diosta alabasha tucui paiguna uyashcamandas ricushcamandas, paigunara rimashcasna.
 21. Pusaj punzha pactarijpi huahuara circunisionda rangaj, paita Jesús shutichinauca. Cai shutira angelmanda cushca aca huahuara manara tupajllaira icsai.

Hermanos Libres del Ecuador nishkapa tikrashka (Diospa mushuk paktachina shimi). Hermanos Libres del Ecuador, 1982. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-aka → -arka; aka → karka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -wa(k) → -pa(k).

Quichua del Oriente, Ecuador - Kichwa shimipi (Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi 1992).

Jesús pagarimun

 1. Chi punzhaunai, Augusto César nishca atun apu shu mandashca shimira cuca tucui runauna shutiunara gobierno quillcai churachingaj.
 2. Cai ñaupa shutira yupana Cirenio nishca Siria llactai gobernador ashcai rashca aca.
 3. Tucui runa paihua quiquin llactama rica shutira quillcachingaj.
 4. José Galileamanda, Nazaret llactamanda sicaca, Belén nishca Davidpa llactama, pai Davidpa aülumanda miraj ajpi.
 5. Shutira churachingaj rica, paihua pactachishca huarmi Mariandi. Maríaga icsayuj aca.
 6. Paiguna chihui tiaushcai, huahua pagarina horas pactaríca.
 7. María paihua ñaupa punda churira pagarichica. Huahuara llachapai pülusha huagra micuna batiai sirichica. Hotel huasi undajta aca, mana lugar tiaca.
 8. Chi quiquin partii, borrego cuirajguna tianauca, paiguna borregounara ricunauca, cuiranauca tutai.
 9. Cungaimanda shu Señorba ángel ricurimuca paigunama, Señorba sumajta paiguna muyujta punzhajlla ricurica. Ashcara manzharinauca.
 10. Angel paigunara nica: Ama manzhaichichu, yapa ashca cushiyachij shimiunara cangunama apamuni. Tucui runaunaj anga.
 11. Cuna punzha Davidpa llactai cangunaj shu Quishpichij pagarishcami. Pai Cristo nishca Señormi.
 12. Caita ricusha ricsinguichi. Llachapai pillushca huahuara tupanguichimi, huagra micuna batiai sirijta.
 13. Cungaimanda angelhua pariju ashca angelguna ricurimunauca, Diosta alabasha ninauca:
 14. Dios sumacyachishca achu ahua pachai, cai pachais ganaslla, runaunaj ali munai achu.
 15. Angelguna paigunajmanda ahuama risha, cuirajguna paigunapura ninauca: Acuichi Belenma, imasna ashcaras ricungaj, Señor ñucanchira ricuchishcara.
 16. Shinasha uctalla shamunauca, Mariaras Joseras tupanaucami, huahuaras huagra micuna batiai sirijta.
 17. Huahuara ricusha, angelguna huahuamanda cuentashcara paigunama rimanauca.
 18. Tucui uyajgunaga cuirajguna cuentashcara uyasha manzharinauca.
 19. Maríaga cai tucuira paihua shungüi iyarisha huacachica.
 20. Borregora cuirajguna tigranauca, Diosta alabasha tucui paiguna uyashcamandas ricushcamandas, paigunara rimashcasna.
 21. Pusaj punzha pactanjpi huahuara circuncisionda rangaj, paita Jesús shutichinauca, cai shutira angelmanda cushca ajpi huahua manara tupajllaira icsai.

Nuevo Testamento Nishca. Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi. Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1972. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-aka → -arka; aka → karka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -ra → -ta; -wa(k) → -pa(k).

Quichua del Pastaza, Ecuador - Pastasa Kichwa (Diospa Shimi 1992).

 1. Chi huatagunaibi romano jatun amu Cesar Augusto nishcaga tucui runagunata mandashcami gubirnu quillcaibi shutigunata apuntachun nisha.
 2. Chiga ñaupa asinsu yupashca ara, Siria llactaibi Sirino nishca amu mandashca uraspi.
 3. Chi amu chasna mandacpi tucui runaguna paiguna huañuc apayayahua llactama rina ashcauna quillcachingahua.
 4. Josega israel huañuc rey amu Davidmanda mirai asha Davidba llacta Belen nishcama rina ashca. Chasna asha provincia Galileamanda, paihua quiquin Nazaret nishca llactamanda llucshisha provincia Judeama, Belen llactama rishca.
 5. Chima rishcami shutita churachingahua pai tapushca huarmita pushasha. Mariaga huahuayangamiraushca.
 6. Paiguna Belen llactaibi tiyaushcai huahuayana uras pactara.
 7. Chasna acpi Maria huahuayara cari huahuata paihua punda huahuata. Jatun puñuna huasibi tapacta ashcamandami huagra huasibi huahuayara. Huahuayasha paihua churi huahuata pindulihuan pillusha huagra micuna batiaibi churara.
 8. Chi tutallata Belen llacta mayanbi ovejata cuiraccuna chushac pambaibi paiguna ovejagunata cuirasha tiyashcauna.
 9. Cungaimanda paigunahuacpi Diospa angel ricurimushca. Ricurimucpi Diospa sumacca chi runagunahuacpi muyucta punzhán ricurishca. Chasna tucucpi yapa manzharishcauna.
 10. Randi chi angel paigunata rimashca, Ama manzharinguichichu. Uyaichi. Ali cushi shimita cangunata cuintangahuami shamuni, tucui runagunata cushiyachingahua.
 11. Cunan tuta Davidba llactaibi cangunata quishpichic pagarishcami. Paiga Cristo nishca jatun amumi.
 12. Chasna acpi casna ricusha yachanguichimi, chi huahuaga huagra batiaibi pillushca siriutami tupanguichi nira.
 13. Cungaimanda chi angelhuan yapa ashca angelguna ricurimushcauna. Ricurisha Diosta alabasha rimashcauna:
 14. Tucui jahuapachai auccuna Diosta alabashca achun. Cai pachaiga tucui Diosta cushiyachic runaguna cungailla causanauchun.
 15. Angelguna chasna rimasha jahuapachama bulltiashcahuasha chi ovejata cuiraccunapura cuintanacushcauna, Jacuichi Belen llactama ricungahua Dios ñucanchima rimashcata.
 16. Chasna cuintasha huairashina risha pactasha Joseta Mariatahuas tupanaurami. Chasnallata chi huahuata huagra batiaibi siriucta ricunaurami.
 17. Chita ricusha risha angelguna huahuamanda rimashca shimigunata tucui runagunama cuintashcauna.
 18. Paiguna chasna cuintacpi tucui runaguna uyasha imata tucungaraun nisha manzharishcauna.
 19. Mariaga tucuita paihua shungu ucuibi huacaichisha yuyarisha causaura.
 20. Chi ovejata cuiraccunaga tucui paiguna ricushcatas uyashcatahuas yuyarisha Diosta alabasha balichishcauna. Chi angel rimashcacuinta tupagrishcamanda Diosta alabasha balichisha paiguna ovejagunama cuti bulltiashcauna.
 21. Jesus pai pagarishcamanda pusac punzha aushcaibi huañuc Moises mandashcacuinta israel runa tucungahua ullucarapundata pititucushca tucuchun nisha apanaura. Chasnallata chi uraspi shutichinaura Jesus nishcata, Maria chara mana huicsayuc agllaita Jesus nishcata shutichingui nisha angel rimashcaraicu.

Diospa Shimi (mushuk paktachina shimi.). Diospa Shimi. El nuevo testamento en el idioma Quichua de Pastaza en Ecuador. Primera edición, 1992. Segunda edición, 2009. Wycliffe Bible Translators, 2009. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-ara → -arka; ara → karka; aura → kakurka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -wa(k) → -pa(k); sha → shpa.


Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna qallariy qillqaypi hinam qillqasqa (textos en su ortografía original).


Ch'uya Qillqamanta rakikuna, achka t'ikrasqakuna, achka k'iti rimaykunapi

Mañaykuna, takikuna, hukkunapas


Last update: 5 Jan 2017. © runasimi.de.  The contents of this page may be distributed for non-commercial purposes, especially for spreading knowledge of the Runasimi language in the world and strengthening its position in its home lands. Please quote the original author (if not mentioned by name, write runasimi.de), and set a link to this page (write down URL, if texts or images of this page are used in printed version).