Warmikunamanta qullananmi kanki

Lukas (Lucas) 1:26-56 - ancha achka hina t'ikrasqakuna

Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna kimsantin hanllalli allin qillqaypim qillqasqa (mana wakinchasqa) - 3 vocales/vowels a/i/u, k/q/w (en las variantes regionales).

Liwru/T'ikraqSuyuK'iti rimayLukaspa qillqasqan iwanhilyu 1:28+42 (G>M: Gabriel Mariyaman, E>M: Elisabet Mariyaman)
Enrique Pélach, Demetrio Molloy 1974Quechua (sureño), PerúRunasimi (urin Piruw) 28 G>M: Muchaykusqayki, Dyuspa grasyanwan huntasqam kanki; Apunchik Dyusmi qanwan kachkan.
42 E>M: Warmikunamanta qullananmi kanki, wiksaykimanta paqarimuq wawaykiri qullanantaqmi.
46+47 M: Almaymi Tayta Dyusta yupaychan, animaytaqmi Tayta Dyus Qispichiqniypi kusikun.
Homer P. Emerson 1954Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka 28 G>M: Rimaykuykim faburisisqa; Kamaqmi qanwan! Allinchasqam kanki llapallan warmikunapi.
42 E>M: Allinchasqam kanki warmikuna ukupi, allinchasqataqmi wiksaykimanta nasiq.
46+47 M: Almaymi hatunchan Kamaqta, ispirituyñataqmi quchukun Salbaqniy Dyuspi.
Chuya Qellqa 1987Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka 28 G>M: Rimaykullayki Dyuspa fawurisisqan Mariya, Siñurmi qanwan kachkan.
42 E>M: Wakin warmikunamanta astawan fawurisisqam qamqa kanki. Dyuspa fawurisisqantaqmi wachakunayki wawapas.
46+47 M: Ukuymantam Siñurta alabani. Sunquypas Salwaqniy Dyusraykum anchallataña kusikuchkan.
Chuya Qellqa 2012Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka 28 G>M: Dyuspa bindisisqan Mariya, rimaykullaykim, Siñurmi qanwan kachkan.
42 E>M: Dyusmi wakin warmikunamantapas masta bindisiykusunki, bindisiykuntaqmi wiksaykipi kaq wawatapas!
46+47 M: Almaymi Siñurta hatunchan, ispirituypas Salwaqniy Dyuspim kusikun.
Clorinda Matto de Turner 1901Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) 28 G>M: Pachakamaq waqaychasunki, sumaq akllakusqa! Apunchik Pachakamaqmi qanwan, muchaykusqa llapa warmikunamanta.
42 E>M: Warmikunamanta qullananmi kanki, wiksaykimanta paqarimuqri qullanantaqmi.
46+47 M: Kayniypa kaynin atunchay yayayta, kamaqiyta, kayniypa kayñintaq qispichiqniypi quchukun!
Apunchis Jesukristoq Mosoq Rimanakuynin 1947Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) 28 G>M: Q'uchukuy, ancha saminchasqa! qanwanmi Apu, warmikuna purapi allinisqa kanki.
42 E>M: Allinisqa kanki warmikunapurapi, allinisqataqmi wiksaykip wawan.
46+47 M: Almaymi Aputa hatunchan; Ispirituytaq Qispichiqniy Dyuspi kusikurqan.
Diospa Simin Qelqa 1988Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) 28 G>M: Dyuspa ancha saminchasqan warmi, napaykuykim! Siñur Dyusmi qanwan kachkan.
42 E>M: Llapan warmikunamanta aswan saminchasqan kanki, saminchasqataqmi qanmanta nasiq wawapas.
46+47 M: Almaymi Siñur Dyusta hatunchan, sunquytaq Qispichiqniy Dyuspi kusikun.
Diospa Simin Qelqa 2004Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) 28 G>M: Dyuspa ancha saminchasqan warmi, napaykuykim! Siñur Dyusmi qanwan kachkan.
42 E>M: Llapan warmikunamanta aswan saminchasqan kanki, saminchasqataqmi qanmanta nasiq wawapas.
46+47 M: Almaymi Siñur Dyusta hatunchan, sunquytaq Qispichiqniy Dyuspi kusikun.
Wycliffe Mosoq Testamento 2013Este de Apurímac, PerúApurimaq 28 G>M: Kusikuy! Dyusmi anchata bindisisunki! Paymi qanwan kachkan!
42 E>M: Mariya, Dyusmi qanta bindisisunki llapallan warmikunamantapas aswan mastaraq! Chaynallataqmi nasimuq wawaykitapas anchata bindisinqa.
46+47 M: Dyusmanmi grasyasta quni tukuy sunquymanta! Anchatam kusikuni, Salwaqniy kasqanrayku!
Hilario Huanca, Hermann Wendling 2007Puno, PerúPunu (Qullaw) 28 G>M: Napaykuyki, Dyuspaq ancha saminchasqan warmi, qanwanmi Apu kachkan.
42 E>M: Warmikuna chawpipi saminchasqam kanki, saminchasqataqmi qanmanta paqariq wawapas.
46+47 M: Ñuqap almaymi hatunchan Apu Dyusta, Ispirituytaq kusikun qispichiqniy Dyuspi.
Sumaj notisias Lucaspa eskribisqanman jina 1951Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) 28 G>M: Kusikuy, ancha fawurisisqa, Siñurqa qanwan kachkan. Bindisisqa qan kanki warmis ukhupi.
42 E>M: Bindisisqa kanki warmis ukhupi, bindisisqataqmin wiksaykipi kashan chay wawaqa.
46+47 M: Almaymin Siñurta yupaychan. Ispirituytaq Dyus Salwadurniypi kusikurqa.
Dios parlapawanchej 1976Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) 28 G>M: Dyus allin p'unchayta qusunki! Payqa qanwan kachkan. Qanmantapis mayta kusikun.
42 E>M: Tukuy warmismanta qan astawan kuraqpaq qhawasqa kanki Dyus qanta aqllakususqanrayku. Wawaykipis may kuraqpaq qhawasqa kanqa.
46+47 M: Mayta jatunchani Dyusta tukuy sunquywan. Mayta kusikushani juchamanta Kacharichiwaqniy Dyuspi.
Diosmanta Qhelqa 1993Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) 28 G>M: Qampi Dyuspa khuyakuynin kachun. Siñurqa qanwan kachkan. Tukuy warmismanta aswan bindisisqa kanki.
42 E>M: Bindisisqa kanki warmis ukhupi; wiksaykipi kaq wawapis bindisisqallataq.
46+47 M: Almayqa jatunchan Siñurta. Ispirituytaq mayta kusikun Salwawaqniy Dyuspi.
Diosmanta Qhelqa 1997Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) 28 G>M: Qampi Dyuspa khuyakuynin kachun. Siñurqa qanwan kachkan. Tukuy warmismanta aswan bindisisqa kanki.
42 E>M: Bindisisqa kanki warmis ukhupi; wiksaykipi kaq wawapis bindisisqallataq.
46+47 M: Almayqa jatunchan Siñurta. Ispirituytaq mayta kusikun Salwawaqniy Dyuspi.
Dios Tatanchispaq Musuq Rimanayninkuna 1985Norte de BoliviaApulu (Buliwya) 28 G>M: Saludayki, Dyuspaq akllasqan! Siñur qanwan kachkan.
42 E>M: Tukuy warmikunamanta niptin Dyuspaq astawan bindisisqan kanki, churiykipas bindisisqa!
46+47 M: Almay Siñurpaq athun kayninta alaban, ispirituytaq Salwawaq Dyusniypi kusikun.
Dios Tatanchispaq Musuq Rimanayninkuna 2006Norte de BoliviaApulu (Buliwya) 28 G>M: Napaykuykim, Dyuspaq munakuynin khuyapayakuyninwan junt'asqa kanki! Dyus Tatam qanwan kachkan, tukuy warmikunamanta niptinpas sumaq kayniyuqmi kanki.
42 E>M: Dyusmi qanman wakin warmikunamanta niqtimpas astawan sumaq kayta qusunki, jinataq wawaykimampas sumaq kayta qun!
46+47 M: Tukuy sunquymi Apu Dyus Tatapaq athunkasqanta yupaychan; ajayuytaq qhispichiq Dyusniypi anchata kusikun.
Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento 1954Quichua del EcuadorKichwa shimi 28 G>M: Kushikuy, may chaskishka warmi! Apuka kanwanmi: warmikuna chawpipi kushiyukmi kanki.
42 E>M: Kushiyukmi kanki nishpa, warmikunapak chawpipi, kushiyukmi kampak wiksa kushkaka.
46+47 M: Ñuka shunku Aputa jatunyachin; Ñuka espiritu Kishpichiwak Dyuspi kushikurka.
Leonidas Proaño, Jesucristopaj Alli Huillai 1972Quichua del EcuadorKichwa shimi 28 G>M: Dyuspi kushiyay, grasyawan junta, Dyusmi kanwanka.
42 E>M: Tukuy warmikunapak jawapi bendisyashka kanki, bendisyashkallatakmi kampak wiksapi tiyakuk wawapish.
46+47 M: Ñuka almaka jatun Dyusta allininmi, ñuka shunkupish ñuka kishpichik Dyusmanta achkata kushiyarinmi.
Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997Quichua del EcuadorKichwa shimi 28 G>M: Kushiyari, Pachakamakpak Kawsaywan junta, Pay Apunchikka kanwanmi kan.
42 E>M: Kanka tukuy warmikunapak jawapi allinishkami kanki, kanpak wiksapi tiyakun wawapash allinishkallatakmi kan!
46+47 M: Ñuka samayka Apunchikta yupaychashpa kaparinmi. Ñuka samayka, ñuka Kishpichik Pachakamakpimi kushiyarinmi.
Dios Rimashca Shimicunami 1989Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa 28 G>M: Allillachu kanki? Dyus kanwan kashkamanta, kanka tukuy warmikunata yalli alli nishkami kanki. Dyus kushka allikunata chaskikmari kanki.
42 E>M: Kanka tukuy warmikunata yalli alli nishkami kanki. Kampak wiksapi kak wawatapish alli nishkamari.
46+47 M: Ñuka almaka Jatun Dyustaka allimari kanki nikunllami. Ñuka espiritupish ñukata Kishpichik Dyusmantami kushikun.
Mushuj Testamento 2003Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa 28 G>M: Tayta Dyus kanwan kashkamanta kushikuy, Mariya. Kanka tukuy warmikunamanta yalli, Dyus alli nishkami kanki.
42 E>M: Kanka tukuy warmikunamanta yalli, Tayta Dyus alli nishkami kanki. Kampak wiksapi kak wawapish, alli nishkami.
46+47 M: Ñukaka tukuy shunkuwanmi Tayta Dyustaka ‘allimari kanki’ nikunilla. Ñuka almapish ñukata Kishpichik Dyusmantami kushikun.
Dios Rimashca Shimicunami 2004Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa 28 G>M: Allillachu kanki! Jatun Dyus kanwan kashkamanta tukuy warmikunata yalli alli nishkami kanki. Tayta Dyus kushka allikunata chaskikmari kanki.
42 E>M: Kanka warmikunapurapika alli nishkami kanki, kampak wiksapi kak wawapish alli nishkamari.
46+47 M: Ñuka almaka Jatun Dyustami jatunyachin. Ñuka espirituwanka ñukata Kishpichik Tayta Dyuspimi yallitak kushikuni.
Mushuj Testamento Diospaj Shimi 2010Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa 28 G>M: Kushikuy, kantaka Dyusmari yallitak k'uyashka. Mandak Dyuska kanwanmari.
42 E>M: Kanka warmikunapurapika, bendisyashkami kanki. Kampak wiksapi wiñakuk wawapish bendisyashkamari.
46+47 M: Mandak Dyustaka, ñuka almawanmi alli nikuni. Ñukata Kishpichik Dyusmantaka, ñuka espiritupimi kushikuni.
Diospaj Shimi 1994Imbabura, EcuadorImpapura Kichwa 28 G>M: Dyusmi kantaka ninanta kuyakun, kushikuy! Jatun Dyuska kanwanmi. Kanka, warmipurakunapika, ninantapacha allikachi tukushkami kanki.
42 E>M: Kantaka, tukuy warmikunatapash yallishpami, Dyuska allikachishka. Payllatami, kampak wiksa ukupi tiyakuk wawakutapash allikachishka.
46+47 M: Ñukaka tukuy almawanmi, Jatun Dyustaka ninanta jatunyachikuni. Ñuka espiritupash, ñukata Kishpichik Tayta Dyuswanmi ninanta kushikun.
Diospaj Shimi 2010Imbabura, EcuadorImpapura Kichwa 28 G>M: Dyusmi kantaka ninanta juyakun, kushikuy! Jatun Dyuska kanwanmi. Kanka, warmi purakunapika, bendisyay tukushkami kanki.
42 E>M: Kantaka, tukuy warmikunatapash yalitami, Dyuska bendisyashka. Payllatami, kampak wiksa ukupi wawakutapash bendisyashka.
46+47 M: Ñukaka tukuy almawanmi, Jatun Dyustaka ninanta jatunyachikuni. Ñuka espiritupash, ñukata Kishpichik Tayta Dyushuanmi ninanta kushikun.
Dios Rimashcata Quillcashcami 2010Cañar, EcuadorKañari Kichwa 28 G>M: Mariya, Dyus kanwan kashkamanta kushikuy. Kanka tukuy warmikunamanta yalli, alli nishkami kanki.
42 E>M: Kanka tukuy warmikunamanta yalli, Dyus alli nishkami kanki. Kampak wiksapi kak wawapish, alli nishkami.
46+47 M: Ñuka yuyaymi Dyustaka ‘allimari kanki’ nikun. Ñuka almapish ñukata Kishpichik Dyusmantami kushikun.
Jesucristo Imashna Causashcada Imada Yachachishcada 1973Salasaca, EcuadorSalasaka Kichwa 28 G>M: Allillachu tiyanki? Dyus kanwan kashkamanta kanka tukuy warmikunata yalli alli nishkami kanki. Dyus allita kushkatapish kanka japikmi kanki.
42 E>M: Kanka tukuy warmikunata yalli alli nishkami kanki. Kampak wiksapi tiyak maratapish alli nishkami.
46+47 M: Ñuka shunkupika jatun Dyustaka allimi kanki nikunillami. Ñukaka tukuy shunkuwanmi ñukata Kishpichik Dyusmanta kushilla kani.
Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento 2013Salasaca, EcuadorSalasaka Kichwa 28 G>M: Allichu kanki? Kushi kay, tukuy warmimanta Dyus akllashka kasha. Mandak Dyuska kankunmi kan.
42 E>M: Kanka tukuy warmikunata yalli Dyus alli nishkami kanki. Kampak churish Dyus alli nishkami kan.
46+47 M: Ñukaka tukuy shunkunmi Mandak Dyusta, ‘Allimi kanki,’ nini. Ñukapak espiritush ñukata Kishpichik Dyusmanta kushiyanmi.
Colegio Don Bosco 1988Napo, EcuadorNapu Kichwa 28 G>M: Allillachu kanki, Mariya? Kushiyay, Dyus kanta yapa llakishpa, kanwan tiyan.
42 E>M: Tukuy warmikunamanta yalli bendisyashka kanki; kan wiksapi charishka wawa achka benidisyashka kan.
46+47 M: Ñuka Apunchikta yupaychani, ñukata kishpichik Dyuspi kushiyani.
Hermanos Libres del Ecuador 1982Tena, EcuadorTena Kichwa 28 G>M: Kushiyanki, yapa llakishka warmi. Señor kanwanmi tiyakun. Shuk warmikunamanta yalli bindisyashka kanki.
42 E>M: Kan tukuy warmikunamanta yalli bindisyashka kanki, shinallatak kampak wiksapi tiyak wawata bindisyashkami.
46+47 M: Ñuka alma Señorta jawayachin. Ñuka ispiritu ñukata Kishpichik Dyuspi kushiyan.
Diospa Shimi 1992Pastaza, EcuadorPastasa Kichwa 28 G>M: Kushiyanki, yapa llakishka warmi. Señor kanwan tiyakun. Warmikunamanta yalli bendisyashka kanki.
42 E>M: Bendisyashkanki kan warmikunamanta, bendisyashkami kampak wiksapi tiyak wawata.
46+47 M: Ñuka alma Señorta jawayachin. Ñuka espiritu ñukata Kishpichik Dyuspi kushiyan.
Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi 1992Oriente, EcuadorKichwa shimi 28 G>M: Kampakman shamuni kanta rimankapak. Dyuska kampakpi tiyakun. Tukuy warmikunamanta balichishka tukunkimi kan.
42 E>M: Tukuy warmikunamanta Dyus kanta mas yalli balichishka manki. Kampak wawas Dyuspakpi balichishkami sakirinka.
46+47 M: Ñuka shunku ukupi jatun Dyusta yapa balichikuni. Pay kishpichik kashkamanta ñuka tukuy shunkuwan kushiyani.

Quechua sureño - Runasimipi (Enrique Pélach, Demetrio Molloy 1974)

Diospa Churin Runaman Tukurqa- Ñuqanchiswantaq Tiyarqa.

 1. Suqta killa qipanmanmi, Dios kacharqa ánhil Gabriyilta huk inusinti María sutiyuq sipasman. Galiliya Pruwinsyaman pirtinisiq Nazaret llaqtachapi Virgin María tiyarqa.
 2. Paymi rimapayasqañam karqa Josewan kasarakunampaq; kay José Davidpa familyanmanta karqa.
 3. Anhilmi yaykurqa Mariapa wasinman hinaspa payta rimaykukurqa kaynata: "Muchaykusqayki, Diospa grasyanwan huntasqam kanki; Apunchis Diosmi qanwan kachkan," nispa.
 4. Kay simikunata uyarispan, María qiparurqa muspaypi hina mancharisqa i tapukurqa sunqun ukupi imaninanchá anhilpa chayna rimaykukusqan kasqanta.
 5. Anhilñataqmi nirqa: "Ama mancharikuychu María, Diospa fawurnintam tarirunki.
 6. Wiksayakunkim hinaspayki wachakunki huk qari wawachata, Paytam sutichanki Jesús sutiwan.
 7. Paymi runakunamanta ancha atipayniyuqmi kanqa, sinchi hatun kanqa, rasunwantaqmi Payta sutichanqaku 'Apu Diospa Churin' sutiwan. Tayta Diostaqmi Payman qunqa ñawpaq taytan Davidpa tiyanan trunuta.
 8. Kamachinqa Jakubpa llaqtanta wiñay wiñaypaqmi, qapaq kamachikuynintaqmi mana haykaqpas tukukunqachu," nispa.
 9. Hinaptinmi María anhilta nirqa: "¿Imaynataq maman (mamitan) kayta atiyman, mana ñuqaqa ni pi qaritapas riqsichkaspay?," nispa.
 10. Chaymi ánhil kuntistarqa: "Qullanan Ispíritu Santu qampa hawaykiman uraykamunqa, Hanaqpacha Diospa atipaynintaqmi llantuyninwan pakaykusunki; chayraykum nasiq wawayki santu kanqa, rasunwanmi payta sutichanqaku "Diospa Churin" sutiwan.
 11. Prima ñañayki Isabilpas paya kaynimpiña wiksayakurqa huk qari wawachata, mana wiksayakuy atiq kunanqa suqta killa wiksayuqñam kachkan.
 12. Diospaqqa manam imapas kanchu mana ruway atinaqa," nispa.
 13. Chaymi Maria nirqa: "Ñuqaqa Tayta Diospa wiñay sirwiqllanmi kani, ñuqapi rurasqa kachun nisqaykiman hina," nispa. Chay parlay tukuyllatam ánhil chaymanta asurikapurqa.
 14. Chay punchawkunapi María apurayllamanña illarqa Judapi huk hatun llaqtaman urqukuna lawman.
 15. Zakariaspa wasinman yaykuspan, Isabilta rimaykukurqa.
 16. Apinas Mariapa rimaykusqanta uyariruptillanmi, Isabilpa wiksanpi kaq wawacha kuyurirqa.
 17. Isabilmi qullanan Ispíritu Santupa huntasqan karqa, chaymi altumanta Mariata parlapayarqa: "Warmikunamanta qullananmi kanki, wiksaykimanta paqarimuq wawaykiri qullanantaqmi.
 18. ¿Pitaq ñuqari kani, Diosniypa maman watukaqniy hamunampaq?
 19. Apinas rimaykuwasqayki palabrakunata uyariruptillaymi wiksaypi kaq wawacha kusikuymanta kuyukacharqun, (kuyurirurqa).
 20. Arí, kusikuyniyuqmi kanki kriyisqaykimanta, Tayta Diospa tukuy ima "qusqaykim" nisusqayki huntasqapunim kanqa," nispa.
 21. Chaymi María risarqa:
  "Almaymi Tayta Diosta yupaychan,
 22. animaytaqmi Tayta Dios Qispichiqniypi kusikun,
 23. kumuykuq sunqu wiñay sirwiqllanta allin ñawinwan qawarisqanmanta; kunan punchawmantapacha tukuy timpu llapa runakuna "Diospa bindisisqan" niwanqaku;
 24. puwis tukuy atipayniyuq Tayta Diosmi ñuqapi ancha walurniyuq ruwaykunata ruwarun. Sutinqa Santum;
 25. hatun kuyapayakuynintaqmi pay manchakuqninkunapaq chayan tayta-mamakunamanta llapa wawa-churinkuman.
 26. Riqsichirqa winsiq kallpanta, subirbiu apuskachaq runakunatañataq chiqirichispan.
 27. Atipayniyuq runakunatam apu tiyana trununkumanta uraykachirqa, kumuykuq humildi sunqu kaqkunatañataq uqarirqa.
 28. Yarqasqa kaqkunatam tukuy allinkunawan huntachirqa, (saksachirqa), qullqi-sapakunatañataq chiqirichirqa illaq makintinta.
 29. Tukuy timpu kuyapayakuq kaynimpi Israil sirwiqnin llaqtata yanaparqa,
 30. ñawpaq tayta-mamanchiskunaman "qusqaykichis" nisqanman hina, Abrahanman churinkunamanpas wiñay-wiñaypaq," nispa nirqa María.
 31. María qipakurqa Isabilwan kimsa killakama, chaymantaña wasinman kutipurqa.

Santos Evangelios y Hechos de los Apóstoles: Primera versión católica en quechua y castellano. Editorial Andina, Lima 1974. 494 pp. Uyaychaqkuna: Enrique Pélach y Feliu, Demetrio Molloy MacDermott. Taytanchis Jesucristopa Santo Evangelion San Lucaspa Qellqasqan: Diospa Rimaynin (Palabran) Runaman Tukurqa, p. 188.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Florencio Segura 1954).

Angilpa Maryaman willasqan.

 1. Suqta killamantam angil Gabril, Galiliyapi Nasarit sutiyuq llaqtaman Dyuspa kachasqan karqa.
 2. Dabiypa qatiqninkunamanta, Husiy sutiyuq qaripa rimaykusqanña kaq, manaraq qari riqsiq Marya sutiyuq sipasman.
 3. Paypa kasqanman yaykuspam nirqa: ¡Rimaykuykim faburisisqa; Kamaqmi qanwan! Allinchasqam kanki llapallan warmikunapi.
 4. Payñataqmi kay nisqanwan hukmanyaykuruspa: Ima rimaykukuytaq kayri kanman, nikurqa.
 5. Hinaptinmi angil nirqa: Ama manchakuychu Marya, Dyuswan grasya tarisqaykirayku.
 6. Qaway, wiksayakuspam wachakunki huk qari wawata, hinaspam sutichanki Hisuswan.
 7. Paymi qapaq kanqa, Altu-altupi kaqpa Churinwan sutichasqa; Kamaq Dyustaqmi taytampa taytankunamantaraq Dabiypa tiyananta qunqa.
 8. Chaymi Hakubpa qatiqninkunapi wiñaypaq rriynanqa; rriynunñataqmi mana puchukayniyuq kanqa.
 9. Hinaptinmi Marya angilta tapukurqa: ¿Imaynataq kayri kanqa, mana qarita riqsichkaptiyqa?
 10. Angilñataqmi kuntistarqa: Chuya Ispiritum hamunqa qampa hawaykiman; altu-altupi kaqpa atiyninñataqmi llantuykusunki; chaymi chuya nasiqpas Dyuspa Churinwan sutichasqa kanqa.
 11. Qaway, aylluyki Ilisabitpas yuyaq kaynimpiñam wiksayarukun huk qari wawata; kunanwanmi suqta killaña kay mana wachakuq nisqapaq.
 12. Dyuspaqqa manam imapas mana atinaqa kanmanchu.
 13. Hinaptinmi Marya nirqa: Kamaqpa syirballanmi kani; nisqaykipi hina ñuqawan rurasqa kachun. Chaymi angil paymanta pasakurqa.

Maryapa Ilisabitman watukasqan.

 1. Chay punchawkunapim Marya hatarispa, utqayllaman rirqa urqukuna lawman, Hudapi huk kaqnin llaqtaman;
 2. Sakariyaspa wasinman yaykuspanñataqmi rimaykukurqa Ilisabitta.
 3. Hinaptinmi Maryapa rimaykusqanta Ilisabit uyariykuptillan, wawa kuyukacharurqa wiksampi; Ilisabitman Chuya Ispiritu huntaykuptinñataqmi,
 4. hatun buspi nirqa: Allinchasqam kanki warmikuna ukupi, allinchasqataqmi wiksaykimanta nasiq.
 5. ¿Maymantataq kay ñuqaman, Kamaqniypa maman hamuwaynin?
 6. Rimaykuwasqayki bus rinriyman chayaykamuptillantaq, wawapas quchukaymanta kuyukacharun wiksaypi.
 7. Kusikuyniyuqmi iñiqqa. Kamaqmanta imakunapas payman nisqanmi rurasqa kanqa.
 8. Hinaptinmi Marya nirqa:
  Almaymi hatunchan Kamaqta,
 9. ispirituyñataqmi quchukun Salbaqniy Dyuspi.
 10. Syirbampa umildi kaynintam qawariykun; kunanmanta lliw miraykuna niwanqa: Kusikuyniyuq, nispa.
 11. Hatu-hatun kaqkunatam rurawan Atiyniyuq, Chuyataqmi sutin.
 12. Miraymanta miraymanmi kuyapayakuynin manchakuqninkunapaq.
 13. Brasunwanmi ruran mana atinakunata; paytukuqkunatam chiqichin sunqumpa yuyaymanaynimpi;
 14. atiyniyuqkunata tiyananmanta wischuspam, umildikunatam huqarin.
 15. Yarqasqakunatam saksaykachin allinkunawan, apukunatañataqmi kachapun illaq makintillanta.
 16. Isrrayil syirbuntam yanaparqa, Abrahanman, paypa qatiqninkunamanwantaqmi wiña-wiñaypaq kuyapayakuynin,
 17. taytanchikpa taytankunaman nisqampi hina yuyarinampaq.
 18. Maryam kimsa killa hina Ilisabitwan tiyarqa, hinaspam kutipurqa wasinman.

Juampa qillqasqan Evangelio. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1954. 68 pp. T'ikraqnin: Florencio Segura.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Chuya Qillqa 1987).

 1. Elisabet suqta killa wiksayakusqan hawañam Dios kacharqa anhil Gabriyilta Galiliya lawpi Nazaret llaqtaman.
 2. Chaynapi Maria sutiyuq dunsilla sipasta watukamunanpaq. Paymi Joseywan kasarakunanpaq rimanakusqaña karqa. Joseyqa Riy Davidpa mirayninmanta kaqmi karqa.
 3. Mariapa wasinman anhil yaykuykuspanmi nirqa: —Rimaykullayki Diospa fawurisisqan Maria, Siñurmi qanwan kachkan —nispa.
 4. Anhilpa rimaykusqanta uyariykuspanmi mana imanakuytapas atispan sunqullanpi tapukurqa chay rimaykusqanmanta.
 5. Anhilñataqmi niykurqa: —Ama manchakuychu Maria, Diospa fawurisisqanmi karunki.
 6. Wiksayakuspaykim wachakunki qari wawata, paytam sutichanki Jesuswan.
 7. Ancha riqsisqa kaspanmi hanaq pachapi Diospa Churinwan sutichasqa kanqa. Siñur Diospunim riy kananpaq churanqa ñawpaq abuilun Davidta hina.
 8. Israil nasyuntam wiñaypaq gubirnanqa, gubirnunqa manam tukunqachu —nispa.
 9. Hinaptinmi Mariañataq tapurqa: —Manaraq qariwan kachkaspayqa ¿imaynataq wawayuqqa kayman? —nispa.
 10. Chaymi anhilñataq nirqa: —Chuya Ispiritu qanman hamuptinmi hanaq pachapi Diospa atiynin puyu hina pampaykusunki. Chayraykum Diospa sapaqchasqan nasiq wawapas sutichasqa kanqa Diospa Churinwan.
 11. Qulluq nisqanku aylluyki Elisabetpas yuyaqña kachkaspapas suqta killañam qari wawata wiksayakurun.
 12. Diospaqqa manam imapas sasaqa kanchu —nispa.
 13. Mariañataqmi nirqa: —Nisqaykipi hinayá ñuqawan rurasqa kachun. Siñurpa sirwintallanmi ñuqaqa kani —nispa. Hinaptinmi anhil pasakurqa.
 14. Mariañataqmi chay punchawkunallapi chaylla rirqa Judiya lawpa urqunpi kaq llaqtaman.
 15. Zakariaspa wasinman yaykuykuspanmi Elisabetta rimaykurqa.
 16. Rimaykusqanta uyariruptillanmi Elisabetpa wiksanpi wawa kuyurirurqa. Elisabetman Chuya Ispiritu huntaykuptinmi
 17. kusikuymanta qaparispa Mariata nirqa: —Wakin warmikunamanta astawan fawurisisqam qamqa kanki. Diospa fawurisisqantaqmi wachakunayki wawapas.
 18. ¿Pitaq ñuqaqa karqani Siñurniypa maman kachkaspayki watukamuwanaykipaqqa?
 19. Rimaykuwasqaykita uyariruptillaymi wiksaypi wawa kusikuymanta kuyurirurqa.
 20. Kriyisqaykiraykum qamqa ancha kusisqa kanki. Siñurmi nisqankunata ruranqa —nispa.
 21. Mariañataqmi nirqa: Ukuymantam Siñurta alabani.
 22. Sunquypas Salwaqniy Diosraykum anchallataña kusikuchkan,
 23. kay humildi sirwintam nanachikuwasqanmanta. Kunanmantaqa runakunach ñuqamanta ninqa: “Mayna kusisqam payqa” nispa,
 24. chaynataqa ninqaku atiyniyuq Dios admirakuypaq kaqkunata rurapuwasqanraykum. Chuyay-chuyaymi payqa.
 25. Payqa wiñaypaqmi kuyapayan rispitaqninkunataqa.
 26. Atiyninwanmi admirakuypaq kaqkunata rurarqa. Urgullusu runakunatam yanqaman churarurqa.
 27. Munaychakuqkunatam gubirnasqankumanta wischururqa. Humillakuqkunatañataqmi hatuncharqa.
 28. Yarqaymanta kaqkunatam saksaykachirqa. Apukunatañataqmi mana imayuqta kutirichirqa.
 29. Llakipayakuyninta mana qunqaruspanmi sirwiqnin Israel runakunata yanaparqa,
 30. Chaynataqa rurarqa ñawpaq abuilunchik Abrahanman prumitisqanman hinam hinaspa mirayninkunamanpas wiñaypaq prumitisqanman hinam.
 31. Mariam Elisabetwan yaqa kimsa killa karispan wasinman kutikurqa.

Chuya Qellqa: Jesucristomanta Lucaspa Qellqasqan. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1987. T'ikraqninkuna: Homer Emerson, Rafael Yupanqui, Simon Izarra, Rómulo Sauñe Quicaña, Saturnino Gavilán, Fernando Quicaña. Bible.is ñisqapi ñawinchay, Romulop rimasqantapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay. Andes.org ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Chuya Qillqa 2012).

Jesuspa nasinanmanta

 1. Elisabetpa wiksayakusqan suqta killa qipatam, ánhil Gabriyilta Dios kacharqa Galiliya lawpi Nazaret llaqtaman,
 2. manaraq qari riqsiq sipasta watukamunanpaq, paypa sutinmi karqa María. Chay sipasmi kasarakunanpaq Davidpa mirayninmanta kaq Joseypa rimapayasqanña karqa.
 3. Chay anhilmi Mariapa wasinman yaykuykuspan nirqa: Diospa bindisisqan María, rimaykullaykim, Siñurmi qanwan kachkan, nispan.
 4. Mariañataqmi anhilpa rimaykusqanwan hukmanyarurqa, hinaspam sunqullanpi tapukurqa chay rimaykusqanpa ima ninanmi kasqanmanta.
 5. Anhilñataqmi nirqa: María ama manchakuychu, Diospa kuyapayakuynintam haypaykunki.
 6. Kunanmi wiksayakuspayki qari wawata wachakunki, paytam Jesuswan sutichanki.
 7. Payqa atiyniyuqmi kanqa, chayraykum tukuy imapa hawanpi munaychakuq Diospa Churinwan sutichasqa kanqa. Kikin Diosmi Riy kananpaq ñawpaq taytan Davidpa trununta quykunqa.
 8. Chaynapi Israil nasyunpi wiñaypaq munaychakunanpaq, munaychakuyninqa manam haykapipas tukunqachu, nispa.
 9. Hinaptinmi Mariañataq tapurqa: Manaraq qariwan kachkaptiyqa ¿imaynataq chayqa kanman? nispa.
 10. Chaymi anhilñataq nirqa: Chuya Ispiritum qanman hamunqa, hinaptinmi hanaq pachapi Diospa atiynin llantuy hina pampaykusunki. Chayraykum nasiq chuya wawaqa Diospa Churinwan sutichasqa kanqa.
 11. Qulluq nisqanku aylluyki Elisabetpas yuyaqña kachkaspam suqta killa wiksayuqña kachkan, huk qari wawatam wachakunqa.
 12. Diospaqqa manam imapas sasachu, nispa.
 13. Mariañataqmi nirqa: Ñuqaqa Diospa sirwiqllanmi kani, nisqaykiman hinayá ñuqawan ruwasqa kachun, nispa. Chaymantam ánhil pasakurqa.

Elisabetman Mariapa watukamusqanmanta

 1. Chay punchawkunapim utqayman María rirqa Judá law urqupi kaq llaqtaman.
 2. Hinaspanmi Zakariaspa wasinman yaykuykuspan Elisabetta rimaykurqa.
 3. Rimaykusqanta Elisabet uyariykuptinmi wiksanpi wawa chaylla kuyurirurqa. Chaymi Elisabetqa Chuya Ispíritu huntaykuptin
 4. kusikuymanta qaparispan Mariata nirqa: ¡Diosmi wakin warmikunamantapas masta bindisiykusunki, bindisiykuntaqmi wiksaykipi kaq wawatapas!
 5. ¿Pitaq ñuqaqa karqani Siñurniypa maman watukaykamuwananpaqqa?
 6. Rimaykuwasqaykita uyariykuptiymi wiksaypi wawa kusikuymanta kuyurirun.
 7. Kriyisqaykiraykum qamqa ancha kusisqa kanki, Siñurpa nisusqaykikunaqa kumplikunqapunim, nispa.
 8. Mariañataqmi nirqa:
  Almaymi Siñurta hatunchan,
 9. ispirituypas Salwaqniy Diospim kusikun.
 10. Diosmi kay wakcha sirwiqninpi ñawinta churaykun, chayraykum kunanmantaqa lliw miraykuna “ancha kusisqa” nispa sutichawanqaku.
 11. Tukuy Atiyniyuq Diosmi hatun kaqkunata ñuqawan ruwarun, ¡paypaqa sutinpas Chuyam!
 12. Payqa wiñaypaqmi kuyapayan kasukuqninkunataqa.
 13. Atiyninwanmi admirakuypaq kaqkunata ruwarqa, hatun tukuqkunapa imam ruway munasqankutam yanqacharun.
 14. Munaychakuqkunatam trununkumanta wichichin, uchuychakuqkunatam hatunchan.
 15. Wakchakunatam tukuy imawan huntaykachin, apukunatañataqmi mana imayuqta kutirichin.
 16. Sirwiqnin Israeltam yanapaykurqa, kuyapayakuywan yanapakuqtaqa manam qunqarqachu.
 17. Chaynatam ñawpaq taytanchik Abrahamman hinaspa mirayninkunaman prumitirqa, nispa.
 18. Mariaqa yaqa kimsa killam Elisabetwan yacharqa, chaymantam wasinman kutikurqa.

Chuya Qellqa: Jesucristomanta Lucaspa Qellqasqan. Sociedad bíblica peruana, 2012. Youversion.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo Runasimipi (Clorinda Matto de Turner 1901).

 1. Ina, suqta killapi yaykuqtin, kikin Gabriel angilqa kachasqa karqan uk Galiliya nisqaq llaqtanman Nazarit sutichasqa,
 2. uk mana qhari riqsiq nusta warmiman, uk Jose nisqa qhariwan kasarasqa pay Dawid ayllumanta, paypa sutintaq kaykan Mariya,
 3. Ina, paypa kasqanman yaykuspa nirqan: Pachakamaq waqaychasunki, sumaq akllakusqa! Apunchis Pachakamaqmi qanwan, muchaykusqa llapa warmikunamanta.
 4. Paytaq kay napuykuywan musp'akuspa ukunpi yuyaykurqan: ima napaykuytaq kayqa karqan.
 5. Chaypacha angilqa nirqan ¡Ama manchakuychu Mariya! Pachakamaqpa kayllapim kanchaq kanki,
 6. ina, wiksayakunki, wachanki uk qhari wawata, paypa sutintaq kanqa JESÚS,
 7. pay atun kanqa, apu Pachakamaqpa Uñantaq sutiyasqa kanqa: apu Pachakamaqtaq taytan Dawidpa suyunta qunqa.
 8. Qapaq kunanqa Jakubpa wasimpi pachaq p'uchukayñin kama, paypa kamasqantaq mana p'uchukayniyuq kanqa.
 9. Mariyataq chaypacha angilta nirqan: Imaynataq kayqa kanqa, mana ñuqa qharita riqsinichu?
 10. Ina angilqa kutichispa nirqan: Espiritu Santu hawaykiman hamuspa, apu Tukuy Atipaq llantuykusunki, chay rayku chay qanmanta paqarimuq wawa Pachakamaqpa (Dyuspa) churin sutichasqa kanqa.
 11. Ina aylluyki Elizabitpas payakayninpi wiksayakun ñan suqta killampiña mana wachakuq warmi,
 12. nas, Pachakamaqpaqa manan kanchu mana atipay
 13. Mariyataq nirqan: Kaypin apu Pachakamaqpa kamachin, ñuqapi munaynin rurasqa kachun rimasqayki inaman. Angiltaq ripurqan.
 14. Ina, saqay p'unchawkunapi Mariya hatarispa qullawman puririrqan uk Juda ñisqaq llaqtanman;
 15. Ina, Zakariyaspa wasinman yaykuspa Elizabitta napaykurqan.
 16. Ina, maypachan Elizabit Mariyaq napaykusqanta uyarirqan, wiksanpi wawa p'itarqan, pay Elizabittaq Espiritu Santumanta unt'akurqan.
 17. Qaparispataq nirqan: Warmikunamanta qullananmi kanki, wiksaykimanta paqarimuqri qullanantaqmi.
 18. Maymantan ñuqapaq kay, apu wiraquchaypa mamam rikuqñiy amunanta?
 19. Napaynikita uyariqtiy ina wiksaypi wawa phitaykachan kusikuyy phitaywan.
 20. Qapaq pi iñirqan! Llapa Pachakamaqpa sutimpi nisqa simikuna unt'akunqan.
 21. Chaypacha Mariya nirqan:
  Kayniypa kaynin atunchay yayayta, kamaqiyta,
 22. kayniypa kayñintaq qispichiqniypi quchukun!
 23. Wakchachayniyta sumaq kawayninwan kawaykurqan, kunanmantaqa llipirunakuna akllasqata sutichahnanqa.
 24. Atun imaykunatas rurapuwan Llapa Atipaq, sutintaq muchasqa kachun.
 25. Kuyaynintakmi anaqpa anaqnimpi paypa manchasñinwan.
 26. Makiwan mana rikchaykunata ruran, wikchuyukukunata takurin sunqumpa yuyayñimpi.
 27. Uraykachin atiqkunata k'awitunmanta, wakchakunata atunyachin,
 28. yarqasqakunata hunt'achin, qapaqkunatataq chusaq makiyuqta kachapun.
 29. Yanapan Israel kamachinta ñisqan quyayta yuyarispa.
 30. (Machulanchiskunawan rimasqanman ina) Abrahanta, paypa kaqninkunatapas wiñaypaq.
 31. Ina Mariyaqa paywan tiyarqan yaqa kinsa killa, chaymantataq wasinman kutiripurqan.

Apunchis Jesucristoc Evangelion San Lucaspa qquelkascan, Pananchis Clorinda Matto de Turnerpa castellanomanta runa simiman thicraskan. Sociedad Bíblica Americana (American Bible Society), Buenos Aires 1901.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo Runasimipi (Apunchis Jesukristoq Mosoq Rimanakuynin 1947)

 1. Suqta killamantataq, chay anjil Gabriyilqa, Galiliyapi Nazaret sutichasqa llaqtaman Diospa kachamusqan karqan,
 2. Juj mana qhari riqsiq sipasman, pi juj qhari José sutichasqawan kasarakunampaq rimaykusqa karqan, Davidpa ayllunmanta; chay sipaspa sutintaq María karqan.
 3. Anjiltaq maypichus pay kasharqan chayman jaykuspa, nirqan: ¡Q'uchukuy, ancha saminchasqa! qanwanmi Apu, warmikuna purapi allinisqa kanki.
 4. Payri payta rikuspa, muspharqan chay simikunamanta, yuyaykurqantaq ima napaykuychus kay kasqanta.
 5. Chaypacha anjilqa payta nirqan: Ama mancharikuychu Maria, saminchatan tarirqanki Diospa qayllampi.
 6. Wijsallikunki, juj qhari wawata wachankitaq, Jesustataq sutichanki.
 7. Pay mi jatun kanqa, Sinchijatun Kaqpa Churin sutichasqa kanqapas; Apu Diostaq David taytampa tiyananta payman qunqa;
 8. Jakubpa wasimpitaq wiñaypaq kamachinqa; qhapaqsuyuntaq mana jayk'aq tukukunqachu.
 9. Chaypacha Mariaqa anjilta nirqan: ¿Imayna kay kanqa? imarayku manan qharitaqa riqsinichu, nispa.
 10. Anjiltaq kutichispa, payta nirqan: Santu Ispíritu uraykamunqa jawaykiman, Sinchijatun-Kaqpa atiynintaq llanthuykamusunki; chayrayku qanmanta Santu kaq paqarimunqa chaytaq Diospa Churin sutichasqa kanqa.
 11. Elisabet aylluykipas payakaynimpi juj qhari wawata wijsallikun; kaytaq suqta killanña chay mana wachakuq nisqa warmiman:
 12. Imarayku Diospajqa manan imapas mana atikujqa kanchu.
 13. Mariataq nirqan: Apuq warmikamachinmi kani; ñuqaman ruwakuchun simiykiman jina. Anjiltaq qayllanmanta chinkaripurqan.
 14. Chay p'unchaykunapitaq Mariaqa jatarikuspa usqhaylla urqukunaman rirqan, Judiya juj llaqtata;
 15. Sakariaspa wasinman jaykuspataq Elisabeta napaykurqan.
 16. Kay jinataq karqan, Mariaq napaykusqanta Elisabet uyariqtintaq, kaypa wijsampi wawaqa p'itarqan; Elisabetaq Santu Ispirituwan junt'a karqan.
 17. Qaparirqantaq: Allinisqa kanki warmikuna purapi, allinisqataqmi wijsaykiq wawan.
 18. ¿Maymantataq kay ñuqaman, Apuypa maman jamuwananqa?
 19. Imarayku napaykuwasqaykita uyariqtiy jina, wawaqa wijsaypi kusiymanta p'itarqan.
 20. Kusisamiyuqmi pi iñirqan chay warmiqa, imarayku payman Apumanta nisqa imakunaqa junt'akunqa, nispa.
 21. Mariataq nirqan:
  Almaymi Aputa jatunchan;
 22. Ispirituytaq Qispichiqniy Diospi kusikurqan.
 23. Imarayku payqa warmikamachimpa wajchakayninta qhawarqan; Imanaqtin kunanmantapacha tukuy runa miraykuna, kusisamiyuq nispa sutichawanqaku.
 24. Imarayku jatun imakunatan Atiyniyujqa ruwawarqan; Santutaqmi sutimpas.
 25. Khuyakuynintaq payta manchakuqkunapaqmi miraymanta mirayman.
 26. Rijranwantaq kallpata ruwarqan; Sunqunkuq yuyaykuyninkupi jatunchakuqkunatapas ch'iqirichirqan.
 27. Kamachiqkunata tiyanankumanta uraykuchirqan, Wajchakunatarí uqarirqantaq.
 28. Yarqasqakunata allichiqkunawan junt'achirqan; Qhapaqkunatataq ch'usaqta kachapurqan.
 29. Khuyakuyta yuyarinampaq, Israel kamachinta yanaparqan,
 30. Imaynatan taytanchiskunaman rimarqan jinata, Abrahanman, mirayninmantaq wiñaypaq.
 31. Mariataq kimsa killata jina Elisabetwan qhipakurqan; chaymantataq wasinta kutipurqan.

Apunchis Jesukristoq mosoq rimanakuynin. El Nuevo Testamento en quechua (Cuzco) con el Nuevo Testamento en español según la antigua versión de Cipriano de Valera rev. con arreglo al original griego. Uyaychaq: Len Herniman. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1947. 620 pp. Lucasman jina ajllasqa Allinwillaykuna, 1 raki.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo (W. Mitchell, Diospa Simin Qelqa 1988).

 1. Suqta killa unquqña Elisabet kashaqtinmi, Diosqa ánhil Gabriyilta kacharqan, Galiliya pruwinsyapi Nazaret nisqa llaqtapi tiyaq
 2. María sutiyuq dunsilla sipasman, paymi Davidpa mirayninmanta José sutiyuq qhariwan kasarakunanpaq rimaykusqaña kasharqan.
 3. Chay sipaspa kashasqanman haykuspataq anhilqa nirqan: - ¡Diospa ancha saminchasqan warmi, napaykuykin! Siñur Diosmi qanwan kashan, nispa.
 4. Paytaq ichaqa anhilpa rimapayasqanmanta muspharqan, sunqunpitaq tapukurqan: ¿Imataq chay rimaykuyri? nispa.
 5. Hinaqtinmi anhilqa payta nirqan:- María, ama mancharikuychu, Diosmi sumaqta qhawarimusunki.
 6. Kunanmi wiksallikunki, hinaspan huk qhari wawata wachakunki, paytan Jesusta sutichanki.
 7. Paymi allin riqsisqa kanqa, Qullana Diospa Churin nisqan kanqa. Siñur Diosmi machulan Davidpa kamachikunanpi churanqa.
 8. Hinan Jakubpa mirayninta wiñaypaq kamachinqa, kamachikuynintaq mana tukukuq kanqa, nispa.
 9. Chaymi Mariaqa anhilta nirqan:- Qhariwan manaraq kashaspayqa, ¿imaynataq wawayuq kayman? nispa.
 10. Anhiltaq payta nirqan:- Santu Ispiritun qanman uraykamunqa, Qullana Diosmi atiyninwan p'istuykusunki, chaymi nasiq wawaqa Diospaq t'aqasqa kanqa, Diospa Churin sutichasqataq kanqa.
 11. Aylluyki Elisabetpas yuyaq-kayninpiñan qhari wawata wiksallikun. Paytaqa "Mana wachakuq" nirqankun, ichaqa kunanwanmi suqta killaña wiksallikusqan.
 12. Diospaqqa manan imapas mana atikuqqa kanchu, nispa.
 13. Chaymi Mariaqa nirqan:- Siñur Diospa warmi kamachinmi kani, nisqaykiman hina Diosqa ñuqawan ruwachun, nispa. Anhiltaq qayllanmanta ripurqan.
 14. Chay p'unchaykunapin Mariaqa Judiya urqu-urquniqpi huk llaqtaman usqhaylla rirqan.
 15. Zakariaspa wasinman haykuspataq Elisabet-ta napaykurqan.
 16. Mariaq napaykusqanta Elisabet uyariqtin hinataq, wiksanpi wawaqa "wat'ak" nirqan. Hinan Santu Ispirituqa Elisabetman hunt'aykurqan,
 17. chaymi kunkayuqta nirqan:- Llapan warmikunamanta aswan saminchasqan kanki, saminchasqataqmi qanmanta nasiq wawapas.
 18. Ñuqapaqqa ancha samin Siñurniypa maman watukamuwayninqa.
 19. Napaykuwasqayki simita uyariqtiy hinan, wiksaypi wawaqa kusisqa "wat'ak" nirqan.
 20. Siñur Diospa nisqasuykin hunt'akunqa, chayta kriyispan kusisamiyuq kanki, nispa.
 21. Chaymi Mariaqa nirqan:
  Almaymi Siñur Diosta hatunchan,
 22. sunquytaq Qispichiqniy Diospi kusikun.
 23. Kay kamachin wakcha warmitan qhawariwarqan, kunanmantaqa lliw miraykunan "kusisamiyuqmi" niwanqa,
 24. hatuchaqkunata Atiyniyuq Dios ruwapuwasqanrayku. Ch'uya nisqan sutinqa.
 25. Diosqa manchakuqninkunatan miray-miraykama khuyapayan.
 26. Makinwanmi atiyninta rikuchirqan, anchaykachaqkunatan ch'iqichirqan.
 27. Atiyniyuqkunatan kamachikushaqtin wikch'urqan, wakchakunatataq huqarispa hatuncharqan.
 28. Yarqasqakunatan allinkunawan saksachirqan, qhapaqkunatataq mana imayuqta kutirichirqan.
 29. Kamachin Israeltan yanaparqan,
 30. Abrahamta miraynintawan khuyapayashanallanpaqmi yuyarirqan machulanchiskunaman prumitisqanman hina, nispa.
 31. Mariataq kinsa killata hina Elisabetwan qhipakurqan, chaymantataq wasinta kutipurqan.

Diospa Simin Qelqa: Jesucristomanta Allin Willakuykunata Lucaspa Qelqasqan. Sociedad bíblica peruana, 1988. T'ikraqnin: William Mitchell et al. Andes.org ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo (Diospa Simin Qelqa 2004).

 1. Suqta killamantataq, Diosqa ánhil Gabriyilta kacharqan, Galiliya pruwinsyapi Nazaret nisqa llaqtapi tiyaq
 2. María sutiyuq dunsilla sipasman, paymi Davidpa mirayninmanta José sutiyuq qhariwan kasarakunanpaq rimaykusqaña kasharqan.
 3. Chay sipaspa kashasqanman haykuspataq anhilqa nirqan: –¡Diospa ancha saminchasqan warmi, napaykuykin! Siñur Diosmi qanwan kashan, nispa.
 4. Paytaq ichaqa anhilpa rimapayasqanmanta muspharqan, sunqunpitaq tapukurqan: ¿Imataq chay rimaykuyri? nispa.
 5. Hinaqtinmi anhilqa payta nirqan: –María, ama mancharikuychu, Diosmi sumaqta qhawarimusunki.
 6. Kunanmi wiksallikunki, hinaspan huk qhari wawata wachakunki, paytan Jesusta sutichanki.
 7. Paymi ancha allin riqsisqa kanqa, Ancha Hatun Diospa Churin nisqan kanqa. Siñur Diosmi ñawpa taytan Davidpa kamachikunanpi churanqa.
 8. Hinan Jakubpa mirayninta wiñaypaq kamachinqa, kamachikuynintaq mana tukukuq kanqa, nispa.
 9. Chaymi Mariaqa anhilta nirqan: –Qhariwan manaraq kashaspayqa, ¿imaynataq wawayuq kayman? nispa.
 10. Anhiltaq payta nirqan: –Santu Ispiritun qanman uraykamunqa, Ancha Hatun Diosmi atiyninwan p'istuykusunki, chaymi nasiq wawaqa Diospaq t'aqasqa kanqa, Diospa Churin sutichasqataq kanqa.
 11. Aylluyki Elisabetpas paya kayninpiñan qhari wawata wiksallikun. Paytaqa “Mana wachakuq” nirqankun, ichaqa kunanwanmi suqta killaña wiksallikusqan.
 12. Diospaqqa manan imapas mana atikuqqa kanchu, nispa.
 13. Chaymi Mariaqa nirqan: –Siñur Diospa warmi kamachinmi kani, nisqaykiman hina Diosqa ñuqawan ruwachun, nispa. Anhiltaq qayllanmanta ripurqan.
 14. Chay p'unchaykunapin Mariaqa Judiya urqu-urquniqpi huk llaqtaman usqhaylla rirqan.
 15. Zakariaspa wasinman haykuspataq Elisabet-ta napaykurqan.
 16. Mariaq napaykusqanta Elisabet uyariqtin hinataq, wiksanpi wawaqa “wat'ak” nirqan. Hinan Santu Ispirituqa Elisabetman hunt'aykurqan,
 17. chaymi kunkayuqta nirqan: –Llapan warmikunamanta aswan saminchasqan kanki, saminchasqataqmi qanmanta nasimuq wawapas.
 18. Ñuqapaqqa ancha samin Siñurniypa maman watukamuwayninqa.
 19. Napaykuwasqayki simita uyariqtiy hinan, wiksaypi wawaqa kusisqa “wat'ak” nirqan.
 20. Siñur Diospa nisqasuykin hunt'akunqa, chayta kriyispan kusisamiyuq kanki, nispa.
 21. Chaymi Mariaqa nirqan:
  Almaymi Siñur Diosta hatunchan,
 22. sunquytaq Qispichiqniy Diospi kusikun.
 23. Kay kamachin wakcha warmitan qhawariwarqan, kunanmantaqa lliw miraykunan “kusisamiyuqmi” niwanqaku,
 24. hatun ruwaykunata Atiyniyuq Dios ruwapuwasqanrayku. “Ch'uya” nisqan sutinqa.
 25. Diosqa manchakuqninkunatan miray-miraykama khuyapayan.
 26. Makinwanmi atiyninta rikuchirqan, anchaykachaqkunatan ch'iqirichirqan.
 27. Atiyniyuqkunatan kamachikushaqtin wikch'urqan, wakchakunatataq huqarispa hatuncharqan.
 28. Yarqasqakunatan allinkunawan saksachirqan, qhapaqkunatataq mana imayuqta kutirichirqan.
 29. Khuyapayaspanmi Israel kamachinta yuyarispa yanaparqan,
 30. Abrahampa miraynintan ñawpa taytanchiskunaman prumitisqanman hina wiñaypaq khuyapayarqan, nispa.
 31. Mariataq kinsa killata hina Elisabetwan qhipakurqan, chaymantataq wasinta kutipurqan.

Diospa Simin Qelqa: Jesucristomanta Allin Willakuykunata Lucaspa Qelqasqan. Sociedad bíblica peruana, 2004. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua del Este de Apurímac - Apurimaq runasimi (Wycliffe, Mosoq Testamento 2013).

 1. Ilísabit suqta killaña unquq kashaqtinmi, Diosqa ánhil Gabriyilta mandamuran pruwinsya Galiliya ukhupi Nazaret llaqtaman.
 2. Chay anhilqa huk willakuytan apamuran Nazaret llaqtapi tiyaq María sutiyuq sipasman. Mariaqa kasarakunanpaqmi Joseywan kumprumitisqaña karan. Joseyñataqmi karan ñawpaq kamachiq riy Davidpa karu familyanmanta. Mariaqa kumprumitisqaña kashaspanpas, manaraqmi ni hayk'aqpas qariwanqa puñuranchu.
 3. Hinaqtinmi ánhil Gabriyilqa Mariapa kasqanman haykuspa, khaynata rimayukuran: —¡Kusikuy! ¡Diosmi anchata bindisisunki! ¡Paymi qanwan kashan! nispa.
 4. Mariaqa anhilpa rimayukusqanta uyarispanmi, anchata admirakuspa sunqullanpi yuyaymanaran: “¿Imatataq kay rimayukuywanri niwayta munan?”, nispa.
 5. Hinaqtinmi anhilqa khaynata niran: —María, ama mancharikuychu. Diospa akllasqanmi kanki.
 6. Kunanmi qan unquq rikhurinki; hinaspan huk qari wawata unqukunki. Paymanmi sutinta churanki Jesuswan.
 7. Chay wawaykin ancha allin riqsisqa kanqa. Hinaqtinmi paymantaqa ashka runakuna khaynata rimanqaku: “Tukuy atiyniyuq Diospa Wawanmi payqa”, nispanku. Paytaqa Diospunin churanqa hatun kamachikuq riy kananpaq, ñawpaq riy Davidta hina.
 8. Hinaspan Jakubpa mirayninkunata wiñaypaq gubirnanqa; saynapin chay gubirnasqanqa mana ni hayk'aqpas tukukunqachu, nispa.
 9. Chaykunata uyarispanmi Mariaqa anhilta tapuran: —Manaraq ni hayk'aqpas qariwan puñushaspayri ¿imaynataq wawayuqri kayman? nispa.
 10. Chaymi anhilqa kuntistaran: —Diospa Santu Ispiritunmi qanman urayamunqa; hinaspan Diospuni atiyninwan llantuykusunki unquq kanaykipaq. Chayraykun chay wawaqa mana ni ima huchayuq nasinqa. Hinaqtinmi paytaqa ninqaku “Diospa Wawanmi”, nispanku.
 11. Saynallataqmi familyayki Elisabetpas, yuyaqña kashaspapas, suqta killa unquqña kashan, runakunapas “qullurin chay warmiqa” nishaqtinku.
 12. Diospaqqa manan ni imapas sasaqa kanchu, nispa.
 13. Chaymi Mariaqa khaynata niran: —Nuqaqa Diosta sirwikuqllan kani. Paypa munayninyá niwasqaykiman hina ruwasqa kachun nuqapi, nispa. Hinaqtinmi María rimayta tukuruqtin hinalla, anhilqa ripuran.
 14. Chay p'unchawkunapin Mariaqa apurayllamanña alistakuspa, Elisabetpa tiyasqan llaqtaman riran. Chay llaqtaqa Judiya pruwinsya lawpin karan, huk urqukunaq chawpinpi.
 15. Mariaqa chay llaqtaman chayaruspanmi, Zakariaspa wasinman haykuspa, Elisabetta rimayukuran.
 16. Hinaqtinmi Mariapa rimayukusqanta Ilísabit uyariqtin, Elisabetpa wiksanpi wawaqa kusikuymanta kuyukachariran. Diospa Santu Ispirituntaqmi Elisabetman hunt'ayuran.
 17. Chaymi Elisabetqa altuta rimarispa, khaynata niran: —¡María, Diosmi qanta bindisisunki llapallan warmikunamantapas aswan mastaraq! Saynallataqmi nasimuq wawaykitapas anchata bindisinqa.
 18. ¿Pitaq nuqari kani, Salwaqniypa mamitan watukamuwanaykipaqrí?
 19. Rimayakamuwaqtiykin wiksaypi waway kusikuymanta kuyukacharin.
 20. ¡Ancha kusisqan kanki Diospa nisqanta kriyisqaykirayku! ¡Diospa nisqankunaqa kumplikunqapunin! nispa.
 21. Chaykunata uyarispanmi Mariaqa, kusikuymanta Diosta alabaran khaynata:
  “¡Diosmanmi grasyasta quni tukuy sunquymanta!
 22. ¡Anchatan kusikuni, Salwaqniy kasqanrayku!
 23. Diosmi akllaykuwan kay sirwiqnin humildi warmita, mana impurtanti kashaqtiypas. Kunanmantaqa llapallan runakunan hinallataq mirayninkunapas ninqaku: ‘¡Mariaqa ancha kusisqan kashan, Diospa bindisisqanrayku!’ nispanku.
 24. Tukuy atiyniyuq Diosmi nuqapi admirakuypaq hatun milagrukunata ruwaspa anchata yanapaykuwan. ¡Payqa Ch'uya Diosmi!
 25. Payqa wiña-wiñaypaqmi munakunqa payta rispitaspa aduraqkunataqa.
 26. Diosqa tukuy atiyninwanmi tukuy imatapas ruwaran. Pay tukuq runakunapa pinsasqankuman hina, ima ruway munasqankutapas, mana imamanmi tukuchin.
 27. Kay pachapi kamachiqkunatan wikch'un kamachisqanmanta. Kamachiqkunapa mana riparasqan runakunatan ichaqa kikin Diospuni hatunchan.
 28. Yarqaypi kawsaqkunamanmi tukuy imata qun. Qapaq runakunatataqmi mana imayuqta qarqun.
 29. Israel nasyunniyuq runakunatan sirwiqnin kasqanrayku yanapan. Manan ni hayk'aqpas Diospa khuyakuyninqa kay Israel nasyun llaqtanpaqqa tukukunqachu.
 30. Saynatan wiñaypaq prumitiran ñawpaq taytanchiskunaman, Abrahamman, hinallataq llapallan mirayninkunamanpas”, nispa. Saynatan Mariaqa Diosta alabaran.
 31. Hinaspan Mariaqa kinsa killa hunt'a Elisabetpa wasinpi qipakuran. Chaymantañan wasinman kutipuran.

Mosoq Testamento: Lucaspa escribisqan. Wycliffe, Liga Bíblica 2013. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy.

Quechua de Puno - Punu runasimi (Hilario Huanca, Hermann Wendling 2007).

 1. Suqta killamanta Diosqa anhil Gabriyilta kacharqan Galiliya hap'iypi kaq Nazaret sutiyuq llaqtata,
 2. huk warma sipasman. Payqa ña rimasqañan karqan Josewan kasarakunanpaq, payqa karqan Davidpaq wasinmanta, chay warmaq sutintaq karqan María.
 3. Chaymanta anhilqa waykurqan wasinman nispa: “Napaykuyki, Diospaq ancha saminchasqan warmi, qanwanmi Apu kashan”.
 4. Mariaqa anhilpaq rimayninmanta muspharqan, payqa tapukurqan imatataq munan kay napaykuy.
 5. Anhilqa nirqan: “Ama manchakuychu María, qanqa tarinki Diospaq qhawariyninta.
 6. Wiksallikunkin wachakunkitaq huk qhari wawata, hinaspataq sutichanki Jesús.
 7. Payqa kanqa hatunmi, sutiyanqakutaq qullana Diospaq wawan, Apu Diostaq qunqa ñawpa tatan Davidpaq kamachiyninta.
 8. Payqa Jakubpaq llaqtantan wiñaypaq kamachinqa, kamachiynintaq manan hayk'aqpis tukukunqachu”.
 9. Mariaqa nirqan anhilta: “¿Imaynatataq nuqari wiksallikuyman manan huk qhariwan puñuspa?”
 10. Anhiltaq kutichirqan: “Ispiritu Santun qan pataman uraykamunqa hinataq qullana Diospaq kallpanmi p'istuykusunki llanthunwan; chayraykun qhari wawaykiqa kanqa Santu, sutichanqakutaq: Diospaq churin.
 11. Qhawariy, familyayki Isabilpis payayayninpi qhari wawatañan wiksallikun, “mana wachakuq” nisqaqa ñan suqta killaña unqukusqan.
 12. Imaraykuchus Diospaqqa manan imapis mana atikuq kanchu”.
 13. María nirqan: “Diospaq kamachinmi kani, nuqapi ruwakuchun nisqaykiman hina”. Anhiltaq payta saqispa ripurqan.
 14. Chay p'unchaykuna Mariaqa sayarispa usqhayta purirqan urquman, huk Juda llaqtaman.
 15. Zakaríaspaq wasinta waykuspataq napaykurqan Isabilta.
 16. Napaykuyninta Isabil uyariqtin wiksanpi wawan wat'akirqan, hinataq Isabilqa Ispiritu Santuwan hunt'asqa karqan.
 17. Rimarqan allin kallpawan: “Warmikuna chawpipi saminchasqan kanki, saminchasqataqmi qanmanta paqariq wawapas.
 18. Imaynatan nuqa Apuypaq maman nuqaman hamunanpaq hina kani?
 19. Napaykuyniyki nuqaq ninriyman chayaykamuqtin pacha wawaqa kusikuymanta wat'akin nuqaq wiksaypi.
 20. Kusisqan kanki qan imaraykuchus iñirqanki qanman Diospaq rimasqan hunt'akunanpi!”.
 21. Hinaqa María nirqan:
  “Nuqaq almaymi hatunchan Apu Diosta,
 22. Ispirituytaq kusikun qispichiqniy Diospi.
 23. Imaraykuchus qhawariq kasqa wakcha kamachin warmita; kunanmantaqa tukuy wiñay masi runakunan rimanqaku kusisqa kasqayta.
 24. Chiqaqtapunin atiyniyuq Diosqa ruwarqan nuqapi hatun ruwaykunata, santun sutin.
 25. Khuyapayaynintaqmi wiñaypaq llapan payta apuchaqninkunapaq.
 26. Payqa makinwanmi atiyninta rikuchirqan, ch'iqichirqantaqmi atiy sunqu kaqkunata.
 27. Hurqurqan munayniyuqkunata kamachina tiyanankumanta, hatuncharqantaq wakchakunata.
 28. Yaraqasqakunaman qurqan wasapaytaraq tukuy kawsaykunata, qhapaqkunatataqmi qatirparirqan mana imayuqta.
 29. Makinmantan hap'irqan kamachin Israelta, khuyakuyninta yuyarispa,
 30. ñawpa tatanchiskunaman nisqanman hina, Abrahanman hinallataq wawankunamanpis wiñaypaq”.
 31. María tiyarqan Isabilwan kinsa killa, chaymanta kutipurqan wasinta.

Lucaspaq Qelqasqan Evangelio. Griego simimanta runa simiman t'ikrasqa Puno hap'iypi tiyaq runamasikunapaq. T'ikraqninkuna: Hilario Huanca Mamani ss.cc., Hermann Wendling ss.cc., 2007, ad experimentum. Congregación de los Sagrados Corazones, Provincia del Perú.

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Sumaj noticias Lucaspa escribiskanman jina 1951)

 1. Suqta killamantataq, Dios anjil Gabrielta kachamurqa Galileapi Nazaret nisqa llaqtaman
 2. uj dunsillaman. Pay kasarakunapaq parlapayasqa karqa uj qhari José sutiyuqwan, Davidpa ayllunmanta. Chay dunsillaq sutintaq María karqa.
 3. Anjiltaq pay kasharqa chayman yaykuspa nirqa: Kusikuy, ancha favurisisqa, Señorqa qanwan kashan. Bindisisqa qan kanki warmis ukhupi.
 4. Payrí payta rikuspa t'ukurqa chay palabrasninmanta, yuyarqataq ima napaykuychus chay kasqanta, chayta.
 5. Chanta anjilqa payta nirqa: Ama manchachikuychu María, imaraykuchus Diospa ñawpaqinpi favurisisqa kanki.
 6. Qhaway, wijsallikunki, uj qhari wawata wachankitaq, sutintataq JESUSTA sutichanki.
 7. Paymin jatun kanqa, Kuraq-Kaqpa Churin sutichasqataq kanqa. Señor Diostaq David tatanpa trununta payman qunqa.
 8. Jakubpa ayllunpitaq wiñaypaq kamachinqa. Gubirnunmantarí mana tukukuynin kanqachu.
 9. Chanta Mariaqa anjilta nirqa: ¿Imaynataq kay kanqa? Imaraykuchus mana qharitaqa riqsinichu.
 10. Anjiltaq kutichispa, payta nirqa: Santu Espíritu uraykamusunqa. Kuraq-Kaqpa atiynintaq qanta llanthuykamusunqa. Chayrayku qanmanta Santu Kaq nasikunqa chay, Diospa Churin sutichasqa kanqa.
 11. Qhaway, Elisabet familyayki, vieja-kasqanpi paypis qhari wawata wijsallikun. Kunantaq suqta killaña wijsallikusqan chay mana wachakuj nisqa warmipi.
 12. Imaraykuchus Diospaqqa mana imapis kanchu mana atikujqa.
 13. Chanta María nirqa: Kayqa Señorpa kamachinmin kani. Ñuqapi ruwakuchun palabraykiman jina. Anjiltaq paymanta chinkaripurqa.
 14. Chay tiempopitaq Mariaqa jatarikuspa usqhayllata urqusman rirqa, Judiapi uj llaqtaman.
 15. Zakariaspa wasinman yaykuspataq Elisabetta napaykurqa.
 16. Jinataq karqa, Elisabet uyariqtin Mariata napaykushaqta, wijsanpi wawaqa phinkirqa, Elisabettaq Santu Espirituwan junt'achisqa karqa,
 17. qhaparirqataq nispa: Bindisisqa kanki warmis ukhupi, bindisisqataqmin wijsaykipi kashan chay wawaqa.
 18. ¿Maymantataq kay ñuqaman, Señorniypa maman jamunawanqa?
 19. Imaraykuchus, qhaway, napaykuwasqaykita uyariqtiy jina, wawaqa wijsaypi kusiymanta phinkirqa.
 20. Kusiyniyuqmin chay kriyiqqa, imaraykuchus Señor payta nirqa chay imas junt'akunqa.
 21. Chanta María nirqa:
  Almaymin Señorta yupaychan.
 22. Espirituytaq Dios Salvadurniypi kusikurqa.
 23. Imaraykuchus payqa kamachinpa waqchakasqanta qhawarqa. Imaraykuchus kunanmantapacha tukuy runamitas kusikuyniyuqmin nispa niwanqanku.
 24. Imaraykuchus jatuchiq imasta Atiyniyuqqa ruwawarqa. Santutaqmin sutinqa.
 25. Runa-mitamanta waq runa-mitaman, Payta manchachikujkunata khuyan.
 26. Makinwan kallpata ruwarqa. Sunqunkuj yuyayninkupi jatunchakujkunatapis ch'iqirarqa.
 27. Kamachiqkunata trunusninkumanta uraykuchirqa, Waqchakunatarí uqharirqataq.
 28. Yarqasqakunata allichiq imaswan saqsachirqa. Qhapaqkunatarí jinallata kachapurqa.
 29. Kamachin Israelta risibirqa, Khuyarisqanta chayta yuyarikuspa,
 30. Tatasninchiqman parlasqanman jina, Abrahamman mirayninmanpis wiñaypaq.
 31. Mariataq kinsa killata jina Elisabetwan kidarikurqa. Chaymantataq wasinman kutipurqa.

Sumaj noticias Lucaspa escribiskanman jina. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), Oruro 1951. Uyaychaq: Roger H. Brown, 105 pp.

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Dios parlapawanchej 1976).

Jesuspa nasikuyninmanta willan

 1. Zakariasman rikhurisqanmanta suqta killanman Diosqa anjil Gabrielta Galilea kaq Nazaret llaqtaman kachamullarqataq.
 2. Chay anjilta kachamurqa María sutiyuq sipasman. Pay parlapayasqaña karqa Josewan kasarakunanpaq. Josetaq kamachiq Davidpa ayllunmanta karqa.
 3. María kasharqa, chayman jamuspa anjilqa payta napaykurqa: — ¡Dios allin p'unchayta qusunki! Payqa qanwan kashan. Qanmantapis mayta kusikun, — nispa.
 4. Mariaqa kayta uyarispa manchariywan ukhunpi “¡ras!” nichikurqa. Mayta t'ukuspataq yuyasharqa sunqunpi: “Kayjina napaykuwasqanqa ¿imatataq niyta munanrí?”
 5. Anjil payta nirqa: — Amaña manchachikuychu, Dios qanta munakuywan aqllakususqanrayku.
 6. ¡Qhaway! Wijsallikuspa uj qhari Wawata unqukunki. Paytataq Jesusta sutichanki.
 7. Payqa sumaq k'acha, kuraq runataq kanqa, k'ata Diospa Wawan kasqanrayku. Tukuy atiyniyuq Diosqa payta unay tatan Davidtajina kamachinanpaq churanqa.
 8. Wiñaypaqtaq Israil llaqtata kamachinqa. Kamachiynintaq ni jayk'aqpis tukukunqachu, — nirqa anjil.
 9. Mariataq anjilta nirqa: — Mana qharitaqa riqsinichu. Chayrayku ¿imaynataq kayqa kanqarí?
 10. Anjiltaq payman kutichirqa: — Santu Espíritu qanman uraykamusunqa. K'ata Diospa atiynintaq qanta k'anchaykamusunqa. Chayrayku wawaykiqa mana juchayuq, k'acha riqsisqa kanqa, Diospa chiqa Wawan.
 11. ¡Qhaway! Aylluyki Elisabetpis uj qhari wawata wijsallikurqaña ashkha watasniyuqña kashaspapis. Kunantaq suqta killaña wijsallikusqan kashan chay mana wawa riqsiq nisqa warmiqa.
 12. Chiqatapuni Diospa tukuy nisqasninqa junt'akunqa, — nispa.
 13. Chanta María nirqa: — Diospa kamachin kani. Nuqaman niwasqaykimanjina ruwasqa kachun, — nispa. Anjiltaq paymanta ripurqa.

María watukamun Elisabetta

 1. Ajinata María usqhayta wakichikuspa chiqanta ripurqa urqu urqu Judia jallp'api uj llaqtaman.
 2. Chay llaqtaman chayaspataq Zakariaspa wasinman yaykurqa. Elisabettataq napaykurqa.
 3. Maríaq napaykusqanta Elisabet uyariqtin wijsanpi wawanqa phinkirirqa. Elisabetri Santu Espirituwan junt'asqa karqa.
 4. Kusiywan qhaparispataq Mariata nirqa: — Tukuy warmismanta qan astawan kuraqpaq qhawasqa kanki Dios qanta aqllakususqanrayku. Wawaykipis may kuraqpaq qhawasqa kanqa.
 5. Maytapuni kusikuni Señorniypa maman watukuwasqanmanta. Nuqaqa ni watukunawanpaqjinapischu kani.
 6. ¡Qhaway! Napaykuwasqaykita uyarisuqtiy wijsaypi wawa kusiymanta phinkirirqa.
 7. May kusisqa qanqa Señor Dios willasusqanta jap'ikusqaykirayku. Chiqamanta nisusqanqa junt'akunqa, — nispa.
 8. Mariataq nirqa:
  — Mayta jatunchani Diosta tukuy sunquywan.
 9. Mayta kusikushani juchamanta Kacharichiwaqniy Diospi.
 10. Payqa kamachillan kashaqtiypis waqcha kasqayta khuyakuyninwan qhawawaspa, nuqata aqllakuwarqa. Chiqamanta kunanmantapacha tukuy runas may kusisqa kasqayta niwanqanku.
 11. Tukuy atiyniyuq chiqa Diosmin may jatun imasta nuqapaq ruwarqa. Payqa may k'acha, manapuni juchayuqmin.
 12. Unay tatasninchiqmantapacha kunankama, Diosqa wiñaypaq khuyakunpuni payta yupaychaqkunataqa.
 13. Dios atiyninwan jatuchiq ruwanasta ruwarqa. Payqa tukuy jatunchakuqkunata atipaspa ayqirachirqa.
 14. Saqra kamachiqkunata sumaq tiyanasninkumanta uraykuchirqa, pisipaq qhawasqakunatataq uqharirqa.
 15. Yarqhasqa runasta allin imaswan saqsachirqa. Qhapaq runastarí mana imayuqta ch'usaqllata kachapurqa.
 16. Dios ñawpa tatasninchiqman nisqasninta junt'aspa kamachin Israelta yanapaq jamunña.
 17. Ajinamanta yuyarikurqa khuyakuyta Abrahamman tukuy paypa mirayninmanpis wiñaypaq, — nirqa María.
 18. Payqa kinsa killata Elisabetwan kakuspa wasinman kutipurqa.

Dios parlapawanchej. El Nuevo testamento de Nuestro Señor Jesucristo en Quechua (Central de Bolivia), 1976, Liga Bíblica Internacional. 2a ed., 2011, Wycliffe Inc. (scriptureearth.org, pdf 6,3 MB).

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Diosmanta Qhelqa 1993).

 1. Chaymanta suqta killanman, Dios kachamullarqataq ánjil Gabrielta Galileapi Nazaret llaqtaman,
 2. qhariqpa mana chayasqan María sutiyuq sipasman. Payqa kasarakunampaq parlapayasqa karqa José sutiyuq, riy Davidpa ayllunmanta kaq qhariwan.
 3. Maypichus María kasharqa, chayman yaykuspa, anjilqa payta napaykurqa: Qampi Diospa khuyakuynin kachun. Señorqa qanwan kashan. Tukuy warmismanta aswan bindisisqa kanki, nispa.
 4. Anjilpa nisqanta uyarispa, María t'ukurqa imatachus niyta munasqanta chay napaykusqan.
 5. Anjiltaqrí nirqa: Ama mancharikuychu, María. Qanqa Diospa khuyakuyninta tarinki.
 6. Kunanqa wijsayuq rikhurispa, nasichikunki uj qhari wawata, Jesús sutiwantaq sutichanki.
 7. Payqa manchay sumaq runa kanqa, sutichasqataq kanqa Patapi Kaq Diospa Churin. Señor Diosqa ñawpa tatan Davidpa reynunta Payman qunqa.
 8. Chantá Payqa wiñaypaq israilitasta kamachinqa mana jayk'aq tukukuyniyuq reynumpi.
 9. Chaymanta Mariaqa anjilta tapurqa: Chantá imaynataq chay kanqa? Nuqata ni pi qharipis llankhawanchu, nispa.
 10. Anjiltaq kutichirqa: Espíritu Santu qanman jamunqa, Diospa atiynintaq llanthusunqa; chay mana juchayuq nasiq wawaqa sutichasqa kanqa Diospa Churin.
 11. Jinallataq aylluykimanta Elisabetpis paya kashaspaña, qhari wawayuq kanqa; mana wawayuq nisqapis, suqta killa wijsayuqña.
 12. Diospaqqa mana imapis mana atikuqqa kanchu.
 13. Chaypacha María nirqa: Nuqaqa Señorpa kamachin kani. Diospa munaynin ruwasqa kachun nuqapi nisqaykiman jina, nispa. Anjiltaq ñawpaqinmanta ripurqa.
 14. Chaypacha Mariaqa rirqa usqhayllata Judia jallp'api uj llaqtaman.
 15. Zakariaspa wasinman yaykuspataq, Elisabetta napaykurqa.
 16. Jinapi Mariaqpa napaykusqanta Elisabet uyariqtin, wawaqa Elisabetpa wijsan ukhupi kuyurirqa. Elisabettaq Espíritu Santuwan junt'a karqa.
 17. Chantá jatunmanta nirqa: Bindisisqa kanki warmis ukhupi; wijsaykipi kaq wawapis bindisisqallataq.
 18. Ima niytataq kay munan, Señorniypa maman watukunawampaqri?
 19. Napaykuwasqaykita uyariqtiykama, wawaqa wijsay ukhupi kusiywan kuyurin.
 20. Kusikuyniyuqmin kanki kriyisqaykirayku. Señorpa nisusqanqa junt'akunqapuni, nispa.
 21. Chantá María nirqa:
  Almayqa jatunchan Señorta.
 22. Espirituytaq mayta kusikun Salvawaqniy Diospi.
 23. Diosqa nuqa waqcha kamachinta qhawawarqa. Chayrayku kunanmantapacha tukuy runaq miraynin nuqata niwanqanku kusikuyniyuq kasqayta.
 24. Tukuy Atiyniyuq Diosqa jatun imasta nuqapaq ruwarqa; sutinqa Santu Kaq Dios.
 25. Diospa khuyakuyninqa kallampuni miraymanta mirayman, Payta manchachikuqkunapaq.
 26. Makinwan atiyninta rikuchirqa, ch'iqirachirqataq pikunachus sunqunkupi, yuyayninkupi ima jatunchakunku, chaykunata.
 27. Atiyniyuqkunata urayk'uchirqa kamachina tiyanankumanta, llamp'u sunquyuq runastataq pataman uqharirqa.
 28. Yarqhasqa runasta allin imaswan junt'achirqa, qhapaq runastataq mana imayuqta kachapurqa.
 29. Diosqa khuyakuyninmanta yuyarikuspa, kamachin Israelta yanaparqa,
 30. ñawpa tatasninchiqman wiñaypaq parlasqanman jina, Abrahamman, tukuy paypa mirayninman ima, nispa nirqa Mariaqa.
 31. Mariataq kinsa killata jina Elisabetwan kakurqa. Chaymantaqa wasinman kutipurqa.

Diosmanta Qhelqa: Lucaspa Qhelqasqan. Sociedad bíblica boliviana, 1993. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy.

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Diosmanta Qhelqa 1997).

 1. Chaymanta suqta killanman, Dios kachamullarqataq ánjil Gabrielta Galileapi Nazaret llaqtaman,
 2. qhariqpa mana chayasqan María sutiyuq sipasman. Payqa kasarakunampaq parlapayasqa karqa José sutiyuq, riy Davidpa ayllunmanta kaq qhariwan.
 3. Maypichus María kasharqa, chayman yaykuspa, anjilqa payta napaykurqa: Qampi Diospa khuyakuynin kachun. Señorqa qanwan kashan. Tukuy warmismanta aswan bindisisqa kanki, nispa.
 4. Anjilpa nisqanta uyarispa, María t'ukurqa imatachus niyta munasqanta chay napaykusqan;
 5. Anjiltaqrí nirqa: Ama mancharikuychu, María. Qanqa Diospa khuyakuyninta tarinki,
 6. Kunanqa wijsayuq rikhurispa, nasichikunki uj qhari wawata, Jesús sutiwantaq sutichanki.
 7. Payqa manchay sumaq runa kanqa, sutichasqataq kanqa Patapi Kaq Diospa Churin, Señor Diosqa ñawpa tatan Davidpa reynunta payman qunqa.
 8. Chantá payqa wiñaypaq israilitasta kamachinqa mana jayk'aq tukukuyniyuq reynumpi.
 9. Chaymanta Mariaqa anjilta tapurqa: Chantá imaynataq chay kanqa? Nuqata ni pi qharipis llankhawanchu, nispa.
 10. Anjiltaq kutichirqa: Espíritu Santu qanman jamunqa, Diospa atiynintaq llanthusunqa; chay mana juchayuq nasiq wawaqa sutichasqa kanqa Diospa Churin.
 11. Jinallataq aylluykimanta Elisabetpis paya kashaspaña, qhari wawayuq kanqa; mana wawayuq nisqapis, suqta killa wijsayuqña.
 12. Diospaqqa mana imapis mana atikuqqa kanchu.
 13. Chaypacha María nirqa: Nuqaqa Señorpa kamachin kani. Diospa munaynin ruwasqa kachun nuqapi nisqaykiman jina, nispa. Anjiltaq ñawpaqinmanta ripurqa.
 14. Chaypacha Mariaqa rirqa usqhayllata Judia jallp'api uj llaqtaman.
 15. Zakariaspa wasinman yaykuspataq, Elisabetta napaykurqa.
 16. Jinapi Mariaqpa napaykusqanta Elisabet uyariqtin, wawaqa Elisabetpa wijsan ukhupi kuyurirqa. Elisabettaq Espíritu Santuwan junt'a karqa.
 17. Chanta jatunmanta nirqa: Bindisisqa kanki warmis ukhupi; wijsaykipi kaq wawapis bindisisqallataq.
 18. Ima niytataq kay munan, Señorniypa maman watukunawampaqri?
 19. Napaykuwasqaykita uyariqtiykama, wawaqa wijsay ukhupi kusiywan kuyurin.
 20. Kusikuyniyuqmin kanki kriyisqaykirayku. Señorpa nisusqanqa junt'akunqapuni, nispa.
 21. Chantá María nirqa:
  Almayqa jatunchan Señorta.
 22. Espirituytaq mayta kusikun Salvawaqniy Diospi.
 23. Diosqa nuqa waqcha kamachinta qhawawarqa. Chayrayku kunanmantapacha tukuy runaq miraynin nuqata niwanqanku kusikuyniyuq kasqayta.
 24. Tukuy Atiyniyuq Diosqa jatun imasta nuqapaq ruwarqa; sutinqa Santu Kaq Dios.
 25. Diospa khuyakuyninqa kallampuni miraymanta mirayman, payta manchachikuqkunapaq.
 26. Makinwan atiyninta rikuchirqa, ch'iqirachirqataq pikunachus sunqunkupi, yuyayninkupi ima jatunchakunku, chaykunata.
 27. Atiyniyuqkunata urayk'uchirqa kamachina tiyanankumanta, llamp'u sunquyuq runastataq pataman uqharirqa.
 28. Yarqhasqa runasta allin imaswan junt'achirqa, qhapaq runastataq mana imayuqta kachapurqa.
 29. Diosqa khuyakuyninmanta yuyarikuspa, kamachin Israelta yanaparqa,
 30. ñawpa tatasninchiqman wiñaypaq parlasqanman jina, Abrahamman, tukuy paypa mirayninman ima, nispa nirqa Mariaqa.
 31. Mariataq kinsa killata jina Elisabetwan kakurqa. Chaymantaqa wasinman kutipurqa.

Diosmanta Qhelqa: Lucaspa Qhelqasqan. Sociedad bíblica boliviana, 1997. Andes.org ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Bolivia del Norte - Apulu runasimi (Mosoj Testamento 1985).

Jesús nasinanmanta

 1. Isabil suqta killa unquqña kaqtin, Dios ánjil Gabrielta kacharqan Galileapi kaq Nazaret llaqtaman,
 2. manaraq qharita riqsiq sipas Mariaman. Paytaq kasarakunanpaq parlasqa karqan Josewan, gubirnaq Davidpaq mirayninmanta.
 3. Anjiltaq María kachkasqan lugarman yaykuspa nirqan: —¡Saludayki, Diospaq aqllasqan! Señor qanwan kachkan —nispa.
 4. Anjilpaq nisqanta uyarispataq, María mulljakurqan, muspharqantaq, “¿Ima niytataq munan?” nispa.
 5. Anjiltaq payta nirqan: —Ama manchakuychu, María, Dios favurninwan qanta bindisisunki.
 6. Kunan unquqyanki: uj churiyuq kanki, sutichanki Jesusta.
 7. Pay athun kanqa, sinchi athun Diospaq Churin. Señor Dios gubirnaqta churanqa, ñawpaq gubirnaq Davidta jina.
 8. Israel nasyunta wiñaypaq gubirnanqa; gubirnuntaq mana jayk'aq tukukuyniyuq kanqa.
 9. María anjilta tapurqan: —Mana qhariwan kaspa, ¿imaynatataq wawayuq kayman?
 10. Anjiltaq kuntistarqan: —Santu Espíritu sinchi athun Diospaq atiyninwan qanman jamunqa uj phuyu jina. Chayrayku chay nasisqa wawapaq sutinqa Santu, Diospaq Churin kanqa.
 11. Parintiyki Isabilpas awicha kayninpi wawayuq kanqa. Mana wawayuq kay atiq nisqankupas suqta killa unquqña.
 12. Diospaqqa tukuy ima atikun.
 13. María nirqan: —Diospaq nisqan ruwasqa kachun niwasqaykiman jina, imaraykuchus nuqa Señorpaq sirviqnin kani. Anjiltaq ripurqan.

María Isabilta watun

 1. Chay p'unchaykuna María usqhayta purirqan uj llaqtaman, luma lumayuq Judia pruvinsiaman.
 2. Chayaspataq, Zakariaspaq wasinman yaykuspa Isabilta saludarqan.
 3. Mariapaq saludasqanta Isabil uyariqtin, wijsanpi wawa kuyurirqan. Isabiltaq Santu Espirituwan junt'a kapurqan.
 4. Chhikataq altu vuzwan parlaspa nirqan: —¡Tukuy warmikunamanta niqtin Diospaq astawan bindisisqan kanki, churiykipas bindisisqa!
 5. ¿Pitaq nuqa kani, Señorniypaq maman watunawanpaq?
 6. Saludawasqaykita uyariqtiy jina, waway kusikuywan wijsay ukhupi kuyurin.
 7. ¡May kusikuyniyuq kanki, Señorpaq nisqan junt'akunanta kriyisqaykirayku!
 8. Mariataq nirqan:
  “Almay Señorpaq athun kayninta alaban,
 9. ispirituytaq Salvawaq Diosniypi kusikun,
 10. imaraykuchus Dios qhawariwan humildi sirviqninta. Kunanmanta tukuy runa kusisqa niwanqakupuni,
 11. Tukuy Atiyniyuq Dios athun musphaykunata nuqapaq ruwasqanrayku. ¡Payqa Santu!
 12. Diosqa pay rispitaqkunata khuyapayallanpuni.
 13. Tukuy atiyninwan ruwan, piturparispa pay pay wapu tukuqkunapaq ruway munasqankuta.
 14. Gubirnaqkunata urmachin, humillakuqkunata athunyachin.
 15. Yariqasqakunaman tukuy imata qun, qhapaqkunatataq mana imayuqta kachapun.
 16. Ajllasqa Israel llaqtanta yanaparqan, khuyapayakuywan mana qunqanchu.
 17. Ajinata prumitikusqa ñawpaq abuilunchiskunaman, Abrahamman, paypaq mirayninkunamanpiwan.”
 18. María kimsa killata Isabilwan kachkarqan, chaymanta wasinman kutipurqan.

Mosoj Testamento: San Lucas Sumaj Evangeliota Willan. Wycliffe, Wrisley, Liga Biblica Mundial del Hogar, 1993 (scriptureearth.org, pdf 3,7 MB). Bibles.org ñisqapi ñawiriy.

Quechua de Bolivia del Norte - Apulu runasimi (Dios Tatanchispaq Musuq Rimayninkuna 2006).

 1. Suqta killaña kapurqan chhikamantataq, Diosqa Gabriel angelta Galilea suyupi kaq Nazaret llaqtaman kacharqan,
 2. maypichus uj María sutiyuq sipas kawsakurqan; paytaq mana qhari riqsiq sipasmi karqan, chaywampas runachakunapaq uj José nisqa runawan rimanasqam karqanku, kay runataq qhapaq suyu apaykachaq Davidpaq mirayninmanta jamuqmi karqan.
 3. Angeltaq maypichus María kachkarqan chayman waykurqan, jinaspataq ajinata nirqan: –¡Napaykuykim, Diospaq munakuynin khuyapayakuyninwan junt'asqa kanki! Dios Tatam qanwan kachkan, tukuy warmikunamanta niqtimpas sumaq kayniyuqmi kanki –nispa.
 4. Mariataq chay rimaykunata uyarispaqa anchatam mulljakurqan, jinaspataq imaniytataq chay napaykuynin niyta munarqan chaymantam pay kikin tapurikurqan.
 5. Angeltaq payman ajinata nirqan: –María, ama manchakuychu, imaraykuchus Dios ñawpaqimpiqa munasqa khuyapayasqam kanki.
 6. Kunanqa wawa unquqmi rikhurinki: uj qhari wawatam wachakunki, paymantaq Jesús nispam sutiyanki.
 7. Payqa ancha sumaq runam kanqa, mayqinmanchus Kuraj Athunkaq Apu Diospaq Churin nispam sutiyanqaku, Dios Tatataq, David tunu machulantajinam qhapaq suyu apaykachaqman tukuchinqa,
 8. Jacobpaq llaqtanjawapiqa wiñay apaykachanapaqmi tiyaykukunqa. Atiynintaq mana tukukuyniyuq wiñaypaqmi kanqa –nispa.
 9. Mariataq angelman ajinata nispa tapurirqan: –¿Nuqaqa mana pi qhariwampas kawsachkaqtiyqa, imaynataq ajinata ruwakunmanri? –Nispa.
 10. Angeltaq payman ajinata jaynirqan: –Ch'uwa Ajayum qanjawaman jamunqa, jinaspataq Kuraj Athunkaq Apu Diospaq atiyninmi qanjawaman purqatamunqa. Chayrayku paqarichkanqa chay wawaqa Ch'uwa jinataq Diospaq Churin nispa sutiyasqam kanqa.
 11. Payaña kaqtimpas, ñañayki Isabelqa uj wawayuqllataqmi kanqa; mayqintachus manam wawayuq kayta atinchu nispa nichkarqanku, payqa suqta killañam wawa unquq kachkan.
 12. Diospaqqa imapas mana atinaqa manam kanmanchu.
 13. Chhikataq Mariaqa ajinata nirqan: –Nuqaqa Dios Tatapaq jaywaqninmi kani; Dios nuqawan imaynatachus nichkawanki chaymanjina ruwachun –nispa. Chayta nispataq angelqa puripurqan.
 14. Chhaqay p'unchaykunapi, Mariaqa Judea suyupi kaq urquniq llaqtaman usqhayllatam puripurqan,
 15. Zacariaspaq wasinman waykuspataq, Isabelta napaykurirqan.
 16. Jayk'aqchus Isabelqa Mariapaq napaykuyninta uyarirqan chhikaqa, wijsan ukhupi kaq wawaqa t'iskuykacharirqanmi, paytaq Ch'uwa Ajayu junt'am qhiparapurqan.
 17. Chhikataq athun kunkanwan ajinata nirqan: –¡Diosmi qanman wakin warmikunamanta niqtimpas astawan sumaq kayta qusunki, jinataq wawaykimampas sumaq kayta qun!
 18. ¿Nuqa, pitaq kani Apu Tataypaq maman wasiyman jamunampaqri?
 19. Imaraykuchus, napaykuyniykita uyarispajinam, wijsay ukhupi kaq wawayqa kusikuymanta t'iskuykacharirqan.
 20. ¡Kusikuyniyuqmi kanki, imatachus Dios Tata nirqasunki chay junt'akunanta iyaw nisqaykiraykuqa! –Nispa.
 21. Mariataq ajinata nirqan:
  Tukuy sunquymi Apu Dios Tatapaq athunkasqanta yupaychan;
 22. ajayuytaq qhispichiq Diosniypi anchata kusikun.
 23. Diospaq uj llamp'u sunquyuq jaywaqninmanta yuwarikusqanrayku, kunanmantataq, wiñaypaq kusikuyniyuqmanta riqsisqam kasaq.
 24. Imaraykuchus Tukuy Atiyniyuq Diosqa, athun ruwaykunata nuqawan ruwan.
 25. Diospaq khuyapayakuyninqa, wiñaypaqpunim pikunachus uyarinku chaykunapaq kan.
 26. Tukuy atiyninwanmi imatapas ruwarqan: munayniyuqkunapaq ruwanantaqa qasimanmi tukuchin.
 27. Atiyniyuqkunataqa tiyanankunamanta chhuqawachan, jinaspataq llamp'u sunquyuqkunaman athumpi kachin.
 28. Yariqasqakunatapas imaymana kaqkunawan junt'achirqan, qhapaqkunatataq mana imayuqtam kachawacharqan.
 29. Israel jaywaq llaqtaman yanaparirqanmi, jinataq manam khuyapayaywan rikuyta qunqakurqanchu.
 30. Ajinata machulanchiskunaman jinataq Abrahampaq tunu allchhinkunamampiwan rimayninta qurqan.
 31. Mariataq ñaqa kimsa killam Isabelwan qhipararqan, chhikamantaraqmi wasinman kutirimpurqan.

Dios Tatanchispaq Musuq Rimayninkuna: San Lucas Sumaq Evangeliota Willan. Sociedades Biblicas Unidas, 2006. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento 1954).

Mariaman angel willashka

 1. Sukta killapi, Gabriel angel Diosmanta kachashka karka, Galileapak shuk Nazaret nishka llaktaman,
 2. Dawidpak ayllumanta shuk Jose shutiyuchuan kasarana donsellapakman: chay donsella María shuti karkami.
 3. Angelka paypakman yaykushpa, nirka, ¡Kushikuy, may chaskishka warmi! Apuka kanwanmi: warmikuna chawpipi kushiyukmi kangi.
 4. Payka, angelta rikushpa, paypak nishkamanta mancharka, imatakshi kay saludana, yuyarkapish.
 5. Chaypi angel payman nirka: Maria, ama manchaychu, Diospak ñawpakpi chaskishka kangi ari.
 6. Chayka, chichuyangimi, churita wachangimi, JESUS payta shutichingimi.
 7. Pay jatun kangami, yalli Jatumpak Churi kayashka kangami: Apu Dios paypak yaya Dawidpak tiyanata payman kungami:
 8. Jakobpak wasipi wiñaypak kamachingami; paypak kapak suyu mana tukurik kangami.
 9. Chaypi María angelman nirka: ¿Imashinachu kay kanga? ñuka karita mana riksik kashpa.
 10. Angel kutichishpa payman nirka: Espiritu Santo kan jawapi shamunga, yalli Jatumpak atipakuy kanta llandunga; chayrayku wacharina akllashkaka, Diospak Churi nishka kangami.
 11. Chayka, kambak ayllu Elisabetpish, paypak rukuypi churita japishka; kunan ña sukta killapi tiyakun pay chakishka nishka warmi:
 12. Diospak ima nishkaka, pudi illak mana kangachu.
 13. Chaypi María nirka: Kaypimi Apupak wambra; kan rimashka rurawachun. Angelka payta sakirka.

Mariaka Elizabetpakman rin

 1. Chay punllakunapi María jatarishpa, urkuman utka rirka, Judapak shuk llaktaman;
 2. Zakariaspak wasipi yaykurka, Elisabetman saludarka.
 3. Karkaka, Elisabet Mariapak saludanata uyakpi, wawa wiksapi jaytarka; Elisabet Espiritu Santowan junda karka,
 4. sinchita kaparirka: Kushiyukmi kangi nishpa, warmikunapak chawpipi, kushiyukmi kambak wiksa kushkaka.
 5. ¿Maymanta kay ñukaman, ñuka Apupak mama ñukapakman shamushpa?
 6. Kayka, kambak kunga rinrinman chayakpi, wawa wiksapi jaytarka kushiwan.
 7. Kushiyukmi krik warmipish, Apu payman ima nishkakuna paktaringa ari.
 8. Chaypi Maria nirka:
  Ñuka shungu Aputa jatunyachin;
 9. Ñuka espiritu Kishpichiwak Diospi kushikurka.
 10. Paypak sirwik wambrapak wakchakayta rikushka ari; Chayka, kunan pachamanta tukuy wiñaykuna kushiyukmi niwangakuna ari.
 11. Atipayukka may jatunta rurawashka ari; Paypak shuti akllashkami.
 12. Paypak kuyapakuy wiñaymanta wiñaykama kanmi, Payta manchakkunaman.
 13. Paypak rigrawan sinchita rurarka: Jatunkunata paykunapak yuyaykunamanta shiwarkatak.
 14. Atipayukkunata tiyanamanta anchuchirka, Wakcha shunguyukkunata jatarichirka.
 15. Yarikakkunata alliwan saksarka; Chariyukkunata chushakta kacharka.
 16. Paypak Israel sirwikukta chaskirka, Kuyapakuyta yuyarishpa,
 17. Yayakunanchikman, Abrahanman, paypak katik wawakunamampish wiñaypak nishka shina.
 18. Mariaka kimsa killa shina paywan sakirirka: kipaka kikimpak wasiman kutirka.

Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento. El Nuevo Testamento en Quichua del Ecuador y Español. Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1954, 773 pp. Uyaychaq: Julia D. Woodward. Apunchic Jesucristopac Alli Huillay San Lucas Quillcashca.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Leonidas Proaño, Jesucristopaj Alli Huillai 1972).

 1. Sujta killa kipa Tayta Dioska paypaj willaj Angel Gabrielta kacharka Galileapaj Nazaret willaman,
 2. shuj donsella wambrapajman; kayka Rei Dawidpaj ayllu Josewan kasarashka karka, kay donsella warmipaj shutika Mariami karka.
 3. Angelka María tiyakushka ukuman yaykumushpa payman saludarka: "Diospi kushiyay, grasiawan junda, Diosmi kanwanka" nishpa.
 4. María kay nishka shimikunata uyashpaka mancharirka, imamanta chari chasna saludawan nishpa.
 5. Chaypi Angelka nirka: "María, ama manchay; kanka " Diospaj ñawpajpi paypaj yanapayta chaskishkangi,
 6. chayka chichu tukungi, kari wawata wachangi, paytaka Jesús shutita churangi;
 7. kayka jatunmi kanga, jatun Diospaj Churimi kayaringa; Apunchij Dioska paypaj yaya Dawidpaj mandana tiyarinata payman kungami.
 8. Jakobpaj wasipi paymi wiñayta mandanga, paypaj mandayka mana tukuringachu".
 9. Mariaka Angelman tapurka: ¿ima shinataj kayka kanga ari, karita ñuka mana rijsijpi?
 10. Angelka payman kutichirka: "Espíritu Santomi kambaj jawapi uriyanga, jatun Diosmi jatun pudiwan paypaj llandu chawpipi kanta churanga; chayrayku kambaj wij samanta wacharina wawaka jucha illajmi kanga, Diospaj Churimi kayaringa.
 11. Chayka kambaj ayllu Isabel paya kashpapish ña chichumi, wawamama chakirishka warmi kashpapish ña sujta killa wijsayujmi,
 12. kaytaka tukuyta pudij Diosmi rurashka".
 13. Mariaka nirka: "kaypimi kani Añunchij Diospaj uchilla sirwij wambra, kan nishka shina ñukapi rurarichun". Angelka chaymanta karuyarka.
 14. Chay punshakunapi María ñanta japishpa utkashpa rirka Judapaj willaman, urku llajtapi tiyashka willaman;
 15. Zakariaspaj wasiman yaykushpa Isabelta saludarka;
 16. Mariapaj saludashkata Isabel uyajpi, Isabelpaj wawaka mamapaj wijsapi kushiyarishpa tushurka; Isabelpish Espíritu Santowan junda sakirishpa
 17. kaparishpa nirka: "tukuy warmikunapaj jawapi bendisiashka kangi, bendisiashkallatajmi kambaj wijsapi tiyakuj wawapish".
 18. ¿Ñukaka pitaj kani Apunchij Diospaj Mama rikuj shamuwachun?;
 19. chayka rikuy: kambaj saludashkata ñuka uyajpi ñuka wawa ñuka wijsapi kushiyaymanta tushurka;
 20. kushiyujmi kangi (Diospaj shimipi) krishkamanta, Diospaj shutipi kanman nishka shimikunaka pajtaringakunami".
 21. Chaypi Maria nirka:
  "Ñuka almaka jatun Diosta allininmi,
 22. ñuka shungupish ñuka kishpichij Diosmanta achkata kushiyarinmi:
 23. paypaj alli ñawiwan kay wajcha sirwij wambrata rikuwashkamanta; chayrayku kunanmanta tukuy gentekuna "kushiyujmi" nishpa ñukata kayangakuna;
 24. tukuyta pudij Dioska sumaymanakunata ñukapi rurarkami; paypaj Shutipish Santomi.
 25. Tayta Dioska kuyaj llakij shunguwan Payta manchaj yayakunata kuyashpa. paykunapaj churikunatapish kuyanmi;
 26. jatunyarishkakunata paypaj rigra jatun pudiwan ujsha shina shiwarka, paykunapaj shungu munaykunawan;
 27. jatun apukunata paykunanapaj mandana tiyarinakunamanta urmachirka, urayarishka runakunataka jatunyachirka;
 28. yarikajkunata allikunawan jundarka, charijkuntaka chushaj makikunawan kacharkami.
 29. Paypaj sirwij Israel llajtata yanapangapaj paypaj makipi japirka, kuyaj llakij shunguwan israelitakunata kuyashkata yuyarishpa,
 30. ñukanchij ñawpa yayakunaman (Kishpichijta) kushami nishkata yuyarishpa, Abrahanman, paypaj tukuy ayllukunaman kusha nishkata".
 31. Mariaka Isabelwan kinsa killata sakirirka, chay kali paypaj wasiman tigrarka. Juan Bawtistapaj pakarimuy, sirkunsisión nishkapish.

Jesucristopaj Alli Huillai Evangelio Nishca. Los Evangelios en Quichua. Uyaychaq: Leonidas E. Proaño. Editorial Don Bosco, Quito 1972. 437 pp.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997).

Pachakamakpak Chaskika Mariaman willan

 1. Suktaniki killa kipa Pachakamakka Chaski Gabrielta Galilea-markapi tiyak Nazaret shuti llaktaman kacharka.
 2. Chay llaktapi chuya-shunku aklla Maria shuti kawsarka. Payka Dawidpak ayllumanta José runawan sawarinkapak rimashkallami karka.
 3. Kay akllapak wasiman Pachakamakpak Chaski yaykushpa kashna nirka: «Kushiyari, Pachakamakpak Kawsaywan junta, Pay Apunchikka kanwanmi kan».
 4. Mariaka kay shimikunata uyashpa mancharirka, kay shimiwanka imatashi niwan yuyashpa.
 5. Shinapash, Pachakamakpak Chaskika payta nirka: «Ama manchaychu Maria, kanka Pachakamakmanta yanapayta tarishkanki.
 6. Chaymanta, wiksayuk tukunkimi, kari wawata wachakrinki, Paytaka Jesus shutitami churanki.
 7. Payka jatunmi kanka, Jatun Pachakamakpak Churi nishpa riksishkami kanka. Apunchik Pachakamakka paypak ñawpa yaya Dawidpak tiyarinapi tiyachinka;
 8. Jakobpak ayllu llaktapi wiñay wiñaypak kamachinkami, paypak kamachikka mana ima jaykapipash tukurinkachu».
 9. Chayta uyashpa Mariaka Chaskiman kashna nishpa kutichirka nishpa: «¿Imashinashi kayka tukunka?, ñukaka, karipakta mana riksinichu».
 10. Pachakamakpak Chaskika kashna nishpa kurichirka: «Sumak-Samaymi kanman uriakushpa, Jatun Pachakamakpak ushayka kanta llantushpa killpanka; chaymanta kanmanta wacharishkaka, Sumak, jucha illak kanka, Pachakamakpak Churi nishpa riksinkakuna.
 11. Shinallatak, kanpak ñaña Isabelpash paya kashpapash wiksayuk tukushkami; payka mana wawata chari ushak kashpapash ñami sukta killa wiksayukmi kan.
 12. Pachakamakpakka tukuy ruranallami kan».
 13. Maria kutichirka: «Apunchikpak yanapak-warmi kani, kan nishka shinata ñukapi rurarichun». Kipaka Pachakamakpak Chaski paytaka sakishpa rirka.

Mariaka ñaña Isabelta rikunkapak rin

 1. Chay punchakunapi Mariaka jatarishpa, Juda urkukunapak llaktaman utkashpa rishpa.
 2. Zakariaspak wasiman chayashpaka Isabelta naparkami.
 3. Mariapak napayta Isabel uyakpi, mama wiksa-ukupirak wawakuka kushillami phawarka, Isabelka Sumak-Samaywan junta sakirishpaka,
 4. Shinchita kaparishpa nirka: «¡Kanka tukuy warmikunapak jawapi allinishkami kanki, kanpak wiksapi tiyakun wawapash allinishkallatakmi kan!
 5. Ñuka Apunchikpak Mamaka, ¿maymantatak ñukata rikunkapak shamuwan?
 6. Kanpak napayshimita uyakpi Apunchikpak nishkakunata ñuka wawaka wiksapi kushikuymanta phawarkami.
 7. Iñishkamanta ¡kanka kushillami kanki!, Apunchikpak nishkakunata paktarinkami!»
 8. Chaymantami, Mariaka kashna nishpa kutichirka:
  Ñuka samayka Apunchikta yupaychashpa kaparinmi,
 9. Ñuka samayka, ñuka Kishpichik Pachakamakpimi kushiyarinmi,
 10. Payka, paypak yanapak warmi kumuk shunkuta rikuwashkami, kunamantapacha tukuy kati miray ayllukunaka ñukata kushi-shunku niwankakunami.
 11. Jatun Ushak Pachakamakka ñukapi sumaymanakunata rurashkamanta: ¡Paypak Shutika Sumakmi kan!
 12. Payta yuyarishpa kawsakkunamanka katik katik miray ayllu kunankamanmi, Paypak wakchakuyayta rikuchin.
 13. Apunchikka paypak sinchi rikrawan sumaymanakunata rurarka: apukyashka-runakunata paykunapak yuuaykunatapash maytapash shitarka.
 14. Jatun runakunata paykunapak tiyarinamanta urmachishpa, kumuk-shunku runakunata jatunyachirka;
 15. yarikaykunata saksachishpa, charik runakunata wakchayachishpa kacharka.
 16. Llakta Israel Paypak yanapak runakunata, wakchakuyayta charishkamanta yanaparka,
 17. imashinami ñukanchikpak ñawpa yaya, Abrahanman, paypak kati-miray-ayllukunamanpash wiñay wiñayta kusha nishka karka.
 18. Mariaka Isabelwanmi kimsa killakama sakirirka, kipaka paypak wasiman tikrarkami.

Pachacamacpac Quillcashca Shimi. Edición bilingüe quichua-castellano. San Pablo, Madrid 1997. Tikrakkuna: Bernarda Ortiz, Antonio Brescuani. 901 pp. ISBN 8428520259.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashca Shimicunami 1989).

Jesús wacharina kashkata ángel willashkamanta

 1. Elisabet ña sujta killata chichu kajpimi, Dioska ángel Gabrielta Galilea llajtapi kaj Nazaret shuti puebloman kacharka.
 2. Chaypika k'ariwan manaraj chayarinakushka Mariamanmi willanaman rirka. Mariaka Davidpaj wawa wawapura Josewanmi kazaranapaj ari ninakushka karka.
 3. María maypi kashkaman ángel yaykushpaka: —¿Allillachu kangi? Dios kanwan kashkamanta, kanka tukuy warmikunata yalli alli nishkami kangi. Dios kushka allikunata chaskijmari kangi— nirkami.
 4. Chashna nijpi Mariaka, angelta rikushpa achkata mancharishpaka: —¿Ima nishpataj shina ninchu imamí?— nishpami yuyakurka.
 5. Chashna yuyakujpi angelka kashnami nirka: —María, ama mancharichu. Diosmari kantaka jatunta k'uyashpa allikunata kungapaj agllashka.
 6. Kunanka chichu tukushpa, shuj k'ari wawatami wachangi. Chay wawataka JESÚS shutita shutichingi.
 7. Payka jatun nishkami kanga. Payka jawa pachapi kawsaj Diospaj Churi nishkapishmi kanga. Jatun Dioska paytaka paypaj ñawpa yaya Davidta shinallataj jatun mandajtami ruranga.
 8. Payka ñawpa yaya Jakobopaj wawa wawa israelkunatami wiñayta mandanga. Payka mandakungallami— nirkami.
 9. Shina nijpimi, Mariaka angeltaka: —¿Ima shinataj chashna tukungari? Mana kusayuj kanika— nirka.
 10. Chashna nijpi, angelka kashnami nirka: —Diospaj jucha illaj Espiritumi kambajman shamunga. Jawa pachapi kawsaj, tukuyta ruray tukuj Diosmi kantaka p'uyu shina llandunga. Chaymanta kan wachashka wawaka ima jucha illajmi kanga. Diospaj Churi nishkapishmi kanga.
 11. Kambaj kikin familia Elisabetpish mana wachaj nishka kashpapish, yuyaj kashpapish, ñamari sujta killata k'ari wawata chichu.
 12. Dioska imatapish ruray tukunllami— nirkami.
 13. Chashna nijpi Mariaka: —Shinashpaka, kan nishka shina ñukataka rurachunlla. Ñukaka Jatun Diospajta rurajmi kani— nijpika, angelka paypaj ñawpajmantaka rirkallami.

Elisabetta María rikugrishkamanta

 1. Chay punllakunapimi Mariaka, Judá llajta urkupi tiyaj puebloman utkashpa rirka.
 2. Chayman chayashpaka, Zakariaspaj wasiman yaykushpami Elisabettaka: —¿Allillachu kangi?— nirka.
 3. María chashna nijpika Elisabetpaj wijsapika wawa jaytarirkami. Chaypimi Diospaj jucha illaj Espirituka Elisabettaka japirka.
 4. Chaymantami sinchita kashna nirka: —Kanka tukuy warmikunata yalli alli nishkami kangi. Kambaj wijsapi kaj wawatapish alli nishkamari.
 5. ¿Ñukataka ima kajpitaj ñukata Mandajpaj mamaka rikuj shamurkangiari?
 6. Kan ¿allillachu kangi? nijpika, ñapish ñuka wawaka kushikushpa wijsapi jatarinllamari.
 7. Jatun Dios ima nishka pajtanata krishkamanta, kanka kushijllami kangi— nirkami. 7. María kantashkami. Lukas 1:46-56
 8. Chashna nijpi, Mariaka kashnami nirka:
  “Ñuka almaka Jatun Diostaka allimari kangi nikunllami.
 9. Ñuka espiritupish ñukata Kishpichij Diosmantami kushikun.
 10. Diosta servij imapish mana kajtami ñukataka Dioska agllashka. Kunanmantapacha ñukataka tukuykuna allimari kangi nikungallami.
 11. Tukuyta ruray tukuj Jatun Diosmari ñukapajka, pi mana ruraypajta rurashka. Payka ima jucha illajmi.
 12. Payka chashnallatajmi wawa wawakunatapish, tukuy payta manchajkunataka llakishpa yuyarikungalla.
 13. Payka pi mana ruraypajtamari rurashka. Shungupi jatun tukushka yuyaykunatapish chingachishkami.
 14. Jatunkunataka paykuna mandakushkamanta anchuchishpa, manapish jatun kajkunatami jawaman churashka.
 15. Yarikaywan kajkunamanka allikunatami achkata kushka. Charijkunataka chushaj makitami tigrachishpa kachashka.
 16. Llakinata mana kungashpami, payta servij israelkunamanka allikunata kushka.
 17. Chay allikunataka ñukanchij ñawpa yaya Abrahamman, paypaj wawa wawakunamanpish wiñaypaj rurasha nishka shinallatajmi rurashka” nirkami.
 18. Mariaka Elisabetpajpika, kimsa killa shinata tiyashpami, kutin paypaj wasiman tigrarka.

Dios Rimashca Shimicunami: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 1989. FEDEPI nishkapi killkakatina.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Mushuj Testamento 2003).

Jesús wacharinata ángel willashkamanta

 1. Elisabet ña sukta killata wiksayuk kakpimi, Tayta Dioska ángel Gabrielta Galilea llaktapi kak Nazaret puebloman kacharka.
 2. Chaypika, Dawidpak wawa wawapuramanta Josewan kazarangapak ari ninakushka, María solteramanmi willangapak rirka.
 3. María maypi kashkaman ángel yaykushpaka: -Tayta Dios kanwan kashkamanta kushikuy, María. Kanka tukuy warmikunamanta yalli, Dios alli nishkami kangi- nirka.
 4. Chashna nikpi, Mariaka angelta rikushpa mancharishpami: -¿Ima nishpatak shina ninchu, imami?- nishpa yuyakurka.
 5. Chashna yuyakukpi angelka: -María, ama mancharichu. Kantaka Tayta Diosmi may k'uyashpa akllashka.
 6. Kanka wiksayuk tukushpa, shuk k'ari wawatami charigringi. Chay wawataka JESÚS shutitami shutichingi.
 7. Payka alli nishkami kanga. Jawa pachapi kawsak Diospak Churi nishkapishmi kanga. Mandak Tayta Dioska paytaka paypak ñawpa tayta Dawidta shina, jatun mandaktami ruwanga.
 8. Payka ñawpa tayta Jakobopak wawa wawa israelkunatami wiñayta mandanga. Pay mandanaka manatak tukuringachu- nirka.
 9. Ángel shina nikpi Mariaka: -¿,Ima shinatak chashna kangayari? Manarak pi k'arillawanpish kanichu- nirka.
 10. Chashna nikpi, angelka kashnami nirka: -Jawa pachapi kawsak, imatapish ruwaklla Diospak Espiritumi, kantaka p'uyu shina llandunga. Chaymanta kan charishka wawaka, ima jucha illakmi kanga. Diospak Churi nishkapishmi kanga.
 11. Mana wawayuk kambak familia Elisabetka, yuyak kashpapish ña sukta killatami k'ari wawata wiksayuk tukushka.
 12. Tayta Diosmanka imapish ruwaypakllami- nirka.
 13. Chashna nikpi Mariaka: -Shinashpaka, kan nishka shina ñukataka ruwachunlla. Ñukaka Mandak Tayta Diospakta ruwakmi kani- nikpi, angelka paypak ñawpamanta rirkallami.

Elisabetta María rikugrishkamanta

 1. Chay punzhakunapi Mariaka, Judea llaktapi tiyak shuk pueblomanmi utka chayana yuyaylla rirka. Chay puebloka urkukuna chawpipimi karka.
 2. Chayman chayashpaka, Zakariaspak wasiman yaykushpami Elisabettaka: -¿Allillachu kangi?- nirka.
 3. María chashna ninkami, Elisabetpak wiksapika wawa kuyurirka. Shinallatak Diospak Espiritupish Elisabetpakman shamurkami.
 4. Chaymantami sinchiwan kashna nirka: -Kanka tukuy warmikunamanta yalli, Tayta Dios alli nishkami kangi. Kambak wiksapi kak wawapish, alli nishkami.
 5. ¿Ñuka ima kakpitak, ñukata Mandakpak mamaka rikuk shamungiyari?
 6. Kan ‘allillachu kangi’ ninkami, ñuka wiksapi kak wawaka kushikuywan kuyurirka.
 7. Tayta Dios ima nishka paktana kashkata krishkamantami, kanmanka may kushikuy- nirka.
 8. Chashna nikpi, Mariaka kashnami nirka:
  "Ñukaka tukuy shunguwanmi Tayta Diostaka ‘allimari kangi’ nikunilla.
 9. Ñuka almapish ñukata Kishpichik Diosmantami kushikun.
 10. Ñuka Tayta Diosta serwik kakpimi, imapak mana kaypak kakpipish, Tayta Dioska llakishpa akllashka. Chaymantami kunanmanta pacha ñukataka, tukuy gentekuna ‘allimari kangi’ nikungakunalla.
 11. Imatapish ruwaklla Tayta Diosmi ñukapika, pi mana ruwaypakkunata ruwashka. Payka ima jucha illakmi.
 12. Tayta Dioska mayjanpish payta manchashpa kazukkunataka llakikungallami.
 13. Payka imatapish ruwak kashkawanmi ruwashka. Shungupi jatun tukushkakunapak yuyaykunatapish chingachishkami.
 14. Jatun mandakkunataka paykuna mandakushkamanta anchuchishpa, uchilla shina, imapak mana kaypakkunatami jawaman churashka.
 15. Yarkaywan kakkunamanka, allikunatami achkata karashka. Chayukkunataka, chushak makitami kutichishpa kachashka.
 16. Llakinata mana kungarishpami, paypakta ruwak israelkunamanka allikunata kushpa ayudashka.
 17. Chay allikunataka ñukanchik ñawpa tayta Abrahammanpish, paypak wawa wawakunamanpish wiñaykaman ruwasha nishka shinallatakmi paktachishka" nirka.
 18. Mariaka Elisabetpak wasipika kimsa killa shinata kashpami, paypak wasiman kutirka.

Mushuj Testamento: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2003. Andes.org nishkapi killkakatina.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashca Shimicunami 2004).

Jesús wacharinata willashkami

 1. Elisabet chichushka ña sujta killa kajpimi, Dioska Galileapi kaj Nazaret shuti puebloman ángel Gabrielta kacharka.
 2. Chaypika k'ariwan manaraj chayarinakushka Mariamanmi willanaman rirka. Mariaka Dawidpaj wawa wawamanta kaj Josewanmi kazaranapaj ari ninakushka karka.
 3. María maypi kashkaman ángel yaykushpaka: –¡Allillachu kangi! Jatun Dios kanwan kashkamanta tukuy warmikunata yalli alli nishkami kangi. Tayta Dios kushka allikunata chaskijmari kangi– nirkami.
 4. Mariaka angelta rikushpaka, achkata mancharishpami: –¿Ima nishpataj chashna ninchu, imamí?– nishpa yuyakurka.
 5. Chaymi angelka: –María, ama manchaychu. Tayta Diosmari kanmanka mana k'uyaypajta k'uyajta kungapaj agllashka.
 6. Kunanka chichu tukushpa shuj k'ari wawatami wachangi. Chay wawataka, JESÚS shutita shutichingi.
 7. Payka jatun nishkami kanga. Jawa pachapi kaj Jatun Diospaj Churi nishkami kanga. Mandaj Dioska, Dawidpaj jatun tiyarinatami paymanka kunga.
 8. Payka Jakobpaj wawa wawakunatami wiñayta mandanga. Paypaj mandanaka, manataj tukuringachu– nirkami.
 9. Chaymi Mariaka angeltaka: –¿Ima shinataj chashnaka tukungari? Manaraj kusayuj kanika– nirka.
 10. Shina nijpi angelka: –Jucha illaj Espiritumi kambaj jawaman shamunga. Tukuypaj jawapi kaj Diosmi paypaj poderwan llandunga. Chaymantami Jucha Illaj wacharigrij Wawaka, Diospaj Churi nishkapish kanga.
 11. Riki, kambaj familia Elisabetpish mana wachaj nishka kashpapish, yuyaj kashpapish ñamari sujta killata k'ari wawata chichu.
 12. Dioska imatapish ruray tukunllami– nirka.
 13. Chaymi Mariaka: –Shinashpaka kan nishka shina rurachunlla. Ñukaka Jatun Diospajta rurajmi kani– nijpika, angelka paypaj ñawpajmanta rirkallami.

Elisabetta María rikugrishkami

 1. Chay punllakunapimi, Judá urkukunapi kaj shuj puebloman Mariaka utkashpa rirka.
 2. Chayman chayashpa Zakariaspaj wasiman yaykushpa Mariaka Elisabettaka: –¿Allillachu kangi?– nijpika,
 3. Elisabetpaj wijsapi kaj wawaka jaytarirkallami. Chaypimi jucha illaj Espirituka Elisabetta japijpi,
 4. sinchita kashna nirka: –Kanka warmikunapurapika alli nishkami kangi, kambaj wijsapi kaj wawapish alli nishkamari.
 5. Ñukataka ¿ima kajpitaj ñukata Mandajpaj mamaka rikuj shamurkangiyari?
 6. Kan allillachu kangi nijpika ñapish ñuka wawaka kushikushpa wijsapi jaytarinllamari.
 7. Jatun Dios ima nishka pajtana kashkata krishkamantaka kanka kushichishkami kangi– nirkami.
 8. Chaymi Mariaka:
  “Ñuka almaka Jatun Diostami jatunyachin.
 9. Ñuka espirituwanka ñukata Kishpichij Tayta Diospimi yallitaj kushikuni.
 10. Diospajta ruraj imapish mana kajtami payka ñukataka agllashka. Kunanmanta pachami wawa wawakuna ñukataka, Tayta Dios kushichishkami kangi nikungallakuna.
 11. Tukuyta ruray tukuj Diosmi ñukapika, pi mana ruray tukuypajta rurashka. ¡Paypaj shutika jucha illajmi!
 12. ¡Payta manchajkunataka wawa wawakunatami llakishpa k'uyakungalla!
 13. Paypaj makiwanmi, pi mana ruraypajta rurashka. Paykunapaj shungupi jatun tukushkakunataka kayta chaytami kachashka.
 14. Jatun tukushka mandajkunataka anchuchishpami, mana jatun tukushkakunataka jatun nishka kanapi churarka.
 15. Yarikaywan kajkunamanka, charinakunatami yallijta kushka. Charijkunataka chushajllatami kachashka.
 16. Dioska pay llakij kashkata mana kungarishpami, paypajta ruraj israelkunamanka allikunata kushka.
 17. Chaytaka ñukanchij ñawpa yaya Abrahamman, paypaj wawa wawakunamanpish wiñaypaj kusha nishka shinallatajmi rurashka” nirkami.
 18. Mariaka Elisabetwan, kimsa killa shinata tiyashpami, paypaj wasiman tigrarka.

Dios Rimashca Shimicunami: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2004. Youversion.com nishkapi killkakatina.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Mushuj Testamento Diospaj Shimi 2010).

Jesús wacharinatami ángel willashka

 1. Elisabet ña sujta killata chichu kajpimi, Tayta Dioska Galileapi kaj Nazaret puebloman ángel Gabrielta kacharka.
 2. K'arita manaraj rijsij María shuti solterapajmanmi kacharka. Mariaka, Dawidmanta miramushka Josewanmi, ka?arana tukushpa purikurka.
 3. María tiyakun ukuman ángel yaykushpaka: -Kushikuy, kantaka Diosmari yallitaj k'uyashka. Mandaj Dioska kanwanmari- nirkami.
 4. Ashtawanpish Mariaka, angelta rikushpa, pay imalla nishkatapish uyashpaka, musparirkami. Shinallataj ima nishpa chashna ninaman shamushka kaypajtapish yuyakurkallami.
 5. Chaymantami angelka, kashna nirka: -María, ama manchaychu. Diosmari kantaka jatunta k'uyashpa allikunata kungapaj agllashka.
 6. Kunanka chichushpa, shuj k'ari wawatami wachangi. Chay wawataka, JESÚS shutita shutichingi.
 7. Payka jatun nishkami kanga. Jawa pacha Diospaj Churi shutipishmi kanga. Mandaj Tayta Dioska paymanka, Paypaj ñawpa yaya Dawid mandashpa tiyanatami kunga.
 8. Jakobomanta mirarishka israelkunataka, Paymi wiñayta mandanga. Pay mandanaka manataj tukuringachu- nirkami.
 9. Shina nijpimi Mariaka, angeltaka: -¿Ima shinataj chashnaka tukungari? Manaraj k'arita rijsinika- nishpami tapurka.
 10. Angelka kashnami nirka: -Jucha illaj Espiritumi kambajman shamunga. Jawa pachapi Kawsaj, Tukuyta Ruray Tukuj Diosmi kantaka llandunga. Chaymantami wawaka jucha illaj wacharishpa, Diospaj Churi nishka kanga.
 11. Riki, kambaj prima Elisabetpish, yuyajpachapi k'ari wawata chichumari. Mana wachaj kashka kashpapish, ñamari sujta killata chichu.
 12. Tayta Diospajka, imapish mana ruray tukuypajka mana tiyanchu- nirkami.
 13. Chashna nijpi Mariaka: -Mandaj Diosta serwij ñukaka kaypimi kani, ñukataka kan nishka shinataj rurachunlla- nirkami. Chayta ninka angelka, paypaj ñawpajmanta rirkallami.

Mariaka Elisabettami rikugrishka

 1. Chay punllakunapimi Mariaka, Judá llajta urkupi kaj shuj puebloman utkashpa rirka.
 2. Zakariaspaj wasiman ña chayashpami, Elisabettaka ‘Sumaj kawsayta charipay’ nirka.
 3. Mariata uyaywanmi wawaka, Elisabetpaj wijsapika saltarirka. Chashna tukujpika Elisabetka, jucha Illaj Espirituwan junda kashpami,
 4. sinchita kashna nirka: -Kanka warmikunapurapika, bendisiashkami kangi. Kambaj wijsapi wiñakuj wawapish bendisiashkamari.
 5. ¿Ima nishpataj ñuka Mandajpaj mama kashka jawaka, ñukataraj rikuj shamurkangiari?
 6. Kan ñukata ‘¿Allillachu kangi?’ ninkamari, ñuka wawaka kushikushpa, ñapish ñuka wijsapi saltarirka.
 7. Mandaj Dios imalla nishkata krishkamanta kushikuyari. Pay imalla nishkataka pajtachingatajmi- nirkami.
 8. Chashna nijpika Mariaka, kashnami nirka:
  “Mandaj Diostaka, ñuka almawanmi alli nikuni.
 9. Ñukata Kishpichij Diosmantaka, ñuka espiritupimi kushikuni.
 10. Payta serwij ñuka wajchataka rikuwashkatajmari. Kunanmantapachami, ñukataka wawan wawan kushikuj warmi ningakuna.
 11. Tukuyta ruraj Diosmari, ñukapajka jatun allikunata rurashka. ¡Paypaj shutika Jucha Illaj shutimari!
 12. ¡Payta manchajkunataka, wawan wawanta llakikunllamari!
 13. Paypaj makiwanka, jatun mancharinakunatami rurashka. Shungupi jatun tukushkakunataka chingachishkamari.
 14. Mandashpa tiyakuj jatunkunata anchuchishpami, mana jatun tukushkakunata jawaman churashka.
 15. Yarikaywan kajkunamanmi, yalli yallita kushka. Ashtawanpish charijkunatami, chushaj makita kacharishka.
 16. Payta serwij israelkunataka ayudantajmari, Pay llakij kashkata yuyarintajmari.
 17. ‘Abrahamtapish, paymanta mirarijkunatapish, wiñaytami llakisha’ nishkami karka. Chaytaka, ñukanchij yayakunamanmi willarka” nirkami.
 18. Mariaka, kimsa killa shinata Elisabetpajpi tiyashpami, paypaj wasiman tigrarka.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi: San Lucas. Biblica Inc., 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

Quichua Imbabura, Ecuador - Imbabura Kichwa (Diospaj Shimi, 1994)

Jesús wacharimunatami, ángel willashka

 1. Sukta killa jipami ángel Gabrieltaka, Galilea llaktapi tiyaj Nazaret shuti puebloman, Tayta Dioska kachamurka.
 2. Chay angelmi, jariwan nara takarishka María shuti kuytsaguman willangapaj shamurka. Chay kuytsaguka, ñawpa tayta Dawidpaj miray José shuti runawanmi, kazarangapaj ari nirishkalla karka.
 3. María tiyajuj wasi ukuman yaykushpaka, angelka kashnami nirka: —¡Diosmi kandaka ninanda juyajun, kushijuy! Jatun Dioska kanwanmi. Kanga, warmipurakunapika, ninandapacha alikachi tukushkami kangi— nirkami.
 4. Ashtawangarin Mariaka, ángel chashna nijpika: “¿Imashpashi chashna niwan?” yashpami, ninanda manllarirka.
 5. Chaymi angelka, kashna nirka: —María, ama manllarichu. Kanga, Tayta Diospaj ñawpajpika alimi rikurishkangi.
 6. Kunanga, wijsayu tukushpami, shuj jari wawaguta ungugringi. Chay wawagutaka, JESÚS shutita shutichingi.
 7. Payka, ninan ushayta charijmi kanga. Paytaka: ‘Jawa pachapi kawsajuj Diospaj Churimi kangi’ ninajungami. Mandaj Tayta Dioska paymanmi, paypaj ñawpa tayta Dawid mandashpa tiyajushkataka kunga.
 8. Paymi, Jakobopaj miray israelkunataka, kawsayta kawsaykaman mandajunga. Pay mandanaka, napacha tukuringachu— nirkami.
 9. Shina nijpimi Mariaka angeltaka: —¿Imashnata chashnaka kangayari? Nara kusayu kanika— nirka.
 10. Shina nijpimi angelka, Mariataka kashna nirka: —Diospaj jucha illaj Espiritutami kambajman kachamunga. Jawa pachapi kawsajuj Diospaj ninan ushaywanmi kandaka, fuyushna llandunga. Shinamandami, Jucha Illaj Wawaguta ungungi. Paytaka: ‘Tayta Diospaj Churimi kangi’ ninajungami.
 11. Rikuy, kambaj ayllupura Elisabetpash, payka ña paya kashpapash, jari wawagutami ña sukta killata wijsayu tukushka. Paytaka: ‘Wawata na tarinata yachaj warmimi’ nishpami rijsij karka.
 12. Tayta Diospaka, imata na ruray ushanllapash na tiyanllu— nirkami.
 13. Shina nijpimi Mariaka: —Rikuy, Jatun Diosta serwijka, kaypimi kapani. Kan willashkashnallata, Dioska ñukaman karawachunlla— nirkami. Shina nijpimi angelka, paypaj ñawpajmanda anchurishpa rirka.

Elisabet warmiguta rikungapaj, María rishkamanda

 1. Chay punllakunallatami, Judá llakta urkupi tiyaj puebloman Mariaka rijurka.
 2. Chay puebloman chayashpaka, Zakariaspaj wasiman yaykushpami, Elisabet warmigutaka: "¿Alillachu tiyajupangi?" nirka.
 3. Elisabet warmiguta María "¿Alillachu tiyajupangi?" nijwanmi, Elisabetpaj wijsa ukupi wawaguka kuyurirka. Elisabetka, Diospaj jucha illaj Espíritu jundashkami karka.
 4. Shina kashpami Mariataka shinllita rimashpa, kashna nijurka: —Kandaka, tukuy warmikunatapash yalishpami, Dioska alikachishka. Payllatami, kambaj wijsa ukupi tiyajuj wawagutapash alikachishka.
 5. Kanga, ñukata Mandajpaj mamami kapangi. ¿Imashpata ñukatara rikungapaj shamuwangi?
 6. Kan ¿Alillachu tiyajupangi?” nijwanmi, ñuka wijsa ukupi tiyajuj wawaguka, kushijushpa kuyurirka.
 7. Kanman willachun Jatun Dios kachamushkataka, paktachinapacha kashkata krishpami, ninanda kushijungi— nirkami.

María kandashkami

 1. Shina nijpimi Mariaka:
  “Ñukaka tukuy almawanmi, Jatun Diostaka ninanda jatunyachijuni.
 2. Ñuka espiritupash, ñukata Kishpichij Tayta Dioshuanmi ninanda kushijun.
 3. Diosta serwij ñuka na waligutaka, ninandami llakiwashka. Kunanmandapachami ñukataka, tukuy jipa miraykunapash alikachi tukushkami ninajuwanga.
 4. Tukuy Ushayta Charij Diosmi, ñukapi tukuyta kashna juyayllaguta rurawashka. Paypaj shutika, jucha illajmi.
 5. Payta manllajkunapaka, pay llakinaka miray miraykunakamanmi kanga.
 6. Dioska, paypaj ninan ushaywanmi juyaylla rurashka. Shungupi jatun tukushpa jariyajkunataka, maytapashmi kachashka.
 7. Ninan ushayta charijkunataka, paykuna mandashpa tiyajujmandapash anchuchishpami, na jariyashpa kawsajkunatara jatumbi churashka.
 8. Ninanda yarjachishpa purijkunamambash, imagutapash llashajtami karashka. Ashtawangarin ninan charijkunataka, imapash illajtami kachashka.
 9. Payta serwij israelkunatami, paykunata llakij kashkata yarishpa ayudarka.
 10. Shina llakinatami, ñukanchi ñawpa tayta Abrahamman, paypaj miraykunamambash, kawsayta kawsaykaman yarijushallami nishpa willajurka” nirkami.
 11. Mariaka, kimsa killatashna, Elisabetpaj wasipika kawsajushpami, paypaj wasimanga kutin tigrarka.

Diospaj Shimi: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 1989. FEDEPI nishcapi quillcacatina.

Quichua Imbabura, Ecuador - Imbabura Kichwa (Diospaj Shimi, 2010)

Jesús wacharimunatami, ángel willashka

 1. Sukta killapimi ángel Gabrieltaka, Galilea llaktapi tiyaj Nazaret shuti puebloman, Tayta Dioska kachamurka.
 2. Chay angelmi, jariwan nara takarishka María shuti kuytsaguman willangapaj shamurka. Chay kuytsaguka, ñawpa tayta Dawidpaj miray José shuti runawanmi, kazarangapaj ari nirishkalla karka.
 3. María tiyajuj wasi ukuman yaykushpaka, angelka kashnami nirka: —¡Diosmi kandaka ninanda juyajun, kushijuy! Jatun Dioska kanwanmi. Kanga, warmi purakunapika, bendisiay tukushkami kangi— nirkami.
 4. Ashtawangarin Mariaka, angelta rikushpaka chashna nijpimi: “¿Imashpashi kashna niwan?” yashpa, ninanda manllarirka.
 5. Shinamandami angelka, kashna nirka: —María, ama manllarichu. Kanga, Tayta Diospaj ñawpajpika alimi rikurishkangi.
 6. Kunanga, wijsayu tukushpami, shuj jari wawaguta ungugringi. Chay wawagutaka, JESÚS shutita shutichingi.
 7. Payka, ninan ushayta charijmi kanga. Paytaka: ‘Jawa pachapi kawsajuj Diospaj Churimi kangi’ ninajungami. Mandaj Tayta Dioska paymanmi, paypaj ñawpa tayta Dawid mandashpa tiyajushkataka kunga.
 8. Paymi, Jakobopaj miray israelkunataka, kawsayta kawsaykaman mandajunga. Pay mandanaka, napacha tukuringachu— nijurkami.
 9. Shina nijpimi angeltaka, Mariaka kashna nirka: —¿Imashnata chashnaka kangayari? Nara kusayu kanika— nirkami.
 10. Shina nijpimi ángel tigrachishpaka, Mariataka kashna nirka: —Diospaj jucha illaj Espíritu kambajman kachamunga. Jawa pachapi kawsajuj Diospaj ninan ushaywanmi kandaka, fuyushna llandunga. Shinamandami, Jucha Illaj Wawaguta ungungi. Paytaka: ‘Tayta Diospaj Churimi kangi’ ninajungami.
 11. Rikuy, kambaj familiapura Elisabetpash, payka paya kashpapash, jari wawagutami ña sukta killata wijsayu tukushka. Paytaka: ‘Wawata na tarinata yachaj warmimi’ ninajunmi karka.
 12. Tayta Diospaka, imata na ruray ushanllapash na tiyanllu— nijurkami.
 13. Shina nijpimi Mariaka, kashna nirka: —Rikuy, Jatun Diosta serwijka, kaypimi kapani. Kan willashkashna, Dioska ñukaman karawachun— nirkami. Shina nijpimi angelka, paypaj ñawpajmanda anchurishpa rirka.

Elisabet warmiguta rikungapaj, María rishkatami willajun

 1. Chay punllakunallatami, Judá llakta urkupi tiyaj puebloman Mariaka rijurka.
 2. Chay puebloman chayashpaka, Zakariaspaj wasiman yaykushpami, Elisabet warmigutaka: “¿Alillachu tiyajupangi?” nirka.
 3. Elisabet warmiguta María alillachu tiyajupangi nijwanmi, Elisabetpaj wijsa ukupi wawaguka kuyurirka. Elisabetka, Diospaj jucha illaj Espíritu jundashkami karka.
 4. Shina kashpami Mariataka shinllita rimashpa, kashna nijurka: —Kandaka, tukuy warmikunatapash yalitami, Dioska bendisiashka. Payllatami, kambaj wijsa ukupi wawagutapash bendisiashka.
 5. Kanga, ñukata Mandajpaj mamami kapangi. ¿Imashpata ñukatara rikungapaj shamuwangi?
 6. Kan alillachu tiyajupangi nijwanmi, ñuka wijsa ukupi wawaguka, kushijushpa kuyurirka.
 7. Kanman willachun Jatun Dios kachamushkataka, paktachinapacha kashkata krishpami, ninanda kushijungi— nijurkami.
 8. Shina nijpimi Mariaka, kashna nijurka:
  “Ñukaka tukuy almawanmi, Jatun Diostaka ninanda jatunyachijuni.
 9. Ñuka espiritupash, ñukata Kishpichij Tayta Dioshuanmi ninanda kushijun.
 10. Diosta serwij ñuka na waligutaka, ninandami llakiwashka. Kunanmandapachami ñukataka, tukuy jipa miraykunapash alikachi tukushkami ninajuwanga.
 11. Tukuy Ushayta Charij Diosmi, ñukapi tukuyta kashna juyaylla rurawashka. Paypaj shutika, jucha illajmi.
 12. Payta manllajkunapaka, pay llakinaka miray miraykunakamanmi.
 13. Dioska, paypaj ninan ushaywanmi juyaylla rurashka. Shungupi jatun tukushpa jariyajkunataka, maytapashmi kachashka.
 14. Ninan ushayta charijkunataka, paykuna mandashpa tiyajujmandapash anchuchishpami, na jariyashpa kawsajkunatara jatumbi churashka.
 15. Ninanda yarjachishpa purijkunamambash, imagutapash llashajtami karashka. Ashtawangarin ninan charijkunataka, imapash illajtami kachashka.
 16. Payta serwij israelkunatami, paykunata llakij kashkata yarishpa ayudarka.
 17. Shina llakinatami, ñukanchi ñawpa tayta Abrahamman, paypaj miraykunamambash, kawsayta kawsaykaman yarijushallami nishpa willajurka” nijurkami.
 18. Mariaka, kimsa killatashnami, Elisabetpaj wasipi kawsajushpa, paypaj wasiman kutin tigrarka.

Diospaj Shimi: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina.

na → mana, -nchi → -nchik.

Quichua Cañar, Ecuador - Kañari Kichwa (Dios Rimashcata Quillcashcami 2010).

Ángel Jesús wacharinata willashkamanta

 1. Elisabet ña sukta killata wiksayuk kakpimi, Dioska ángel Gabrielta Galilea llakta, Nazaret puebloman kacharka.
 2. Dawidpak wawa wawapuramanta Josewan kazarangapak ari nishka, María solteramanmi willangapak rirka.
 3. María maypi kashkaman ángel yaykushpaka: —María, Dios kanwan kashkamanta kushikuy. Kanka tukuy warmikunamanta yalli, alli nishkami kangi— nirka.
 4. María angelta rikushpa mancharirkami. Paypak shungupika, “¿kay rimashkakunaka imatatak nisha nin?” nishpami yuyakurka.
 5. Chashna yuyakukpimi angelka: —María, ama mancharichu. Kantaka Diosmi kuyashpa akllashka.
 6. Kanka wiksayuk tukushpami, shuk kari wawata charingi. Chay wawataka JESUSTAMI shutichingi.
 7. Payka may alli nishkami kanga. Jawa pachapi kawsak Diospak Churi nishkapishmi kanga. Mandak Dioska paytaka ñawpa tayta Dawidpak mandanapimi churanga.
 8. Tayta Jakobopak wawa wawa israelkunatami wiñayta mandanga. Pay mandanaka manatak tukuringachu— nirka.
 9. Ángel shina nikpimi Mariaka: —¿Ima shinatak chashna kangayari? Manarak pi karillawanpish kanichu— nirka.
 10. Chashna nikpimi angelka: —Diospak Espiritumi shamunga. Jawa pacha Diospak podermi kantaka llandunga. Chaymantami jucha illak wawa wacharinga. Diospak Churi nishkapishmi kanga.
 11. Mana wawayuk kambak familia Elisabetka, yuyak kashpapish ña sukta killatami kari wawata wiksayuk tukushka.
 12. Diosmanka imapish ruwaypakllami— nirka.
 13. Chashna nikpimi Mariaka: —Kan nishka shina ñukataka ruwachunlla. Ñukaka Mandak Diosta serwikmi kani— nirka. Shina nikpika, angelka paypak ñawpamanta rirkallami.

Elisabetta María rikugrishkamanta

 1. Chay punzhakunapika Mariaka, Judea llakta urkukuna chawpipi tiyak shuk pueblomanmi utka rirka.
 2. Zakariaspak wasiman yaykushpami Elisabettaka: —¿Allillachu kangi?— nirka.
 3. María rimashka uyarinkami Elisabetpak wiksapika wawa kuyurirka. Diospak Espiritupish Elisabetpakman shamurkami.
 4. Chaymantami sinchita kaparishpaka: —Kanka tukuy warmikunamanta yalli, Dios alli nishkami kangi. Kambak wiksapi kak wawapish, alli nishkami.
 5. ¿Ima shinatak ñukata Mandakpak mamaka rikuk shamungiyari?
 6. Kan ‘allillachu kangi’ ninkami, ñuka wiksapi kak wawaka kuyurirka.
 7. Kanka Dios nishka paktanatami krishkangi. Chaymanta kushikuy— nirka.
 8. Chaymantami Mariaka: «Ñuka yuyaymi Diostaka ‘allimari kangi’ nikun.
 9. Ñuka almapish ñukata Kishpichik Diosmantami kushikun.
 10. Dioska wakcha serwik warmitami akllashka. Kunanmanta pachami wawa wawakuna ñukataka ‘allimari kangi’ nikunga.
 11. Imatapish ruwaklla Dioska mancharinakunatami ruwashka. Payka jucha illakmi.
 12. Dioska payta manchakkunataka wawa wawakaman llakikungallami.
 13. Paypak makiwanmi mancharinakunata ruwashka. Jatun tukushkakunapak yuyaytapish chingachishkami.
 14. Jatun mandakkunata mandanamanta anchuchishkami. Wakchakunatami jawaman churashka.
 15. Yarkaywan kakkunamanka, allikunatami achkata karashka. Chayukkunataka, chushak makitami kachashka.
 16. Payta serwik israelkunata llakinata mana kungarishkachu. Chaymantami ayudashka.
 17. Chashna llakingapakmi tayta Abrahamwanpish, paypak wawa wawakunawanpish wiñaykaman ari nishka» nirka.
 18. Mariaka Elisabetwan kimsa killa shinata kashpami, paypak wasiman kutirka.

Dios Rimashcata Quillcashcami: San Lucas. Sociedades bíblicas unidas, Quito 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina.

Quichua Salasaca, Ecuador - Salasaka Kichwa (Jesucristo Imashna Causashcada Imada Yachachishcada Parlaj-Libromi 1973).

Jesusta wachana gashkada angel parlashkamunda

 1. Elizabetka ña sukta killada iksa charij gaki, Dioska angel Gabrielda Galilea nishka llaktabi tiyaj Nazaret pueblomun kacharga.
 2. Chibiga karin manarij tandanukuj soltera Mariamunmi parlanguj rirga. Mariaga ñawba jatun mandaj Dawidbuj familiamunda gaj Josenmi kazaranguj ari ninukushka garga.
 3. Maria maybi gashkamun angel waygushaga: — ¿Allillachu tiyangi? Dios kanyun gashkamunda kanga tuki warmigunada yalli alli nishkami gangi. Dios allida kushkadabish kanga japijmi gangi — nirga.
 4. Shina nikiga Mariaga angelda rikusha mejor mancharishaga: "¿Ima nishadij shina nin?" nisha yuyagurga.
 5. Shina yuyagukiga angelga nirga: — María, ama mancharichu. Diosmi kandaga mejor k'uyasha alligunada kunguj agllarga.
 6. Kununga iksa charij tukusha shuj llullu kari maradami wachangi. Chi maradaga JESUS shutida shutichingi.
 7. Payga jatun nishkami ganga. Payga jatun Diosbuj Churi nishkami ganga. Jatun Dioska paydaga ñawba mandaj tayta Dawid shina jatun mandaktami ruranga.
 8. Shinaldijmi payga ñawba tayta Jakobobuj ayllu Israelgunadaga ima horasbish mandanga. Payga mandagungallami — nirga.
 9. Shina nikiga Mariaga angeldaga: — ¿Ima shinamundadij shina tukushari? Mana kusayujchu gani — nirga.
 10. Shina nikiga angelga nirga: — Diosbuj Sami Espiritumi kambujmun shamusha, tukida ruri pudij jatun Diosmi kandaga p'uyu laya llandunga. Chimundami kan wachana gaj maradaga Diosbujlla ganga, Diosbuj Churi nishkami ganga.
 11. Kambuj kikin familia Elizabetbish mana wachanada yachaj nishka gashabish, yuyij gashabish ña sukta killada kari marada iksa charijmi.
 12. Dioska tuki imadash ruri pudinllami — nirga.
 13. Shina nikiga Mariaga: — Shinashaga, kan nishka shinalayaldij ñukadaga rurabachunlla. Nukaga Diosbukta rurajmi gani — nikiga angelga paybuj ñawbujmunda rirgallami.

Elizabetta María rikunguj rishkamunda

 1. Chi punllagunami Mariaga Judea llakta urkubi tiyaj shuj lazamun apurolladij rirga.
 2. Chiman chayashaga Zakariasbuj wasimun waygusha Elizabettaga: — ¿Tiyangichu? — nirga.
 3. María shina nikiga Elizabetbuj iksabiga llullu tara kuyurirgallami. Chibimi Elizabetka Diosbuj Sami Espíritu japishka garga.
 4. Chimundami Elizabetka jinchida nirga: — Kanga tuki warmigunada yalli alli nishkami gangi. Kambuj iksabi tiyaj maradabish alli nishkami.
 5. Ñukadaga imashnakidij ñuka Kishpichijbuj mamaga rikunguj shamurgangiri.
 6. Kan tiyangichu nikiga, ñuka llullu maraga ñash iksabi kushilla kuyurirgallami.
 7. Jatun Dios ima nishka faktanada krishkamunda kanga kushillami gangi — nirga.
 8. Shina nikiga Mariaga nirga: Ñuka shungubiga jatun Diostaga allimi gangi nigunillami.
 9. Ñukaga tuki shunguwanmi ñukada Kishpichij Diosmunda kushilla gani.
 10. Diosbukta ruraj imabish mana gaktami ñukadaga Dioska agllabashka. Kununmundapacha ñukadaga tukiguna allimi gangi ningagunami.
 11. Tukida ruri pudij jatun Diosmi ñukadaga pi mana ruri pudikta rurabashka. Payga ima jucha illajmi.
 12. Payga ima horasbish tukigundada payda manchajkunada llakisha yuyaringallami.
 13. Paymi pi mana ruri pudikta rurashka. Shungubi jatun tukushka yuyigunada chingachishkami.
 14. Imadash ruri pudijkunadaga payguna mandagushkamunda anchuchisha, manabish jatun gajkunadami jatun mandakta rurashka.
 15. Imada mana charij yarijichijkunamunga alligunda mirgada kushka. Charijkunadaga chushuj makilladadij wultachishami kachashka.
 16. Llakinada mana kungarisha paybukta ruraj Israelgunamunga alligunadaga kushka.
 17. Chi alligunadaga ñukuchij ñawba tayta Abrahammun paybuj desnitogunamunbish ima horasbish rurasha nishka shinalayaldijmi rurashka — nirga.
 18. Mariaga Elizabetbuki kinsa killada shinami tiyasha kutin paybuj wasimunga shamurga.

Jesucristo imashna causashcada imada yachachishcada parlaj libromi. Quichua del Ecuador dialecto de Salasaca Provincia de Tungurahua. Uyaychaq: Günter Schulze, Sociedades Bíblicas Unidas (United Bible Societies), 1973. 160 pp.

Quichua Salasaca, Ecuador - Salasaka Kichwa (Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento 2013).

Marian ángel parlunukushkamunda

 1. Elisabet iksa charij tukushka sujta killabiga, Dioska paybuj ángel Gabrielda Galileabi tiyaj Nazaret pueblobi
 2. pi k'arinbish na purij Mariamu kachuga. Payga Rey Dawidbuj familiamunda Jozinmi kazarangu, “Ari,” ninukushka gaga.
 3. Angelga María tiyashkamu waygusha, “¿Allichu gangi? Kushi gay, tuki warmimunda Dios agllashka gasha. Mandaj Dioska kangunmi gan,” niga.
 4. Ángel rikurisha, shina niki, Mariaga mejor manchariga. “¿Ima nishadij shina nin?” yuyaga.
 5. Chimunda angelga, “María, ama mancharichu. Kandaga Diosmi mejor k'uyusha agllaga.
 6. Iksa charij tukusha shuj churidami charingi. Paydaga Jesusta shutichingi.
 7. Payga jatun allish Jatun Mandaj Diosbuj Churish nishkami ganga. Mandaj Dioska paydaga ñawba Rey Dawid-da shina jatun mandajta ruranga.
 8. Payga israelgunada na tukuribujta mandagungallami. Pay mandanaga na tukuringachu,” niga.
 9. María angelda tapuga, “¿Ima layamundadi shina tukusha? Pi k'arinbish na purij ganiga.”
 10. Shina niki ángel kashna niga, “Diosbuj Espirituga Jatun Mandaj Diosbuj podergun kambuj jawamu p'uyu layami shamunga. Shinusha, chi wacharina maraga jucha illuj, Diosbuj Churi nishkami ganga.
 11. Kambuj familia Elisabetbish yuyij gashash, na miruj nishka gashabish ñami sujta killada iksa charij gan.
 12. Diosmunga na ruri pudinaga na tiyanchu.”
 13. Chimunda María niga, “Kan nishka shina, Manduj Dios ñukada rurachunlla, ñukaga Paybujta rurajmi gani.” Shina nikiga angelga rigallami.

Elisabetda María rikungu rishkamunda

 1. Chi p'unllaguna Mariaga Judea llaktabi tiyaj urku kuchu pueblomu ut'kada riga.
 2. Zakariasbuj wasimu risha Elisabetda, “¿Tiyangichu?” nisha wayguga.
 3. Shina nishkada Elisabet uyunmi paybuj mara iksa ukubi kushilladi kuyuriga. Chimundami Elisabetga Diosbuj Espíritu junda tukuga.
 4. Chimunda, kushiyasha jinchida rimarishaga, “Kanga tuki warmigunada yalli Dios alli nishkami gangi. Kambuj churish Dios alli nishkami gan.
 5. Ñukaj Mandujbuj mama rikungu shamuchunga ñukaga imash na ganichu.
 6. Kan rimarishkada uyunmi ñuka churiga kushilladi iksa ukubi kuyuga.
 7. Mandaj Dios nishka p'aktanada krishkamunda kushiyachishkami gangi,” niga.
 8. Chimunda Mariaga,
  “Ñukaga tuki shungunmi Mandaj Diosta, ‘Allimi gangi,’ nini,” niga.
 9. “Ñukaj espiritush ñukada Kishpichij Diosmunda kushiyanmi.
 10. Ñuka tukimunda imabuj na sirwij gakish Dios agllashkamunda tukiguna kununmunda pacha k'ipa wacharijkunashmi, ‘Kushichishkami gangi,’ ningaguna.
 11. Dioska tukida ruri pudij gashami alli ñukada kashna rurashka. ¡Payga na juchayujchu!
 12. Diosta manchusha alli kazugujkunadaga payga sarunbish kununbish k'ipa kawsujkunadash llakigungallami.
 13. Payga imadash tuki podergun ruraj gashami, jatun tukushkaguna, ‘Rurushun,’ nishkagunadash rurachun na sakiga.
 14. Jatun mandujkunada llujshichisha imash na gajkunadami walichiga.
 15. Imadash na charij yarijin gajkunamu kuga. Charijkunadaga imash illujtami kachuga.
 16. Ñuka ñawba tayta Abrahamdaga, ‘Kandash, kambuj wawagunaj wawagunadash llakishami,’ nishkadaga na kungarishalla Dioska payda sirwij israelgunadaga ayudaga.”
 17. Mariaga kinsa killa shinadami Elisabetgun kawsaga. Chi k'ipa wasimu riga.

Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento. Caibi Mushuj Testamentomunda escribichishcagunada liyi pudingui. Jesusmunda escribichishcagunaga: San Lucas.

Quichua del Napo, Ecuador - Napuruna Kichwa (Colegio Don Bosco 1988).

 1. Sukta killa washa, Dios Gabriel nishka angelta Galileapi tiyak Nazaret llaktaman kacharka,
 2. Maria shutiyuk maltapakman.Maria shuk runawan maki japichishka karka; paypak shuti Jose, Dawidpak ayllumanta runa.
 3. Angel chay maltapakman paktashpa, nirka: —Allillachu kanki, Maria? Kushiyay, Dios kanta yapa llakishpa, kanwan tiyan.
 4. Chay shimikunata uyashpa Maria mancharirka; "imarayku chashna rimawan" yuyarishpa sakirirka.
 5. Angel payta nirka: —Ama mancharichu, Maria; Dios llakishkawan kanta rikun.
 6. Wiksayuk tukunki; shuk kari wawata charinki, payta Jesus shutichinki.
 7. Payka yuyayta jatunmi kanka, Diospak churi kanka, Dioska yaya Dawidpak pachata payman kunka,
 8. Israel runa bulata pushankapak; paypak apu-kana pacha mana tukurinkachu.
 9. Rimakpi uyashpa Maria tapurka: —¿Imashna chay tukunka ñuka kariwan mana llutarishkapi?
 10. Angel kutiparka: —Diospak Samay kanpakman uraykunka, Diospak ushay kanta llantunka puyu shina; chayrayku kanmanta pakarina wawa Diosman chikanyachishka kanka, Diospak Churi payta ninunka.
 11. Kaytapash yachana kanki: Kanpak ayllu Elisabet, ruku kashpa wiksayuk kan; payka kunankama wawa illak kashpa, sukta killamanta, wiksapi shuk wawata charin,
 12. Dios tukuyta ushan mari.
 13. Chay shimikunata uyashpa Maria nirka: —Ñuka Apunchikta uyak warmi kani; kan rimashka shina ñukapi Dios rurachun. Rimakpi, angel chaymanta anchurirka.
 14. Shuk puncha, Maria paypak ayllukunapakman rirka shuk Judea llaktaman.
 15. Zakariaspak wasiman paktashpa, paypak warmi Elisabeta salurarka.
 16. Elisabetka, Mariapak shimita uyakpi, paypak wawa wiksapi kuyurirka.
 17. Elisabet, Diospak samaywan juntashka, sinchi shimiwan nirka: —Tukuy warmikunamanta yalli bendisiashka kanki; kan wiksapi charishka wawa achka benidisiashka kan.
 18. Ñuka mana imapash kani kan ñukapakman shamunkapak.
 19. Kanpak shimita uyashka ukullapi, wawa ñuka wiksapi kushiwan kuyurirka,
 20. Kushiyukmi kanki inishkamanta, Apunchik kanta rimashka paktarinka mari.
 21. Chay shimikunata yashpa, Maria kashna nirka: —Ñuka Apunchikta yupaychani,
 22. ñukata kishpichik Diospi kushiyani;
 23. pay ñukata alli ñawiwan rikuwarka, ñuka yanka warmi kakpipash; kunanmanta tukuy runakuna "kushiyukmi kanki" nishpa rimawanunka;
 24. tukuyta ushak Dios sumakkunata ñukawan rurarka. Pay yapa alli kan.
 25. "Payta uyakkunamanta wiñay llakirinkami.
 26. Pay tukuyta ushashkata rikuchirka. "Yapa kani" nishpa nikkunata pinkachirka.
 27. Ushayukkunata urayachirka; yanka runakunata jawayachirka.
 28. "Yarikak runakunaman tukuy laya imakunata kuyarka; kullkiyukkunata imapash illak kacharka.
 29. Llaki shunku kashpa, payta uyak Israel runakunata yanaparka; paykunamanta llakirirka,
 30. ñukanchik ñawpakuna Abraanman paymanta mirashkakunamanpash rimashkata wiñay paktachisha nishpa".
 31. Maria Elisabetpakpi kimsa killa sakirirka; chay washa, wasiman tikrarka.

Colegio Don Bosco nishkapaq tikrashka (Diospak mushu kushka shimi). Colegio Don Bosco, 1988. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

Quichua del Tena, Ecuador - Tena Kichwa (Hermanos Libres del Ecuador 1982).

 1. Sukta killai, Dios Gabriel nishka angelda kachaka Galileai tiaj Nazaret llaktama.
 2. Kachamushka aka shu wanra warmima, shu José nishka kariwa paktachishka. Pai Dawidpa aillu aka. Wanra warmi María aka.
 3. Angel paiwajpi ikusha: “Kushiyangui,” nika, “yapa llakishka warmi. Señor kanwami tiaun. Shu warmiunamanda yali bindisiashka angui.”
 4. Warmi angelda rikusha, pai rimashka shimiunamanda turbarika. “¿Imarai kai salurashka?” nisha iyarika.
 5. Shinajpi angel warmira nika: “María ama manzharichu, grasia nishka yanapashkara tupashkanguimi Diospa ñaupajpi.
 6. Kuna, kamba iksai wawara tupanguimi, churira pagarichingui. Paita shutira churangui JESÚS.
 7. Walij tukungami. Awai tiaj Diospa Churi nishka anga. Señor Dios paiwa yaya Dawidpa rey apu tiarinara paita kungami.
 8. Jakobpa aillu awai rey apu tukunga wiñai wiñaigama, pai mandana ima huraskamas mana tukuringachu.”
 9. Shinajpi María angelda nika: “¿Ima rasha shina tukungairi? Karira mana charinichu.”
 10. Angel kutipasha nika: “Santu Ispíritu kamba awai shamunga. Awai tiaj Diospa ushana paiwa llanduwa kanda killpangami. Chiraigumanda pagarij santu wawa Diospa Churi nishka anga.
 11. Kuna kamba aillu Elisabet shinallara churira tupashkami pai ruku ashkai, kuna sukta killara wawara iksai charin, pai wawara mana rikuj nishka ashallara,
 12. Dioshua mana imas mana raiwajchu, astaun paiwa tukui raiwajllami.”
 13. Shinajpi María nika: “Kaibimi ani, Señorda sirwij warmi. Kan rimashkasna ñukawa rashka tukuchu.” Angel paiwa ñaupajmanda llukshisha rika.
 14. Chi punzhaunai, María atarisha urku partima uktalla rika, shu Judá partii tiaj llaktama.
 15. Zakaríaspa wasima ikusha, Elisabetda saluraka.
 16. Elisabetka, María salurashkara uyajpi, wawa saltaka paiwa iksai. Elisabet Santu Ispirituwa undashka aka.
 17. Shinzhira rimasha: “Kan tukui warmiunamanda yali bindisiashka angui,” nika, “shinallara kamba iksai tiaj wawara bindisiashkami.
 18. ¿Imarasha ñukama kushka aka, ñuka Señorba mama ñukama shamungaj?
 19. Ñuka rinri kan salurashka shimira uyasha, wawa kushiyasha ñuka iksai saltaka.
 20. Kirij warmi kushimi. Señor paita rimashka shimi paktaringami paiwa.”
 21. Shinajpi María nika: “Ñuka alma Señorda awayachin.
 22. Ñuka ispíritu ñukara Kishpichij Diospi kushiyan.
 23. Paita sirwij warmi pugri ashkara rikushkami; Shinajpi kunamanda pacha tukui miraiguna ñukara kushiyashkami ninaunga.
 24. Tukuira ushaj Dios atun ranaunara ñukawa rashkami. Santumi paiwa shuti.
 25. Pai llakinaga tukui miraigunagama duranmi, tukui paita manzhajkunama.
 26. Atun ranaunara rarka paiwa rigrawa, shungüi mas yali tukuisikiunara chausika paiguna shungüi iyarishkaraigumanda.
 27. Ushajkunara kichuka paiguna apu tiarinamanda. Mansuunara awayachika.
 28. Yarkachiujkunara aliunawa undachika. Charijkunara illajta kachaka.
 29. Dios paita sirwij Israelda yanapakami, paiwa llakina shungura iyarisha.
 30. Kaimanda ñukanchi yayaunawa rimaka, Abrahamwas paiwa miraigunawas, wiñai wiñaigama.”
 31. María paiwa tiauka kinsa killa tupura. Chiwasha paiwa wasima tigraka.

Hermanos Libres del Ecuador nishkapa tikrashka (Diospa mushuk paktachina shimi). Hermanos Libres del Ecuador, 1982. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-aka → -arka; aka → karka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -wa(k) → -pa(k).

Quichua del Oriente, Ecuador - Kichwa shimipi (Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi 1992).

Angel Jesús pagarinamanda riman

 1. Sokta killai, Dios Gabriel nishka angelda kachaka Galileai tiaj Nazaret nishka llaktama.
 2. Kachamushka aka shu wanra warmima, shu José nishka kariwa paktachishka. Pai Dawidpa aillumanda aka. Wanra warmi María nishka aka.
 3. Angel paiwajpi ikusha: Kushiyangui, nika, yapa llakishka warmi. Señor kanwa tiaun. Warmiunamanda yali bendisiashka angui.
 4. Warmiga angelda rikusha, pai rimashka shimiunamanda turbarika. ¿Imarai kai salurashka? nisha iyaka.
 5. Shinajpi ángel warmira nika: María ama manzhaichu, nisha, grasia nishka kushira tupashkangui Diospa ñaupajpi.
 6. Kuna, kamba iksai wawara tupangui, churira pagarichingui. Paita shutichingui JESÚS.
 7. Atun tukungami. Awai tiaj Diospa Churi nishka anga. Señor Dios paiwa yaya Dawidpa rey apu tiarinara paita kunga.
 8. Jakobpa aillu awai rey apu tukunga wiñai wiñaigama, pai mandana imahorasgamas mana tukuringachu.
 9. Shinajpi María angelda nika: ¿Ima rashara shina tukungairi? Karira mana charinichu.
 10. Angel kutipasha nika: Santo Espíritu kamba awai shamunga, Awai tiaj Diospa ushana paiwa llanduwa kanda killpangami. Chi raigumanda pagarij santo wawa Diospa Churi nishka anga.
 11. Kunas kamba aillu Elisabet shinallara churira tupashkami pai ruku ashkai, kuna sokta killara wawara iksai charin, pai wawara mana rikuj nishka ashallara.
 12. Dioshua mana imas mana raiwajchu, astaun paiwa tukui raiwajmi.
 13. Shinajpi María nika: Kaibi maní, Señorda sirwij warmi. Kan rimashkasna ñukawa rashka tukuchu. Angel paiwa ñaupajmanda llukshisha rika.

María pasian Elizabetpajma

 1. Chi punzhaunai, María atarisha urku partima uktalla rika, shu Judá partii tiaj llaktama.
 2. Zakaríaspa wasima ikusha, Elisabetda saluraka.
 3. Elisabetga, María salurashkara uyajpi, wawa saltaka paiwa iksai. Elisabet Santo Espirituwa undashka aka.
 4. Shinzhira rimasha nika: Bendisiashkangui kan warmiunamanda, bendisiashkami kamba iksai tiaj wawara.
 5. ¿Imarasha ñukama kushka aka, ñuka Señorba mama ñukama shamungaj?
 6. Ñuka rinri kan salurashka shimira uyasha, wawa kushiyasha ñuka iksai saltaka.
 7. Kirij warmi kushimi. Señor paita rimashka shimi paktaringami paiwa.
 8. Shinajpi María nika: Ñuka alma Señorda awayachin.
 9. Ñuka espíritu ñukara Kishpichij Diospi kushiyan.
 10. Paita sirwij warmi pogri ashkara rikushkami. Shinajpi kunamanda tukui miraiguna ñukara kushiyashkami ninaunga.
 11. Tukuira ushaj Dios atun ranaunara ñukawa rashkami. Chikanyachishkami paiwa shuti.
 12. Pai llakinaga tukui miraigunagama duranmi, tukui paita manzhajgunama.
 13. Atun ranaunara rarka paiwa rigrawa, shinzhi shunguyujgunara chausika paiguna shungüi iyarishkaraigumanda.
 14. Ushajgunara kichukami paiguna apu tiarinamanda. Mansounara awayachika.
 15. Yarkachiujgunara aliunawa undachika. Charijgunara illajta kachakami.
 16. Dios paita sirwij Israelda yanapakami, pai llakij shungura charisha.
 17. Kaimanda ñukanchi yayaunawa rimaka, Abrahamwas paiwa miraigunawas wiñai wiñaigama rimaka.
 18. María paiwa tiauka kinsa killa tupura. Chiwasha paiwa wasima tigraka.

Nuevo Testamento Nishca. Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi. Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1972. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-aka → -arka; aka → karka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -ra → -ta; -wa(k) → -pa(k).

Quichua del Pastaza, Ecuador - Pastasa Kichwa (Diospa Shimi 1992).

 1. Sukta killawasha Dios paiwa angel Gabrielta prowinsia Galileama kachara Nazaret nishka llaktama.
 2. Paita kachara shuk Maria nishka malta warmiwagma. Chi warmiga ñaupa kausak israelgunata mandak rey amu Dawidmanda mirai mara, Jose nishka runa tapushka mara.
 3. Angel shamusha Mariata rimara, Kambagma shamuni kanda rimangawa. Dioska kambakpi tiyaun. Tukui warmigunamanda balichishka tukunguimi kan.
 4. Chasna rimakpi Maria yapa manzharisha, Imangawata chasna rimawan nisha yuyarira.
 5. Pai chasna yuyariukpi angel nira, Ama manzharichu Maria. Diospakpi balichishka mangui.
 6. Wawata wawayanguimi, kariwawata. Paita Jesus nishkata shutichingui.
 7. Pai yapa ali mandak amu tukungami. Jawapachai Diospa Churi nishkami anga. Kamba churi paiwa wañuk apayaya rey amu Dawidkuintallata mandak tukunga jatun Dios munashkaraikumi.
 8. Chasna rasha tukui israel runagunata wiñai mandagmi tukunga. Pai mandanaga ima uraspas mana tukuringachu.
 9. Chita uyasha Maria angelta rimashka, Kari illak mani. Imasata ñukaga wawayasha kari illakka.
 10. Angel randi paita rimashka, Diospa Samai kambagmami shamunga. Jatun Diospa ushaiwanmi puyukuinta kataitukungui. Chimanda kan wawayangaraushka churiga jucha illak manga, Diospa Churi man nishka tukunga.
 11. Chasnallata kanda nini kamba aillu Isabel ña apa aushkai wawayasha shuk churita charingami. Mana wawayagashallata kunanga sukta killa tuputa charishka.
 12. Dios tukuitaga ushak man nisha angel rimashka.
 13. Tukuita uyashkawasha Maria rimashka, Jatun Diosta kadsuk mani, chasna tukuchun kan rimashkakuinta. Chasna rimashkawasha paiwagmanda angel llukshisha rira.
 14. Angel kuintashkawasha mana unayasha Maria Judea prowinsiama shuk llaktai rira urku partita.
 15. Chima paktasha Zakariaspa wasima yaikusha Isabelta saludara.
 16. Saludashkata Isabel uyakpi paiwa wiksa ukuibi auk wawa kushparira. Isabel Diospa Samaiwan yaikushka asha kushiwan rimashka,
 17. Tukui warmigunamanda Dios kanda mas yali balichishka mangui nira. Kamba wawas Diospakpi balichishkami sakiringa.
 18. Mana balikchani ñuka jatun amuwa mama ñukama shamungawa.
 19. Ñáukata kan saludakpimi ñuka wiksa ukui tiyauk wawaga kushiwan kushpariwara.
 20. Dios kanda rimashka shimi paktaringaraushkata kan kirishkamandami kushi mangui nisha Isabel rimashka.
 21. Isabel rimashkawasha Mariaga kasna nisha Diosta alabara, Ñáuka shungu ukui jatun Diosta yapa balichiuni.
 22. Pai kishpichik ashkamanda ñuka tukui shunguwan kushiyani.
 23. Ñáuka Diosta kadsuk, pugri agllaita ñukata yuyariwashkami. Kunanmanda tukui runaguna ñukamanda Dios paita balichishkami nishami kuintangaraunguna.
 24. Tukuita rak Dios jatun rashkataga ñukawakpi rashkami. Paiga jucha illak sumak man.
 25. Pundamanda wiñaigama tukui paita manzhak runagunata yuyarisha yanapashami kuiran.
 26. Pai rashkagunamanda ushaita rikuchishkami. Balik mani nisha alabarikkunata anchuchishkami.
 27. Mandak runagunataga paiguna mandanamanda Dios llukshichishkami, randi mana balichishka runagunataga mandak tukushun nisha churashkami.
 28. Raikasha tiyaukunama ashka aligunata kushkami. Charikkunata randi imas illakta kallpachishkami.
 29. Paiwakta rasha kausak israelgunata Dios yanapashkami.
 30. Ñáukanchi kallari apayaya Abrahandas paimanda miraigunatas Dios rimashkami tukui uras kangunata yuyarisha yanapashami nisha. Pai rimashkata mana kungarisha israelgunata yuyarisha yanapaunmi. Chasna nisha Maria Diosta alabara.
 31. Pai ñalla kimsa killata Isabelwan pasiara. Chiwasha paiwa kikin wasima bulltiara.

Diospa Shimi (mushuk paktachina shimi.). Diospa Shimi. El nuevo testamento en el idioma Quichua de Pastaza en Ecuador. Primera edición, 1992. Segunda edición, 2009. Wycliffe Bible Translators, 2009. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-ara → -arka; ara → karka; aura → kakurka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -wa(k) → -pa(k); sha → shpa.


Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna kimsantin hanllalli allin qillqaypim qillqasqa (mana wakinchasqa) - 3 vocales/vowels a/i/u, k/q/w (en las variantes regionales).


Ch'uya Qillqamanta rakikuna, achka t'ikrasqakuna, achka k'iti rimaykunapi

Mañaykuna, takikuna, hukkunapas


Last update: 5 Jan 2017. © runasimi.de.  The contents of this page may be distributed for non-commercial purposes, especially for spreading knowledge of the Runasimi language in the world and strengthening its position in its home lands. Please quote the original author (if not mentioned by name, write runasimi.de), and set a link to this page (write down URL, if texts or images of this page are used in printed version).