Warmikunamanta qullananmi kanki

Lukas (Lucas) 1:26-56 - ancha achka hina t'ikrasqakuna

Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna qallariy qillqaypi hinam qillqasqa (textos en su ortografía original).

Liwru/T'ikraqSuyuK'iti rimayLukaspa qillqasqan iwanhilyu 1:28+42 (G>M: Gabriel Mariyaman, E>M: Elisabet Mariyaman)
Enrique Pélach, Demetrio Molloy 1974Quechua (sureño), PerúRunasimi (urin Piruw) 28 G>M: Muchaykusqayki, Dyuspa grasyanwan huntasqam kanki; Apunchik Dyusmi qanwan kachkan.
42 E>M: Warmikunamanta qullananmi kanki, wiksaykimanta paqarimuq wawaykiri qullanantaqmi.
46+47 M: Almaymi Tayta Dyusta yupaychan, animaytaqmi Tayta Dyus Qispichiqniypi kusikun.
Homer P. Emerson 1954Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka 28 G>M: Rimaykuykim faburisisqa; Kamaqmi qanwan! Allinchasqam kanki llapallan warmikunapi.
42 E>M: Allinchasqam kanki warmikuna ukupi, allinchasqataqmi wiksaykimanta nasiq.
46+47 M: Almaymi hatunchan Kamaqta, ispirituyñataqmi quchukun Salbaqniy Dyuspi.
Chuya Qellqa 1987Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka 28 G>M: Rimaykullayki Dyuspa fawurisisqan Mariya, Siñurmi qanwan kachkan.
42 E>M: Wakin warmikunamanta astawan fawurisisqam qamqa kanki. Dyuspa fawurisisqantaqmi wachakunayki wawapas.
46+47 M: Ukuymantam Siñurta alabani. Sunquypas Salwaqniy Dyusraykum anchallataña kusikuchkan.
Chuya Qellqa 2012Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka 28 G>M: Dyuspa bindisisqan Mariya, rimaykullaykim, Siñurmi qanwan kachkan.
42 E>M: Dyusmi wakin warmikunamantapas masta bindisiykusunki, bindisiykuntaqmi wiksaykipi kaq wawatapas!
46+47 M: Almaymi Siñurta hatunchan, ispirituypas Salwaqniy Dyuspim kusikun.
Clorinda Matto de Turner 1901Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) 28 G>M: Pachakamaq waqaychasunki, sumaq akllakusqa! Apunchik Pachakamaqmi qanwan, muchaykusqa llapa warmikunamanta.
42 E>M: Warmikunamanta qullananmi kanki, wiksaykimanta paqarimuqri qullanantaqmi.
46+47 M: Kayniypa kaynin atunchay yayayta, kamaqiyta, kayniypa kayñintaq qispichiqniypi quchukun!
Apunchis Jesukristoq Mosoq Rimanakuynin 1947Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) 28 G>M: Q'uchukuy, ancha saminchasqa! qanwanmi Apu, warmikuna purapi allinisqa kanki.
42 E>M: Allinisqa kanki warmikunapurapi, allinisqataqmi wiksaykip wawan.
46+47 M: Almaymi Aputa hatunchan; Ispirituytaq Qispichiqniy Dyuspi kusikurqan.
Diospa Simin Qelqa 1988Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) 28 G>M: Dyuspa ancha saminchasqan warmi, napaykuykim! Siñur Dyusmi qanwan kachkan.
42 E>M: Llapan warmikunamanta aswan saminchasqan kanki, saminchasqataqmi qanmanta nasiq wawapas.
46+47 M: Almaymi Siñur Dyusta hatunchan, sunquytaq Qispichiqniy Dyuspi kusikun.
Diospa Simin Qelqa 2004Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) 28 G>M: Dyuspa ancha saminchasqan warmi, napaykuykim! Siñur Dyusmi qanwan kachkan.
42 E>M: Llapan warmikunamanta aswan saminchasqan kanki, saminchasqataqmi qanmanta nasiq wawapas.
46+47 M: Almaymi Siñur Dyusta hatunchan, sunquytaq Qispichiqniy Dyuspi kusikun.
Wycliffe Mosoq Testamento 2013Este de Apurímac, PerúApurimaq 28 G>M: Kusikuy! Dyusmi anchata bindisisunki! Paymi qanwan kachkan!
42 E>M: Mariya, Dyusmi qanta bindisisunki llapallan warmikunamantapas aswan mastaraq! Chaynallataqmi nasimuq wawaykitapas anchata bindisinqa.
46+47 M: Dyusmanmi grasyasta quni tukuy sunquymanta! Anchatam kusikuni, Salwaqniy kasqanrayku!
Hilario Huanca, Hermann Wendling 2007Puno, PerúPunu (Qullaw) 28 G>M: Napaykuyki, Dyuspaq ancha saminchasqan warmi, qanwanmi Apu kachkan.
42 E>M: Warmikuna chawpipi saminchasqam kanki, saminchasqataqmi qanmanta paqariq wawapas.
46+47 M: Ñuqap almaymi hatunchan Apu Dyusta, Ispirituytaq kusikun qispichiqniy Dyuspi.
Sumaj notisias Lucaspa eskribisqanman jina 1951Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) 28 G>M: Kusikuy, ancha fawurisisqa, Siñurqa qanwan kachkan. Bindisisqa qan kanki warmis ukhupi.
42 E>M: Bindisisqa kanki warmis ukhupi, bindisisqataqmin wiksaykipi kashan chay wawaqa.
46+47 M: Almaymin Siñurta yupaychan. Ispirituytaq Dyus Salwadurniypi kusikurqa.
Dios parlapawanchej 1976Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) 28 G>M: Dyus allin p'unchayta qusunki! Payqa qanwan kachkan. Qanmantapis mayta kusikun.
42 E>M: Tukuy warmismanta qan astawan kuraqpaq qhawasqa kanki Dyus qanta aqllakususqanrayku. Wawaykipis may kuraqpaq qhawasqa kanqa.
46+47 M: Mayta jatunchani Dyusta tukuy sunquywan. Mayta kusikushani juchamanta Kacharichiwaqniy Dyuspi.
Diosmanta Qhelqa 1993Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) 28 G>M: Qampi Dyuspa khuyakuynin kachun. Siñurqa qanwan kachkan. Tukuy warmismanta aswan bindisisqa kanki.
42 E>M: Bindisisqa kanki warmis ukhupi; wiksaykipi kaq wawapis bindisisqallataq.
46+47 M: Almayqa jatunchan Siñurta. Ispirituytaq mayta kusikun Salwawaqniy Dyuspi.
Diosmanta Qhelqa 1997Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) 28 G>M: Qampi Dyuspa khuyakuynin kachun. Siñurqa qanwan kachkan. Tukuy warmismanta aswan bindisisqa kanki.
42 E>M: Bindisisqa kanki warmis ukhupi; wiksaykipi kaq wawapis bindisisqallataq.
46+47 M: Almayqa jatunchan Siñurta. Ispirituytaq mayta kusikun Salwawaqniy Dyuspi.
Dios Tatanchispaq Musuq Rimanayninkuna 1985Norte de BoliviaApulu (Buliwya) 28 G>M: Saludayki, Dyuspaq akllasqan! Siñur qanwan kachkan.
42 E>M: Tukuy warmikunamanta niptin Dyuspaq astawan bindisisqan kanki, churiykipas bindisisqa!
46+47 M: Almay Siñurpaq athun kayninta alaban, ispirituytaq Salwawaq Dyusniypi kusikun.
Dios Tatanchispaq Musuq Rimanayninkuna 2006Norte de BoliviaApulu (Buliwya) 28 G>M: Napaykuykim, Dyuspaq munakuynin khuyapayakuyninwan junt'asqa kanki! Dyus Tatam qanwan kachkan, tukuy warmikunamanta niptinpas sumaq kayniyuqmi kanki.
42 E>M: Dyusmi qanman wakin warmikunamanta niqtimpas astawan sumaq kayta qusunki, jinataq wawaykimampas sumaq kayta qun!
46+47 M: Tukuy sunquymi Apu Dyus Tatapaq athunkasqanta yupaychan; ajayuytaq qhispichiq Dyusniypi anchata kusikun.
Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento 1954Quichua del EcuadorKichwa shimi 28 G>M: Kushikuy, may chaskishka warmi! Apuka kanwanmi: warmikuna chawpipi kushiyukmi kanki.
42 E>M: Kushiyukmi kanki nishpa, warmikunapak chawpipi, kushiyukmi kampak wiksa kushkaka.
46+47 M: Ñuka shunku Aputa jatunyachin; Ñuka espiritu Kishpichiwak Dyuspi kushikurka.
Leonidas Proaño, Jesucristopaj Alli Huillai 1972Quichua del EcuadorKichwa shimi 28 G>M: Dyuspi kushiyay, grasyawan junta, Dyusmi kanwanka.
42 E>M: Tukuy warmikunapak jawapi bendisyashka kanki, bendisyashkallatakmi kampak wiksapi tiyakuk wawapish.
46+47 M: Ñuka almaka jatun Dyusta allininmi, ñuka shunkupish ñuka kishpichik Dyusmanta achkata kushiyarinmi.
Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997Quichua del EcuadorKichwa shimi 28 G>M: Kushiyari, Pachakamakpak Kawsaywan junta, Pay Apunchikka kanwanmi kan.
42 E>M: Kanka tukuy warmikunapak jawapi allinishkami kanki, kanpak wiksapi tiyakun wawapash allinishkallatakmi kan!
46+47 M: Ñuka samayka Apunchikta yupaychashpa kaparinmi. Ñuka samayka, ñuka Kishpichik Pachakamakpimi kushiyarinmi.
Dios Rimashca Shimicunami 1989Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa 28 G>M: Allillachu kanki? Dyus kanwan kashkamanta, kanka tukuy warmikunata yalli alli nishkami kanki. Dyus kushka allikunata chaskikmari kanki.
42 E>M: Kanka tukuy warmikunata yalli alli nishkami kanki. Kampak wiksapi kak wawatapish alli nishkamari.
46+47 M: Ñuka almaka Jatun Dyustaka allimari kanki nikunllami. Ñuka espiritupish ñukata Kishpichik Dyusmantami kushikun.
Mushuj Testamento 2003Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa 28 G>M: Tayta Dyus kanwan kashkamanta kushikuy, Mariya. Kanka tukuy warmikunamanta yalli, Dyus alli nishkami kanki.
42 E>M: Kanka tukuy warmikunamanta yalli, Tayta Dyus alli nishkami kanki. Kampak wiksapi kak wawapish, alli nishkami.
46+47 M: Ñukaka tukuy shunkuwanmi Tayta Dyustaka ‘allimari kanki’ nikunilla. Ñuka almapish ñukata Kishpichik Dyusmantami kushikun.
Dios Rimashca Shimicunami 2004Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa 28 G>M: Allillachu kanki! Jatun Dyus kanwan kashkamanta tukuy warmikunata yalli alli nishkami kanki. Tayta Dyus kushka allikunata chaskikmari kanki.
42 E>M: Kanka warmikunapurapika alli nishkami kanki, kampak wiksapi kak wawapish alli nishkamari.
46+47 M: Ñuka almaka Jatun Dyustami jatunyachin. Ñuka espirituwanka ñukata Kishpichik Tayta Dyuspimi yallitak kushikuni.
Mushuj Testamento Diospaj Shimi 2010Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa 28 G>M: Kushikuy, kantaka Dyusmari yallitak k'uyashka. Mandak Dyuska kanwanmari.
42 E>M: Kanka warmikunapurapika, bendisyashkami kanki. Kampak wiksapi wiñakuk wawapish bendisyashkamari.
46+47 M: Mandak Dyustaka, ñuka almawanmi alli nikuni. Ñukata Kishpichik Dyusmantaka, ñuka espiritupimi kushikuni.
Diospaj Shimi 1994Imbabura, EcuadorImpapura Kichwa 28 G>M: Dyusmi kantaka ninanta kuyakun, kushikuy! Jatun Dyuska kanwanmi. Kanka, warmipurakunapika, ninantapacha allikachi tukushkami kanki.
42 E>M: Kantaka, tukuy warmikunatapash yallishpami, Dyuska allikachishka. Payllatami, kampak wiksa ukupi tiyakuk wawakutapash allikachishka.
46+47 M: Ñukaka tukuy almawanmi, Jatun Dyustaka ninanta jatunyachikuni. Ñuka espiritupash, ñukata Kishpichik Tayta Dyuswanmi ninanta kushikun.
Diospaj Shimi 2010Imbabura, EcuadorImpapura Kichwa 28 G>M: Dyusmi kantaka ninanta juyakun, kushikuy! Jatun Dyuska kanwanmi. Kanka, warmi purakunapika, bendisyay tukushkami kanki.
42 E>M: Kantaka, tukuy warmikunatapash yalitami, Dyuska bendisyashka. Payllatami, kampak wiksa ukupi wawakutapash bendisyashka.
46+47 M: Ñukaka tukuy almawanmi, Jatun Dyustaka ninanta jatunyachikuni. Ñuka espiritupash, ñukata Kishpichik Tayta Dyushuanmi ninanta kushikun.
Dios Rimashcata Quillcashcami 2010Cañar, EcuadorKañari Kichwa 28 G>M: Mariya, Dyus kanwan kashkamanta kushikuy. Kanka tukuy warmikunamanta yalli, alli nishkami kanki.
42 E>M: Kanka tukuy warmikunamanta yalli, Dyus alli nishkami kanki. Kampak wiksapi kak wawapish, alli nishkami.
46+47 M: Ñuka yuyaymi Dyustaka ‘allimari kanki’ nikun. Ñuka almapish ñukata Kishpichik Dyusmantami kushikun.
Jesucristo Imashna Causashcada Imada Yachachishcada 1973Salasaca, EcuadorSalasaka Kichwa 28 G>M: Allillachu tiyanki? Dyus kanwan kashkamanta kanka tukuy warmikunata yalli alli nishkami kanki. Dyus allita kushkatapish kanka japikmi kanki.
42 E>M: Kanka tukuy warmikunata yalli alli nishkami kanki. Kampak wiksapi tiyak maratapish alli nishkami.
46+47 M: Ñuka shunkupika jatun Dyustaka allimi kanki nikunillami. Ñukaka tukuy shunkuwanmi ñukata Kishpichik Dyusmanta kushilla kani.
Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento 2013Salasaca, EcuadorSalasaka Kichwa 28 G>M: Allichu kanki? Kushi kay, tukuy warmimanta Dyus akllashka kasha. Mandak Dyuska kankunmi kan.
42 E>M: Kanka tukuy warmikunata yalli Dyus alli nishkami kanki. Kampak churish Dyus alli nishkami kan.
46+47 M: Ñukaka tukuy shunkunmi Mandak Dyusta, ‘Allimi kanki,’ nini. Ñukapak espiritush ñukata Kishpichik Dyusmanta kushiyanmi.
Colegio Don Bosco 1988Napo, EcuadorNapu Kichwa 28 G>M: Allillachu kanki, Mariya? Kushiyay, Dyus kanta yapa llakishpa, kanwan tiyan.
42 E>M: Tukuy warmikunamanta yalli bendisyashka kanki; kan wiksapi charishka wawa achka benidisyashka kan.
46+47 M: Ñuka Apunchikta yupaychani, ñukata kishpichik Dyuspi kushiyani.
Hermanos Libres del Ecuador 1982Tena, EcuadorTena Kichwa 28 G>M: Kushiyanki, yapa llakishka warmi. Señor kanwanmi tiyakun. Shuk warmikunamanta yalli bindisyashka kanki.
42 E>M: Kan tukuy warmikunamanta yalli bindisyashka kanki, shinallatak kampak wiksapi tiyak wawata bindisyashkami.
46+47 M: Ñuka alma Señorta jawayachin. Ñuka ispiritu ñukata Kishpichik Dyuspi kushiyan.
Diospa Shimi 1992Pastaza, EcuadorPastasa Kichwa 28 G>M: Kushiyanki, yapa llakishka warmi. Señor kanwan tiyakun. Warmikunamanta yalli bendisyashka kanki.
42 E>M: Bendisyashkanki kan warmikunamanta, bendisyashkami kampak wiksapi tiyak wawata.
46+47 M: Ñuka alma Señorta jawayachin. Ñuka espiritu ñukata Kishpichik Dyuspi kushiyan.
Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi 1992Oriente, EcuadorKichwa shimi 28 G>M: Kampakman shamuni kanta rimankapak. Dyuska kampakpi tiyakun. Tukuy warmikunamanta balichishka tukunkimi kan.
42 E>M: Tukuy warmikunamanta Dyus kanta mas yalli balichishka manki. Kampak wawas Dyuspakpi balichishkami sakirinka.
46+47 M: Ñuka shunku ukupi jatun Dyusta yapa balichikuni. Pay kishpichik kashkamanta ñuka tukuy shunkuwan kushiyani.

Quechua sureño - Runasimipi (Enrique Pélach, Demetrio Molloy 1974)

Diospa Churin Runaman Tukurqa- Ñoqanchiswantaq Tiyarqa.

 1. Soqta killa qepanmanmi, Dios kacharqa ángel Gabrielta huk inocente María sutiyuq sipasman. Galilea Provinciaman perteneciq Nazaret llaqtachapi Virgen María tiyarqa.
 2. Paymi rimapayasqañam karqa Josewan kasarakunampaq; kay José Davidpa familianmanta karqa.
 3. Angelmi yaykurqa Mariapa wasinman hinaspa payta rimaykukurqa kaynata: "Muchaykusqayki, Diospa gracianwan huntasqam kanki; Apunchis Diosmi qanwan kachkan," nispa.
 4. Kay simikunata uyarispan, María qeparurqa muspaypi hina mancharisqa i tapukurqa sonqon ukupi imaninanchá angelpa chayna rimaykukusqan kasqanta.
 5. Angelñataqmi nirqa: "Ama mancharikuychu María, Diospa favornintam tarirunki.
 6. Wiksayakunkim hinaspayki wachakunki huk qari wawachata, Paytam sutichanki Jesús sutiwan.
 7. Paymi runakunamanta ancha atipayniyuqmi kanqa, sinchi hatun kanqa, razonwantaqmi Payta sutichanqaku 'Apu Diospa Churin' sutiwan. Tayta Diostaqmi Payman qonqa ñawpaq taytan Davidpa tianan tronuta.
 8. Kamachinqa Jacobpa llaqtanta wiñay wiñaypaqmi, qapaq kamachikuynintaqmi mana haykaqpas tukukunqachu," nispa.
 9. Hinaptinmi María angelta nirqa: "¿Imaynataq maman (mamitan) kayta atiyman, mana ñoqaqa ni pi qaritapas reqsichkaspay?," nispa.
 10. Chaymi ángel contestarqa: "Qollanan Espíritu Santo qampa hawaykiman uraykamunqa, Hanaqpacha Diospa atipaynintaqmi llantuyninwan pakaykusunki; chayraykum naceq wawayki santo kanqa, razonwanmi payta sutichanqaku "Diospa Churin" sutiwan.
 11. Prima ñañayki Isabelpas paya kaynimpiña wiksayakurqa huk qari wawachata, mana wiksayakuy atiq kunanqa soqta killa wiksayuqñam kachkan.
 12. Diospaqqa manam imapas kanchu mana ruway atinaqa," nispa.
 13. Chaymi Maria nirqa: "Ñoqaqa Tayta Diospa wiñay serviqllanmi kani, ñoqapi rurasqa kachun nisqaykiman hina," nispa. Chay parlay tukuyllatam ángel chaymanta asurikapurqa.
 14. Chay punchawkunapi María apurayllamanña illarqa Judapi huk hatun llaqtaman urqukuna lawman.
 15. Zacariaspa wasinman yaykuspan, Isabelta rimaykukurqa.
 16. Apenas Mariapa rimaykusqanta uyariruptillanmi, Isabelpa wiksanpi kaq wawacha kuyurirqa.
 17. Isabelmi qollanan Espíritu Santopa huntasqan karqa, chaymi altomanta Mariata parlapayarqa: "Warmikunamanta qollananmi kanki, wiksaykimanta paqarimuq wawaykiri qollanantaqmi.
 18. ¿Pitaq ñoqari kani, Diosniypa maman watukaqniy hamunampaq?
 19. Apenas rimaykuwasqayki palabrakunata uyariruptillaymi wiksaypi kaq wawacha kusikuymanta kuyukacharqun, (kuyurirurqa).
 20. Arí, kusikuyniyuqmi kanki creesqaykimanta, Tayta Diospa tukuy ima "qosqaykim" nisusqayki huntasqapunim kanqa," nispa.
 21. Chaymi María rezarqa:
  "Almaymi Tayta Diosta yupaychan,
 22. animaytaqmi Tayta Dios Qespichiqniypi kusikun,
 23. kumuykuq sonqo wiñay serviqllanta allin ñawinwan qawarisqanmanta; kunan punchawmantapacha tukuy tiempo llapa runakuna "Diospa bendecisqan" niwanqaku;
 24. pues tukuy atipayniyuq Tayta Diosmi ñoqapi ancha valorniyuq ruwaykunata ruwarun. Sutinqa Santom;
 25. hatun kuyapayakuynintaqmi pay manchakuqninkunapaq chayan tayta-mamakunamanta llapa wawa-churinkuman.
 26. Reqsichirqa venceq kallpanta, soberbio apuskachaq runakunatañataq cheqerichispan.
 27. Atipayniyuq runakunatam apu tiana trononkumanta uraykachirqa, kumuykuq humilde sonqo kaqkunatañataq uqarirqa.
 28. Yarqasqa kaqkunatam tukuy allinkunawan huntachirqa, (saksachirqa), qollqe-sapakunatañataq cheqerichirqa illaq makintinta.
 29. Tukuy tiempo kuyapayakuq kaynimpi Israel serviqnin llaqtata yanaparqa,
 30. ñawpaq tayta-mamanchiskunaman "qosqaykichis" nisqanman hina, Abrahanman churinkunamanpas wiñay-wiñaypaq," nispa nirqa María.
 31. María qepakurqa Isabelwan kimsa killakama, chaymantaña wasinman kutipurqa.

Santos Evangelios y Hechos de los Apóstoles: Primera versión católica en quechua y castellano. Editorial Andina, Lima 1974. 494 pp. Uyaychaqkuna: Enrique Pélach y Feliu, Demetrio Molloy MacDermott. Taytanchis Jesucristopa Santo Evangelion San Lucaspa Qellqasqan: Diospa Rimaynin (Palabran) Runaman Tukurqa, p. 188.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Florencio Segura 1954).

Angilpa Maryaman willasqan.

 1. Suqta killamantam angil Gabril, Galiliyapi Nasarit sutiyuq llaqtaman Dyuspa kachasqan karqa.
 2. Dabiypa qatiqninkunamanta, Husiy sutiyuq qaripa rimaykusqanña kaq, manaraq qari riqsiq Marya sutiyuq sipasman.
 3. Paypa kasqanman yaykuspam nirqa: ¡Rimaykuykim faburisisqa; Kamaqmi qanwan! Allinchasqam kanki llapallan warmikunapi.
 4. Payñataqmi kay nisqanwan hukmanyaykuruspa: Ima rimaykukuytaq kayri kanman, nikurqa.
 5. Hinaptinmi angil nirqa: Ama manchakuychu Marya, Dyuswan grasya tarisqaykirayku.
 6. Qaway, wiksayakuspam wachakunki huk qari wawata, hinaspam sutichanki Hisuswan.
 7. Paymi qapaq kanqa, Altu-altupi kaqpa Churinwan sutichasqa; Kamaq Dyustaqmi taytampa taytankunamantaraq Dabiypa tiyananta qunqa.
 8. Chaymi Hakubpa qatiqninkunapi wiñaypaq rriynanqa; rriynunñataqmi mana puchukayniyuq kanqa.
 9. Hinaptinmi Marya angilta tapukurqa: ¿Imaynataq kayri kanqa, mana qarita riqsichkaptiyqa?
 10. Angilñataqmi kuntistarqa: Chuya Ispiritum hamunqa qampa hawaykiman; altu-altupi kaqpa atiyninñataqmi llantuykusunki; chaymi chuya nasiqpas Dyuspa Churinwan sutichasqa kanqa.
 11. Qaway, aylluyki Ilisabitpas yuyaq kaynimpiñam wiksayarukun huk qari wawata; kunanwanmi suqta killaña kay mana wachakuq nisqapaq.
 12. Dyuspaqqa manam imapas mana atinaqa kanmanchu.
 13. Hinaptinmi Marya nirqa: Kamaqpa syirballanmi kani; nisqaykipi hina ñuqawan rurasqa kachun. Chaymi angil paymanta pasakurqa.

Maryapa Ilisabitman watukasqan.

 1. Chay punchawkunapim Marya hatarispa, utqayllaman rirqa urqukuna lawman, Hudapi huk kaqnin llaqtaman;
 2. Sakariyaspa wasinman yaykuspanñataqmi rimaykukurqa Ilisabitta.
 3. Hinaptinmi Maryapa rimaykusqanta Ilisabit uyariykuptillan, wawa kuyukacharurqa wiksampi; Ilisabitman Chuya Ispiritu huntaykuptinñataqmi,
 4. hatun buspi nirqa: Allinchasqam kanki warmikuna ukupi, allinchasqataqmi wiksaykimanta nasiq.
 5. ¿Maymantataq kay ñuqaman, Kamaqniypa maman hamuwaynin?
 6. Rimaykuwasqayki bus rinriyman chayaykamuptillantaq, wawapas quchukaymanta kuyukacharun wiksaypi.
 7. Kusikuyniyuqmi iñiqqa. Kamaqmanta imakunapas payman nisqanmi rurasqa kanqa.
 8. Hinaptinmi Marya nirqa:
  Almaymi hatunchan Kamaqta,
 9. ispirituyñataqmi quchukun Salbaqniy Dyuspi.
 10. Syirbampa umildi kaynintam qawariykun; kunanmanta lliw miraykuna niwanqa: Kusikuyniyuq, nispa.
 11. Hatu-hatun kaqkunatam rurawan Atiyniyuq, Chuyataqmi sutin.
 12. Miraymanta miraymanmi kuyapayakuynin manchakuqninkunapaq.
 13. Brasunwanmi ruran mana atinakunata; paytukuqkunatam chiqichin sunqumpa yuyaymanaynimpi;
 14. atiyniyuqkunata tiyananmanta wischuspam, umildikunatam huqarin.
 15. Yarqasqakunatam saksaykachin allinkunawan, apukunatañataqmi kachapun illaq makintillanta.
 16. Isrrayil syirbuntam yanaparqa, Abrahanman, paypa qatiqninkunamanwantaqmi wiña-wiñaypaq kuyapayakuynin,
 17. taytanchikpa taytankunaman nisqampi hina yuyarinampaq.
 18. Maryam kimsa killa hina Ilisabitwan tiyarqa, hinaspam kutipurqa wasinman.

Juampa qillqasqan Evangelio. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1954. 68 pp. T'ikraqnin: Florencio Segura.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Chuya Qillqa 1987).

 1. Elisabet soqta killa wiksayakusqan hawañam Dios kacharqa angel Gabrielta Galilea lawpi Nazaret llaqtaman.
 2. Chaynapi Maria sutiyoq doncella sipasta watukamunanpaq. Paymi Joseywan casarakunanpaq rimanakusqaña karqa. Joseyqa Rey Davidpa mirayninmanta kaqmi karqa.
 3. Mariapa wasinman angel yaykuykuspanmi nirqa: —Rimaykullayki Diospa favorecesqan Maria, Señormi qanwan kachkan —nispa.
 4. Angelpa rimaykusqanta uyariykuspanmi mana imanakuytapas atispan sonqollanpi tapukurqa chay rimaykusqanmanta.
 5. Angelñataqmi niykurqa: —Ama manchakuychu Maria, Diospa favorecesqanmi karunki.
 6. Wiksayakuspaykim wachakunki qari wawata, paytam sutichanki Jesuswan.
 7. Ancha reqsisqa kaspanmi hanaq pachapi Diospa Churinwan sutichasqa kanqa. Señor Diospunim rey kananpaq churanqa ñawpaq abuelon Davidta hina.
 8. Israel naciontam wiñaypaq gobiernanqa, gobiernonqa manam tukunqachu —nispa.
 9. Hinaptinmi Mariañataq tapurqa: —Manaraq qariwan kachkaspayqa ¿imaynataq wawayoqqa kayman? —nispa.
 10. Chaymi angelñataq nirqa: —Chuya Espiritu qanman hamuptinmi hanaq pachapi Diospa atiynin puyu hina pampaykusunki. Chayraykum Diospa sapaqchasqan naceq wawapas sutichasqa kanqa Diospa Churinwan.
 11. Qolloq nisqanku aylluyki Elisabetpas yuyaqña kachkaspapas soqta killañam qari wawata wiksayakurun.
 12. Diospaqqa manam imapas sasaqa kanchu —nispa.
 13. Mariañataqmi nirqa: —Nisqaykipi hinayá ñoqawan rurasqa kachun. Señorpa sirvientallanmi ñoqaqa kani —nispa. Hinaptinmi angel pasakurqa.
 14. Mariañataqmi chay punchawkunallapi chaylla rirqa Judea lawpa orqonpi kaq llaqtaman.
 15. Zacariaspa wasinman yaykuykuspanmi Elizabetta rimaykurqa.
 16. Rimaykusqanta uyariruptillanmi Elizabetpa wiksanpi wawa kuyurirurqa. Elizabetman Chuya Espiritu huntaykuptinmi
 17. kusikuymanta qaparispa Mariata nirqa: —Wakin warmikunamanta astawan favorecesqam qamqa kanki. Diospa favorecesqantaqmi wachakunayki wawapas.
 18. ¿Pitaq ñoqaqa karqani Señorniypa maman kachkaspayki watukamuwanaykipaqqa?
 19. Rimaykuwasqaykita uyariruptillaymi wiksaypi wawa kusikuymanta kuyurirurqa.
 20. Creesqaykiraykum qamqa ancha kusisqa kanki. Señormi nisqankunata ruranqa —nispa.
 21. Mariañataqmi nirqa: Ukuymantam Señorta alabani.
 22. Sonqoypas Salvaqniy Diosraykum anchallataña kusikuchkan,
 23. kay humilde sirvientam nanachikuwasqanmanta. Kunanmantaqa runakunach ñoqamanta ninqa: “Mayna kusisqam payqa” nispa,
 24. chaynataqa ninqaku atiyniyoq Dios admirakuypaq kaqkunata rurapuwasqanraykum. Chuyay-chuyaymi payqa.
 25. Payqa wiñaypaqmi kuyapayan respetaqninkunataqa.
 26. Atiyninwanmi admirakuypaq kaqkunata rurarqa. Orgulloso runakunatam yanqaman churarurqa.
 27. Munaychakuqkunatam gobiernasqankumanta wischururqa. Humillakuqkunatañataqmi hatuncharqa.
 28. Yarqaymanta kaqkunatam saksaykachirqa. Apukunatañataqmi mana imayoqta kutirichirqa.
 29. Llakipayakuyninta mana qonqaruspanmi serviqnin Israel runakunata yanaparqa,
 30. Chaynataqa rurarqa ñawpaq abuelonchik Abrahanman prometesqanman hinam hinaspa mirayninkunamanpas wiñaypaq prometesqanman hinam.
 31. Mariam Elizabetwan yaqa kimsa killa karispan wasinman kutikurqa.

Chuya Qellqa: Jesucristomanta Lucaspa Qellqasqan. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1987. T'ikraqninkuna: Homer Emerson, Rafael Yupanqui, Simon Izarra, Rómulo Sauñe Quicaña, Saturnino Gavilán, Fernando Quicaña. Bible.is ñisqapi ñawinchay, Romulop rimasqantapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay. Andes.org ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Chuya Qillqa 2012).

Jesuspa nacenanmanta

 1. Elisabetpa wiksayakusqan soqta killa qepatam, ángel Gabrielta Dios kacharqa Galilea lawpi Nazaret llaqtaman,
 2. manaraq qari reqsiq sipasta watukamunanpaq, paypa sutinmi karqa María. Chay sipasmi casarakunanpaq Davidpa mirayninmanta kaq Joseypa rimapayasqanña karqa.
 3. Chay angelmi Mariapa wasinman yaykuykuspan nirqa: Diospa bendecisqan María, rimaykullaykim, Señormi qanwan kachkan, nispan.
 4. Mariañataqmi angelpa rimaykusqanwan hukmanyarurqa, hinaspam sonqollanpi tapukurqa chay rimaykusqanpa ima ninanmi kasqanmanta.
 5. Angelñataqmi nirqa: María ama manchakuychu, Diospa kuyapayakuynintam haypaykunki.
 6. Kunanmi wiksayakuspayki qari wawata wachakunki, paytam Jesuswan sutichanki.
 7. Payqa atiyniyuqmi kanqa, chayraykum tukuy imapa hawanpi munaychakuq Diospa Churinwan sutichasqa kanqa. Kikin Diosmi Rey kananpaq ñawpaq taytan Davidpa trononta qoykunqa.
 8. Chaynapi Israel nacionpi wiñaypaq munaychakunanpaq, munaychakuyninqa manam haykapipas tukunqachu, nispa.
 9. Hinaptinmi Mariañataq tapurqa: Manaraq qariwan kachkaptiyqa ¿imaynataq chayqa kanman? nispa.
 10. Chaymi angelñataq nirqa: Chuya Espiritum qanman hamunqa, hinaptinmi hanaq pachapi Diospa atiynin llantuy hina pampaykusunki. Chayraykum naceq chuya wawaqa Diospa Churinwan sutichasqa kanqa.
 11. Qolluq nisqanku aylluyki Elisabetpas yuyaqña kachkaspam soqta killa wiksayuqña kachkan, huk qari wawatam wachakunqa.
 12. Diospaqqa manam imapas sasachu, nispa.
 13. Mariañataqmi nirqa: Ñoqaqa Diospa serviqllanmi kani, nisqaykiman hinayá ñoqawan ruwasqa kachun, nispa. Chaymantam ángel pasakurqa.

Elisabetman Mariapa watukamusqanmanta

 1. Chay punchawkunapim utqayman María rirqa Judá law orqopi kaq llaqtaman.
 2. Hinaspanmi Zacariaspa wasinman yaykuykuspan Elisabetta rimaykurqa.
 3. Rimaykusqanta Elisabet uyariykuptinmi wiksanpi wawa chaylla kuyurirurqa. Chaymi Elisabetqa Chuya Espíritu huntaykuptin
 4. kusikuymanta qaparispan Mariata nirqa: ¡Diosmi wakin warmikunamantapas masta bendeciykusunki, bendeciykuntaqmi wiksaykipi kaq wawatapas!
 5. ¿Pitaq ñoqaqa karqani Señorniypa maman watukaykamuwananpaqqa?
 6. Rimaykuwasqaykita uyariykuptiymi wiksaypi wawa kusikuymanta kuyurirun.
 7. Creesqaykiraykum qamqa ancha kusisqa kanki, Señorpa nisusqaykikunaqa cumplikunqapunim, nispa.
 8. Mariañataqmi nirqa:
  Almaymi Señorta hatunchan,
 9. espirituypas Salvaqniy Diospim kusikun.
 10. Diosmi kay wakcha serviqninpi ñawinta churaykun, chayraykum kunanmantaqa lliw miraykuna “ancha kusisqa” nispa sutichawanqaku.
 11. Tukuy Atiyniyuq Diosmi hatun kaqkunata ñoqawan ruwarun, ¡paypaqa sutinpas Chuyam!
 12. Payqa wiñaypaqmi kuyapayan kasukuqninkunataqa.
 13. Atiyninwanmi admirakuypaq kaqkunata ruwarqa, hatun tukuqkunapa imam ruway munasqankutam yanqacharun.
 14. Munaychakuqkunatam trononkumanta wichichin, uchuychakuqkunatam hatunchan.
 15. Wakchakunatam tukuy imawan huntaykachin, apukunatañataqmi mana imayuqta kutirichin.
 16. Serviqnin Israeltam yanapaykurqa, kuyapayakuywan yanapakuqtaqa manam qonqarqachu.
 17. Chaynatam ñawpaq taytanchik Abrahamman hinaspa mirayninkunaman prometerqa, nispa.
 18. Mariaqa yaqa kimsa killam Elisabetwan yacharqa, chaymantam wasinman kutikurqa.

Chuya Qellqa: Jesucristomanta Lucaspa Qellqasqan. Sociedad bíblica peruana, 2012. Youversion.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo Runasimipi (Clorinda Matto de Turner 1901).

 1. Ina, socta quillapi yaycuctin, quiquin Gahriel angelcca cachaska carkan uc Galilea nescac llactamman Nazaret sutichaska,
 2. uc mana ccary recsec nusta warmiman, uc Jose niska ccarihuan casarascca pay David aillumanta, paipa sutintac caikan Maria,
 3. Ina, paypa caskanman yaicuspa nerkan: Pachacamac huaccaychasunqui, sumac acllacuscca! Apunchis Pachacamacmy canhuan, muchaycuska llapa warmicunamanta.
 4. Paytac cay napuycuihuan musppacuspa ucunpi yuyaycurcan: ima napaycuytac cayka carkan.
 5. Chaypacha angelka nerkan ¡Ama manchacuichu María! Pachacamacpa cayllapim kanchac canqui,
 6. ina, wicsayacunqui, huachanqui uc ccary huahuata, paypa sutintac canka JESÚS,
 7. pay atun canka, apu Pachacamacpa Uñantac sutiyaska canka: apu Pachacamactac taitan Davidpa suyunta cconka.
 8. Ccapac cunanka Jacobpa huasimpi pachac ppuchucayñin cama, paypa camaskantac mana ppuchucayniyoc canka.
 9. Mariatac chaypacha angelta nerkan: Imainatac cayka canka, mana noka ccarita recsenicho?
 10. Ina angelcca cutichispa nerkan: Espiritu Santo hahuayquiman hamuspa, apu Tucuy Atipac llantuycusunqui, chay raycu chay ccanmanta paccarimuc huahua pachacamacpa (Diospa) churin surichaska canka.
 11. Ina aylluiqui Elizabetpas payacayninpi wicsayacun ñan socta quillampiña mana huachacuc warmi,
 12. nas, Pachacamacpacka manan canchu mana atipay
 13. Mariatac nerkan: Caypin apu Pachacamacpa camachin, ñoccapi munaynin ruraska cachun rimasccayqui inaman. Angeltac ripurccan.
 14. Ina, saccay ppunchaucunapi Maria hatarispa collaoman puririrccan uc Juda ñiskac llactanman;
 15. Ina, Zacariaspa huasinman yaicuspa Elizabetta napaycurkan.
 16. Ina, maypachan Elizabet Mariac napaycuskanta uyarirccan, wicsanpi huahua ppitarccan, pay Elizabettac Espiritu Santomanta unttacurcan.
 17. Ccaparispatac nerkan: Warmicunamanta ccollananmi canqui, wicsayquimanta paccarimucri ccollanantacmi.
 18. Maimantan ñoccapac cay, apu wiraccochaypa mamam ricucñiy amunanta?
 19. Napainiquita uyarictiy ina wicsaipi huahua phitaycachan cusicuiy phitayhuan.
 20. Ccapac pi iñirkan! Llapa Pachacamacpa sutimpi neska simicuna unttacunccan.
 21. Chaypacha Maria nerkan:
  Cayniypa cainin atunchay yayayta, camaqqueita,
 22. cayniypa caiñintac qquespichicniypi ccochucun!
 23. Huacchachayniyta sumac cahuayninhuan cahuaycurkan, cunanmantacca llipirunacuna acllaskata sutichahnancca.
 24. Atun imaicunatas rurapuan Llapa Atipac, sutintac muchaska cachun.
 25. Cuyainintacmi anacpa anacnimpi paypa manchasñinhuan.
 26. Maquihuan mana ricchaycunata ruran, wicchoyucucunata tacurin sonccompa yuyaiñimpi.
 27. Uraycachin aticconata ccahuitunmanta, huacchacunata atunyachin,
 28. yarccaskacunata hunttachin, ccapacccunatatac chusac maquiyucta cachapun.
 29. Yanapan Israel camachinta ñeskan ccuyayta yuyarispa.
 30. (Machulanchiscunahuan rimasccanman ina) Abrahanta, paypa ckacnincunatapas wiñaypac.
 31. Ina Mariaka paihuan tiarkan yaka quinsa quilla, chaimantatac huasinman cutiripurcan.

Apunchis Jesucristoc Evangelion San Lucaspa qquelkascan, Pananchis Clorinda Matto de Turnerpa castellanomanta runa simiman thicraskan. Sociedad Bíblica Americana (American Bible Society), Buenos Aires 1901.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo Runasimipi (Apunchis Jesukristoq Mosoq Rimanakuynin 1947)

 1. Soqta killamantataq, chay anjel Gabrielqa, Galileapi Nasaret sutichasqa llaqtaman Diospa kachamusqan karqan,
 2. Juj mana qhari reqseq sipasman, pi juj qhari José sutichasqawan kasarakunampaq rimaykusqa karqan, Davidpa ayllunmanta; chay sipaspa sutintaq María karqan.
 3. Anjeltaq maypichus pay kasharqan chayman jaykuspa, nirqan: ¡Q'ochukuy, ancha saminchasqa! qanwanmi Apu, warmikuna purapi allinisqa kanki.
 4. Payri payta rikuspa, muspharqan chay simikunamanta, yuyaykurqantaq ima napaykuychus kay kasqanta.
 5. Chaypacha anjelqa payta nirqan: Ama mancharikuychu Maria, saminchatan tarirqanki Diospa qayllampi.
 6. Wijsallikunki, juj qhari wawata wachankitaq, Jesustataq sutichanki.
 7. Pay mi jatun kanqa, Sinchijatun Kaqpa Churin sutichasqa kanqapas; Apu Diostaq David taytampa tiyananta payman qonqa;
 8. Jakobpa wasimpitaq wiñaypaq kamachinqa; qhapaqsuyuntaq mana jayk'aq tukukunqachu.
 9. Chaypacha Mariaqa anjelta nirqan: ¿Imayna kay kanqa? imarayku manan qharitaqa reqsinichu, nispa.
 10. Anjeltaq kutichispa, payta nirqan: Santo Espíritu uraykamunqa jawaykiman, Sinchijatun-Kaqpa atiynintaq llanthuykamusunki; chayrayku qanmanta Santo kaq paqarimunqa chaytaq Diospa Churin sutichasqa kanqa.
 11. Elisabet aylluykipas payakaynimpi juj qhari wawata wijsallikun; kaytaq soqta killanña chay mana wachakuq nisqa warmiman:
 12. Imarayku Diospajqa manan imapas mana atikujqa kanchu.
 13. Mariataq nirqan: Apuq warmikamachinmi kani; ñoqaman ruakuchun simiykiman jina. Anjeltaq qayllanmanta chinkaripurqan.
 14. Chay p'unchaykunapitaq Mariaqa jatarikuspa usqhaylla orqokunaman rirqan, Judea juj llaqtata;
 15. Sakariaspa wasinman jaykuspataq Elisabeta napaykurqan.
 16. Kay jinataq karqan, Mariaq napaykusqanta Elisabet uyareqtintaq, kaypa wijsampi wawaqa p'itarqan; Elisabetaq Santo Espirituwan junt'a karqan.
 17. Qaparirqantaq: Allinisqa kanki warmikuna purapi, allinisqataqmi wijsaykeq wawan.
 18. ¿Maymantataq kay ñoqaman, Apuypa maman jamuananqa?
 19. Imarayku napaykuasqaykita uyareqtiy jina, wawaqa wijsaypi kusiymanta p'itarqan.
 20. Kusisamiyoqmi pi iñirqan chay warmiqa, imarayku payman Apumanta nisqa imakunaqa junt'akunqa, nispa.
 21. Mariataq nirqan:
  Almaymi Aputa jatunchan;
 22. Espirituytaq Qespicheqniy Diospi kusikurqan.
 23. Imarayku payqa warmikamachimpa wajchakayninta qhawarqan; Imanaqtin kunanmantapacha tukuy runa miraykuna, kusisamiyoq nispa sutichawanqaku.
 24. Imarayku jatun imakunatan Atiyniyojqa ruawarqan; Santotaqmi sutimpas.
 25. Khuyakuynintaq payta manchakuqkunapaqmi miraymanta mirayman.
 26. Rijranwantaq kallpata ruarqan; Sonqonkuq yuyaykuyninkupi jatunchakuqkunatapas ch'eqerichirqan.
 27. Kamacheqkunata tiyanankumanta uraykuchirqan, Wajchakunatarí oqarirqantaq.
 28. Yarqasqakunata allicheqkunawan junt'achirqan; Qhapaqkunatataq ch'usaqta kachapurqan.
 29. Khuyakuyta yuyarinampaq, Israel kamachinta yanaparqan,
 30. Imaynatan taytanchiskunaman rimarqan jinata, Abrahanman, mirayninmantaq wiñaypaq.
 31. Mariataq kimsa killata jina Elisabetwan qhepakurqan; chaymantataq wasinta kutipurqan.

Apunchis Jesukristoq mosoq rimanakuynin. El Nuevo Testamento en quechua (Cuzco) con el Nuevo Testamento en español según la antigua versión de Cipriano de Valera rev. con arreglo al original griego. Uyaychaq: Len Herniman. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1947. 620 pp. Lucasman jina ajllasqa Allinwillaykuna, 1 raki.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo (W. Mitchell, Diospa Simin Qelqa 1988).

 1. Soqta killa onqoqña Elisabet kashaqtinmi, Diosqa ángel Gabrielta kacharqan, Galilea provinciapi Nazaret nisqa llaqtapi tiyaq
 2. María sutiyoq doncella sipasman, paymi Davidpa mirayninmanta José sutiyoq qhariwan casarakunanpaq rimaykusqaña kasharqan.
 3. Chay sipaspa kashasqanman haykuspataq angelqa nirqan: - ¡Diospa ancha saminchasqan warmi, napaykuykin! Señor Diosmi qanwan kashan, nispa.
 4. Paytaq ichaqa angelpa rimapayasqanmanta muspharqan, sonqonpitaq tapukurqan: ¿Imataq chay rimaykuyri? nispa.
 5. Hinaqtinmi angelqa payta nirqan:- María, ama mancharikuychu, Diosmi sumaqta qhawarimusunki.
 6. Kunanmi wiksallikunki, hinaspan huk qhari wawata wachakunki, paytan Jesusta sutichanki.
 7. Paymi allin reqsisqa kanqa, Qollana Diospa Churin nisqan kanqa. Señor Diosmi machulan Davidpa kamachikunanpi churanqa.
 8. Hinan Jacobpa mirayninta wiñaypaq kamachinqa, kamachikuynintaq mana tukukuq kanqa, nispa.
 9. Chaymi Mariaqa angelta nirqan:- Qhariwan manaraq kashaspayqa, ¿imaynataq wawayoq kayman? nispa.
 10. Angeltaq payta nirqan:- Santo Espiritun qanman uraykamunqa, Qollana Diosmi atiyninwan p'istuykusunki, chaymi naceq wawaqa Diospaq t'aqasqa kanqa, Diospa Churin sutichasqataq kanqa.
 11. Aylluyki Elisabetpas yuyaq-kayninpiñan qhari wawata wiksallikun. Paytaqa "Mana wachakuq" nirqankun, ichaqa kunanwanmi soqta killaña wiksallikusqan.
 12. Diospaqqa manan imapas mana atikuqqa kanchu, nispa.
 13. Chaymi Mariaqa nirqan:- Señor Diospa warmi kamachinmi kani, nisqaykiman hina Diosqa ñoqawan ruwachun, nispa. Angeltaq qayllanmanta ripurqan.
 14. Chay p'unchaykunapin Mariaqa Judea orqo-orqoneqpi huk llaqtaman usqhaylla rirqan.
 15. Zakariaspa wasinman haykuspataq Elisabet-ta napaykurqan.
 16. Mariaq napaykusqanta Elisabet uyariqtin hinataq, wiksanpi wawaqa "wat'ak" nirqan. Hinan Santo Espirituqa Elisabetman hunt'aykurqan,
 17. chaymi kunkayoqta nirqan:- Llapan warmikunamanta aswan saminchasqan kanki, saminchasqataqmi qanmanta naceq wawapas.
 18. Ñoqapaqqa ancha samin Señorniypa maman watukamuwayninqa.
 19. Napaykuwasqayki simita uyariqtiy hinan, wiksaypi wawaqa kusisqa "wat'ak" nirqan.
 20. Señor Diospa nisqasuykin hunt'akunqa, chayta creespan kusisamiyoq kanki, nispa.
 21. Chaymi Mariaqa nirqan:
  Almaymi Señor Diosta hatunchan,
 22. sonqoytaq Qespichiqniy Diospi kusikun.
 23. Kay kamachin wakcha warmitan qhawariwarqan, kunanmantaqa lliw miraykunan "kusisamiyoqmi" niwanqa,
 24. hatuchaqkunata Atiyniyoq Dios ruwapuwasqanrayku. Ch'uya nisqan sutinqa.
 25. Diosqa manchakuqninkunatan miray-miraykama khuyapayan.
 26. Makinwanmi atiyninta rikuchirqan, anchaykachaqkunatan ch'eqechirqan.
 27. Atiyniyoqkunatan kamachikushaqtin wikch'urqan, wakchakunatataq hoqarispa hatuncharqan.
 28. Yarqasqakunatan allinkunawan saksachirqan, qhapaqkunatataq mana imayoqta kutirichirqan.
 29. Kamachin Israeltan yanaparqan,
 30. Abrahamta miraynintawan khuyapayashanallanpaqmi yuyarirqan machulanchiskunaman prometesqanman hina, nispa.
 31. Mariataq kinsa killata hina Elisabetwan qhepakurqan, chaymantataq wasinta kutipurqan.

Diospa Simin Qelqa: Jesucristomanta Allin Willakuykunata Lucaspa Qelqasqan. Sociedad bíblica peruana, 1988. T'ikraqnin: William Mitchell et al. Andes.org ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo (Diospa Simin Qelqa 2004).

 1. Soqta killamantataq, Diosqa ángel Gabrielta kacharqan, Galilea provinciapi Nazaret nisqa llaqtapi tiyaq
 2. María sutiyoq doncella sipasman, paymi Davidpa mirayninmanta José sutiyoq qhariwan casarakunanpaq rimaykusqaña kasharqan.
 3. Chay sipaspa kashasqanman haykuspataq angelqa nirqan: –¡Diospa ancha saminchasqan warmi, napaykuykin! Señor Diosmi qanwan kashan, nispa.
 4. Paytaq ichaqa angelpa rimapayasqanmanta muspharqan, sonqonpitaq tapukurqan: ¿Imataq chay rimaykuyri? nispa.
 5. Hinaqtinmi angelqa payta nirqan: –María, ama mancharikuychu, Diosmi sumaqta qhawarimusunki.
 6. Kunanmi wiksallikunki, hinaspan huk qhari wawata wachakunki, paytan Jesusta sutichanki.
 7. Paymi ancha allin reqsisqa kanqa, Ancha Hatun Diospa Churin nisqan kanqa. Señor Diosmi ñawpa taytan Davidpa kamachikunanpi churanqa.
 8. Hinan Jacobpa mirayninta wiñaypaq kamachinqa, kamachikuynintaq mana tukukuq kanqa, nispa.
 9. Chaymi Mariaqa angelta nirqan: –Qhariwan manaraq kashaspayqa, ¿imaynataq wawayoq kayman? nispa.
 10. Angeltaq payta nirqan: –Santo Espiritun qanman uraykamunqa, Ancha Hatun Diosmi atiyninwan p'istuykusunki, chaymi naceq wawaqa Diospaq t'aqasqa kanqa, Diospa Churin sutichasqataq kanqa.
 11. Aylluyki Elisabetpas paya kayninpiñan qhari wawata wiksallikun. Paytaqa “Mana wachakuq” nirqankun, ichaqa kunanwanmi soqta killaña wiksallikusqan.
 12. Diospaqqa manan imapas mana atikuqqa kanchu, nispa.
 13. Chaymi Mariaqa nirqan: –Señor Diospa warmi kamachinmi kani, nisqaykiman hina Diosqa ñoqawan ruwachun, nispa. Angeltaq qayllanmanta ripurqan.
 14. Chay p'unchaykunapin Mariaqa Judea orqo-orqoneqpi huk llaqtaman usqhaylla rirqan.
 15. Zacariaspa wasinman haykuspataq Elisabet-ta napaykurqan.
 16. Mariaq napaykusqanta Elisabet uyariqtin hinataq, wiksanpi wawaqa “wat'ak” nirqan. Hinan Santo Espirituqa Elisabetman hunt'aykurqan,
 17. chaymi kunkayoqta nirqan: –Llapan warmikunamanta aswan saminchasqan kanki, saminchasqataqmi qanmanta nacemuq wawapas.
 18. Ñoqapaqqa ancha samin Señorniypa maman watukamuwayninqa.
 19. Napaykuwasqayki simita uyariqtiy hinan, wiksaypi wawaqa kusisqa “wat'ak” nirqan.
 20. Señor Diospa nisqasuykin hunt'akunqa, chayta creespan kusisamiyoq kanki, nispa.
 21. Chaymi Mariaqa nirqan:
  Almaymi Señor Diosta hatunchan,
 22. sonqoytaq Qespichiqniy Diospi kusikun.
 23. Kay kamachin wakcha warmitan qhawariwarqan, kunanmantaqa lliw miraykunan “kusisamiyoqmi” niwanqaku,
 24. hatun ruwaykunata Atiyniyoq Dios ruwapuwasqanrayku. “Ch'uya” nisqan sutinqa.
 25. Diosqa manchakuqninkunatan miray-miraykama khuyapayan.
 26. Makinwanmi atiyninta rikuchirqan, anchaykachaqkunatan ch'eqerichirqan.
 27. Atiyniyoqkunatan kamachikushaqtin wikch'urqan, wakchakunatataq hoqarispa hatuncharqan.
 28. Yarqasqakunatan allinkunawan saksachirqan, qhapaqkunatataq mana imayoqta kutirichirqan.
 29. Khuyapayaspanmi Israel kamachinta yuyarispa yanaparqan,
 30. Abrahampa miraynintan ñawpa taytanchiskunaman prometesqanman hina wiñaypaq khuyapayarqan, nispa.
 31. Mariataq kinsa killata hina Elisabetwan qhepakurqan, chaymantataq wasinta kutipurqan.

Diospa Simin Qelqa: Jesucristomanta Allin Willakuykunata Lucaspa Qelqasqan. Sociedad bíblica peruana, 2004. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua del Este de Apurímac - Apurimaq runasimi (Wycliffe, Mosoq Testamento 2013).

 1. Elísabet soqta killaña onqoq kashaqtinmi, Diosqa ángel Gabrielta mandamuran provincia Galilea ukhupi Nazaret llaqtaman.
 2. Chay angelqa huk willakuytan apamuran Nazaret llaqtapi tiyaq María sutiyoq sipasman. Mariaqa casarakunanpaqmi Joseywan comprometesqaña karan. Joseyñataqmi karan ñawpaq kamachiq rey Davidpa karu familianmanta. Mariaqa comprometesqaña kashaspanpas, manaraqmi ni hayk'aqpas qariwanqa puñuranchu.
 3. Hinaqtinmi ángel Gabrielqa Mariapa kasqanman haykuspa, khaynata rimayukuran: —¡Kusikuy! ¡Diosmi anchata bendecisunki! ¡Paymi qanwan kashan! nispa.
 4. Mariaqa angelpa rimayukusqanta uyarispanmi, anchata admirakuspa sonqollanpi yuyaymanaran: “¿Imatataq kay rimayukuywanri niwayta munan?”, nispa.
 5. Hinaqtinmi angelqa khaynata niran: —María, ama mancharikuychu. Diospa akllasqanmi kanki.
 6. Kunanmi qan onqoq rikhurinki; hinaspan huk qari wawata onqokunki. Paymanmi sutinta churanki Jesuswan.
 7. Chay wawaykin ancha allin reqsisqa kanqa. Hinaqtinmi paymantaqa ashka runakuna khaynata rimanqaku: “Tukuy atiyniyoq Diospa Wawanmi payqa”, nispanku. Paytaqa Diospunin churanqa hatun kamachikuq rey kananpaq, ñawpaq rey Davidta hina.
 8. Hinaspan Jacobpa mirayninkunata wiñaypaq gobiernanqa; saynapin chay gobiernasqanqa mana ni hayk'aqpas tukukunqachu, nispa.
 9. Chaykunata uyarispanmi Mariaqa angelta tapuran: —Manaraq ni hayk'aqpas qariwan puñushaspayri ¿imaynataq wawayoqri kayman? nispa.
 10. Chaymi angelqa contestaran: —Diospa Santo Espiritunmi qanman urayamunqa; hinaspan Diospuni atiyninwan llantuykusunki onqoq kanaykipaq. Chayraykun chay wawaqa mana ni ima huchayoq nacenqa. Hinaqtinmi paytaqa ninqaku “Diospa Wawanmi”, nispanku.
 11. Saynallataqmi familiayki Elisabetpas, yuyaqña kashaspapas, soqta killa onqoqña kashan, runakunapas “qollurin chay warmiqa” nishaqtinku.
 12. Diospaqqa manan ni imapas sasaqa kanchu, nispa.
 13. Chaymi Mariaqa khaynata niran: —Noqaqa Diosta servikuqllan kani. Paypa munayninyá niwasqaykiman hina ruwasqa kachun noqapi, nispa. Hinaqtinmi María rimayta tukuruqtin hinalla, angelqa ripuran.
 14. Chay p'unchawkunapin Mariaqa apurayllamanña alistakuspa, Elisabetpa tiyasqan llaqtaman riran. Chay llaqtaqa Judea provincia lawpin karan, huk orqokunaq chawpinpi.
 15. Mariaqa chay llaqtaman chayaruspanmi, Zacariaspa wasinman haykuspa, Elisabetta rimayukuran.
 16. Hinaqtinmi Mariapa rimayukusqanta Elísabet uyariqtin, Elisabetpa wiksanpi wawaqa kusikuymanta kuyukachariran. Diospa Santo Espirituntaqmi Elisabetman hunt'ayuran.
 17. Chaymi Elisabetqa altota rimarispa, khaynata niran: —¡María, Diosmi qanta bendecisunki llapallan warmikunamantapas aswan mastaraq! Saynallataqmi nacemuq wawaykitapas anchata bendecinqa.
 18. ¿Pitaq noqari kani, Salvaqniypa mamitan watukamuwanaykipaqrí?
 19. Rimayakamuwaqtiykin wiksaypi waway kusikuymanta kuyukacharin.
 20. ¡Ancha kusisqan kanki Diospa nisqanta creesqaykirayku! ¡Diospa nisqankunaqa cumplikunqapunin! nispa.
 21. Chaykunata uyarispanmi Mariaqa, kusikuymanta Diosta alabaran khaynata:
  “¡Diosmanmi graciasta qoni tukuy sonqoymanta!
 22. ¡Anchatan kusikuni, Salvaqniy kasqanrayku!
 23. Diosmi akllaykuwan kay serviqnin humilde warmita, mana importante kashaqtiypas. Kunanmantaqa llapallan runakunan hinallataq mirayninkunapas ninqaku: ‘¡Mariaqa ancha kusisqan kashan, Diospa bendecisqanrayku!’ nispanku.
 24. Tukuy atiyniyoq Diosmi noqapi admirakuypaq hatun milagrokunata ruwaspa anchata yanapaykuwan. ¡Payqa Ch'uya Diosmi!
 25. Payqa wiña-wiñaypaqmi munakunqa payta respetaspa adoraqkunataqa.
 26. Diosqa tukuy atiyninwanmi tukuy imatapas ruwaran. Pay tukuq runakunapa piensasqankuman hina, ima ruway munasqankutapas, mana imamanmi tukuchin.
 27. Kay pachapi kamachiqkunatan wikch'un kamachisqanmanta. Kamachiqkunapa mana reparasqan runakunatan ichaqa kikin Diospuni hatunchan.
 28. Yarqaypi kawsaqkunamanmi tukuy imata qon. Qapaq runakunatataqmi mana imayoqta qarqon.
 29. Israel nacionniyoq runakunatan serviqnin kasqanrayku yanapan. Manan ni hayk'aqpas Diospa khuyakuyninqa kay Israel nación llaqtanpaqqa tukukunqachu.
 30. Saynatan wiñaypaq prometeran ñawpaq taytanchiskunaman, Abrahamman, hinallataq llapallan mirayninkunamanpas”, nispa. Saynatan Mariaqa Diosta alabaran.
 31. Hinaspan Mariaqa kinsa killa hunt'a Elisabetpa wasinpi qepakuran. Chaymantañan wasinman kutipuran.

Mosoq Testamento: Lucaspa escribisqan. Wycliffe, Liga Bíblica 2013. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy.

Quechua de Puno - Punu runasimi (Hilario Huanca, Hermann Wendling 2007).

 1. Soqta killamanta Diosqa angel Gabrielta kacharqan Galilea hap'iypi kaq Nazaret sutiyoq llaqtata,
 2. huk warma sipasman. Payqa ña rimasqañan karqan Josewan kasarakunanpaq, payqa karqan Davidpaq wasinmanta, chay warmaq sutintaq karqan María.
 3. Chaymanta angelqa waykurqan wasinman nispa: “Napaykuyki, Diospaq ancha saminchasqan warmi, qanwanmi Apu kashan”.
 4. Mariaqa angelpaq rimayninmanta muspharqan, payqa tapukurqan imatataq munan kay napaykuy.
 5. Angelqa nirqan: “Ama manchakuychu María, qanqa tarinki Diospaq qhawariyninta.
 6. Wiksallikunkin wachakunkitaq huk qhari wawata, hinaspataq sutichanki Jesús.
 7. Payqa kanqa hatunmi, sutiyanqakutaq qollana Diospaq wawan, Apu Diostaq qonqa ñawpa tatan Davidpaq kamachiyninta.
 8. Payqa Jacobpaq llaqtantan wiñaypaq kamachinqa, kamachiynintaq manan hayk'aqpis tukukunqachu”.
 9. Mariaqa nirqan angelta: “¿Imaynatataq noqari wiksallikuyman manan huk qhariwan puñuspa?”
 10. Angeltaq kutichirqan: “Espiritu Santon qan pataman uraykamunqa hinataq qollana Diospaq kallpanmi p'istuykusunki llanthunwan; chayraykun qhari wawaykiqa kanqa Santo, sutichanqakutaq: Diospaq churin.
 11. Qhawariy, familiayki Isabelpis payayayninpi qhari wawatañan wiksallikun, “mana wachakuq” nisqaqa ñan soqta killaña onqokusqan.
 12. Imaraykuchus Diospaqqa manan imapis mana atikuq kanchu”.
 13. María nirqan: “Diospaq kamachinmi kani, noqapi ruwakuchun nisqaykiman hina”. Angeltaq payta saqespa ripurqan.
 14. Chay p'unchaykuna Mariaqa sayarispa usqhayta purirqan orqoman, huk Juda llaqtaman.
 15. Zacaríaspaq wasinta waykuspataq napaykurqan Isabelta.
 16. Napaykuyninta Isabel uyariqtin wiksanpi wawan wat'akirqan, hinataq Isabelqa Espiritu Santowan hunt'asqa karqan.
 17. Rimarqan allin kallpawan: “Warmikuna chawpipi saminchasqan kanki, saminchasqataqmi qanmanta paqariq wawapas.
 18. Imaynatan noqa Apuypaq maman noqaman hamunanpaq hina kani?
 19. Napaykuyniyki noqaq ninriyman chayaykamuqtin pacha wawaqa kusikuymanta wat'akin noqaq wiksaypi.
 20. Kusisqan kanki qan imaraykuchus iñirqanki qanman Diospaq rimasqan hunt'akunanpi!”.
 21. Hinaqa María nirqan:
  “Noqaq almaymi hatunchan Apu Diosta,
 22. Espirituytaq kusikun qespichiqniy Diospi.
 23. Imaraykuchus qhawariq kasqa wakcha kamachin warmita; kunanmantaqa tukuy wiñay masi runakunan rimanqaku kusisqa kasqayta.
 24. Cheqaqtapunin atiyniyoq Diosqa ruwarqan noqapi hatun ruwaykunata, santon sutin.
 25. Khuyapayaynintaqmi wiñaypaq llapan payta apuchaqninkunapaq.
 26. Payqa makinwanmi atiyninta rikuchirqan, ch'eqechirqantaqmi atiy sonqo kaqkunata.
 27. Horqorqan munayniyoqkunata kamachina tiyanankumanta, hatuncharqantaq wakchakunata.
 28. Yaraqasqakunaman qorqan wasapaytaraq tukuy kawsaykunata, qhapaqkunatataqmi qatirparirqan mana imayoqta.
 29. Makinmantan hap'irqan kamachin Israelta, khuyakuyninta yuyarispa,
 30. ñawpa tatanchiskunaman nisqanman hina, Abrahanman hinallataq wawankunamanpis wiñaypaq”.
 31. María tiyarqan Isabelwan kinsa killa, chaymanta kutipurqan wasinta.

Lucaspaq Qelqasqan Evangelio. Griego simimanta runa simiman t'ikrasqa Puno hap'iypi tiyaq runamasikunapaq. T'ikraqninkuna: Hilario Huanca Mamani ss.cc., Hermann Wendling ss.cc., 2007, ad experimentum. Congregación de los Sagrados Corazones, Provincia del Perú.

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Sumaj noticias Lucaspa escribiskanman jina 1951)

 1. Sojta quillamantataj, Dios angel Gabrielta cachamurka Galileapi Nazaret niska llajtaman
 2. uj doncellaman. Pay casaracunapaj parlapayaska carka uj khari José sutiyojwan, Davidpa ayllunmanta. Chay doncellaj sutintaj María carka.
 3. Angeltaj pay casharka chayman yaycuspa nerka: Cusicuy, ancha favoreciska, Señorka kanwan cashan. Bendiciska kan canqui warmis uqhupi.
 4. Payrí payta ricuspa t'ucurka chay palabrasninmanta, yuyarkataj ima napaycuychus chay caskanta, chayta.
 5. Chanta angelka payta nerka: Ama manchachicuychu María, imaraycuchus Diospa ñaupakenpi favoreciska canqui.
 6. Khaway, wijsallicunqui, uj khari wawata wachanquitaj, sutintataj JESUSTA sutichanqui.
 7. Paymin jatun canka, Curaj-Cajpa Churin sutichaskataj canka. Señor Diostaj David tatanpa trononta payman konka.
 8. Jacobpa ayllunpitaj wiñaypaj camachenka. Gobiernonmantarí mana tucucuynin cankachu.
 9. Chanta Mariaka angelta nerka: ¿Imaynataj cay canka? Imaraycuchus mana kharitaka rejsinichu.
 10. Angeltaj cutichispa, payta nerka: Santo Espíritu uraycamusunka. Curaj-Cajpa atiynintaj kanta llanthuycamusunka. Chayraycu kanmanta Santo Caj nacecunka chay, Diospa Churin sutichaska canka.
 11. Khaway, Elisabet familiayqui, vieja-caskanpi paypis khari wawata wijsallicun. Cunantaj sojta quillaña wijsallicuskan chay mana wachacuj niska warmipi.
 12. Imaraycuchus Diospajka mana imapis canchu mana aticujka.
 13. Chanta María nerka: Cayka Señorpa camachinmin cani. Ñokapi ruwacuchun palabrayquiman jina. Angeltaj paymanta chincaripurka.
 14. Chay tiempopitaj Mariaka jataricuspa uskhayllata orkosman rerka, Judeapi uj llajtaman.
 15. Zacariaspa wasinman yaycuspataj Elisabetta napaycurka.
 16. Jinataj carka, Eiisabet uyarejtin Mariata napaycushajta, wijsanpi wawaka phinquerka, Elisabetta j Santo Espirituwan junt'achiska carka,
 17. khaparerkataj nispa: Bendiciska canqui warmis uqhupi, bendiciskatajmin wijsayquipi cashan chay wawaka.
 18. ¿Maymantataj cay ñokaman, Señorniypa maman jamunawanka?
 19. Imaraycuchus, khaway, napaycuwaskayquita uyarejtiy jina, wawaka wijsaypi cusiymanta phinquerka.
 20. Cusiyniyojmin chay creejka, imaraycuchus Señor payta nerka chay imas junt'acunka.
 21. Chanta María nerka:
  Almaymin Señorta yupaychan.
 22. Espirituytaj Dios Salvadorniypi cusicurka.
 23. Imaraycuchus payka camachinpa wajchacaskanta khawarka. Imaraycuchus cunanmantapacha tucuy runamitas cusicuyniyojmin nispa niwankancu.
 24. Imaraycuchus jatuchej imasta Atiyniyojka ruwawarka. Santotajmin sutenka.
 25. Runa-mitamanta waj runa-mitaman, Payta manchachicujcunata qhuyan.
 26. Maquinwan callpata ruwarka. Sonkoncuj yuyaynincupi jatunchacujcunatapis ch'ekerarka.
 27. Camachejcunata tronosnincumanta uraycucherka, Wajchacunatarí okharerkataj.
 28. Yarkaskacunata allichej imaswan sajsacherka. Khapajcunatarí jinallata cachapurka.
 29. Camachin Israelta reciberka, Qhuyariskanta chayta yuyaricuspa,
 30. Tatasninchejman parlaskanman jina, Abrahamman mirayninmanpis wiñaypaj.
 31. Mariataj quinsa quillata jina Elisabetwan quedaricurka. Chaymantataj wasinman cutipurka.

Sumaj noticias Lucaspa escribiskanman jina. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), Oruro 1951. Uyaychaq: Roger H. Brown, 105 pp.

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Dios parlapawanchej 1976).

Jesuspa nacecuyninmanta willan

 1. Zacariasman riqhuriskanmanta sojta quillanman Dioska angel Gabrielta Galilea caj Nazaret llajtaman cachamullarkataj.
 2. Chay angelta cachamorka María sutiyoj sipasman. Pay parlapayaskaña carka Josewan casaracunanpaj. Josetaj camachej Davidpa ayllunmanta carka.
 3. María casharka, chayman jamuspa angelka payta napaycorka: — ¡Dios allin p'unchayta kosunqui! Payka kanwan cashan. Kanmantapis mayta cusicun, — nispa.
 4. Mariaka cayta uyarispa manchariywan uqhunpi “¡ras!” nichicorka. Mayta t'ucuspataj yuyasharka sonkonpi: “Cayjina napaycuwaskanka ¿imatataj niyta munanrí?”
 5. Angel payta nerka: — Amaña manchachicuychu, Dios kanta munacuywan ajllacususkanraycu.
 6. ¡Khaway! Wijsallicuspa uj khari Wawata onkocunqui. Paytataj Jesusta sutichanqui.
 7. Payka sumaj c'acha, curaj runataj canka, c'ata Diospa Wawan caskanraycu. Tucuy atiyniyoj Dioska payta unay tatan Davidtajina camachinanpaj churanka.
 8. Wiñaypajtaj Israel llajtata camachenka. Camachiynintaj ni jayc'ajpis tucuconkachu, — nerka angel.
 9. Mariataj angelta nerka: — Mana kharitaka rejsinichu. Chayraycu ¿imaynataj cayka cankarí?
 10. Angeltaj payman cuticherka: — Santo Espíritu kanman uraycamusonka. C'ata Diospa atiynintaj kanta c'anchaycamusonka. Chayraycu wawayqueka mana juchayoj, c'acha rejsiska canka, Diospa cheka Wawan.
 11. ¡Khaway! Aylluyqui Elisabetpis uj khari wawata wijsallicorkaña ashqha watasniyojña cashaspapis. Cunantaj sojta quillaña wijsallicuskan cashan chay mana wawa rejsej niska warmeka.
 12. Chekatapuni Diospa tucuy niskasnenka junt'aconka, — nispa.
 13. Chanta María nerka: — Diospa camachin cani. Nokaman niwaskayquimanjina ruwaska cachun, — nispa. Angeltaj paymanta riporka.

María watucamun Elisabetta

 1. Ajinata María uskhayta waquichicuspa chekanta riporka orko orko Judea jallp'api uj llajtaman.
 2. Chay llajtaman chayaspataj Zacariaspa wasinman yaycorka. Elisabettataj napaycorka.
 3. Maríaj napaycuskanta Elisabet uyarejtin wijsanpi wawanka phinquirerka. Elisabetri Santo Espirituwan junt'aska carka.
 4. Cusiywan khaparispataj Mariata nerka: — Tucuy warmismanta kan astawan curajpaj khawaska canqui Dios kanta ajllacususkanraycu. Wawayquipis may curajpaj khawaska canka.
 5. Maytapuni cusicuni Señorniypa maman watucuwaskanmanta. Nokaka ni watucunawanpajjinapischu cani.
 6. ¡Khaway! Napaycuwaskayquita uyarisojtiy wijsaypi wawa cusiymanta phinquirerka.
 7. May cusiska kanka Señor Dios willasuskanta jap'icuskayquiraycu. Chekamanta nisuskanka junt'aconka, — nispa.
 8. Mariataj nerka:
  — Mayta jatunchani Diosta tucuy sonkoywan.
 9. Mayta cusicushani juchamanta Cacharichiwajniy Diospi.
 10. Payka camachillan cashajtiypis wajcha caskayta qhuyacuyninwan khawawaspa, nokata ajllacuwarka. Chekamanta cunanmantapacha tucuy runas may cusiska caskayta niwankancu.
 11. Tucuy atiyniyoj cheka Diosmin may jatun imasta nokapaj ruwarka. Payka may c'acha, manapuni juchayojmin.
 12. Unay tatasninchejmantapacha cunancama, Dioska wiñaypaj qhuyacunpuni payta yupaychajcunataka.
 13. Dios atiyninwan jatuchej ruwanasta ruwarka. Payka tucuy jatunchacojcunata atipaspa aykeracherka.
 14. Sajra camachejcunata sumaj tiyanasnincumanta uraycucherka, pisipaj khawaskacunatataj okharerka.
 15. Yarkhaska runasta allin imaswan sajsacherka. Khapaj runastarí mana imayojta ch'usajllata cachaporka.
 16. -
 17. Dios ñaupa tatasninchejman niskasninta junt'aspa camachin Israelta yanapaj jamunña. Ajinamanta yuyaricorka qhuyacuyta Abrahamman tucuy paypa mirayninmanpis wiñaypaj, — nerka María.
 18. Payka quinsa quillata Elisabetwan cacuspa wasinman cutiporka.

Dios parlapawanchej. El Nuevo testamento de Nuestro Señor Jesucristo en Quechua (Central de Bolivia), 1976, Liga Bíblica Internacional. 2a ed., 2011, Wycliffe Inc. (scriptureearth.org, pdf 6,3 MB).

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Diosmanta Qhelqa 1993).

 1. Chaymanta sojta killanman, Dios kachamullarqataj ángel Gabrielta Galileapi Nazaret llajtaman,
 2. qharejpa mana chayasqan María sutiyoj sipasman. Payqa casarakunampaj parlapayasqa karqa José sutiyoj, rey Davidpa ayllunmanta kaj qhariwan.
 3. Maypichus María kasharqa, chayman yaykuspa, angelqa payta napaykorqa: Qampi Diospa khuyakuynin kachun. Señorqa qanwan kashan. Tukuy warmismanta aswan bendecisqa kanki, nispa.
 4. Angelpa nisqanta uyarispa, María t'ukorqa imatachus niyta munasqanta chay napaykusqan.
 5. Angeltajrí nerqa: Ama mancharikuychu, María. Qanqa Diospa khuyakuyninta tarinki.
 6. Kunanqa wijsayoj rikhurispa, nacechikunki uj qhari wawata, Jesús sutiwantaj sutichanki.
 7. Payqa manchay sumaj runa kanqa, sutichasqataj kanqa Patapi Kaj Diospa Churin. Señor Diosqa ñawpa tatan Davidpa reinonta Payman qonqa.
 8. Chantá Payqa wiñaypaj israelitasta kamachenqa mana jayk'aj tukukuyniyoj reinompi.
 9. Chaymanta Mariaqa angelta taporqa: Chantá imaynataj chay kanqa? Noqata ni pi qharipis llankhawanchu, nispa.
 10. Angeltaj kuticherqa: Espíritu Santo qanman jamonqa, Diospa atiynintaj llanthusonqa; chay mana juchayoj nacej wawaqa sutichasqa kanqa Diospa Churin.
 11. Jinallataj aylluykimanta Elisabetpis paya kashaspaña, qhari wawayoj kanqa; mana wawayoj nisqapis, sojta killa wijsayojña.
 12. Diospajqa mana imapis mana atikojqa kanchu.
 13. Chaypacha María nerqa: Noqaqa Señorpa kamachin kani. Diospa munaynin ruwasqa kachun noqapi nisqaykiman jina, nispa. Angeltaj ñawpaqenmanta riporqa.
 14. Chaypacha Mariaqa rerqa usqhayllata Judea jallp'api uj llajtaman.
 15. Zacariaspa wasinman yaykuspataj, Elisabetta napaykorqa.
 16. Jinapi Mariajpa napaykusqanta Elisabet uyarejtin, wawaqa Elizabetpa wijsan ukhupi kuyurerqa. Elisabettaj Espíritu Santowan junt'a karqa.
 17. Chantá jatunmanta nerqa: Bendecisqa kanki warmis ukhupi; wijsaykipi kaj wawapis bendecisqallataj.
 18. Ima niytataj kay munan, Señorniypa maman watukunawampajri?
 19. Napaykuwasqaykita uyarejtiykama, wawaqa wijsay ukhupi kusiywan kuyurin.
 20. Kusikuyniyojmin kanki creesqaykirayku. Señorpa nisusqanqa junt'akonqapuni, nispa.
 21. Chantá María nerqa:
  Almayqa jatunchan Señorta.
 22. Espirituytaj mayta kusikun Salvawajniy Diospi.
 23. Diosqa noqa wajcha kamachinta qhawawarqa. Chayrayku kunanmantapacha tukuy runaj miraynin noqata niwanqanku kusikuyniyoj kasqayta.
 24. Tukuy Atiyniyoj Diosqa jatun imasta noqapaj ruwarqa; sutenqa Santo Kaj Dios.
 25. Diospa khuyakuynenqa kallampuni miraymanta mirayman, Payta manchachikojkunapaj.
 26. Makinwan atiyninta rikucherqa, ch'eqeracherqataj pikunachus sonqonkupi, yuyayninkupi ima jatunchakunku, chaykunata.
 27. Atiyniyojkunata urayk'ucherqa kamachina tiyanankumanta, llamp'u sonqoyoj runastataj pataman oqharerqa.
 28. Yarqhasqa runasta allin imaswan junt'acherqa, qhapaj runastataj mana imayojta kachaporqa.
 29. Diosqa khuyakuyninmanta yuyarikuspa, kamachin Israelta yanaparqa,
 30. ñawpa tatasninchejman wiñaypaj parlasqanman jina, Abrahamman, tukuy paypa mirayninman ima, nispa nerqa Mariaqa.
 31. Mariataj kinsa killata jina Elisabetwan kakorqa. Chaymantaqa wasinman kutiporqa.

Diosmanta Qhelqa: Lucaspa Qhelqasqan. Sociedad bíblica boliviana, 1993. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy.

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Diosmanta Qhelqa 1997).

 1. Chaymanta sojta killanman, Dios kachamullarqataj ángel Gabrielta Galileapi Nazaret llajtaman,
 2. qharejpa mana chayasqan María sutiyoj sipasman. Payqa casarakunampaj parlapayasqa karqa José sutiyoj, rey Davidpa ayllunmanta kaj qhariwan.
 3. Maypichus María kasharqa, chayman yaykuspa, angelqa payta napaykorqa: Qampi Diospa khuyakuynin kachun. Señorqa qanwan kashan. Tukuy warmismanta aswan bendecisqa kanki, nispa.
 4. Angelpa nisqanta uyarispa, María t'ukorqa imatachus niyta munasqanta chay napaykusqan;
 5. Angeltajrí nerqa: Ama mancharikuychu, María. Qanqa Diospa khuyakuyninta tarinki,
 6. Kunanqa wijsayoj rikhurispa, nacechikunki uj qhari wawata, Jesús sutiwantaj sutichanki.
 7. Payqa manchay sumaj runa kanqa, sutichasqataj kanqa Patapi Kaj Diospa Churin, Señor Diosqa ñaupa tatan Davidpa reinonta payman qonqa.
 8. Chantá payqa wiñaypaj israelitasta kamachenqa mana jayk'aj tukukuyniyoj reinompi.
 9. Chaymanta Mariaqa angelta taporqa: Chantá imaynataj chay kanqa? Noqata ni pi qharipis llankhawanchu, nispa.
 10. Angeltaj kuticherqa: Espíritu Santo qanman jamonqa, Diospa atiynintaj llanthusonqa; chay mana juchayoj nacej wawaqa sutichasqa kanqa Diospa Churin.
 11. Jinallataj aylluykimanta Elizabetpis paya kashaspaña, qhari wawayoj kanqa; mana wawayoj nisqapis, sojta killa wijsayojña.
 12. Diospajqa mana imapis mana atikojqa kanchu.
 13. Chaypacha María nerqa: Noqaqa Señorpa kamachin kani. Diospa munaynin ruwasqa kachun noqapi nisqaykiman jina, nispa. Angeltaj ñaupaqenmanta riporqa.
 14. Chaypacha Mariaqa rerqa usqhayllata Judea jallp'api uj llajtaman.
 15. Zacariaspa wasinman yaykuspataj, Elizabetta napaykorqa.
 16. Jinapi Mariajpa napaykusqanta Elizabet uyarejtin, wawaqa Elizabetpa wijsan ukhupi kuyurerqa. Elizabettaj Espíritu Santowan junt'a karqa.
 17. Chanta jatunmanta nerqa: Bendecisqa kanki warmis ukhupi; wijsaykipi kaj wawapis bendecisqallataj.
 18. Ima niytataj kay munan, Señorniypa maman watukunawampajri?
 19. Napaykuwasqaykita uyarejtiykama, wawaqa wijsay ukhupi kusiywan kuyurin.
 20. Kusikuyniyojmin kanki creesqaykirayku. Señorpa nisusqanqa junt'akonqapuni, nispa.
 21. Chantá María nerqa:
  Almayqa jatunchan Señorta.
 22. Espirituytaj mayta kusikun Salvawajniy Diospi.
 23. Diosqa noqa wajcha kamachinta qhawawarqa. Chayrayku kunanmantapacha tukuy runaj miraynin noqata niwanqanku kusikuyniyoj kasqayta.
 24. Tukuy Atiyniyoj Diosqa jatun imasta noqapaj ruwarqa; sutenqa Santo Kaj Dios.
 25. Diospa khuyakuynenqa kallampuni miraymanta mirayman, payta manchachikojkunapaj.
 26. Makinwan atiyninta rikucherqa, ch'eqeracherqataj pikunachus sonqonkupi, yuyayninkupi ima jatunchakunku, chaykunata.
 27. Atiyniyojkunata urayk'ucherqa kamachina tiyanankumanta, llamp'u sonqoyoj runastataj pataman oqharerqa.
 28. Yarqhasqa runasta allin imaswan junt'acherqa, qhapaj runastataj mana imayojta kachaporqa.
 29. Diosqa khuyakuyninmanta yuyarikuspa, kamachin Israelta yanaparqa,
 30. ñaupa tatasninchejman wiñaypaj parlasqanman jina, Abrahamman, tukuy paypa mirayninman ima, nispa nerqa Mariaqa.
 31. Mariataj kinsa killata jina Elizabetwan kakorqa. Chaymantaqa wasinman kutiporqa.

Diosmanta Qhelqa: Lucaspa Qhelqasqan. Sociedad bíblica boliviana, 1997. Andes.org ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Bolivia del Norte - Apulu runasimi (Mosoj Testamento 1985).

Jesús nacinanmanta

 1. Isabel sojta quilla onkojña cajtin, Dios ángel Gabrielta cacharkan Galileapi caj Nazaret llajtaman,
 2. manaraj kharita rejsej sipas Mariaman. Paytaj casaracunanpaj parlaska carkan Josewan, gobernaj Davidpaj mirayninmanta.
 3. Angeltaj María cachcaskan lugarman yaycuspa nerkan: —¡Saludayqui, Diospaj ajllaskan! Señor kanwan cachcan —nispa.
 4. Angelpaj niskanta uyarispataj, María mulljacorkan, muspharkantaj, “¿Ima niytataj munan?” nispa.
 5. Angeltaj payta nerkan: —Ama manchacuychu, María, Dios favorninwan kanta bendicisunqui.
 6. Cunan onkojyanqui: uj churiyoj canqui, sutichanqui Jesusta.
 7. Pay athun canka, sinchi athun Diospaj Churin. Señor Dios gobernajta churanka, ñaupaj gobernaj Davidta jina.
 8. Israel nacionta wiñaypaj gobernanka; gobiernontaj mana jayc'aj tucucuyniyoj canka.
 9. María angelta taporkan: —Mana khariwan caspa, ¿imaynatataj wawayoj cayman?
 10. Angeltaj contestarkan: —Santo Espíritu sinchi athun Diospaj atiyninwan kanman jamonka uj phuyu jina. Chayraycu chay naciska wawapaj sutenka Santo, Diospaj Churin canka.
 11. Parienteyqui Isabelpas awicha cayninpi wawayoj canka. Mana wawayoj cay atej niskancupas sojta quilla onkojña.
 12. Diospajka tucuy ima aticun.
 13. María nerkan: —Diospaj niskan ruwaska cachun niwaskayquiman jina, imaraycuchus noka Señorpaj sirvejnin cani. Angeltaj riporkan.

María Isabelta watun

 1. Chay p'unchaycuna María uskhayta purerkan uj llajtaman, loma lomayoj Judea provinciaman.
 2. Chayaspataj, Zacariaspaj wasinman yaycuspa Isabelta saludarkan.
 3. Mariapaj saludaskanta Isabel uyarejtin, wijsanpi wawa cuyurerkan. Isabeltaj Santo Espirituwan junt'a caporkan.
 4. Chhicataj alto vozwan parlaspa nerkan: —¡Tucuy warmicunamanta nejtin Diospaj astawan bendiciskan canqui, churiyquipas bendiciska!
 5. ¿Pitaj noka cani, Señorniypaj maman watunawanpaj?
 6. Saludawaskayquita uyarejtiy jina, waway cusicuywan wijsay uqhupi cuyurin.
 7. ¡May cusicuyniyoj canqui, Señorpaj niskan junt'acunanta creeskayquiraycu!
 8. Mariataj nerkan:
  “Almay Señorpaj athun cayninta alaban,
 9. espirituytaj Salvawaj Diosniypi cusicun,
 10. imaraycuchus Dios khawariwan humilde sirvejninta. Cunanmanta tucuy runa cusiska niwankacupuni,
 11. Tucuy Atiyniyoj Dios athun musphaycunata nokapaj ruwaskanraycu. ¡Payka Santo!
 12. Dioska pay respetajcunata qhuyapayallanpuni.
 13. Tucuy atiyninwan ruwan, piturparispa pay pay wapu tucojcunapaj ruway munaskancuta.
 14. Gobernajcunata urmachin, humillacojcunata athunyachin.
 15. Yarekaskacunaman tucuy imata kon, khapajcunatataj mana imayojta cachapun.
 16. Ajllaska Israel llajtanta yanaparkan, qhuyapayacuywan mana konkanchu.
 17. Ajinata prometicuska ñaupaj abuelonchiscunaman, Abrahamman, paypaj miraynincunamanpiwan.”
 18. María quimsa quillata Isabelwan cachcarkan, chaymanta wasinman cutiporkan.

Mosoj Testamento: San Lucas Sumaj Evangeliota Willan. Wycliffe, Wrisley, Liga Biblica Mundial del Hogar, 1993 (scriptureearth.org, pdf 3,7 MB). Bibles.org ñisqapi ñawiriy.

Quechua de Bolivia del Norte - Apulu runasimi (Dios Tatanchispaq Musuq Rimayninkuna 2006).

 1. Suqta killaña kapurqan chhikamantataq, Diosqa Gabriel angelta Galilea suyupi kaq Nazaret llaqtaman kacharqan,
 2. maypichus uj María sutiyuq sipas kawsakurqan; paytaq mana qhari riqsiq sipasmi karqan, chaywampas runachakunapaq uj José nisqa runawan rimanasqam karqanku, kay runataq qhapaq suyu apaykachaq Davidpaq mirayninmanta jamuqmi karqan.
 3. Angeltaq maypichus María kachkarqan chayman waykurqan, jinaspataq ajinata nirqan: –¡Napaykuykim, Diospaq munakuynin khuyapayakuyninwan junt'asqa kanki! Dios Tatam qanwan kachkan, tukuy warmikunamanta niqtimpas sumaq kayniyuqmi kanki –nispa.
 4. Mariataq chay rimaykunata uyarispaqa anchatam mulljakurqan, jinaspataq imaniytataq chay napaykuynin niyta munarqan chaymantam pay kikin tapurikurqan.
 5. Angeltaq payman ajinata nirqan: –María, ama manchakuychu, imaraykuchus Dios ñawpaqimpiqa munasqa khuyapayasqam kanki.
 6. Kunanqa wawa unquqmi rikhurinki: uj qhari wawatam wachakunki, paymantaq Jesús nispam sutiyanki.
 7. Payqa ancha sumaq runam kanqa, mayqinmanchus Kuraj Athunkaq Apu Diospaq Churin nispam sutiyanqaku, Dios Tatataq, David tunu machulantajinam qhapaq suyu apaykachaqman tukuchinqa,
 8. Jacobpaq llaqtanjawapiqa wiñay apaykachanapaqmi tiyaykukunqa. Atiynintaq mana tukukuyniyuq wiñaypaqmi kanqa –nispa.
 9. Mariataq angelman ajinata nispa tapurirqan: –¿Nuqaqa mana pi qhariwampas kawsachkaqtiyqa, imaynataq ajinata ruwakunmanri? –Nispa.
 10. Angeltaq payman ajinata jaynirqan: –Ch'uwa Ajayum qanjawaman jamunqa, jinaspataq Kuraj Athunkaq Apu Diospaq atiyninmi qanjawaman purqatamunqa. Chayrayku paqarichkanqa chay wawaqa Ch'uwa jinataq Diospaq Churin nispa sutiyasqam kanqa.
 11. Payaña kaqtimpas, ñañayki Isabelqa uj wawayuqllataqmi kanqa; mayqintachus manam wawayuq kayta atinchu nispa nichkarqanku, payqa suqta killañam wawa unquq kachkan.
 12. Diospaqqa imapas mana atinaqa manam kanmanchu.
 13. Chhikataq Mariaqa ajinata nirqan: –Nuqaqa Dios Tatapaq jaywaqninmi kani; Dios nuqawan imaynatachus nichkawanki chaymanjina ruwachun –nispa. Chayta nispataq angelqa puripurqan.
 14. Chhaqay p'unchaykunapi, Mariaqa Judea suyupi kaq urquniq llaqtaman usqhayllatam puripurqan,
 15. Zacariaspaq wasinman waykuspataq, Isabelta napaykurirqan.
 16. Jayk'aqchus Isabelqa Mariapaq napaykuyninta uyarirqan chhikaqa, wijsan ukhupi kaq wawaqa t'iskuykacharirqanmi, paytaq Ch'uwa Ajayu junt'am qhiparapurqan.
 17. Chhikataq athun kunkanwan ajinata nirqan: –¡Diosmi qanman wakin warmikunamanta niqtimpas astawan sumaq kayta qusunki, jinataq wawaykimampas sumaq kayta qun!
 18. ¿Nuqa, pitaq kani Apu Tataypaq maman wasiyman jamunampaqri?
 19. Imaraykuchus, napaykuyniykita uyarispajinam, wijsay ukhupi kaq wawayqa kusikuymanta t'iskuykacharirqan.
 20. ¡Kusikuyniyuqmi kanki, imatachus Dios Tata nirqasunki chay junt'akunanta iyaw nisqaykiraykuqa! –Nispa.
 21. Mariataq ajinata nirqan:
  Tukuy sunquymi Apu Dios Tatapaq athunkasqanta yupaychan;
 22. ajayuytaq qhispichiq Diosniypi anchata kusikun.
 23. Diospaq uj llamp'u sunquyuq jaywaqninmanta yuwarikusqanrayku, kunanmantataq, wiñaypaq kusikuyniyuqmanta riqsisqam kasaq.
 24. Imaraykuchus Tukuy Atiyniyuq Diosqa, athun ruwaykunata nuqawan ruwan.
 25. Diospaq khuyapayakuyninqa, wiñaypaqpunim pikunachus uyarinku chaykunapaq kan.
 26. Tukuy atiyninwanmi imatapas ruwarqan: munayniyuqkunapaq ruwanantaqa qasimanmi tukuchin.
 27. Atiyniyuqkunataqa tiyanankunamanta chhuqawachan, jinaspataq llamp'u sunquyuqkunaman athumpi kachin.
 28. Yariqasqakunatapas imaymana kaqkunawan junt'achirqan, qhapaqkunatataq mana imayuqtam kachawacharqan.
 29. Israel jaywaq llaqtaman yanaparirqanmi, jinataq manam khuyapayaywan rikuyta qunqakurqanchu.
 30. Ajinata machulanchiskunaman jinataq Abrahampaq tunu allchhinkunamampiwan rimayninta qurqan.
 31. Mariataq ñaqa kimsa killam Isabelwan qhipararqan, chhikamantaraqmi wasinman kutirimpurqan.

Dios Tatanchispaq Musuq Rimayninkuna: San Lucas Sumaq Evangeliota Willan. Sociedades Biblicas Unidas, 2006. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento 1954).

Mariaman angel huillashca

 1. Sucta quillapi, Gabriel angel Diosmanta cachashca carca, Galileapac shuc Nazaret nishca llactaman,
 2. Davidpac aillumanta shuc Jose shutiyuchuan casarana doncellapacman : chay doncella María shuti carcami.
 3. Angelca paipacman yaicushpa, nirca, ¡Cushicuy, may chasquishca huarmi! Apuca canhuanmi: huarmicuna chaupipi cushiyucmi cangui.
 4. Paica, angelta ricushpa, paipac nishcamanta mancharca, imatacshi cay saludana, yuyarcapish.
 5. Chaipi angel paiman nirca: Maria, ama manchaichu, Diospac ñaupacpi chasquishca cangui ari.
 6. Chaica, chichuyanguimi, churita huachanguimi, JESUS paita shutichinguimi.
 7. Pay jatun cangami, yalli Jatumpac Churi cayashca cangami: Apu Dios paipac yaya Davidpac tiyanata paiman cungami:
 8. Jacobpac huasipi huiñaipac camachingami ; paipac capac suyu mana tucuric cangami.
 9. Chaipi María angelman nirca: ¿Imashinachu cay canga? ñuca carita mana ricsic cashpa.
 10. Angel cutichishpa paiman nirca: Espiritu Santo can jahuapi shamunga, yalli Jatumpac atipacuy canta llandunga; chairaicu huacharina acllashcaca, Diospac Churi nishca cangami.
 11. Chaica, cambac aillu Elisabetpish, paipac rucuypi churita japishca; cunan ña sucta quillapi tiyacun pay chaquishca nishca huarmi:
 12. Diospac ima nishcaca, pudi illac mana cangachu.
 13. Chaipi María nirca: Caipimi Apupac huambra; can rimashca rurahuachun. Angelca paita saquirca.

Mariaca Elizabetpacman rin

 1. Chay punllacunapi María jatarishpa, urcuman utca rirca, Judapac shuc llactaman;
 2. Zacariaspac huasipi yaicurca, Elisabetman saludarca.
 3. Carcaca, Elisabet Mariapac saludanata uyacpi, huahua huicsapi jaitarca; Elisabet Espiritu Santohuan junda carca,
 4. sinchita caparirca: Cushiyucmi cangui nishpa, huarmicunapac chaupipi, cushiyucmi cambac huicsa cushcaca.
 5. ¿Maimanta cay ñucaman, ñuca Apupac mama ñucapacman shamushpa?
 6. Caica, cambac cunga rinrinman chayacpi, huahua huicsapi jaitarca cushihuan.
 7. Cushiyucmi cric huarmipish, Apu paiman ima nishcacuna pactaringa ari.
 8. Chaipi Maria nirca:
  Ñuca shungu Aputa jatunyachin;
 9. Ñuca espiritu Quishpichihuac Diospi cushicurca.
 10. Paipac sirvic huambrapac huacchacaita ricushca ari; Chaica, cunan pachamanta tucuy huiñaicuna cushiyucmi nihuangacuna ari.
 11. Atipayucca may jatunta rurahuashca ari; Paipac shuti acllashcami.
 12. Paipac cuyapacuy huiñaimanta huiñaicama canmi, Paita manchaccunaman.
 13. Paipac rigrahuan sinchita rurarca: Jatuncunata paicunapac yuyaicunamanta shihuarcatac.
 14. Atipayuccunata tiyanamanta anchuchirca, Huaccha shunguyuccunata jatarichirca.
 15. Yaricaccunata allihuan sacsarca; Chariyuccunata chushacta cacharca.
 16. Paipac Israel sirvicucta chasquirca, Cuyapacuyta yuyarishpa,
 17. Yayacunanchicman, Abrahanman, paipac catic huahuacunamampish huiñaipac nishca shina.
 18. Mariaca quimsa quilla shina paihuan saquirirca: quipaca quiquimpac huasiman cutirca.

Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento. El Nuevo Testamento en Quichua del Ecuador y Español. Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1954, 773 pp. Uyaychaq: Julia D. Woodward. Apunchic Jesucristopac Alli Huillay San Lucas Quillcashca.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Leonidas Proaño, Jesucristopaj Alli Huillai 1972).

 1. Sujta quilla quipa Taita Diosca paipaj huillaj Angel Gabrielta cacharca Galileapaj Nazaret villaman,
 2. shuj doncella huambrapajman; caica Rei Davidpaj aillu Josehuan casarashca carca, cai doncella huarmipaj shutica Mariami carca.
 3. Angelca María tiyacushca ucuman yaicumushpa paiman saludarca: "Diospi cushiyai, graciahuan junda, Diosmi canhuanca" nishpa.
 4. María cai nishca shimicunata uyashpaca mancharirca, imamanta chari chasna saludahuan nishpa.
 5. Chaipi Angelca nirca: "María, ama manchai; canca " Diospaj ñaupajpi paipaj yanapaita chasquishcangui,
 6. chaica chichu tucungui, cari huahuata huachangui, paitaca Jesús shutita churangui;
 7. caica jatunmi canga, jatun Diospaj Churimi cayaringa; Apunchij Diosca paipaj yaya Davidpaj mandana tiyarinata paiman cungami.
 8. Jacobpaj huasipi paimi huiñaita mandanga, paipaj mandaica mana tucuringachu".
 9. Mariaca Angelman tapurca: ¿ima shinataj caica canga ari, carita ñuca mana rijsijpi?
 10. Angelca paiman cutichirca: "Espíritu Santomi cambaj jahuapi uriyanga, jatun Diosmi jatun pudihuan paipaj llandu chaupipi canta churanga; chairaicu cambaj huij samanta huacharina huahuaca jucha illajmi canga, Diospaj Churimi cayaringa.
 11. Chaica cambaj aillu Isabel paya cashpapish ña chichumi, huahuamama chaquirishca huarmi cashpapish ña sujta quilla huijsayujmi,
 12. caitaca tucuita pudij Diosmi rurashca".
 13. Mariaca nirca: "caipimi cani Añunchij Diospaj uchilla sirvij huambra, can nishca shina ñucapi rurarichun". Angelca chaimanta caruyarca.
 14. Chai punshacunapi María ñanta japishpa utcashpa rirca Judapaj villaman, urcu llajtapi tiyashca villaman;
 15. Zacariaspaj huasiman yaicushpa Isabelta saludarca;
 16. Mariapaj saludashcata Isabel uyajpi, Isabelpaj huahuaca mamapaj huijsapi cushiyarishpa tushurca; Isabelpish Espíritu Santohuan junda saquirishpa
 17. caparishpa nirca: "tucui huarmicunapaj jahuapi bendiciashca cangui, bendiciashcallatajmi cambaj huijsapi tiyacuj huahuapish".
 18. ¿Ñucaca pitaj cani Apunchij Diospaj Mama ricuj shamuhuachun?;
 19. chaica ricui: cambaj saludashcata ñuca uyajpi ñuca huahua ñuca huijsapi cushiyaimanta tushurca;
 20. cushiyujmi cangui (Diospaj shimipi) crishcamanta, Diospaj shutipi canman nishca shimicunaca pajtaringacunami".
 21. Chaipi Maria nirca:
  "Ñuca almaca jatun Diosta allininmi,
 22. ñuca shungupish ñuca quishpichij Diosmanta achcata cushiyarinmi:
 23. paipaj alli ñahuihuan cai huajcha sirvij huambrata ricuhuashcamanta; chairaicu cunanmanta tucui gentecuna "cushiyujmi" nishpa ñucata cayangacuna;
 24. tucuita pudij Diosca sumaimanacunata ñucapi rurarcami; paipaj Shutipish Santomi.
 25. Taita Diosca cuyaj llaquij shunguhuan Paita manchaj yayacunata cuyashpa. paicunapaj churicunatapish cuyanmi;
 26. jatunyarishcacunata paipaj rigra jatun pudihuan ujsha shina shihuarca, paicunapaj shungu munaicunahuan;
 27. jatun apucunata paicunanapaj mandana tiyarinacunamanta urmachirca, urayarishca runacunataca jatunyachirca;
 28. yaricajcunata allicunahuan jundarca, charijcuntaca chushaj maquicunahuan cacharcami.
 29. Paipaj sirvij Israel llajtata yanapangapaj paipaj maquipi j apirca, cuyaj llaquij shunguhuan israelitacunata cuyashcata yuyarishpa,
 30. ñucanchij ñaupa yayacunaman (Quishpichijta) cushami nishcata yuyarishpa, Abrahanman, paipaj tucui aillucunaman cusha nishcata".
 31. Mariaca Isabelhuan quinsa quillata saquirirca, chai cali paipaj huasiman tigrarca. Juan Bautistapaj pacarimui, circuncisión nishcapish.

Jesucristopaj Alli Huillai Evangelio Nishca. Los Evangelios en Quichua. Uyaychaq: Leonidas E. Proaño. Editorial Don Bosco, Quito 1972. 437 pp.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997).

Pachacamacpac Chasquica Mariaman huillan

 1. Suctaniqui quilla quipa Pachacamacca Chasqui Gabrielta Galilea-marcapi tiyac Nazaret shuti llactaman cacharca.
 2. Chai llactapi chuya-shuncu aclla Maria shuti causarca. Paica Davidpac aillumanta José runahuan sahuarincapac rimashcallami carca.
 3. Cai acllapac huasiman Pachacamacpac Chasqui yaicushpa cashna nirca: «Cushiyari, Pachacamacpac Causaihuan junta, Pai Apunchicca canhuanmi can».
 4. Mariaca cai shimicunata uyashpa mancharirca, cai shimihuanca imatashi nihuan yuyashpa.
 5. Shinapash, Pachacamacpac Chasquica paita nirca: «Ama manchaichu Maria, canca Pachacamacmanta yanapaita tarishcanqui.
 6. Chaimanta, huicsayuc tucunquimi, cari huahuata huachacrinqui, Paitaca Jesus shutitami churanqui.
 7. Paica jatunmi canca, Jatun Pachacamacpac Churi nishpa ricsishcami canca. Apunchic Pachacamacca paipac ñaupa yaya Davidpac tiyarinapi tiyachinca;
 8. Jacobpac aillu llactapi huiñai huiñaipac camachincami, paipac camachicca mana ima jaicapipash tucurincachu».
 9. Chaita uyashpa Mariaca Chasquiman cashna nishpa cutichirca nishpa: «¿Imashinashi caica tucunca?, ñucaca, caripacta mana ricsinichu».
 10. Pachacamacpac Chasquica cashna nishpa curichirca: «Sumac-Samaimi canman uriacushpa, Jatun Pachacamacpac ushaica canta llantushpa quillpanca; chaimanta canmanta huacharishcaca, Sumac, jucha illac canca, Pachacamacpac Churi nishpa ricsincacuna.
 11. Shinallatac, canpac ñaña Isabelpash paya cashpapash huicsayuc tucushcami; paica mana huahuata chari ushac cashpapash ñami sucta quilla huicsayucmi can.
 12. Pachacamacpacca tucui ruranallami can».
 13. Maria cutichirca: «Apunchicpac yanapac-huarmi cani, can nishca shinata ñucapi rurarichun». Quipaca Pachacamacpac Chasqui paitaca saquishpa rirca.

Mariaca ñaña Isabelta ricuncapac rin

 1. Chai punchacunapi Mariaca jatarishpa, Juda urcucunapac llactaman utcashpa rishpa.
 2. Zacariaspac huasiman chayashpaca Isabelta naparcami.
 3. Mariapac napaita Isabel uyacpi, mama huicsa-ucupirac huahuacuca cushillami phahuarca, Isabelca Sumac-Samaihuan junta saquirishpaca,
 4. Shinchita caparishpa nirca: «¡Canca tucui huarmicunapac jahuapi allinishcami canqui, canpac huicsapi tiyacun huahuapash allinishcallatacmi can!
 5. Ñuca Apunchicpac Mamaca, ¿maimantatac ñucata ricuncapac shamuhuan?
 6. Canpac napaishimita uyacpi Apunchicpac nishcacunata ñuca huahuaca huicsapi cushicuimanta phahuarcami.
 7. Iñishcamanta ¡canca cushillami canqui!, Apunchicpac nishcacunata pactarincami!»
 8. Chaimantami, Mariaca cashna nishpa cutichirca:
  Ñuca samaica Apunchicta yupaichashpa caparinmi,
 9. Ñuca samaica, ñuca Quishpichic Pachacamacpimi cushiyarinmi,
 10. Paica, paipac yanapac huarmi cumuc shuncuta ricuhuashcami, cunamantapacha tucui cati mirai aillucunaca ñucata cushi-shuncu nihuancacunami.
 11. Jatun Ushac Pachacamacca ñucapi sumaimanacunata rurashcamanta: ¡Paipac Shutica Sumacmi can!
 12. Paita yuyarishpa causaccunamanca catic catic mirai aillu cunancamanmi, Paipac huacchacuyaita ricuchin.
 13. Apunchicca paipac sinchi ricrahuan sumaimanacunata rurarca: apucyashca-runacunata paicunapac yuuaicunatapash maitapash shitarca.
 14. Jatun runacunata paicunapac tiyarinamanta urmachishpa, cumuc-shuncu runacunata jatunyachirca;
 15. yaricaycunata sacsachishpa, charic runacunata huacchayachishpa cacharca.
 16. Llacta Israel Paipac yanapac runacunata, huacchacuyaita charishcamanta yanaparca,
 17. imashinami ñucanchicpac ñaupa yaya, Abrahanman, paipac cati-mirai-aillucunamanpash huiñai huiñaita cusha nishca carca.
 18. Mariaca Isabelhuanmi quimsa quillacama saquirirca, quipaca paipac huasiman ticrarcami.

Pachacamacpac Quillcashca Shimi. Edición bilingüe quichua-castellano. San Pablo, Madrid 1997. Tikrakkuna: Bernarda Ortiz, Antonio Brescuani. 901 pp. ISBN 8428520259.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashca Shimicunami 1989).

Jesús huacharina cashcata ángel huillashcamanta

 1. Elisabet ña sujta quillata chichu cajpimi, Diosca ángel Gabrielta Galilea llajtapi caj Nazaret shuti puebloman cacharca.
 2. Chaipica c'arihuan manaraj chayarinacushca Mariamanmi huillanaman rirca. Mariaca Davidpaj huahua huahuapura Josehuanmi cazaranapaj ari ninacushca carca.
 3. María maipi cashcaman ángel yaicushpaca: —¿Allillachu cangui? Dios canhuan cashcamanta, canca tucui huarmicunata yalli alli nishcami cangui. Dios cushca allicunata chasquijmari cangui— nircami.
 4. Chashna nijpi Mariaca, angelta ricushpa achcata mancharishpaca: —¿Ima nishpataj shina ninchu imamí?— nishpami yuyacurca.
 5. Chashna yuyacujpi angelca cashnami nirca: —María, ama mancharichu. Diosmari cantaca jatunta c'uyashpa allicunata cungapaj agllashca.
 6. Cunanca chichu tucushpa, shuj c'ari huahuatami huachangui. Chai huahuataca JESÚS shutita shutichingui.
 7. Paica jatun nishcami canga. Paica jahua pachapi causaj Diospaj Churi nishcapishmi canga. Jatun Diosca paitaca paipaj ñaupa yaya Davidta shinallataj jatun mandajtami ruranga.
 8. Paica ñaupa yaya Jacobopaj huahua huahua israelcunatami huiñaita mandanga. Paica mandacungallami— nircami.
 9. Shina nijpimi, Mariaca angeltaca: —¿Ima shinataj chashna tucungari? Mana cusayuj canica— nirca.
 10. Chashna nijpi, angelca cashnami nirca: —Diospaj jucha illaj Espiritumi cambajman shamunga. Jahua pachapi causaj, tucuita rurai tucuj Diosmi cantaca p'uyu shina llandunga. Chaimanta can huachashca huahuaca ima jucha illajmi canga. Diospaj Churi nishcapishmi canga.
 11. Cambaj quiquin familia Elisabetpish mana huachaj nishca cashpapish, yuyaj cashpapish, ñamari sujta quillata c'ari huahuata chichu.
 12. Diosca imatapish rurai tucunllami— nircami.
 13. Chashna nijpi Mariaca: —Shinashpaca, can nishca shina ñucataca rurachunlla. Ñucaca Jatun Diospajta rurajmi cani— nijpica, angelca paipaj ñaupajmantaca rircallami.

Elisabetta María ricugrishcamanta

 1. Chai punllacunapimi Mariaca, Judá llajta urcupi tiyaj puebloman utcashpa rirca.
 2. Chaiman chayashpaca, Zacariaspaj huasiman yaicushpami Elisabettaca: —¿Allillachu cangui?— nirca.
 3. María chashna nijpica Elisabetpaj huijsapica huahua jaitarircami. Chaipimi Diospaj jucha illaj Espirituca Elisabettaca japirca.
 4. Chaimantami sinchita cashna nirca: —Canca tucui huarmicunata yalli alli nishcami cangui. Cambaj huijsapi caj huahuatapish alli nishcamari.
 5. ¿Ñucataca ima cajpitaj ñucata Mandajpaj mamaca ricuj shamurcanguiari?
 6. Can ¿allillachu cangui? nijpica, ñapish ñuca huahuaca cushicushpa huijsapi jatarinllamari.
 7. Jatun Dios ima nishca pajtanata crishcamanta, canca cushijllami cangui— nircami. 7. María cantashcami. Lucas 1:46-56
 8. Chashna nijpi, Mariaca cashnami nirca:
  “Ñuca almaca Jatun Diostaca allimari cangui nicunllami.
 9. Ñuca espiritupish ñucata Quishpichij Diosmantami cushicun.
 10. Diosta servij imapish mana cajtami ñucataca Diosca agllashca. Cunanmantapacha ñucataca tucuicuna allimari cangui nicungallami.
 11. Tucuita rurai tucuj Jatun Diosmari ñucapajca, pi mana ruraipajta rurashca. Paica ima jucha illajmi.
 12. Paica chashnallatajmi huahua huahuacunatapish, tucui paita manchajcunataca llaquishpa yuyaricungalla.
 13. Paica pi mana ruraipajtamari rurashca. Shungupi jatun tucushca yuyaicunatapish chingachishcami.
 14. Jatuncunataca paicuna mandacushcamanta anchuchishpa, manapish jatun cajcunatami jahuaman churashca.
 15. Yaricaihuan cajcunamanca allicunatami achcata cushca. Charijcunataca chushaj maquitami tigrachishpa cachashca.
 16. Llaquinata mana cungashpami, paita servij israelcunamanca allicunata cushca.
 17. Chai allicunataca ñucanchij ñaupa yaya Abrahamman, paipaj huahua huahuacunamanpish huiñaipaj rurasha nishca shinallatajmi rurashca” nircami.
 18. Mariaca Elisabetpajpica, quimsa quilla shinata tiyashpami, cutin paipaj huasiman tigrarca.

Dios Rimashca Shimicunami: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 1989. FEDEPI nishcapi quillcacatina.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Mushuj Testamento 2003).

Jesús huacharinata ángel huillashcamanta

 1. Elisabet ña sucta quillata huicsayuc cacpimi, Taita Diosca ángel Gabrielta Galilea llactapi cac Nazaret puebloman cacharca.
 2. Chaipica, Davidpac huahua huahuapuramanta Josehuan cazarangapac ari ninacushca, María solteramanmi huillangapac rirca.
 3. María maipi cashcaman ángel yaicushpaca: -Taita Dios canhuan cashcamanta cushicui, María. Canca tucui huarmicunamanta yalli, Dios alli nishcami cangui- nirca.
 4. Chashna nicpi, Mariaca angelta ricushpa mancharishpami: -¿Ima nishpatac shina ninchu, imami?- nishpa yuyacurca.
 5. Chashna yuyacucpi angelca: -María, ama mancharichu. Cantaca Taita Diosmi mai c'uyashpa acllashca.
 6. Canca huicsayuc tucushpa, shuc c'ari huahuatami charigringui. Chai huahuataca JESÚS shutitami shutichingui.
 7. Paica alli nishcami canga. Jahua pachapi causac Diospac Churi nishcapishmi canga. Mandac Taita Diosca paitaca paipac ñaupa taita Davidta shina, jatun mandactami ruhuanga.
 8. Paica ñaupa taita Jacobopac huahua huahua israelcunatami huiñaita mandanga. Pai mandanaca manatac tucuringachu- nirca.
 9. Ángel shina nicpi Mariaca: -¿,Ima shinatac chashna cangayari? Manarac pi c'arillahuanpish canichu- nirca.
 10. Chashna nicpi, angelca cashnami nirca: -Jahua pachapi causac, imatapish ruhuaclla Diospac Espiritumi, cantaca p'uyu shina llandunga. Chaimanta can charishca huahuaca, ima jucha illacmi canga. Diospac Churi nishcapishmi canga.
 11. Mana huahuayuc cambac familia Elisabetca, yuyac cashpapish ña sucta quillatami c'ari huahuata huicsayuc tucushca.
 12. Taita Diosmanca imapish ruhuaipacllami- nirca.
 13. Chashna nicpi Mariaca: -Shinashpaca, can nishca shina ñucataca ruhuachunlla. Ñucaca Mandac Taita Diospacta ruhuacmi cani- nicpi, angelca paipac ñaupamanta rircallami.

Elisabetta María ricugrishcamanta

 1. Chai punzhacunapi Mariaca, Judea llactapi tiyac shuc pueblomanmi utca chayana yuyailla rirca. Chai puebloca urcucuna chaupipimi carca.
 2. Chaiman chayashpaca, Zacariaspac huasiman yaicushpami Elisabettaca: -¿Allillachu cangui?- nirca.
 3. María chashna nincami, Elisabetpac huicsapica huahua cuyurirca. Shinallatac Diospac Espiritupish Elisabetpacman shamurcami.
 4. Chaimantami sinchihuan cashna nirca: -Canca tucui huarmicunamanta yalli, Taita Dios alli nishcami cangui. Cambac huicsapi cac huahuapish, alli nishcami.
 5. ¿Ñuca ima cacpitac, ñucata Mandacpac mamaca ricuc shamunguiyari?
 6. Can ‘allillachu cangui’ nincami, ñuca huicsapi cac huahuaca cushicuihuan cuyurirca.
 7. Taita Dios ima nishca pactana cashcata crishcamantami, canmanca mai cushicui- nirca.
 8. Chashna nicpi, Mariaca cashnami nirca:
  "Ñucaca tucui shunguhuanmi Taita Diostaca ‘allimari cangui’ nicunilla.
 9. Ñuca almapish ñucata Quishpichic Diosmantami cushicun.
 10. Ñuca Taita Diosta servic cacpimi, imapac mana caipac cacpipish, Taita Diosca llaquishpa acllashca. Chaimantami cunanmanta pacha ñucataca, tucui gentecuna ‘allimari cangui’ nicungacunalla.
 11. Imatapish ruhuaclla Taita Diosmi ñucapica, pi mana ruhuaipaccunata ruhuashca. Paica ima jucha illacmi.
 12. Taita Diosca maijanpish paita manchashpa cazuccunataca llaquicungallami.
 13. Paica imatapish ruhuac cashcahuanmi ruhuashca. Shungupi jatun tucushcacunapac yuyaicunatapish chingachishcami.
 14. Jatun mandaccunataca paicuna mandacushcamanta anchuchishpa, uchilla shina, imapac mana caipaccunatami jahuaman churashca.
 15. Yarcaihuan caccunamanca, allicunatami achcata carashca. Chayuccunataca, chushac maquitami cutichishpa cachashca.
 16. Llaquinata mana cungarishpami, paipacta ruhuac israelcunamanca allicunata cushpa ayudashca.
 17. Chai allicunataca ñucanchic ñaupa taita Abrahammanpish, paipac huahua huahuacunamanpish huiñaicaman ruhuasha nishca shinallatacmi pactachishca" nirca.
 18. Mariaca Elisabetpac huasipica quimsa quilla shinata cashpami, paipac huasiman cutirca.

Mushuj Testamento: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2003. Andes.org nishkapi killkakatina.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashca Shimicunami 2004).

Jesús huacharinata huillashcami

 1. Elisabet chichushca ña sujta quilla cajpimi, Diosca Galileapi caj Nazaret shuti puebloman ángel Gabrielta cacharca.
 2. Chaipica c'arihuan manaraj chayarinacushca Mariamanmi huillanaman rirca. Mariaca Davidpaj huahua huahuamanta caj Josehuanmi cazaranapaj ari ninacushca carca.
 3. María maipi cashcaman ángel yaicushpaca: –¡Allillachu cangui! Jatun Dios canhuan cashcamanta tucui huarmicunata yalli alli nishcami cangui. Taita Dios cushca allicunata chasquijmari cangui– nircami.
 4. Mariaca angelta ricushpaca, achcata mancharishpami: –¿Ima nishpataj chashna ninchu, imamí?– nishpa yuyacurca.
 5. Chaimi angelca: –María, ama manchaichu. Taita Diosmari canmanca mana c'uyaipajta c'uyajta cungapaj agllashca.
 6. Cunanca chichu tucushpa shuj c'ari huahuatami huachangui. Chai huahuataca, JESÚS shutita shutichingui.
 7. Paica jatun nishcami canga. Jahua pachapi caj Jatun Diospaj Churi nishcami canga. Mandaj Diosca, Davidpaj jatun tiyarinatami paimanca cunga.
 8. Paica Jacobpaj huahua huahuacunatami huiñaita mandanga. Paipaj mandanaca, manataj tucuringachu– nircami.
 9. Chaimi Mariaca angeltaca: –¿Ima shinataj chashnaca tucungari? Manaraj cusayuj canica– nirca.
 10. Shina nijpi angelca: –Jucha illaj Espiritumi cambaj jahuaman shamunga. Tucuipaj jahuapi caj Diosmi paipaj poderhuan llandunga. Chaimantami Jucha Illaj huacharigrij Huahuaca, Diospaj Churi nishcapish canga.
 11. Riqui, cambaj familia Elisabetpish mana huachaj nishca cashpapish, yuyaj cashpapish ñamari sujta quillata c'ari huahuata chichu.
 12. Diosca imatapish rurai tucunllami– nirca.
 13. Chaimi Mariaca: –Shinashpaca can nishca shina rurachunlla. Ñucaca Jatun Diospajta rurajmi cani– nijpica, angelca paipaj ñaupajmanta rircallami.

Elisabetta María ricugrishcami

 1. Chai punllacunapimi, Judá urcucunapi caj shuj puebloman Mariaca utcashpa rirca.
 2. Chaiman chayashpa Zacariaspaj huasiman yaicushpa Mariaca Elisabettaca: –¿Allillachu cangui?– nijpica,
 3. Elisabetpaj huijsapi caj huahuaca jaitarircallami. Chaipimi jucha illaj Espirituca Elisabetta japijpi,
 4. sinchita cashna nirca: –Canca huarmicunapurapica alli nishcami cangui, cambaj huijsapi caj huahuapish alli nishcamari.
 5. Ñucataca ¿ima cajpitaj ñucata Mandajpaj mamaca ricuj shamurcanguiyari?
 6. Can allillachu cangui nijpica ñapish ñuca huahuaca cushicushpa huijsapi jaitarinllamari.
 7. Jatun Dios ima nishca pajtana cashcata crishcamantaca canca cushichishcami cangui– nircami.
 8. Chaimi Mariaca:
  “Ñuca almaca Jatun Diostami jatunyachin.
 9. Ñuca espirituhuanca ñucata Quishpichij Taita Diospimi yallitaj cushicuni.
 10. Diospajta ruraj imapish mana cajtami paica ñucataca agllashca. Cunanmanta pachami huahua huahuacuna ñucataca, Taita Dios cushichishcami cangui nicungallacuna.
 11. Tucuita rurai tucuj Diosmi ñucapica, pi mana rurai tucuipajta rurashca. ¡Paipaj shutica jucha illajmi!
 12. ¡Paita manchajcunataca huahua huahuacunatami llaquishpa c'uyacungalla!
 13. Paipaj maquihuanmi, pi mana ruraipajta rurashca. Paicunapaj shungupi jatun tucushcacunataca caita chaitami cachashca.
 14. Jatun tucushca mandajcunataca anchuchishpami, mana jatun tucushcacunataca jatun nishca canapi churarca.
 15. Yaricaihuan cajcunamanca, charinacunatami yallijta cushca. Charijcunataca chushajllatami cachashca.
 16. Diosca pai llaquij cashcata mana cungarishpami, paipajta ruraj israelcunamanca allicunata cushca.
 17. Chaitaca ñucanchij ñaupa yaya Abrahamman, paipaj huahua huahuacunamanpish huiñaipaj cusha nishca shinallatajmi rurashca” nircami.
 18. Mariaca Elisabethuan, quimsa quilla shinata tiyashpami, paipaj huasiman tigrarca.

Dios Rimashca Shimicunami: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2004. Youversion.com nishkapi killkakatina.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Mushuj Testamento Diospaj Shimi 2010).

Jesús huacharinatami ángel huillashca

 1. Elisabet ña sujta quillata chichu cajpimi, Taita Diosca Galileapi caj Nazaret puebloman ángel Gabrielta cacharca.
 2. C'arita manaraj rijsij María shuti solterapajmanmi cacharca. Mariaca, Davidmanta miramushca Josehuanmi, ca?arana tucushpa puricurca.
 3. María tiyacun ucuman ángel yaicushpaca: -Cushicui, cantaca Diosmari yallitaj c'uyashca. Mandaj Diosca canhuanmari- nircami.
 4. Ashtahuanpish Mariaca, angelta ricushpa, pai imalla nishcatapish uyashpaca, musparircami. Shinallataj ima nishpa chashna ninaman shamushca caipajtapish yuyacurcallami.
 5. Chaimantami angelca, cashna nirca: -María, ama manchaichu. Diosmari cantaca jatunta c'uyashpa allicunata cungapaj agllashca.
 6. Cunanca chichushpa, shuj c'ari huahuatami huachangui. Chai huahuataca, JESÚS shutita shutichingui.
 7. Paica jatun nishcami canga. Jahua pacha Diospaj Churi shutipishmi canga. Mandaj Taita Diosca paimanca, Paipaj ñaupa yaya David mandashpa tiyanatami cunga.
 8. Jacobomanta mirarishca israelcunataca, Paimi huiñaita mandanga. Pai mandanaca manataj tucuringachu- nircami.
 9. Shina nijpimi Mariaca, angeltaca: -¿Ima shinataj chashnaca tucungari? Manaraj c'arita rijsinica- nishpami tapurca.
 10. Angelca cashnami nirca: -Jucha illaj Espiritumi cambajman shamunga. Jahua pachapi Causaj, Tucuita Rurai Tucuj Diosmi cantaca llandunga. Chaimantami huahuaca jucha illaj huacharishpa, Diospaj Churi nishca canga.
 11. Riqui, cambaj prima Elisabetpish, yuyajpachapi c'ari huahuata chichumari. Mana huachaj cashca cashpapish, ñamari sujta quillata chichu.
 12. Taita Diospajca, imapish mana rurai tucuipajca mana tiyanchu- nircami.
 13. Chashna nijpi Mariaca: -Mandaj Diosta servij ñucaca caipimi cani, ñucataca can nishca shinataj rurachunlla- nircami. Chaita ninca angelca, paipaj ñaupajmanta rircallami.

Mariaca Elisabettami ricugrishca

 1. Chai punllacunapimi Mariaca, Judá llajta urcupi caj shuj puebloman utcashpa rirca.
 2. Zacariaspaj huasiman ña chayashpami, Elisabettaca ‘Sumaj causaita charipai’ nirca.
 3. Mariata uyaihuanmi huahuaca, Elisabetpaj huijsapica saltarirca. Chashna tucujpica Elisabetca, jucha Illaj Espirituhuan junda cashpami,
 4. sinchita cashna nirca: -Canca huarmicunapurapica, bendiciashcami cangui. Cambaj huijsapi huiñacuj huahuapish bendiciashcamari.
 5. ¿Ima nishpataj ñuca Mandajpaj mama cashca jahuaca, ñucataraj ricuj shamurcanguiari?
 6. Can ñucata ‘¿Allillachu cangui?’ nincamari, ñuca huahuaca cushicushpa, ñapish ñuca huijsapi saltarirca.
 7. Mandaj Dios imalla nishcata crishcamanta cushicuiari. Pai imalla nishcataca pajtachingatajmi- nircami.
 8. Chashna nijpica Mariaca, cashnami nirca:
  “Mandaj Diostaca, ñuca almahuanmi alli nicuni.
 9. Ñucata Quishpichij Diosmantaca, ñuca espiritupimi cushicuni.
 10. Paita servij ñuca huajchataca ricuhuashcatajmari. Cunanmantapachami, ñucataca huahuan huahuan cushicuj huarmi ningacuna.
 11. Tucuita ruraj Diosmari, ñucapajca jatun allicunata rurashca. ¡Paipaj shutica Jucha Illaj shutimari!
 12. ¡Paita manchajcunataca, huahuan huahuanta llaquicunllamari!
 13. Paipaj maquihuanca, jatun mancharinacunatami rurashca. Shungupi jatun tucushcacunataca chingachishcamari.
 14. Mandashpa tiyacuj jatuncunata anchuchishpami, mana jatun tucushcacunata jahuaman churashca.
 15. Yaricaihuan cajcunamanmi, yalli yallita cushca. Ashtahuanpish charijcunatami, chushaj maquita cacharishca.
 16. Paita servij israelcunataca ayudantajmari, Pai llaquij cashcata yuyarintajmari.
 17. ‘Abrahamtapish, paimanta mirarijcunatapish, huiñaitami llaquisha’ nishcami carca. Chaitaca, ñucanchij yayacunamanmi huillarca” nircami.
 18. Mariaca, quimsa quilla shinata Elisabetpajpi tiyashpami, paipaj huasiman tigrarca.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi: San Lucas. Biblica Inc., 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

Quichua Imbabura, Ecuador - Imbabura Kichwa (Diospaj Shimi, 1994)

Jesús huacharimunatami, ángel villashca

 1. Sucta quilla jipami ángel Gabrieltaca, Galilea llactapi tiyaj Nazaret shuti puebloman, Taita Diosca cachamurca.
 2. Chai angelmi, jarihuan nara tacarishca María shuti cuitsaguman villangapaj shamurca. Chai cuitsaguca, ñaupa taita Davidpaj mirai José shuti runahuanmi, cazarangapaj ari nirishcalla carca.
 3. María tiyajuj huasi ucuman yaicushpaca, angelca cashnami nirca: —¡Diosmi candaca ninanda juyajun, cushijui! Jatun Diosca canhuanmi. Canga, huarmipuracunapica, ninandapacha alicachi tucushcami cangui— nircami.
 4. Ashtahuangarin Mariaca, ángel chashna nijpica: “¿Imashpashi chashna nihuan?” yashpami, ninanda manllarirca.
 5. Chaimi angelca, cashna nirca: —María, ama manllarichu. Canga, Taita Diospaj ñaupajpica alimi ricurishcangui.
 6. Cunanga, vijsayu tucushpami, shuj jari huahuaguta ungugringui. Chai huahuagutaca, JESÚS shutita shutichingui.
 7. Paica, ninan ushaita charijmi canga. Paitaca: ‘Jahua pachapi causajuj Diospaj Churimi cangui’ ninajungami. Mandaj Taita Diosca paimanmi, paipaj ñaupa taita David mandashpa tiyajushcataca cunga.
 8. Paimi, Jacobopaj mirai israelcunataca, causaita causaicaman mandajunga. Pai mandanaca, napacha tucuringachu— nircami.
 9. Shina nijpimi Mariaca angeltaca: —¿Imashnata chashnaca cangayari? Nara cusayu canica— nirca.
 10. Shina nijpimi angelca, Mariataca cashna nirca: —Diospaj jucha illaj Espiritutami cambajman cachamunga. Jahua pachapi causajuj Diospaj ninan ushaihuanmi candaca, fuyushna llandunga. Shinamandami, Jucha Illaj Huahuaguta ungungui. Paitaca: ‘Taita Diospaj Churimi cangui’ ninajungami.
 11. Ricui, cambaj aillupura Elisabetpash, paica ña paya cashpapash, jari huahuagutami ña sucta quillata vijsayu tucushca. Paitaca: ‘Huahuata na tarinata yachaj huarmimi’ nishpami rijsij carca.
 12. Taita Diospaca, imata na rurai ushanllapash na tiyanllu— nircami.
 13. Shina nijpimi Mariaca: —Ricui, Jatun Diosta servijca, caipimi capani. Can villashcashnallata, Diosca ñucaman carahuachunlla— nircami. Shina nijpimi angelca, paipaj ñaupajmanda anchurishpa rirca.

Elisabet huarmiguta ricungapaj, María rishcamanda

 1. Chai punllacunallatami, Judá llacta urcupi tiyaj puebloman Mariaca rijurca.
 2. Chai puebloman chayashpaca, Zacariaspaj huasiman yaicushpami, Elisabet huarmigutaca: "¿Alillachu tiyajupangui?" nirca.
 3. Elisabet huarmiguta María "¿Alillachu tiyajupangui?" nijhuanmi, Elisabetpaj vijsa ucupi huahuaguca cuyurirca. Elisabetca, Diospaj jucha illaj Espíritu jundashcami carca.
 4. Shina cashpami Mariataca shinllita rimashpa, cashna nijurca: —Candaca, tucui huarmicunatapash yalishpami, Diosca alicachishca. Paillatami, cambaj vijsa ucupi tiyajuj huahuagutapash alicachishca.
 5. Canga, ñucata Mandajpaj mamami capangui. ¿Imashpata ñucatara ricungapaj shamuhuangui?
 6. Can ¿Alillachu tiyajupangui?” nijhuanmi, ñuca vijsa ucupi tiyajuj huahuaguca, cushijushpa cuyurirca.
 7. Canman villachun Jatun Dios cachamushcataca, pactachinapacha cashcata crishpami, ninanda cushijungui— nircami.

María candashcami

 1. Shina nijpimi Mariaca:
  “Ñucaca tucui almahuanmi, Jatun Diostaca ninanda jatunyachijuni.
 2. Ñuca espiritupash, ñucata Quishpichij Taita Dioshuanmi ninanda cushijun.
 3. Diosta servij ñuca na valigutaca, ninandami llaquihuashca. Cunanmandapachami ñucataca, tucui jipa miraicunapash alicachi tucushcami ninajuhuanga.
 4. Tucui Ushaita Charij Diosmi, ñucapi tucuita cashna juyaillaguta rurahuashca. Paipaj shutica, jucha illajmi.
 5. Paita manllajcunapaca, pai llaquinaca mirai miraicunacamanmi canga.
 6. Diosca, paipaj ninan ushaihuanmi juyailla rurashca. Shungupi jatun tucushpa jariyajcunataca, maitapashmi cachashca.
 7. Ninan ushaita charijcunataca, paicuna mandashpa tiyajujmandapash anchuchishpami, na jariyashpa causajcunatara jatumbi churashca.
 8. Ninanda yarjachishpa purijcunamambash, imagutapash llashajtami carashca. Ashtahuangarin ninan charijcunataca, imapash illajtami cachashca.
 9. Paita servij israelcunatami, paicunata llaquij cashcata yarishpa ayudarca.
 10. Shina llaquinatami, ñucanchi ñaupa taita Abrahamman, paipaj miraicunamambash, causaita causaicaman yarijushallami nishpa villajurca” nircami.
 11. Mariaca, quimsa quillatashna, Elisabetpaj huasipica causajushpami, paipaj huasimanga cutin tigrarca.

Diospaj Shimi: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 1989. FEDEPI nishcapi quillcacatina.

Quichua Imbabura, Ecuador - Imbabura Kichwa (Diospaj Shimi, 2010)

Jesús huacharimunatami, ángel villashca

 1. Sucta quillapimi ángel Gabrieltaca, Galilea llactapi tiaj Nazaret shuti puebloman, Taita Diosca cachamurca.
 2. Chai angelmi, jarihuan nara tacarishca María shuti cuitsaguman villangapaj shamurca. Chai cuitsaguca, ñaupa taita Davidpaj mirai José shuti runahuanmi, cazarangapaj ari nirishcalla carca.
 3. María tiajuj huasi ucuman yaicushpaca, angelca cashnami nirca: —¡Diosmi candaca ninanda juyajun, cushijui! Jatun Diosca canhuanmi. Canga, huarmi puracunapica, bendiciai tucushcami cangui— nircami.
 4. Ashtahuangarin Mariaca, angelta ricushpaca chashna nijpimi: “¿Imashpashi cashna nihuan?” yashpa, ninanda manllarirca.
 5. Shinamandami angelca, cashna nirca: —María, ama manllarichu. Canga, Taita Diospaj ñaupajpica alimi ricurishcangui.
 6. Cunanga, vijsayu tucushpami, shuj jari huahuaguta ungugringui. Chai huahuagutaca, JESÚS shutita shutichingui.
 7. Paica, ninan ushaita charijmi canga. Paitaca: ‘Jahua pachapi causajuj Diospaj Churimi cangui’ ninajungami. Mandaj Taita Diosca paimanmi, paipaj ñaupa taita David mandashpa tiajushcataca cunga.
 8. Paimi, Jacobopaj mirai israelcunataca, causaita causaicaman mandajunga. Pai mandanaca, napacha tucuringachu— nijurcami.
 9. Shina nijpimi angeltaca, Mariaca cashna nirca: —¿Imashnata chashnaca cangayari? Nara cusayu canica— nircami.
 10. Shina nijpimi ángel tigrachishpaca, Mariataca cashna nirca: —Diospaj jucha illaj Espíritu cambajman cachamunga. Jahua pachapi causajuj Diospaj ninan ushaihuanmi candaca, fuyushna llandunga. Shinamandami, Jucha Illaj Huahuaguta ungungui. Paitaca: ‘Taita Diospaj Churimi cangui’ ninajungami.
 11. Ricui, cambaj familiapura Elisabetpash, paica paya cashpapash, jari huahuagutami ña sucta quillata vijsayu tucushca. Paitaca: ‘Huahuata na tarinata yachaj huarmimi’ ninajunmi carca.
 12. Taita Diospaca, imata na rurai ushanllapash na tianllu— nijurcami.
 13. Shina nijpimi Mariaca, cashna nirca: —Ricui, Jatun Diosta servijca, caipimi capani. Can villashcashna, Diosca ñucaman carahuachun— nircami. Shina nijpimi angelca, paipaj ñaupajmanda anchurishpa rirca.

Elisabet huarmiguta ricungapaj, María rishcatami villajun

 1. Chai punllacunallatami, Judá llacta urcupi tiaj puebloman Mariaca rijurca.
 2. Chai puebloman chayashpaca, Zacariaspaj huasiman yaicushpami, Elisabet huarmigutaca: “¿Alillachu tiajupangui?” nirca.
 3. Elisabet huarmiguta María alillachu tiajupangui nijhuanmi, Elisabetpaj vijsa ucupi huahuaguca cuyurirca. Elisabetca, Diospaj jucha illaj Espíritu jundashcami carca.
 4. Shina cashpami Mariataca shinllita rimashpa, cashna nijurca: —Candaca, tucui huarmicunatapash yalitami, Diosca bendiciashca. Paillatami, cambaj vijsa ucupi huahuagutapash bendiciashca.
 5. Canga, ñucata Mandajpaj mamami capangui. ¿Imashpata ñucatara ricungapaj shamuhuangui?
 6. Can alillachu tiajupangui nijhuanmi, ñuca vijsa ucupi huahuaguca, cushijushpa cuyurirca.
 7. Canman villachun Jatun Dios cachamushcataca, pactachinapacha cashcata crishpami, ninanda cushijungui— nijurcami.
 8. Shina nijpimi Mariaca, cashna nijurca:
  “Ñucaca tucui almahuanmi, Jatun Diostaca ninanda jatunyachijuni.
 9. Ñuca espiritupash, ñucata Quishpichij Taita Dioshuanmi ninanda cushijun.
 10. Diosta servij ñuca na valigutaca, ninandami llaquihuashca. Cunanmandapachami ñucataca, tucui jipa miraicunapash alicachi tucushcami ninajuhuanga.
 11. Tucui Ushaita Charij Diosmi, ñucapi tucuita cashna juyailla rurahuashca. Paipaj shutica, jucha illajmi.
 12. Paita manllajcunapaca, pai llaquinaca mirai miraicunacamanmi.
 13. Diosca, paipaj ninan ushaihuanmi juyailla rurashca. Shungupi jatun tucushpa jariyajcunataca, maitapashmi cachashca.
 14. Ninan ushaita charijcunataca, paicuna mandashpa tiajujmandapash anchuchishpami, na jariyashpa causajcunatara jatumbi churashca.
 15. Ninanda yarjachishpa purijcunamambash, imagutapash llashajtami carashca. Ashtahuangarin ninan charijcunataca, imapash illajtami cachashca.
 16. Paita servij israelcunatami, paicunata llaquij cashcata yarishpa ayudarca.
 17. Shina llaquinatami, ñucanchi ñaupa taita Abrahamman, paipaj miraicunamambash, causaita causaicaman yarijushallami nishpa villajurca” nijurcami.
 18. Mariaca, quimsa quillatashnami, Elisabetpaj huasipi causajushpa, paipaj huasiman cutin tigrarca.

Diospaj Shimi: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina.

na → mana, -nchi → -nchik.

Quichua Cañar, Ecuador - Kañari Kichwa (Dios Rimashcata Quillcashcami 2010).

Ángel Jesús huacharinata huillashcamanta

 1. Elisabet ña sucta quillata huicsayuc cacpimi, Diosca ángel Gabrielta Galilea llacta, Nazaret puebloman cacharca.
 2. Davidpac huahua huahuapuramanta Josehuan cazarangapac ari nishca, María solteramanmi huillangapac rirca.
 3. María maipi cashcaman ángel yaicushpaca: —María, Dios canhuan cashcamanta cushicui. Canca tucui huarmicunamanta yalli, alli nishcami cangui— nirca.
 4. María angelta ricushpa mancharircami. Paipac shungupica, “¿cai rimashcacunaca imatatac nisha nin?” nishpami yuyacurca.
 5. Chashna yuyacucpimi angelca: —María, ama mancharichu. Cantaca Diosmi cuyashpa acllashca.
 6. Canca huicsayuc tucushpami, shuc cari huahuata charingui. Chai huahuataca JESUSTAMI shutichingui.
 7. Paica mai alli nishcami canga. Jahua pachapi causac Diospac Churi nishcapishmi canga. Mandac Diosca paitaca ñaupa taita Davidpac mandanapimi churanga.
 8. Taita Jacobopac huahua huahua israelcunatami huiñaita mandanga. Pai mandanaca manatac tucuringachu— nirca.
 9. Ángel shina nicpimi Mariaca: —¿Ima shinatac chashna cangayari? Manarac pi carillahuanpish canichu— nirca.
 10. Chashna nicpimi angelca: —Diospac Espiritumi shamunga. Jahua pacha Diospac podermi cantaca llandunga. Chaimantami jucha illac huahua huacharinga. Diospac Churi nishcapishmi canga.
 11. Mana huahuayuc cambac familia Elisabetca, yuyac cashpapish ña sucta quillatami cari huahuata huicsayuc tucushca.
 12. Diosmanca imapish ruhuaipacllami— nirca.
 13. Chashna nicpimi Mariaca: —Can nishca shina ñucataca ruhuachunlla. Ñucaca Mandac Diosta servicmi cani— nirca. Shina nicpica, angelca paipac ñaupamanta rircallami.

Elisabetta María ricugrishcamanta

 1. Chai punzhacunapica Mariaca, Judea llacta urcucuna chaupipi tiyac shuc pueblomanmi utca rirca.
 2. Zacariaspac huasiman yaicushpami Elisabettaca: —¿Allillachu cangui?— nirca.
 3. María rimashca uyarincami Elisabetpac huicsapica huahua cuyurirca. Diospac Espiritupish Elisabetpacman shamurcami.
 4. Chaimantami sinchita caparishpaca: —Canca tucui huarmicunamanta yalli, Dios alli nishcami cangui. Cambac huicsapi cac huahuapish, alli nishcami.
 5. ¿Ima shinatac ñucata Mandacpac mamaca ricuc shamunguiyari?
 6. Can ‘allillachu cangui’ nincami, ñuca huicsapi cac huahuaca cuyurirca.
 7. Canca Dios nishca pactanatami crishcangui. Chaimanta cushicui— nirca.
 8. Chaimantami Mariaca:
  «Ñuca yuyaimi Diostaca ‘allimari cangui’ nicun.
 9. Ñuca almapish ñucata Quishpichic Diosmantami cushicun.
 10. Diosca huaccha servic huarmitami acllashca. Cunanmanta pachami huahua huahuacuna ñucataca ‘allimari cangui’ nicunga.
 11. Imatapish ruhuaclla Diosca mancharinacunatami ruhuashca. Paica jucha illacmi.
 12. Diosca paita manchaccunataca huahua huahuacaman llaquicungallami.
 13. Paipac maquihuanmi mancharinacunata ruhuashca. Jatun tucushcacunapac yuyaitapish chingachishcami.
 14. Jatun mandaccunata mandanamanta anchuchishcami. Huacchacunatami jahuaman churashca.
 15. Yarcaihuan caccunamanca, allicunatami achcata carashca. Chayuccunataca, chushac maquitami cachashca.
 16. Paita servic israelcunata llaquinata mana cungarishcachu. Chaimantami ayudashca.
 17. Chashna llaquingapacmi taita Abrahamhuanpish, paipac huahua huahuacunahuanpish huiñaicaman ari nishca» nirca.
 18. Mariaca Elisabethuan quimsa quilla shinata cashpami, paipac huasiman cutirca.

Dios Rimashcata Quillcashcami: San Lucas. Sociedades bíblicas unidas, Quito 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina.

Quichua Salasaca, Ecuador - Salasaka Kichwa (Jesucristo Imashna Causashcada Imada Yachachishcada Parlaj-Libromi 1973).

Jesusta huachana gashcada angel parlashcamunda

 1. Elizabetca ña sucta quillada icsa charij gaqui, Diosca angel Gabrielda Galilea nishca llactabi tiyaj Nazaret pueblomun cacharga.
 2. Chibiga carin manarij tandanucuj soltera Mariamunmi parlanguj rirga. Mariaga ñauba jatun mandaj Davidbuj familiamunda gaj Josenmi cazaranguj ari ninucushca garga.
 3. Maria maibi gashcamun angel huaigushaga: — ¿Allillachu tiyangui? Dios canyun gashcamunda canga tuqui huarmigunada yalli alli nishcami gangui. Dios allida cushcadabish canga japijmi gangui — nirga.
 4. Shina niquiga Mariaga angelda ricusha mejor mancharishaga: "¿Ima nishadij shina nin?" nisha yuyagurga.
 5. Shina yuyaguquiga angelga nirga: — María, ama mancharichu. Diosmi candaga mejor c'uyasha alligunada cunguj agllarga.
 6. Cununga icsa charij tucusha shuj llullu cari maradami huachangui. Chi maradaga JESUS shutida shutichingui.
 7. Paiga jatun nishcami ganga. Paiga jatun Diosbuj Churi nishcami ganga. Jatun Diosca paidaga ñauba mandaj taita David shina jatun mandactami ruranga.
 8. Shinaldijmi paiga ñauba taita Jacobobuj aillu Israelgunadaga ima horasbish mandanga. Paiga mandagungallami — nirga.
 9. Shina niquiga Mariaga angeldaga: — ¿Ima shinamundadij shina tucushari? Mana cusayujchu gani — nirga.
 10. Shina niquiga angelga nirga: — Diosbuj Sami Espiritumi cambujmun shamusha, tuquida ruri pudij jatun Diosmi candaga p'uyu laya llandunga. Chimundami can huachana gaj maradaga Diosbujlla ganga, Diosbuj Churi nishcami ganga.
 11. Cambuj quiquin familia Elizabetbish mana huachanada yachaj nishca gashabish, yuyij gashabish ña sucta quillada cari marada icsa charijmi.
 12. Diosca tuqui imadash ruri pudinllami — nirga.
 13. Shina niquiga Mariaga: — Shinashaga, can nishca shinalayaldij ñucadaga rurabachunlla. Nucaga Diosbucta rurajmi gani — niquiga angelga paibuj ñaubujmunda rirgallami.

Elizabetta María ricunguj rishcamunda

 1. Chi punllagunami Mariaga Judea llacta urcubi tiyaj shuj lazamun apurolladij rirga.
 2. Chiman chayashaga Zacariasbuj huasimun huaigusha Elizabettaga: — ¿Tiyanguichu? — nirga.
 3. María shina niquiga Elizabetbuj icsabiga llullu tara cuyurirgallami. Chibimi Elizabetca Diosbuj Sami Espíritu japishca garga.
 4. Chimundami Elizabetca jinchida nirga: — Canga tuqui huarmigunada yalli alli nishcami gangui. Cambuj icsabi tiyaj maradabish alli nishcami.
 5. Ñucadaga imashnaquidij ñuca Quishpichijbuj mamaga ricunguj shamurganguiri.
 6. Can tiyanguichu niquiga, ñuca llullu maraga ñash icsabi cushilla cuyurirgallami.
 7. Jatun Dios ima nishca factanada crishcamunda canga cushillami gangui — nirga.
 8. Shina niquiga Mariaga nirga: Ñuca shungubiga jatun Diostaga allimi gangui nigunillami.
 9. Ñucaga tuqui shunguhuanmi ñucada Quishpichij Diosmunda cushilla gani.
 10. Diosbucta ruraj imabish mana gactami ñucadaga Diosca agllabashca. Cununmundapacha ñucadaga tuquiguna allimi gangui ningagunami.
 11. Tuquida ruri pudij jatun Diosmi ñucadaga pi mana ruri pudicta rurabashca. Paiga ima jucha illajmi.
 12. Paiga ima horasbish tuquigundada paida manchajcunada llaquisha yuyaringallami.
 13. Paimi pi mana ruri pudicta rurashca. Shungubi jatun tucushca yuyigunada chingachishcami.
 14. Imadash ruri pudijcunadaga paiguna mandagushcamunda anchuchisha, manabish jatun gajcunadami jatun mandacta rurashca.
 15. Imada mana charij yarijichijcunamunga alligunda mirgada cushca. Charijcunadaga chushuj maquilladadij vultachishami cachashca.
 16. Llaquinada mana cungarisha paibucta ruraj Israelgunamunga alligunadaga cushca.
 17. Chi alligunadaga ñucuchij ñauba taita Abrahammun paibuj desnitogunamunbish ima horasbish rurasha nishca shinalayaldijmi rurashca — nirga.
 18. Mariaga Elizabetbuqui quinsa quillada shinami tiyasha cutin paibuj huasimunga shamurga.

Jesucristo imashna causashcada imada yachachishcada parlaj libromi. Quichua del Ecuador dialecto de Salasaca Provincia de Tungurahua. Uyaychaq: Günter Schulze, Sociedades Bíblicas Unidas (United Bible Societies), 1973. 160 pp.

Quichua Salasaca, Ecuador - Salasaka Kichwa (Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento 2013).

Marian ángel parlunucushcamunda

 1. Elisabet icsa charij tucushca sujta quillabiga, Diosca paibuj ángel Gabrielda Galileabi tiyaj Nazaret pueblobi
 2. pi c'arinbish na purij Mariamu cachuga. Paiga Rey Davidbuj familiamunda Jozinmi cazarangu, “Ari,” ninucushca gaga.
 3. Angelga María tiyashcamu huaigusha, “¿Allichu gangui? Cushi gai, tuqui huarmimunda Dios agllashca gasha. Mandaj Diosca cangunmi gan,” niga.
 4. Ángel ricurisha, shina niqui, Mariaga mejor manchariga. “¿Ima nishadij shina nin?” yuyaga.
 5. Chimunda angelga, “María, ama mancharichu. Candaga Diosmi mejor c'uyusha agllaga.
 6. Icsa charij tucusha shuj churidami charingui. Paidaga Jesusta shutichingui.
 7. Paiga jatun allish Jatun Mandaj Diosbuj Churish nishcami ganga. Mandaj Diosca paidaga ñauba Rey David-da shina jatun mandajta ruranga.
 8. Paiga israelgunada na tucuribujta mandagungallami. Pai mandanaga na tucuringachu,” niga.
 9. María angelda tapuga, “¿Ima layamundadi shina tucusha? Pi c'arinbish na purij ganiga.”
 10. Shina niqui ángel cashna niga, “Diosbuj Espirituga Jatun Mandaj Diosbuj podergun cambuj jahuamu p'uyu layami shamunga. Shinusha, chi huacharina maraga jucha illuj, Diosbuj Churi nishcami ganga.
 11. Cambuj familia Elisabetbish yuyij gashash, na miruj nishca gashabish ñami sujta quillada icsa charij gan.
 12. Diosmunga na ruri pudinaga na tiyanchu.”
 13. Chimunda María niga, “Can nishca shina, Manduj Dios ñucada rurachunlla, ñucaga Paibujta rurajmi gani.” Shina niquiga angelga rigallami.

Elisabetda María ricungu rishcamunda

 1. Chi p'unllaguna Mariaga Judea llactabi tiyaj urcu cuchu pueblomu ut'cada riga.
 2. Zacariasbuj huasimu risha Elisabetda, “¿Tiyanguichu?” nisha huaiguga.
 3. Shina nishcada Elisabet uyunmi paibuj mara icsa ucubi cushilladi cuyuriga. Chimundami Elisabetga Diosbuj Espíritu junda tucuga.
 4. Chimunda, cushiyasha jinchida rimarishaga, “Canga tuqui huarmigunada yalli Dios alli nishcami gangui. Cambuj churish Dios alli nishcami gan.
 5. Ñucaj Mandujbuj mama ricungu shamuchunga ñucaga imash na ganichu.
 6. Can rimarishcada uyunmi ñuca churiga cushilladi icsa ucubi cuyuga.
 7. Mandaj Dios nishca p'actanada crishcamunda cushiyachishcami gangui,” niga.
 8. Chimunda Mariaga,
  “Ñucaga tuqui shungunmi Mandaj Diosta, ‘Allimi gangui,’ nini,” niga.
 9. “Ñucaj espiritush ñucada Quishpichij Diosmunda cushiyanmi.
 10. Ñuca tuquimunda imabuj na sirvij gaquish Dios agllashcamunda tuquiguna cununmunda pacha q'uipa huacharijcunashmi, ‘Cushichishcami gangui,’ ningaguna.
 11. Diosca tuquida ruri pudij gashami alli ñucada cashna rurashca. ¡Paiga na juchayujchu!
 12. Diosta manchusha alli cazugujcunadaga paiga sarunbish cununbish q'uipa causujcunadash llaquigungallami.
 13. Paiga imadash tuqui podergun ruraj gashami, jatun tucushcaguna, ‘Rurushun,’ nishcagunadash rurachun na saquiga.
 14. Jatun mandujcunada llujshichisha imash na gajcunadami valichiga.
 15. Imadash na charij yarijin gajcunamu cuga. Charijcunadaga imash illujtami cachuga.
 16. Ñuca ñauba taita Abrahamdaga, ‘Candash, cambuj huahuagunaj huahuagunadash llaquishami,’ nishcadaga na cungarishalla Diosca paida sirvij israelgunadaga ayudaga.”
 17. Mariaga quinsa quilla shinadami Elisabetgun causaga. Chi q'uipa huasimu riga.

Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento. Caibi Mushuj Testamentomunda escribichishcagunada liyi pudingui. Jesusmunda escribichishcagunaga: San Lucas.

Quichua del Napo, Ecuador - Napuruna Kichwa (Colegio Don Bosco 1988).

 1. Sucta quilla huasha, Dios Gabriel nishca angelta Galileapi tiyac Nazaret llactaman cacharca,
 2. Maria shutiyuc maltapacman.Maria shuc runahuan maqui japichishca carca; paipac shuti Jose, Davidpac aillumanta runa.
 3. Angel chai maltapacman pactashpa, nirca: —Allillachu canqui, Maria? Cushiyai, Dios canta yapa llaquishpa, canhuan tiyan.
 4. Chai shimicunata uyashpa Maria mancharirca; "imaraicu chashna rimahuan" yuyarishpa saquirirca.
 5. Angel paita nirca: —Ama mancharichu, Maria; Dios llaquishcahuan canta ricun.
 6. Huicsayuc tucunqui; shuc cari huahuata charinqui, paita Jesus shutichinqui.
 7. Paica yuyaita jatunmi canca, Diospac churi canca, Diosca yaya Davidpac pachata paiman cunca,
 8. Israel runa bulata pushancapac; paipac apu-cana pacha mana tucurincachu.
 9. Rimacpi uyashpa Maria tapurca: —¿Imashna chai tucunca ñuca carihuan mana llutarishcapi?
 10. Angel cutiparca: —Diospac Samai canpacman uraicunca, Diospac ushai canta llantunca puyu shina; chairaicu canmanta pacarina huahua Diosman chicanyachishca canca, Diospac Churi paita ninunca.
 11. Caitapash yachana canqui: Canpac aillu Elisabet, rucu cashpa huicsayuc can; paica cunancama huahua illac cashpa, sucta quillamanta, huicsapi shuc huahuata charin,
 12. Dios tucuita ushan mari.
 13. Chai shimicunata uyashpa Maria nirca: —Ñuca Apunchicta uyac huarmi cani; can rimashca shina ñucapi Dios rurachun. Rimacpi, angel chaimanta anchurirca.
 14. Shuc puncha, Maria paipac aillucunapacman rirca shuc Judea llactaman.
 15. Zacariaspac huasiman pactashpa, paipac huarmi Elisabeta salurarca.
 16. Elisabetca, Mariapac shimita uyacpi, paipac huahua huicsapi cuyurirca.
 17. Elisabet, Diospac samaihuan juntashca, sinchi shimihuan nirca: —Tucui huarmicunamanta yalli bendisiashca canqui; can huicsapi charishca huahua achca benidisiashca can.
 18. Ñuca mana imapash cani can ñucapacman shamuncapac.
 19. Canpac shimita uyashca ucullapi, huahua ñuca huicsapi cushihuan cuyurirca,
 20. Cushiyucmi canqui inishcamanta, Apunchic canta rimashca pactarinca mari.
 21. Chai shimicunata yashpa, Maria cashna nirca: —Ñuca Apunchicta yupaichani,
 22. ñucata quishpichic Diospi cushiyani;
 23. pai ñucata alli ñahuihuan ricuhuarca, ñuca yanca huarmi cacpipash; cunanmanta tucui runacuna "cushiyucmi canqui" nishpa rimahuanunca;
 24. tucuita ushac Dios sumaccunata ñucahuan rurarca. Pai yapa alli can.
 25. "Paita uyaccunamanta huiñai llaquirincami.
 26. Pai tucuita ushashcata ricuchirca. "Yapa cani" nishpa niccunata pincachirca.
 27. Ushayuccunata urayachirca; yanca runacunata jahuayachirca.
 28. "Yaricac runacunaman tucui laya imacunata cuyarca; cullquiyuccunata imapash illac cacharca.
 29. Llaqui shuncu cashpa, paita uyac Israel runacunata yanaparca; paicunamanta llaquirirca,
 30. ñucanchic ñaupacuna Abraanman paimanta mirashcacunamanpash rimashcata huiñai pactachisha nishpa".
 31. Maria Elisabetpacpi quimsa quilla saquirirca; chai huasha, huasiman ticrarca.

Colegio Don Bosco nishkapaq tikrashka (Diospak mushu kushka shimi). Colegio Don Bosco, 1988. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

Quichua del Tena, Ecuador - Tena Kichwa (Hermanos Libres del Ecuador 1982).

 1. Sucta quillai, Dios Gabriel nishca angelda cachaca Galileai tiaj Nazaret llactama.
 2. Cachamushca aca shu huanra huarmima, shu José nishca carihua pactachishca. Pai Davidpa aillu aca. Huanra huarmi María aca.
 3. Angel paihuajpi icusha: “Cushiyangui,” nica, “yapa llaquishca huarmi. Señor canhuami tiaun. Shu huarmiunamanda yali bindisiashca angui.”
 4. Huarmi angelda ricusha, pai rimashca shimiunamanda turbarica. “¿Imarai cai salurashca?” nisha iyarica.
 5. Shinajpi angel huarmira nica: “María ama manzharichu, gracia nishca yanapashcara tupashcanguimi Diospa ñaupajpi.
 6. Cuna, camba icsai huahuara tupanguimi, churira pagarichingui. Paita shutira churangui JESÚS.
 7. Valij tucungami. Ahuai tiaj Diospa Churi nishca anga. Señor Dios paihua yaya Davidpa rey apu tiarinara paita cungami.
 8. Jacobpa aillu ahuai rey apu tucunga huiñai huiñaigama, pai mandana ima hurascamas mana tucuringachu.”
 9. Shinajpi María angelda nica: “¿Ima rasha shina tucungairi? Carira mana charinichu.”
 10. Angel cutipasha nica: “Santu Ispíritu camba ahuai shamunga. Ahuai tiaj Diospa ushana paihua llanduhua canda quillpangami. Chiraigumanda pagarij santu huahua Diospa Churi nishca anga.
 11. Cuna camba aillu Elisabet shinallara churira tupashcami pai rucu ashcai, cuna sucta quillara huahuara icsai charin, pai huahuara mana ricuj nishca ashallara,
 12. Dioshua mana imas mana raihuajchu, astaun paihua tucui raihuajllami.”
 13. Shinajpi María nica: “Caibimi ani, Señorda sirvij huarmi. Can rimashcasna ñucahua rashca tucuchu.” Angel paihua ñaupajmanda llucshisha rica.
 14. Chi punzhaunai, María atarisha urcu partima uctalla rica, shu Judá partii tiaj llactama.
 15. Zacaríaspa huasima icusha, Elisabetda saluraca.
 16. Elisabetca, María salurashcara uyajpi, huahua saltaca paihua icsai. Elisabet Santu Ispirituhua undashca aca.
 17. Shinzhira rimasha: “Can tucui huarmiunamanda yali bindisiashca angui,” nica, “shinallara camba icsai tiaj huahuara bindisiashcami.
 18. ¿Imarasha ñucama cushca aca, ñuca Señorba mama ñucama shamungaj?
 19. Ñuca rinri can salurashca shimira uyasha, huahua cushiyasha ñuca icsai saltaca.
 20. Quirij huarmi cushimi. Señor paita rimashca shimi pactaringami paihua.”
 21. Shinajpi María nica: “Ñuca alma Señorda ahuayachin.
 22. Ñuca ispíritu ñucara Quishpichij Diospi cushiyan.
 23. Paita sirvij huarmi pugri ashcara ricushcami; Shinajpi cunamanda pacha tucui miraiguna ñucara cushiyashcami ninaunga.
 24. Tucuira ushaj Dios atun ranaunara ñucahua rashcami. Santumi paihua shuti.
 25. Pai llaquinaga tucui miraigunagama duranmi, tucui paita manzhajcunama.
 26. Atun ranaunara rarca paihua rigrahua, shungüi mas yali tucuisiquiunara chausica paiguna shungüi iyarishcaraigumanda.
 27. Ushajcunara quichuca paiguna apu tiarinamanda. Mansuunara ahuayachica.
 28. Yarcachiujcunara aliunahua undachica. Charijcunara illajta cachaca.
 29. Dios paita sirvij Israelda yanapacami, paihua llaquina shungura iyarisha.
 30. Caimanda ñucanchi yayaunahua rimaca, Abrahamhuas paihua miraigunahuas, huiñai huiñaigama.”
 31. María paihua tiauca quinsa quilla tupura. Chihuasha paihua huasima tigraca.

Hermanos Libres del Ecuador nishkapa tikrashka (Diospa mushuk paktachina shimi). Hermanos Libres del Ecuador, 1982. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-aka → -arka; aka → karka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -wa(k) → -pa(k).

Quichua del Oriente, Ecuador - Kichwa shimipi (Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi 1992).

Angel Jesús pagarinamanda riman

 1. Socta quillai, Dios Gabriel nishca angelda cachaca Galileai tiaj Nazaret nishca llactama.
 2. Cachamushca aca shu huanra huarmima, shu José nishca carihua pactachishca. Pai Davidpa aillumanda aca. Huanra huarmi María nishca aca.
 3. Angel paihuajpi icusha: Cushiyangui, nica, yapa llaquishca huarmi. Señor canhua tiaun. Huarmiunamanda yali bendiciashca angui.
 4. Huarmiga angelda ricusha, pai rimashca shimiunamanda turbarica. ¿Imarai cai salurashca? nisha iyaca.
 5. Shinajpi ángel huarmira nica: María ama manzhaichu, nisha, gracia nishca cushira tupashcangui Diospa ñaupajpi.
 6. Cuna, camba icsai huahuara tupangui, churira pagarichingui. Paita shutichingui JESÚS.
 7. Atun tucungami. Ahuai tiaj Diospa Churi nishca anga. Señor Dios paihua yaya Davidpa rey apu tiarinara paita cunga.
 8. Jacobpa aillu ahuai rey apu tucunga huiñai huiñaigama, pai mandana imahorasgamas mana tucuringachu.
 9. Shinajpi María angelda nica: ¿Ima rashara shina tucungairi? Carira mana charinichu.
 10. Angel cutipasha nica: Santo Espíritu camba ahuai shamunga, Ahuai tiaj Diospa ushana paiwa llanduwa canda quillpangami. Chi raigumanda pagarij santo huahua Diospa Churi nishca anga.
 11. Cunas camba aillu Elisabet shinallara churira tupashcami pai rucu ashcai, cuna socta quillara huahuara icsai charin, pai huahuara mana ricuj nishca ashallara.
 12. Dioshua mana imas mana raihuajchu, astaun paihua tucui raihuajmi.
 13. Shinajpi María nica: Caibi maní, Señorda sirvij huarmi. Can rimashcasna ñucahua rashca tucuchu. Angel paihua ñaupajmanda llucshisha rica.

María pasian Elizabetpajma

 1. Chi punzhaunai, María atarisha urcu partima uctalla rica, shu Judá partii tiaj llactama.
 2. Zacaríaspa huasima icusha, Elisabetda saluraca.
 3. Elisabetga, María salurashcara uyajpi, huahua saltaca paihua icsai. Elisabet Santo Espirituhua undashca aca.
 4. Shinzhira rimasha nica: Bendiciashcangui can huarmiunamanda, bendiciashcami camba icsai tiaj huahuara.
 5. ¿Imarasha ñucama cushca aca, ñuca Señorba mama ñucama shamungaj?
 6. Ñuca rinri can salurashca shimira uyasha, huahua cushiyasha ñuca icsai saltaca.
 7. Quirij huarmi cushimi. Señor paita rimashca shimi pactaringami paihua.
 8. Shinajpi María nica: Ñuca alma Señorda ahuayachin.
 9. Ñuca espíritu ñucara Quishpichij Diospi cushiyan.
 10. Paita sirvij huarmi pogri ashcara ricushcami. Shinajpi cunamanda tucui miraiguna ñucara cushiyashcami ninaunga.
 11. Tucuira ushaj Dios atun ranaunara ñucahua rashcami. Chicanyachishcami paihua shuti.
 12. Pai llaquinaga tucui miraigunagama duranmi, tucui paita manzhajgunama.
 13. Atun ranaunara rarca paihua rigrahua, shinzhi shunguyujgunara chausica paiguna shungüi iyarishcaraigumanda.
 14. Ushajgunara quichucami paiguna apu tiarinamanda. Mansounara ahuayachica.
 15. Yarcachiujgunara aliunahua undachica. Charijgunara illajta cachacami.
 16. Dios paita sirvij Israelda yanapacami, pai llaquij shungura charisha.
 17. Caimanda ñucanchi yayaunahua rimaca, Abrahamhuas paihua miraigunahuas huiñai huiñaigama rimaca.
 18. María paihua tiauca quinsa quilla tupura. Chihuasha paihua huasima tigraca.

Nuevo Testamento Nishca. Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi. Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1972. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-aka → -arka; aka → karka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -ra → -ta; -wa(k) → -pa(k).

Quichua del Pastaza, Ecuador - Pastasa Kichwa (Diospa Shimi 1992).

 1. Sucta quillahuasha Dios paihua angel Gabrielta provincia Galileama cachara Nazaret nishca llactama.
 2. Paita cachara shuc Maria nishca malta huarmihuagma. Chi huarmiga ñaupa causac israelgunata mandac rey amu Davidmanda mirai mara, Jose nishca runa tapushca mara.
 3. Angel shamusha Mariata rimara, Cambagma shamuni canda rimangahua. Diosca cambacpi tiyaun. Tucui huarmigunamanda balichishca tucunguimi can.
 4. Chasna rimacpi Maria yapa manzharisha, Imangahuata chasna rimahuan nisha yuyarira.
 5. Pai chasna yuyariucpi angel nira, Ama manzharichu Maria. Diospacpi balichishca mangui.
 6. Huahuata huahuayanguimi, carihuahuata. Paita Jesus nishcata shutichingui.
 7. Pai yapa ali mandac amu tucungami. Jahuapachai Diospa Churi nishcami anga. Camba churi paihua huañuc apayaya rey amu Davidcuintallata mandac tucunga jatun Dios munashcaraicumi.
 8. Chasna rasha tucui israel runagunata huiñai mandagmi tucunga. Pai mandanaga ima uraspas mana tucuringachu.
 9. Chita uyasha Maria angelta rimashca, Cari illac mani. Imasata ñucaga huahuayasha cari illacca.
 10. Angel randi paita rimashca, Diospa Samai cambagmami shamunga. Jatun Diospa ushaihuanmi puyucuinta cataitucungui. Chimanda can huahuayangaraushca churiga jucha illac manga, Diospa Churi man nishca tucunga.
 11. Chasnallata canda nini camba aillu Isabel ña apa aushcai huahuayasha shuc churita charingami. Mana huahuayagashallata cunanga sucta quilla tuputa charishca.
 12. Dios tucuitaga ushac man nisha angel rimashca.
 13. Tucuita uyashcahuasha Maria rimashca, Jatun Diosta cadsuc mani, chasna tucuchun can rimashcacuinta. Chasna rimashcahuasha paihuagmanda angel llucshisha rira.
 14. Angel cuintashcahuasha mana unayasha Maria Judea provinciama shuc llactai rira urcu partita.
 15. Chima pactasha Zacariaspa huasima yaicusha Isabelta saludara.
 16. Saludashcata Isabel uyacpi paihua huicsa ucuibi auc huahua cushparira. Isabel Diospa Samaihuan yaicushca asha cushihuan rimashca,
 17. Tucui huarmigunamanda Dios canda mas yali balichishca mangui nira. Camba huahuas Diospacpi balichishcami saquiringa.
 18. Mana balicchani ñuca jatun amuhua mama ñucama shamungahua.
 19. Ñáucata can saludacpimi ñuca huicsa ucui tiyauc huahuaga cushihuan cushparihuara.
 20. Dios canda rimashca shimi pactaringaraushcata can quirishcamandami cushi mangui nisha Isabel rimashca.
 21. Isabel rimashcahuasha Mariaga casna nisha Diosta alabara, Ñáuca shungu ucui jatun Diosta yapa balichiuni.
 22. Pai quishpichic ashcamanda ñuca tucui shunguhuan cushiyani.
 23. Ñáuca Diosta cadsuc, pugri agllaita ñucata yuyarihuashcami. Cunanmanda tucui runaguna ñucamanda Dios paita balichishcami nishami cuintangaraunguna.
 24. Tucuita rac Dios jatun rashcataga ñucahuacpi rashcami. Paiga jucha illac sumac man.
 25. Pundamanda huiñaigama tucui paita manzhac runagunata yuyarisha yanapashami cuiran.
 26. Pai rashcagunamanda ushaita ricuchishcami. Balic mani nisha alabariccunata anchuchishcami.
 27. Mandac runagunataga paiguna mandanamanda Dios llucshichishcami, randi mana balichishca runagunataga mandac tucushun nisha churashcami.
 28. Raicasha tiyaucunama ashca aligunata cushcami. Chariccunata randi imas illacta callpachishcami.
 29. Paihuacta rasha causac israelgunata Dios yanapashcami.
 30. Ñáucanchi callari apayaya Abrahandas paimanda miraigunatas Dios rimashcami tucui uras cangunata yuyarisha yanapashami nisha. Pai rimashcata mana cungarisha israelgunata yuyarisha yanapaunmi. Chasna nisha Maria Diosta alabara.
 31. Pai ñalla quimsa quillata Isabelhuan pasiara. Chihuasha paihua quiquin huasima bulltiara.

Diospa Shimi (mushuk paktachina shimi.). Diospa Shimi. El nuevo testamento en el idioma Quichua de Pastaza en Ecuador. Primera edición, 1992. Segunda edición, 2009. Wycliffe Bible Translators, 2009. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-ara → -arka; ara → karka; aura → kakurka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -wa(k) → -pa(k); sha → shpa.


Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna qallariy qillqaypi hinam qillqasqa (textos en su ortografía original).


Ch'uya Qillqamanta rakikuna, achka t'ikrasqakuna, achka k'iti rimaykunapi

Mañaykuna, takikuna, hukkunapas


Last update: 5 Jan 2017. © runasimi.de.  The contents of this page may be distributed for non-commercial purposes, especially for spreading knowledge of the Runasimi language in the world and strengthening its position in its home lands. Please quote the original author (if not mentioned by name, write runasimi.de), and set a link to this page (write down URL, if texts or images of this page are used in printed version).