Warmikunamanta qullananmi kanki

Lukas (Lucas) 1:26-56 - ancha achka hina t'ikrasqakuna

Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna kimsantin hanllalli allin qillqaypim qillqasqa: "Urin Runasimi / Urin Qhichwa simi", "Shukyachishka Kichwa simi" ñisqapi ("standard": 3 vocales/vowels a/i/u, k/q/w, Quechua sureño, Kichwa unificado).

Liwru/T'ikraqSuyuK'iti rimayLukaspa qillqasqan iwanhilyu 1:28+42 (G>M: Gabriel Mariyaman, E>M: Elisabet Mariyaman)
Enrique Pélach, Demetrio Molloy 1974Quechua (sureño), PerúRunasimi (urin Piruw) 28 G>M: Muchaykusqayki, Dyuspa grasyanwan huntasqam kanki; Apunchik Dyusmi qanwan kachkan.
42 E>M: Warmikunamanta qullananmi kanki, wiksaykimanta paqarimuq wawaykiri qullanantaqmi.
46+47 M: Almaymi Tayta Dyusta yupaychan, animaytaqmi Tayta Dyus Qispichiqniypi kusikun.
Homer P. Emerson 1954Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka 28 G>M: Rimaykuykim faburisisqa; Kamaqmi qanwan! Allinchasqam kanki llapallan warmikunapi.
42 E>M: Allinchasqam kanki warmikuna ukupi, allinchasqataqmi wiksaykimanta nasiq.
46+47 M: Almaymi hatunchan Kamaqta, ispirituyñataqmi quchukun Salbaqniy Dyuspi.
Chuya Qellqa 1987Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka 28 G>M: Rimaykullayki Dyuspa fawurisisqan Mariya, Siñurmi qanwan kachkan.
42 E>M: Wakin warmikunamanta astawan fawurisisqam qamqa kanki. Dyuspa fawurisisqantaqmi wachakunayki wawapas.
46+47 M: Ukuymantam Siñurta alabani. Sunquypas Salwaqniy Dyusraykum anchallataña kusikuchkan.
Chuya Qellqa 2012Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka 28 G>M: Dyuspa bindisisqan Mariya, rimaykullaykim, Siñurmi qanwan kachkan.
42 E>M: Dyusmi wakin warmikunamantapas masta bindisiykusunki, bindisiykuntaqmi wiksaykipi kaq wawatapas!
46+47 M: Almaymi Siñurta hatunchan, ispirituypas Salwaqniy Dyuspim kusikun.
Clorinda Matto de Turner 1901Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) 28 G>M: Pachakamaq waqaychasunki, sumaq akllakusqa! Apunchik Pachakamaqmi qanwan, muchaykusqa llapa warmikunamanta.
42 E>M: Warmikunamanta qullananmi kanki, wiksaykimanta paqarimuqri qullanantaqmi.
46+47 M: Kayniypa kaynin atunchay yayayta, kamaqiyta, kayniypa kayñintaq qispichiqniypi quchukun!
Apunchis Jesukristoq Mosoq Rimanakuynin 1947Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) 28 G>M: Q'uchukuy, ancha saminchasqa! qanwanmi Apu, warmikuna purapi allinisqa kanki.
42 E>M: Allinisqa kanki warmikunapurapi, allinisqataqmi wiksaykip wawan.
46+47 M: Almaymi Aputa hatunchan; Ispirituytaq Qispichiqniy Dyuspi kusikurqan.
Diospa Simin Qelqa 1988Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) 28 G>M: Dyuspa ancha saminchasqan warmi, napaykuykim! Siñur Dyusmi qanwan kachkan.
42 E>M: Llapan warmikunamanta aswan saminchasqan kanki, saminchasqataqmi qanmanta nasiq wawapas.
46+47 M: Almaymi Siñur Dyusta hatunchan, sunquytaq Qispichiqniy Dyuspi kusikun.
Diospa Simin Qelqa 2004Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) 28 G>M: Dyuspa ancha saminchasqan warmi, napaykuykim! Siñur Dyusmi qanwan kachkan.
42 E>M: Llapan warmikunamanta aswan saminchasqan kanki, saminchasqataqmi qanmanta nasiq wawapas.
46+47 M: Almaymi Siñur Dyusta hatunchan, sunquytaq Qispichiqniy Dyuspi kusikun.
Wycliffe Mosoq Testamento 2013Este de Apurímac, PerúApurimaq 28 G>M: Kusikuy! Dyusmi anchata bindisisunki! Paymi qanwan kachkan!
42 E>M: Mariya, Dyusmi qanta bindisisunki llapallan warmikunamantapas aswan mastaraq! Chaynallataqmi nasimuq wawaykitapas anchata bindisinqa.
46+47 M: Dyusmanmi grasyasta quni tukuy sunquymanta! Anchatam kusikuni, Salwaqniy kasqanrayku!
Hilario Huanca, Hermann Wendling 2007Puno, PerúPunu (Qullaw) 28 G>M: Napaykuyki, Dyuspaq ancha saminchasqan warmi, qanwanmi Apu kachkan.
42 E>M: Warmikuna chawpipi saminchasqam kanki, saminchasqataqmi qanmanta paqariq wawapas.
46+47 M: Ñuqap almaymi hatunchan Apu Dyusta, Ispirituytaq kusikun qispichiqniy Dyuspi.
Sumaj notisias Lucaspa eskribisqanman jina 1951Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) 28 G>M: Kusikuy, ancha fawurisisqa, Siñurqa qanwan kachkan. Bindisisqa qan kanki warmis ukhupi.
42 E>M: Bindisisqa kanki warmis ukhupi, bindisisqataqmin wiksaykipi kashan chay wawaqa.
46+47 M: Almaymin Siñurta yupaychan. Ispirituytaq Dyus Salwadurniypi kusikurqa.
Dios parlapawanchej 1976Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) 28 G>M: Dyus allin p'unchayta qusunki! Payqa qanwan kachkan. Qanmantapis mayta kusikun.
42 E>M: Tukuy warmismanta qan astawan kuraqpaq qhawasqa kanki Dyus qanta aqllakususqanrayku. Wawaykipis may kuraqpaq qhawasqa kanqa.
46+47 M: Mayta jatunchani Dyusta tukuy sunquywan. Mayta kusikushani juchamanta Kacharichiwaqniy Dyuspi.
Diosmanta Qhelqa 1993Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) 28 G>M: Qampi Dyuspa khuyakuynin kachun. Siñurqa qanwan kachkan. Tukuy warmismanta aswan bindisisqa kanki.
42 E>M: Bindisisqa kanki warmis ukhupi; wiksaykipi kaq wawapis bindisisqallataq.
46+47 M: Almayqa jatunchan Siñurta. Ispirituytaq mayta kusikun Salwawaqniy Dyuspi.
Diosmanta Qhelqa 1997Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) 28 G>M: Qampi Dyuspa khuyakuynin kachun. Siñurqa qanwan kachkan. Tukuy warmismanta aswan bindisisqa kanki.
42 E>M: Bindisisqa kanki warmis ukhupi; wiksaykipi kaq wawapis bindisisqallataq.
46+47 M: Almayqa jatunchan Siñurta. Ispirituytaq mayta kusikun Salwawaqniy Dyuspi.
Dios Tatanchispaq Musuq Rimanayninkuna 1985Norte de BoliviaApulu (Buliwya) 28 G>M: Saludayki, Dyuspaq akllasqan! Siñur qanwan kachkan.
42 E>M: Tukuy warmikunamanta niptin Dyuspaq astawan bindisisqan kanki, churiykipas bindisisqa!
46+47 M: Almay Siñurpaq athun kayninta alaban, ispirituytaq Salwawaq Dyusniypi kusikun.
Dios Tatanchispaq Musuq Rimanayninkuna 2006Norte de BoliviaApulu (Buliwya) 28 G>M: Napaykuykim, Dyuspaq munakuynin khuyapayakuyninwan junt'asqa kanki! Dyus Tatam qanwan kachkan, tukuy warmikunamanta niptinpas sumaq kayniyuqmi kanki.
42 E>M: Dyusmi qanman wakin warmikunamanta niqtimpas astawan sumaq kayta qusunki, jinataq wawaykimampas sumaq kayta qun!
46+47 M: Tukuy sunquymi Apu Dyus Tatapaq athunkasqanta yupaychan; ajayuytaq qhispichiq Dyusniypi anchata kusikun.
Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento 1954Quichua del EcuadorKichwa shimi 28 G>M: Kushikuy, may chaskishka warmi! Apuka kanwanmi: warmikuna chawpipi kushiyukmi kanki.
42 E>M: Kushiyukmi kanki nishpa, warmikunapak chawpipi, kushiyukmi kampak wiksa kushkaka.
46+47 M: Ñuka shunku Aputa jatunyachin; Ñuka espiritu Kishpichiwak Dyuspi kushikurka.
Leonidas Proaño, Jesucristopaj Alli Huillai 1972Quichua del EcuadorKichwa shimi 28 G>M: Dyuspi kushiyay, grasyawan junta, Dyusmi kanwanka.
42 E>M: Tukuy warmikunapak jawapi bendisyashka kanki, bendisyashkallatakmi kampak wiksapi tiyakuk wawapish.
46+47 M: Ñuka almaka jatun Dyusta allininmi, ñuka shunkupish ñuka kishpichik Dyusmanta achkata kushiyarinmi.
Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997Quichua del EcuadorKichwa shimi 28 G>M: Kushiyari, Pachakamakpak Kawsaywan junta, Pay Apunchikka kanwanmi kan.
42 E>M: Kanka tukuy warmikunapak jawapi allinishkami kanki, kanpak wiksapi tiyakun wawapash allinishkallatakmi kan!
46+47 M: Ñuka samayka Apunchikta yupaychashpa kaparinmi. Ñuka samayka, ñuka Kishpichik Pachakamakpimi kushiyarinmi.
Dios Rimashca Shimicunami 1989Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa 28 G>M: Allillachu kanki? Dyus kanwan kashkamanta, kanka tukuy warmikunata yalli alli nishkami kanki. Dyus kushka allikunata chaskikmari kanki.
42 E>M: Kanka tukuy warmikunata yalli alli nishkami kanki. Kampak wiksapi kak wawatapish alli nishkamari.
46+47 M: Ñuka almaka Jatun Dyustaka allimari kanki nikunllami. Ñuka espiritupish ñukata Kishpichik Dyusmantami kushikun.
Mushuj Testamento 2003Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa 28 G>M: Tayta Dyus kanwan kashkamanta kushikuy, Mariya. Kanka tukuy warmikunamanta yalli, Dyus alli nishkami kanki.
42 E>M: Kanka tukuy warmikunamanta yalli, Tayta Dyus alli nishkami kanki. Kampak wiksapi kak wawapish, alli nishkami.
46+47 M: Ñukaka tukuy shunkuwanmi Tayta Dyustaka ‘allimari kanki’ nikunilla. Ñuka almapish ñukata Kishpichik Dyusmantami kushikun.
Dios Rimashca Shimicunami 2004Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa 28 G>M: Allillachu kanki! Jatun Dyus kanwan kashkamanta tukuy warmikunata yalli alli nishkami kanki. Tayta Dyus kushka allikunata chaskikmari kanki.
42 E>M: Kanka warmikunapurapika alli nishkami kanki, kampak wiksapi kak wawapish alli nishkamari.
46+47 M: Ñuka almaka Jatun Dyustami jatunyachin. Ñuka espirituwanka ñukata Kishpichik Tayta Dyuspimi yallitak kushikuni.
Mushuj Testamento Diospaj Shimi 2010Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa 28 G>M: Kushikuy, kantaka Dyusmari yallitak k'uyashka. Mandak Dyuska kanwanmari.
42 E>M: Kanka warmikunapurapika, bendisyashkami kanki. Kampak wiksapi wiñakuk wawapish bendisyashkamari.
46+47 M: Mandak Dyustaka, ñuka almawanmi alli nikuni. Ñukata Kishpichik Dyusmantaka, ñuka espiritupimi kushikuni.
Diospaj Shimi 1994Imbabura, EcuadorImpapura Kichwa 28 G>M: Dyusmi kantaka ninanta kuyakun, kushikuy! Jatun Dyuska kanwanmi. Kanka, warmipurakunapika, ninantapacha allikachi tukushkami kanki.
42 E>M: Kantaka, tukuy warmikunatapash yallishpami, Dyuska allikachishka. Payllatami, kampak wiksa ukupi tiyakuk wawakutapash allikachishka.
46+47 M: Ñukaka tukuy almawanmi, Jatun Dyustaka ninanta jatunyachikuni. Ñuka espiritupash, ñukata Kishpichik Tayta Dyuswanmi ninanta kushikun.
Diospaj Shimi 2010Imbabura, EcuadorImpapura Kichwa 28 G>M: Dyusmi kantaka ninanta juyakun, kushikuy! Jatun Dyuska kanwanmi. Kanka, warmi purakunapika, bendisyay tukushkami kanki.
42 E>M: Kantaka, tukuy warmikunatapash yalitami, Dyuska bendisyashka. Payllatami, kampak wiksa ukupi wawakutapash bendisyashka.
46+47 M: Ñukaka tukuy almawanmi, Jatun Dyustaka ninanta jatunyachikuni. Ñuka espiritupash, ñukata Kishpichik Tayta Dyushuanmi ninanta kushikun.
Dios Rimashcata Quillcashcami 2010Cañar, EcuadorKañari Kichwa 28 G>M: Mariya, Dyus kanwan kashkamanta kushikuy. Kanka tukuy warmikunamanta yalli, alli nishkami kanki.
42 E>M: Kanka tukuy warmikunamanta yalli, Dyus alli nishkami kanki. Kampak wiksapi kak wawapish, alli nishkami.
46+47 M: Ñuka yuyaymi Dyustaka ‘allimari kanki’ nikun. Ñuka almapish ñukata Kishpichik Dyusmantami kushikun.
Jesucristo Imashna Causashcada Imada Yachachishcada 1973Salasaca, EcuadorSalasaka Kichwa 28 G>M: Allillachu tiyanki? Dyus kanwan kashkamanta kanka tukuy warmikunata yalli alli nishkami kanki. Dyus allita kushkatapish kanka japikmi kanki.
42 E>M: Kanka tukuy warmikunata yalli alli nishkami kanki. Kampak wiksapi tiyak maratapish alli nishkami.
46+47 M: Ñuka shunkupika jatun Dyustaka allimi kanki nikunillami. Ñukaka tukuy shunkuwanmi ñukata Kishpichik Dyusmanta kushilla kani.
Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento 2013Salasaca, EcuadorSalasaka Kichwa 28 G>M: Allichu kanki? Kushi kay, tukuy warmimanta Dyus akllashka kasha. Mandak Dyuska kankunmi kan.
42 E>M: Kanka tukuy warmikunata yalli Dyus alli nishkami kanki. Kampak churish Dyus alli nishkami kan.
46+47 M: Ñukaka tukuy shunkunmi Mandak Dyusta, ‘Allimi kanki,’ nini. Ñukapak espiritush ñukata Kishpichik Dyusmanta kushiyanmi.
Colegio Don Bosco 1988Napo, EcuadorNapu Kichwa 28 G>M: Allillachu kanki, Mariya? Kushiyay, Dyus kanta yapa llakishpa, kanwan tiyan.
42 E>M: Tukuy warmikunamanta yalli bendisyashka kanki; kan wiksapi charishka wawa achka benidisyashka kan.
46+47 M: Ñuka Apunchikta yupaychani, ñukata kishpichik Dyuspi kushiyani.
Hermanos Libres del Ecuador 1982Tena, EcuadorTena Kichwa 28 G>M: Kushiyanki, yapa llakishka warmi. Señor kanwanmi tiyakun. Shuk warmikunamanta yalli bindisyashka kanki.
42 E>M: Kan tukuy warmikunamanta yalli bindisyashka kanki, shinallatak kampak wiksapi tiyak wawata bindisyashkami.
46+47 M: Ñuka alma Señorta jawayachin. Ñuka ispiritu ñukata Kishpichik Dyuspi kushiyan.
Diospa Shimi 1992Pastaza, EcuadorPastasa Kichwa 28 G>M: Kushiyanki, yapa llakishka warmi. Señor kanwan tiyakun. Warmikunamanta yalli bendisyashka kanki.
42 E>M: Bendisyashkanki kan warmikunamanta, bendisyashkami kampak wiksapi tiyak wawata.
46+47 M: Ñuka alma Señorta jawayachin. Ñuka espiritu ñukata Kishpichik Dyuspi kushiyan.
Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi 1992Oriente, EcuadorKichwa shimi 28 G>M: Kampakman shamuni kanta rimankapak. Dyuska kampakpi tiyakun. Tukuy warmikunamanta balichishka tukunkimi kan.
42 E>M: Tukuy warmikunamanta Dyus kanta mas yalli balichishka manki. Kampak wawas Dyuspakpi balichishkami sakirinka.
46+47 M: Ñuka shunku ukupi jatun Dyusta yapa balichikuni. Pay kishpichik kashkamanta ñuka tukuy shunkuwan kushiyani.

Quechua sureño - Runasimipi (Enrique Pélach, Demetrio Molloy 1974)

Dyuspa Churin Runaman Tukurqa- Ñuqanchiswantaq Tiyarqa.

 1. Suqta killa qipanmanmi, Dyus kacharqa ánhil Gabriyilta huk inusinti Mariya sutiyuq sipasman. Galiliya Pruwinsyaman pirtinisiq Nasarit llaqtachapi Wirhin Mariya tiyarqa.
 2. Paymi rimapayasqañam karqa Husiywan kasarakunampaq; kay Husiy Dawidpa familyanmanta karqa.
 3. Anhilmi yaykurqa Mariyapa wasinman hinaspa payta rimaykukurqa kaynata: "Muchaykusqayki, Dyuspa grasyanwan huntasqam kanki; Apunchis Dyusmi qanwan kachkan," nispa.
 4. Kay simikunata uyarispan, Mariya qiparurqa muspaypi hina mancharisqa i tapukurqa sunqun ukupi imaninanchá anhilpa chayna rimaykukusqan kasqanta.
 5. Anhilñataqmi nirqa: "Ama mancharikuychu Mariya, Dyuspa fawurnintam tarirunki.
 6. Wiksayakunkim hinaspayki wachakunki huk qari wawachata, Paytam sutichanki Hisus sutiwan.
 7. Paymi runakunamanta ancha atipayniyuqmi kanqa, sinchi hatun kanqa, rasunwantaqmi Payta sutichanqaku 'Apu Dyuspa Churin' sutiwan. Tayta Dyustaqmi Payman qunqa ñawpaq taytan Dawidpa tiyanan trunuta.
 8. Kamachinqa Hakubpa llaqtanta wiñay wiñaypaqmi, qapaq kamachikuynintaqmi mana haykaqpas tukukunqachu," nispa.
 9. Hinaptinmi Mariya anhilta nirqa: "¿Imaynataq maman (mamitan) kayta atiyman, mana ñuqaqa ni pi qaritapas riqsichkaspay?," nispa.
 10. Chaymi ánhil kuntistarqa: "Qullanan Ispíritu Santu qampa hawaykiman uraykamunqa, Hanaqpacha Dyuspa atipaynintaqmi llantuyninwan pakaykusunki; chayraykum nasiq wawayki santu kanqa, rasunwanmi payta sutichanqaku "Dyuspa Churin" sutiwan.
 11. Prima ñañayki Isabilpas paya kaynimpiña wiksayakurqa huk qari wawachata, mana wiksayakuy atiq kunanqa suqta killa wiksayuqñam kachkan.
 12. Dyuspaqqa manam imapas kanchu mana ruway atinaqa," nispa.
 13. Chaymi Mariya nirqa: "Ñuqaqa Tayta Dyuspa wiñay sirwiqllanmi kani, ñuqapi rurasqa kachun nisqaykiman hina," nispa. Chay parlay tukuyllatam ánhil chaymanta asurikapurqa.
 14. Chay punchawkunapi Mariya apurayllamanña illarqa Hudapi huk hatun llaqtaman urqukuna lawman.
 15. Sakariyaspa wasinman yaykuspan, Isabilta rimaykukurqa.
 16. Apinas Mariyapa rimaykusqanta uyariruptillanmi, Isabilpa wiksanpi kaq wawacha kuyurirqa.
 17. Isabilmi qullanan Ispíritu Santupa huntasqan karqa, chaymi altumanta Mariyata parlapayarqa: "Warmikunamanta qullananmi kanki, wiksaykimanta paqarimuq wawaykiri qullanantaqmi.
 18. ¿Pitaq ñuqari kani, Dyusniypa maman watukaqniy hamunampaq?
 19. Apinas rimaykuwasqayki palabrakunata uyariruptillaymi wiksaypi kaq wawacha kusikuymanta kuyukacharqun, (kuyurirurqa).
 20. Arí, kusikuyniyuqmi kanki kriyisqaykimanta, Tayta Dyuspa tukuy ima "qusqaykim" nisusqayki huntasqapunim kanqa," nispa.
 21. Chaymi Mariya risarqa:
  "Almaymi Tayta Dyusta yupaychan,
 22. animaytaqmi Tayta Dyus Qispichiqniypi kusikun,
 23. kumuykuq sunqu wiñay sirwiqllanta allin ñawinwan qawarisqanmanta; kunan punchawmantapacha tukuy timpu llapa runakuna "Dyuspa bindisisqan" niwanqaku;
 24. puwis tukuy atipayniyuq Tayta Dyusmi ñuqapi ancha walurniyuq ruwaykunata ruwarun. Sutinqa Santum;
 25. hatun kuyapayakuynintaqmi pay manchakuqninkunapaq chayan tayta-mamakunamanta llapa wawa-churinkuman.
 26. Riqsichirqa winsiq kallpanta, subirbiu apuskachaq runakunatañataq chiqirichispan.
 27. Atipayniyuq runakunatam apu tiyana trununkumanta uraykachirqa, kumuykuq humildi sunqu kaqkunatañataq uqarirqa.
 28. Yarqasqa kaqkunatam tukuy allinkunawan huntachirqa, (saksachirqa), qullqi-sapakunatañataq chiqirichirqa illaq makintinta.
 29. Tukuy timpu kuyapayakuq kaynimpi Israyil sirwiqnin llaqtata yanaparqa,
 30. ñawpaq tayta-mamanchiskunaman "qusqaykichis" nisqanman hina, Abrahanman churinkunamanpas wiñay-wiñaypaq," nispa nirqa Mariya.
 31. Mariya qipakurqa Isabilwan kimsa killakama, chaymantaña wasinman kutipurqa.

Santos Evangelios y Hechos de los Apóstoles: Primera versión católica en quechua y castellano. Editorial Andina, Lima 1974. 494 pp. Uyaychaqkuna: Enrique Pélach y Feliu, Demetrio Molloy MacDermott. Taytanchis Jesucristopa Santo Evangelion San Lucaspa Qellqasqan: Diospa Rimaynin (Palabran) Runaman Tukurqa, p. 188.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Florencio Segura 1954).

Angilpa Maryaman willasqan.

 1. Suqta killamantam angil Gabril, Galiliyapi Nasarit sutiyuq llaqtaman Dyuspa kachasqan karqa.
 2. Dabiypa qatiqninkunamanta, Husiy sutiyuq qaripa rimaykusqanña kaq, manaraq qari riqsiq Marya sutiyuq sipasman.
 3. Paypa kasqanman yaykuspam nirqa: ¡Rimaykuykim faburisisqa; Kamaqmi qanwan! Allinchasqam kanki llapallan warmikunapi.
 4. Payñataqmi kay nisqanwan hukmanyaykuruspa: Ima rimaykukuytaq kayri kanman, nikurqa.
 5. Hinaptinmi angil nirqa: Ama manchakuychu Marya, Dyuswan grasya tarisqaykirayku.
 6. Qaway, wiksayakuspam wachakunki huk qari wawata, hinaspam sutichanki Hisuswan.
 7. Paymi qapaq kanqa, Altu-altupi kaqpa Churinwan sutichasqa; Kamaq Dyustaqmi taytampa taytankunamantaraq Dabiypa tiyananta qunqa.
 8. Chaymi Hakubpa qatiqninkunapi wiñaypaq rriynanqa; rriynunñataqmi mana puchukayniyuq kanqa.
 9. Hinaptinmi Marya angilta tapukurqa: ¿Imaynataq kayri kanqa, mana qarita riqsichkaptiyqa?
 10. Angilñataqmi kuntistarqa: Chuya Ispiritum hamunqa qampa hawaykiman; altu-altupi kaqpa atiyninñataqmi llantuykusunki; chaymi chuya nasiqpas Dyuspa Churinwan sutichasqa kanqa.
 11. Qaway, aylluyki Ilisabitpas yuyaq kaynimpiñam wiksayarukun huk qari wawata; kunanwanmi suqta killaña kay mana wachakuq nisqapaq.
 12. Dyuspaqqa manam imapas mana atinaqa kanmanchu.
 13. Hinaptinmi Marya nirqa: Kamaqpa syirballanmi kani; nisqaykipi hina ñuqawan rurasqa kachun. Chaymi angil paymanta pasakurqa.

Maryapa Ilisabitman watukasqan.

 1. Chay punchawkunapim Marya hatarispa, utqayllaman rirqa urqukuna lawman, Hudapi huk kaqnin llaqtaman;
 2. Sakariyaspa wasinman yaykuspanñataqmi rimaykukurqa Ilisabitta.
 3. Hinaptinmi Maryapa rimaykusqanta Ilisabit uyariykuptillan, wawa kuyukacharurqa wiksampi; Ilisabitman Chuya Ispiritu huntaykuptinñataqmi,
 4. hatun buspi nirqa: Allinchasqam kanki warmikuna ukupi, allinchasqataqmi wiksaykimanta nasiq.
 5. ¿Maymantataq kay ñuqaman, Kamaqniypa maman hamuwaynin?
 6. Rimaykuwasqayki bus rinriyman chayaykamuptillantaq, wawapas quchukaymanta kuyukacharun wiksaypi.
 7. Kusikuyniyuqmi iñiqqa. Kamaqmanta imakunapas payman nisqanmi rurasqa kanqa.
 8. Hinaptinmi Marya nirqa:
  Almaymi hatunchan Kamaqta,
 9. ispirituyñataqmi quchukun Salbaqniy Dyuspi.
 10. Syirbampa umildi kaynintam qawariykun; kunanmanta lliw miraykuna niwanqa: Kusikuyniyuq, nispa.
 11. Hatu-hatun kaqkunatam rurawan Atiyniyuq, Chuyataqmi sutin.
 12. Miraymanta miraymanmi kuyapayakuynin manchakuqninkunapaq.
 13. Brasunwanmi ruran mana atinakunata; paytukuqkunatam chiqichin sunqumpa yuyaymanaynimpi;
 14. atiyniyuqkunata tiyananmanta wischuspam, umildikunatam huqarin.
 15. Yarqasqakunatam saksaykachin allinkunawan, apukunatañataqmi kachapun illaq makintillanta.
 16. Isrrayil syirbuntam yanaparqa, Abrahanman, paypa qatiqninkunamanwantaqmi wiña-wiñaypaq kuyapayakuynin,
 17. taytanchikpa taytankunaman nisqampi hina yuyarinampaq.
 18. Maryam kimsa killa hina Ilisabitwan tiyarqa, hinaspam kutipurqa wasinman.

Juampa qillqasqan Evangelio. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1954. 68 pp. T'ikraqnin: Florencio Segura.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Chuya Qillqa 1987).

 1. Ilisabit suqta killa wiksayakusqan hawañam Dyus kacharqa anhil Gabriyilta Galiliya lawpi Nasarit llaqtaman.
 2. Chaynapi Mariya sutiyuq dunsilla sipasta watukamunanpaq. Paymi Husiywan kasarakunanpaq rimanakusqaña karqa. Husiyqa Riy Dawidpa mirayninmanta kaqmi karqa.
 3. Mariyapa wasinman anhil yaykuykuspanmi nirqa: —Rimaykullayki Dyuspa fawurisisqan Mariya, Siñurmi qanwan kachkan —nispa.
 4. Anhilpa rimaykusqanta uyariykuspanmi mana imanakuytapas atispan sunqullanpi tapukurqa chay rimaykusqanmanta.
 5. Anhilñataqmi niykurqa: —Ama manchakuychu Mariya, Dyuspa fawurisisqanmi karunki.
 6. Wiksayakuspaykim wachakunki qari wawata, paytam sutichanki Hisuswan.
 7. Ancha riqsisqa kaspanmi hanaq pachapi Dyuspa Churinwan sutichasqa kanqa. Siñur Dyuspunim riy kananpaq churanqa ñawpaq abuilun Dawidta hina.
 8. Israyil nasyuntam wiñaypaq gubirnanqa, gubirnunqa manam tukunqachu —nispa.
 9. Hinaptinmi Mariyañataq tapurqa: —Manaraq qariwan kachkaspayqa ¿imaynataq wawayuqqa kayman? —nispa.
 10. Chaymi anhilñataq nirqa: —Chuya Ispiritu qanman hamuptinmi hanaq pachapi Dyuspa atiynin puyu hina pampaykusunki. Chayraykum Dyuspa sapaqchasqan nasiq wawapas sutichasqa kanqa Dyuspa Churinwan.
 11. Qulluq nisqanku aylluyki Ilisabitpas yuyaqña kachkaspapas suqta killañam qari wawata wiksayakurun.
 12. Dyuspaqqa manam imapas sasaqa kanchu —nispa.
 13. Mariyañataqmi nirqa: —Nisqaykipi hinayá ñuqawan rurasqa kachun. Siñurpa sirwintallanmi ñuqaqa kani —nispa. Hinaptinmi anhil pasakurqa.
 14. Mariyañataqmi chay punchawkunallapi chaylla rirqa Hudiya lawpa urqunpi kaq llaqtaman.
 15. Sakariyaspa wasinman yaykuykuspanmi Ilisabitta rimaykurqa.
 16. Rimaykusqanta uyariruptillanmi Ilisabitpa wiksanpi wawa kuyurirurqa. Ilisabitman Chuya Ispiritu huntaykuptinmi
 17. kusikuymanta qaparispa Mariyata nirqa: —Wakin warmikunamanta astawan fawurisisqam qamqa kanki. Dyuspa fawurisisqantaqmi wachakunayki wawapas.
 18. ¿Pitaq ñuqaqa karqani Siñurniypa maman kachkaspayki watukamuwanaykipaqqa?
 19. Rimaykuwasqaykita uyariruptillaymi wiksaypi wawa kusikuymanta kuyurirurqa.
 20. Kriyisqaykiraykum qamqa ancha kusisqa kanki. Siñurmi nisqankunata ruranqa —nispa.
 21. Mariyañataqmi nirqa: Ukuymantam Siñurta alabani.
 22. Sunquypas Salwaqniy Dyusraykum anchallataña kusikuchkan,
 23. kay humildi sirwintam nanachikuwasqanmanta. Kunanmantaqa runakunach ñuqamanta ninqa: “Mayna kusisqam payqa” nispa,
 24. chaynataqa ninqaku atiyniyuq Dyus admirakuypaq kaqkunata rurapuwasqanraykum. Chuyay-chuyaymi payqa.
 25. Payqa wiñaypaqmi kuyapayan rispitaqninkunataqa.
 26. Atiyninwanmi admirakuypaq kaqkunata rurarqa. Urgullusu runakunatam yanqaman churarurqa.
 27. Munaychakuqkunatam gubirnasqankumanta wischururqa. Humillakuqkunatañataqmi hatuncharqa.
 28. Yarqaymanta kaqkunatam saksaykachirqa. Apukunatañataqmi mana imayuqta kutirichirqa.
 29. Llakipayakuyninta mana qunqaruspanmi sirwiqnin Israyil runakunata yanaparqa,
 30. Chaynataqa rurarqa ñawpaq abuilunchik Abrahanman prumitisqanman hinam hinaspa mirayninkunamanpas wiñaypaq prumitisqanman hinam.
 31. Mariyam Ilisabitwan yaqa kimsa killa karispan wasinman kutikurqa.

Chuya Qellqa: Jesucristomanta Lucaspa Qellqasqan. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1987. T'ikraqninkuna: Homer Emerson, Rafael Yupanqui, Simon Izarra, Rómulo Sauñe Quicaña, Saturnino Gavilán, Fernando Quicaña. Bible.is ñisqapi ñawinchay, Romulop rimasqantapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay. Andes.org ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Chuya Qillqa 2012).

Hisuspa nasinanmanta

 1. Ilisabitpa wiksayakusqan suqta killa qipatam, ánhil Gabriyilta Dyus kacharqa Galiliya lawpi Nasarit llaqtaman,
 2. manaraq qari riqsiq sipasta watukamunanpaq, paypa sutinmi karqa Mariya. Chay sipasmi kasarakunanpaq Dawidpa mirayninmanta kaq Husiypa rimapayasqanña karqa.
 3. Chay anhilmi Mariyapa wasinman yaykuykuspan nirqa: Dyuspa bindisisqan Mariya, rimaykullaykim, Siñurmi qanwan kachkan, nispan.
 4. Mariyañataqmi anhilpa rimaykusqanwan hukmanyarurqa, hinaspam sunqullanpi tapukurqa chay rimaykusqanpa ima ninanmi kasqanmanta.
 5. Anhilñataqmi nirqa: Mariya ama manchakuychu, Dyuspa kuyapayakuynintam haypaykunki.
 6. Kunanmi wiksayakuspayki qari wawata wachakunki, paytam Hisuswan sutichanki.
 7. Payqa atiyniyuqmi kanqa, chayraykum tukuy imapa hawanpi munaychakuq Dyuspa Churinwan sutichasqa kanqa. Kikin Dyusmi Riy kananpaq ñawpaq taytan Dawidpa trununta quykunqa.
 8. Chaynapi Israyil nasyunpi wiñaypaq munaychakunanpaq, munaychakuyninqa manam haykapipas tukunqachu, nispa.
 9. Hinaptinmi Mariyañataq tapurqa: Manaraq qariwan kachkaptiyqa ¿imaynataq chayqa kanman? nispa.
 10. Chaymi anhilñataq nirqa: Chuya Ispiritum qanman hamunqa, hinaptinmi hanaq pachapi Dyuspa atiynin llantuy hina pampaykusunki. Chayraykum nasiq chuya wawaqa Dyuspa Churinwan sutichasqa kanqa.
 11. Qulluq nisqanku aylluyki Ilisabitpas yuyaqña kachkaspam suqta killa wiksayuqña kachkan, huk qari wawatam wachakunqa.
 12. Dyuspaqqa manam imapas sasachu, nispa.
 13. Mariyañataqmi nirqa: Ñuqaqa Dyuspa sirwiqllanmi kani, nisqaykiman hinayá ñuqawan ruwasqa kachun, nispa. Chaymantam ánhil pasakurqa.

Ilisabitman Mariyapa watukamusqanmanta

 1. Chay punchawkunapim utqayman Mariya rirqa Hudá law urqupi kaq llaqtaman.
 2. Hinaspanmi Sakariyaspa wasinman yaykuykuspan Ilisabitta rimaykurqa.
 3. Rimaykusqanta Ilisabit uyariykuptinmi wiksanpi wawa chaylla kuyurirurqa. Chaymi Ilisabitqa Chuya Ispíritu huntaykuptin
 4. kusikuymanta qaparispan Mariyata nirqa: ¡Dyusmi wakin warmikunamantapas masta bindisiykusunki, bindisiykuntaqmi wiksaykipi kaq wawatapas!
 5. ¿Pitaq ñuqaqa karqani Siñurniypa maman watukaykamuwananpaqqa?
 6. Rimaykuwasqaykita uyariykuptiymi wiksaypi wawa kusikuymanta kuyurirun.
 7. Kriyisqaykiraykum qamqa ancha kusisqa kanki, Siñurpa nisusqaykikunaqa kumplikunqapunim, nispa.
 8. Mariyañataqmi nirqa:
  Almaymi Siñurta hatunchan,
 9. ispirituypas Salwaqniy Dyuspim kusikun.
 10. Dyusmi kay wakcha sirwiqninpi ñawinta churaykun, chayraykum kunanmantaqa lliw miraykuna “ancha kusisqa” nispa sutichawanqaku.
 11. Tukuy Atiyniyuq Dyusmi hatun kaqkunata ñuqawan ruwarun, ¡paypaqa sutinpas Chuyam!
 12. Payqa wiñaypaqmi kuyapayan kasukuqninkunataqa.
 13. Atiyninwanmi admirakuypaq kaqkunata ruwarqa, hatun tukuqkunapa imam ruway munasqankutam yanqacharun.
 14. Munaychakuqkunatam trununkumanta wichichin, uchuychakuqkunatam hatunchan.
 15. Wakchakunatam tukuy imawan huntaykachin, apukunatañataqmi mana imayuqta kutirichin.
 16. Sirwiqnin Israyiltam yanapaykurqa, kuyapayakuywan yanapakuqtaqa manam qunqarqachu.
 17. Chaynatam ñawpaq taytanchik Abrahamman hinaspa mirayninkunaman prumitirqa, nispa.
 18. Mariyaqa yaqa kimsa killam Ilisabitwan yacharqa, chaymantam wasinman kutikurqa.

Chuya Qellqa: Jesucristomanta Lucaspa Qellqasqan. Sociedad bíblica peruana, 2012. Youversion.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo Runasimipi (Clorinda Matto de Turner 1901).

 1. Ina, suqta killapi yaykuqtin, kikin Gabriel anhilqa kachasqa karqan uk Galiliya nisqaq llaqtanman Nazarit sutichasqa,
 2. uk mana qhari riqsiq nusta warmiman, uk Jose nisqa qhariwan kasarasqa pay Dawid ayllumanta, paypa sutintaq kaykan Mariya,
 3. Ina, paypa kasqanman yaykuspa nirqan: Pachakamaq waqaychasunki, sumaq akllakusqa! Apunchis Pachakamaqmi qanwan, muchaykusqa llapa warmikunamanta.
 4. Paytaq kay napuykuywan musp'akuspa ukunpi yuyaykurqan: ima napaykuytaq kayqa karqan.
 5. Chaypacha anhilqa nirqan ¡Ama manchakuychu Mariya! Pachakamaqpa kayllapim kanchaq kanki,
 6. ina, wiksayakunki, wachanki uk qhari wawata, paypa sutintaq kanqa HISUS,
 7. pay atun kanqa, apu Pachakamaqpa Uñantaq sutiyasqa kanqa: apu Pachakamaqtaq taytan Dawidpa suyunta qunqa.
 8. Qapaq kunanqa Jakubpa wasimpi pachaq p'uchukayñin kama, paypa kamasqantaq mana p'uchukayniyuq kanqa.
 9. Mariyataq chaypacha anhilta nirqan: Imaynataq kayqa kanqa, mana ñuqa qharita riqsinichu?
 10. Ina anhilqa kutichispa nirqan: Ispiritu Santu hawaykiman hamuspa, apu Tukuy Atipaq llantuykusunki, chay rayku chay qanmanta paqarimuq wawa Pachakamaqpa (Dyuspa) churin sutichasqa kanqa.
 11. Ina aylluyki Ilisabitpas payakayninpi wiksayakun ñan suqta killampiña mana wachakuq warmi,
 12. nas, Pachakamaqpaqa manan kanchu mana atipay
 13. Mariyataq nirqan: Kaypin apu Pachakamaqpa kamachin, ñuqapi munaynin rurasqa kachun rimasqayki inaman. Anhiltaq ripurqan.
 14. Ina, saqay p'unchawkunapi Mariya hatarispa qullawman puririrqan uk Juda ñisqaq llaqtanman;
 15. Ina, Zakariyaspa wasinman yaykuspa Ilisabitta napaykurqan.
 16. Ina, maypachan Ilisabit Mariyaq napaykusqanta uyarirqan, wiksanpi wawa p'itarqan, pay Elizabittaq Espiritu Santumanta unt'akurqan.
 17. Qaparispataq nirqan: Warmikunamanta qullananmi kanki, wiksaykimanta paqarimuqri qullanantaqmi.
 18. Maymantan ñuqapaq kay, apu wiraquchaypa mamam rikuqñiy amunanta?
 19. Napaynikita uyariqtiy ina wiksaypi wawa phitaykachan kusikuyy phitaywan.
 20. Qapaq pi iñirqan! Llapa Pachakamaqpa sutimpi nisqa simikuna unt'akunqan.
 21. Chaypacha Mariya nirqan:
  Kayniypa kaynin atunchay yayayta, kamaqiyta,
 22. kayniypa kayñintaq qispichiqniypi quchukun!
 23. Wakchachayniyta sumaq kawayninwan kawaykurqan, kunanmantaqa llipirunakuna akllasqata sutichahnanqa.
 24. Atun imaykunatas rurapuan Llapa Atipaq, sutintaq muchasqa kachun.
 25. Kuyaynintakmi anaqpa anaqnimpi paypa manchasñinwan.
 26. Makiwan mana rikchaykunata ruran, wikchuyukukunata takurin sunqumpa yuyayñimpi.
 27. Uraykachin atiqkunata k'awitunmanta, wakchakunata atunyachin,
 28. yarqasqakunata hunt'achin, qapaqkunatataq chusaq makiyuqta kachapun.
 29. Yanapan Israel kamachinta ñisqan quyayta yuyarispa.
 30. (Machulanchiskunawan rimasqanman ina) Abrahanta, paypa kaqninkunatapas wiñaypaq.
 31. Ina Mariyaqa paywan tiyarqan yaqa kinsa killa, chaymantataq wasinman kutiripurqan.

Apunchis Jesucristoc Evangelion San Lucaspa qquelkascan, Pananchis Clorinda Matto de Turnerpa castellanomanta runa simiman thicraskan. Sociedad Bíblica Americana (American Bible Society), Buenos Aires 1901.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo Runasimipi (Apunchis Jesukristoq Mosoq Rimanakuynin 1947)

 1. Suqta killamantataq, chay anhil Gabriyilqa, Galiliyapi Nasarit sutichasqa llaqtaman Dyuspa kachamusqan karqan,
 2. Huk mana qhari riqsiq sipasman, pi huk qhari Husiy sutichasqawan kasarakunampaq rimaykusqa karqan, Dawidpa ayllunmanta; chay sipaspa sutintaq Mariya karqan.
 3. Anhiltaq maypichus pay kasharqan chayman haykuspa, nirqan: ¡Q'uchukuy, ancha saminchasqa! qanwanmi Apu, warmikuna purapi allinisqa kanki.
 4. Payri payta rikuspa, muspharqan chay simikunamanta, yuyaykurqantaq ima napaykuychus kay kasqanta.
 5. Chaypacha anhilqa payta nirqan: Ama mancharikuychu Mariya, saminchatan tarirqanki Dyuspa qayllampi.
 6. Wiksallikunki, huk qhari wawata wachankitaq, Hisustataq sutichanki.
 7. Pay mi hatun kanqa, Sinchihatun Kaqpa Churin sutichasqa kanqapas; Apu Dyustaq Dawid taytampa tiyananta payman qunqa;
 8. Hakubpa wasimpitaq wiñaypaq kamachinqa; qhapaqsuyuntaq mana hayk'aq tukukunqachu.
 9. Chaypacha Mariyaqa anhilta nirqan: ¿Imayna kay kanqa? imarayku manan qharitaqa riqsinichu, nispa.
 10. Anhiltaq kutichispa, payta nirqan: Santu Ispíritu uraykamunqa hawaykiman, Sinchihatun-Kaqpa atiynintaq llanthuykamusunki; chayrayku qanmanta Santu kaq paqarimunqa chaytaq Dyuspa Churin sutichasqa kanqa.
 11. Ilisabit aylluykipas payakaynimpi huk qhari wawata wiksallikun; kaytaq suqta killanña chay mana wachakuq nisqa warmiman:
 12. Imarayku Dyuspaqqa manan imapas mana atikuhqa kanchu.
 13. Mariyataq nirqan: Apuq warmikamachinmi kani; ñuqaman ruwakuchun simiykiman hina. Anhiltaq qayllanmanta chinkaripurqan.
 14. Chay p'unchaykunapitaq Mariyaqa hatarikuspa usqhaylla urqukunaman rirqan, Hudiya huk llaqtata;
 15. Sakariyaspa wasinman haykuspataq Ilisabita napaykurqan.
 16. Kay hinataq karqan, Mariyaq napaykusqanta Ilisabit uyariqtintaq, kaypa wiksampi wawaqa p'itarqan; Ilisabitaq Santu Ispirituwan hunt'a karqan.
 17. Qaparirqantaq: Allinisqa kanki warmikuna purapi, allinisqataqmi wiksaykiq wawan.
 18. ¿Maymantataq kay ñuqaman, Apuypa maman hamuwananqa?
 19. Imarayku napaykuwasqaykita uyariqtiy hina, wawaqa wiksaypi kusiymanta p'itarqan.
 20. Kusisamiyuqmi pi iñirqan chay warmiqa, imarayku payman Apumanta nisqa imakunaqa hunt'akunqa, nispa.
 21. Mariyataq nirqan:
  Almaymi Aputa hatunchan;
 22. Ispirituytaq Qispichiqniy Dyuspi kusikurqan.
 23. Imarayku payqa warmikamachimpa wahchakayninta qhawarqan; Imanaqtin kunanmantapacha tukuy runa miraykuna, kusisamiyuq nispa sutichawanqaku.
 24. Imarayku hatun imakunatan Atiyniyuhqa ruwawarqan; Santutaqmi sutimpas.
 25. Khuyakuynintaq payta manchakuqkunapaqmi miraymanta mirayman.
 26. Rihranwantaq kallpata ruwarqan; Sunqunkuq yuyaykuyninkupi hatunchakuqkunatapas ch'iqirichirqan.
 27. Kamachiqkunata tiyanankumanta uraykuchirqan, Wahchakunatarí uqarirqantaq.
 28. Yarqasqakunata allichiqkunawan hunt'achirqan; Qhapaqkunatataq ch'usaqta kachapurqan.
 29. Khuyakuyta yuyarinampaq, Israyil kamachinta yanaparqan,
 30. Imaynatan taytanchiskunaman rimarqan hinata, Abrahanman, mirayninmantaq wiñaypaq.
 31. Mariyataq kimsa killata hina Ilisabitwan qhipakurqan; chaymantataq wasinta kutipurqan.

Apunchis Jesukristoq mosoq rimanakuynin. El Nuevo Testamento en quechua (Cuzco) con el Nuevo Testamento en español según la antigua versión de Cipriano de Valera rev. con arreglo al original griego. Uyaychaq: Len Herniman. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1947. 620 pp. Lucasman jina ajllasqa Allinwillaykuna, 1 raki.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo (W. Mitchell, Diospa Simin Qelqa 1988).

 1. Suqta killa unquqña Ilisabit kashaqtinmi, Dyusqa ánhil Gabriyilta kacharqan, Galiliya pruwinsyapi Nasarit nisqa llaqtapi tiyaq
 2. Mariya sutiyuq dunsilla sipasman, paymi Dawidpa mirayninmanta Husiy sutiyuq qhariwan kasarakunanpaq rimaykusqaña kasharqan.
 3. Chay sipaspa kashasqanman haykuspataq anhilqa nirqan: - ¡Dyuspa ancha saminchasqan warmi, napaykuykin! Siñur Dyusmi qanwan kashan, nispa.
 4. Paytaq ichaqa anhilpa rimapayasqanmanta muspharqan, sunqunpitaq tapukurqan: ¿Imataq chay rimaykuyri? nispa.
 5. Hinaqtinmi anhilqa payta nirqan:- Mariya, ama mancharikuychu, Dyusmi sumaqta qhawarimusunki.
 6. Kunanmi wiksallikunki, hinaspan huk qhari wawata wachakunki, paytan Hisusta sutichanki.
 7. Paymi allin riqsisqa kanqa, Qullana Dyuspa Churin nisqan kanqa. Siñur Dyusmi machulan Dawidpa kamachikunanpi churanqa.
 8. Hinan Hakubpa mirayninta wiñaypaq kamachinqa, kamachikuynintaq mana tukukuq kanqa, nispa.
 9. Chaymi Mariyaqa anhilta nirqan:- Qhariwan manaraq kashaspayqa, ¿imaynataq wawayuq kayman? nispa.
 10. Anhiltaq payta nirqan:- Santu Ispiritun qanman uraykamunqa, Qullana Dyusmi atiyninwan p'istuykusunki, chaymi nasiq wawaqa Dyuspaq t'aqasqa kanqa, Dyuspa Churin sutichasqataq kanqa.
 11. Aylluyki Ilisabitpas yuyaq-kayninpiñan qhari wawata wiksallikun. Paytaqa "Mana wachakuq" nirqankun, ichaqa kunanwanmi suqta killaña wiksallikusqan.
 12. Dyuspaqqa manan imapas mana atikuqqa kanchu, nispa.
 13. Chaymi Mariyaqa nirqan:- Siñur Dyuspa warmi kamachinmi kani, nisqaykiman hina Dyusqa ñuqawan ruwachun, nispa. Anhiltaq qayllanmanta ripurqan.
 14. Chay p'unchaykunapin Mariyaqa Hudiya urqu-urquniqpi huk llaqtaman usqhaylla rirqan.
 15. Sakariyaspa wasinman haykuspataq Ilisabit-ta napaykurqan.
 16. Mariyaq napaykusqanta Ilisabit uyariqtin hinataq, wiksanpi wawaqa "wat'ak" nirqan. Hinan Santu Ispirituqa Ilisabitman hunt'aykurqan,
 17. chaymi kunkayuqta nirqan:- Llapan warmikunamanta aswan saminchasqan kanki, saminchasqataqmi qanmanta nasiq wawapas.
 18. Ñuqapaqqa ancha samin Siñurniypa maman watukamuwayninqa.
 19. Napaykuwasqayki simita uyariqtiy hinan, wiksaypi wawaqa kusisqa "wat'ak" nirqan.
 20. Siñur Dyuspa nisqasuykin hunt'akunqa, chayta kriyispan kusisamiyuq kanki, nispa.
 21. Chaymi Mariyaqa nirqan:
  Almaymi Siñur Dyusta hatunchan,
 22. sunquytaq Qispichiqniy Dyuspi kusikun.
 23. Kay kamachin wakcha warmitan qhawariwarqan, kunanmantaqa lliw miraykunan "kusisamiyuqmi" niwanqa,
 24. hatuchaqkunata Atiyniyuq Dyus ruwapuwasqanrayku. Ch'uya nisqan sutinqa.
 25. Dyusqa manchakuqninkunatan miray-miraykama khuyapayan.
 26. Makinwanmi atiyninta rikuchirqan, anchaykachaqkunatan ch'iqichirqan.
 27. Atiyniyuqkunatan kamachikushaqtin wikch'urqan, wakchakunatataq huqarispa hatuncharqan.
 28. Yarqasqakunatan allinkunawan saksachirqan, qhapaqkunatataq mana imayuqta kutirichirqan.
 29. Kamachin Israyiltan yanaparqan,
 30. Abrahamta miraynintawan khuyapayashanallanpaqmi yuyarirqan machulanchiskunaman prumitisqanman hina, nispa.
 31. Mariyataq kinsa killata hina Ilisabitwan qhipakurqan, chaymantataq wasinta kutipurqan.

Diospa Simin Qelqa: Jesucristomanta Allin Willakuykunata Lucaspa Qelqasqan. Sociedad bíblica peruana, 1988. T'ikraqnin: William Mitchell et al. Andes.org ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo (Diospa Simin Qelqa 2004).

 1. Suqta killamantataq, Dyusqa ánhil Gabriyilta kacharqan, Galiliya pruwinsyapi Nasarit nisqa llaqtapi tiyaq
 2. Mariya sutiyuq dunsilla sipasman, paymi Dawidpa mirayninmanta Husiy sutiyuq qhariwan kasarakunanpaq rimaykusqaña kasharqan.
 3. Chay sipaspa kashasqanman haykuspataq anhilqa nirqan: –¡Dyuspa ancha saminchasqan warmi, napaykuykin! Siñur Dyusmi qanwan kashan, nispa.
 4. Paytaq ichaqa anhilpa rimapayasqanmanta muspharqan, sunqunpitaq tapukurqan: ¿Imataq chay rimaykuyri? nispa.
 5. Hinaqtinmi anhilqa payta nirqan: –Mariya, ama mancharikuychu, Dyusmi sumaqta qhawarimusunki.
 6. Kunanmi wiksallikunki, hinaspan huk qhari wawata wachakunki, paytan Hisusta sutichanki.
 7. Paymi ancha allin riqsisqa kanqa, Ancha Hatun Dyuspa Churin nisqan kanqa. Siñur Dyusmi ñawpa taytan Dawidpa kamachikunanpi churanqa.
 8. Hinan Hakubpa mirayninta wiñaypaq kamachinqa, kamachikuynintaq mana tukukuq kanqa, nispa.
 9. Chaymi Mariyaqa anhilta nirqan: –Qhariwan manaraq kashaspayqa, ¿imaynataq wawayuq kayman? nispa.
 10. Anhiltaq payta nirqan: –Santu Ispiritun qanman uraykamunqa, Ancha Hatun Dyusmi atiyninwan p'istuykusunki, chaymi nasiq wawaqa Dyuspaq t'aqasqa kanqa, Dyuspa Churin sutichasqataq kanqa.
 11. Aylluyki Ilisabitpas paya kayninpiñan qhari wawata wiksallikun. Paytaqa “Mana wachakuq” nirqankun, ichaqa kunanwanmi suqta killaña wiksallikusqan.
 12. Dyuspaqqa manan imapas mana atikuqqa kanchu, nispa.
 13. Chaymi Mariyaqa nirqan: –Siñur Dyuspa warmi kamachinmi kani, nisqaykiman hina Dyusqa ñuqawan ruwachun, nispa. Anhiltaq qayllanmanta ripurqan.
 14. Chay p'unchaykunapin Mariyaqa Hudiya urqu-urquniqpi huk llaqtaman usqhaylla rirqan.
 15. Sakariyaspa wasinman haykuspataq Ilisabit-ta napaykurqan.
 16. Mariyaq napaykusqanta Ilisabit uyariqtin hinataq, wiksanpi wawaqa “wat'ak” nirqan. Hinan Santu Ispirituqa Ilisabitman hunt'aykurqan,
 17. chaymi kunkayuqta nirqan: –Llapan warmikunamanta aswan saminchasqan kanki, saminchasqataqmi qanmanta nasimuq wawapas.
 18. Ñuqapaqqa ancha samin Siñurniypa maman watukamuwayninqa.
 19. Napaykuwasqayki simita uyariqtiy hinan, wiksaypi wawaqa kusisqa “wat'ak” nirqan.
 20. Siñur Dyuspa nisqasuykin hunt'akunqa, chayta kriyispan kusisamiyuq kanki, nispa.
 21. Chaymi Mariyaqa nirqan:
  Almaymi Siñur Dyusta hatunchan,
 22. sunquytaq Qispichiqniy Dyuspi kusikun.
 23. Kay kamachin wakcha warmitan qhawariwarqan, kunanmantaqa lliw miraykunan “kusisamiyuqmi” niwanqaku,
 24. hatun ruwaykunata Atiyniyuq Dyus ruwapuwasqanrayku. “Ch'uya” nisqan sutinqa.
 25. Dyusqa manchakuqninkunatan miray-miraykama khuyapayan.
 26. Makinwanmi atiyninta rikuchirqan, anchaykachaqkunatan ch'iqirichirqan.
 27. Atiyniyuqkunatan kamachikushaqtin wikch'urqan, wakchakunatataq huqarispa hatuncharqan.
 28. Yarqasqakunatan allinkunawan saksachirqan, qhapaqkunatataq mana imayuqta kutirichirqan.
 29. Khuyapayaspanmi Israyil kamachinta yuyarispa yanaparqan,
 30. Abrahampa miraynintan ñawpa taytanchiskunaman prumitisqanman hina wiñaypaq khuyapayarqan, nispa.
 31. Mariyataq kinsa killata hina Ilisabitwan qhipakurqan, chaymantataq wasinta kutipurqan.

Diospa Simin Qelqa: Jesucristomanta Allin Willakuykunata Lucaspa Qelqasqan. Sociedad bíblica peruana, 2004. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua del Este de Apurímac - Apurimaq runasimi (Wycliffe, Mosoq Testamento 2013).

 1. Ilísabit suqta killaña unquq kashaqtinmi, Dyusqa ánhil Gabriyilta mandamuran pruwinsya Galiliya ukhupi Nasarit llaqtaman.
 2. Chay anhilqa huk willakuytan apamuran Nasarit llaqtapi tiyaq Mariya sutiyuq sipasman. Mariyaqa kasarakunanpaqmi Husiywan kumprumitisqaña karan. Husiyñataqmi karan ñawpaq kamachiq riy Dawidpa karu familyanmanta. Mariyaqa kumprumitisqaña kashaspanpas, manaraqmi ni hayk'aqpas qariwanqa puñuranchu.
 3. Hinaqtinmi ánhil Gabriyilqa Mariyapa kasqanman haykuspa, khaynata rimayukuran: —¡Kusikuy! ¡Dyusmi anchata bindisisunki! ¡Paymi qanwan kashan! nispa.
 4. Mariyaqa anhilpa rimayukusqanta uyarispanmi, anchata admirakuspa sunqullanpi yuyaymanaran: “¿Imatataq kay rimayukuywanri niwayta munan?”, nispa.
 5. Hinaqtinmi anhilqa khaynata niran: —Mariya, ama mancharikuychu. Dyuspa akllasqanmi kanki.
 6. Kunanmi qan unquq rikhurinki; hinaspan huk qari wawata unqukunki. Paymanmi sutinta churanki Hisuswan.
 7. Chay wawaykin ancha allin riqsisqa kanqa. Hinaqtinmi paymantaqa ashka runakuna khaynata rimanqaku: “Tukuy atiyniyuq Dyuspa Wawanmi payqa”, nispanku. Paytaqa Dyuspunin churanqa hatun kamachikuq riy kananpaq, ñawpaq riy Dawidta hina.
 8. Hinaspan Hakubpa mirayninkunata wiñaypaq gubirnanqa; saynapin chay gubirnasqanqa mana ni hayk'aqpas tukukunqachu, nispa.
 9. Chaykunata uyarispanmi Mariyaqa anhilta tapuran: —Manaraq ni hayk'aqpas qariwan puñushaspayri ¿imaynataq wawayuqri kayman? nispa.
 10. Chaymi anhilqa kuntistaran: —Dyuspa Santu Ispiritunmi qanman urayamunqa; hinaspan Dyuspuni atiyninwan llantuykusunki unquq kanaykipaq. Chayraykun chay wawaqa mana ni ima huchayuq nasinqa. Hinaqtinmi paytaqa ninqaku “Dyuspa Wawanmi”, nispanku.
 11. Saynallataqmi familyayki Ilisabitpas, yuyaqña kashaspapas, suqta killa unquqña kashan, runakunapas “qullurin chay warmiqa” nishaqtinku.
 12. Dyuspaqqa manan ni imapas sasaqa kanchu, nispa.
 13. Chaymi Mariyaqa khaynata niran: —Nuqaqa Dyusta sirwikuqllan kani. Paypa munayninyá niwasqaykiman hina ruwasqa kachun nuqapi, nispa. Hinaqtinmi Mariya rimayta tukuruqtin hinalla, anhilqa ripuran.
 14. Chay p'unchawkunapin Mariyaqa apurayllamanña alistakuspa, Ilisabitpa tiyasqan llaqtaman riran. Chay llaqtaqa Hudiya pruwinsya lawpin karan, huk urqukunaq chawpinpi.
 15. Mariyaqa chay llaqtaman chayaruspanmi, Sakariyaspa wasinman haykuspa, Ilisabitta rimayukuran.
 16. Hinaqtinmi Mariyapa rimayukusqanta Ilísabit uyariqtin, Ilisabitpa wiksanpi wawaqa kusikuymanta kuyukachariran. Dyuspa Santu Ispirituntaqmi Ilisabitman hunt'ayuran.
 17. Chaymi Ilisabitqa altuta rimarispa, khaynata niran: —¡Mariya, Dyusmi qanta bindisisunki llapallan warmikunamantapas aswan mastaraq! Saynallataqmi nasimuq wawaykitapas anchata bindisinqa.
 18. ¿Pitaq nuqari kani, Salwaqniypa mamitan watukamuwanaykipaqrí?
 19. Rimayakamuwaqtiykin wiksaypi waway kusikuymanta kuyukacharin.
 20. ¡Ancha kusisqan kanki Dyuspa nisqanta kriyisqaykirayku! ¡Dyuspa nisqankunaqa kumplikunqapunin! nispa.
 21. Chaykunata uyarispanmi Mariyaqa, kusikuymanta Dyusta alabaran khaynata:
  “¡Dyusmanmi grasyasta quni tukuy sunquymanta!
 22. ¡Anchatan kusikuni, Salwaqniy kasqanrayku!
 23. Dyusmi akllaykuwan kay sirwiqnin humildi warmita, mana impurtanti kashaqtiypas. Kunanmantaqa llapallan runakunan hinallataq mirayninkunapas ninqaku: ‘¡Mariyaqa ancha kusisqan kashan, Dyuspa bindisisqanrayku!’ nispanku.
 24. Tukuy atiyniyuq Dyusmi nuqapi admirakuypaq hatun milagrukunata ruwaspa anchata yanapaykuwan. ¡Payqa Ch'uya Dyusmi!
 25. Payqa wiña-wiñaypaqmi munakunqa payta rispitaspa aduraqkunataqa.
 26. Dyusqa tukuy atiyninwanmi tukuy imatapas ruwaran. Pay tukuq runakunapa pinsasqankuman hina, ima ruway munasqankutapas, mana imamanmi tukuchin.
 27. Kay pachapi kamachiqkunatan wikch'un kamachisqanmanta. Kamachiqkunapa mana riparasqan runakunatan ichaqa kikin Dyuspuni hatunchan.
 28. Yarqaypi kawsaqkunamanmi tukuy imata qun. Qapaq runakunatataqmi mana imayuqta qarqun.
 29. Israyil nasyunniyuq runakunatan sirwiqnin kasqanrayku yanapan. Manan ni hayk'aqpas Dyuspa khuyakuyninqa kay Israyil nasyun llaqtanpaqqa tukukunqachu.
 30. Saynatan wiñaypaq prumitiran ñawpaq taytanchiskunaman, Abrahamman, hinallataq llapallan mirayninkunamanpas”, nispa. Saynatan Mariyaqa Dyusta alabaran.
 31. Hinaspan Mariyaqa kinsa killa hunt'a Ilisabitpa wasinpi qipakuran. Chaymantañan wasinman kutipuran.

Mosoq Testamento: Lucaspa escribisqan. Wycliffe, Liga Bíblica 2013. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy.

Quechua de Puno - Punu runasimi (Hilario Huanca, Hermann Wendling 2007).

 1. Suqta killamanta Dyusqa anhil Gabriyilta kacharqan Galiliya hap'iypi kaq Nasarit sutiyuq llaqtata,
 2. huk warma sipasman. Payqa ña rimasqañan karqan Husiywan kasarakunanpaq, payqa karqan Dawidpaq wasinmanta, chay warmaq sutintaq karqan Mariya.
 3. Chaymanta anhilqa waykurqan wasinman nispa: “Napaykuyki, Dyuspaq ancha saminchasqan warmi, qanwanmi Apu kashan”.
 4. Mariyaqa anhilpaq rimayninmanta muspharqan, payqa tapukurqan imatataq munan kay napaykuy.
 5. Anhilqa nirqan: “Ama manchakuychu Mariya, qanqa tarinki Dyuspaq qhawariyninta.
 6. Wiksallikunkin wachakunkitaq huk qhari wawata, hinaspataq sutichanki Hisus.
 7. Payqa kanqa hatunmi, sutiyanqakutaq qullana Dyuspaq wawan, Apu Dyustaq qunqa ñawpa tatan Dawidpaq kamachiyninta.
 8. Payqa Hakubpaq llaqtantan wiñaypaq kamachinqa, kamachiynintaq manan hayk'aqpis tukukunqachu”.
 9. Mariyaqa nirqan anhilta: “¿Imaynatataq nuqari wiksallikuyman manan huk qhariwan puñuspa?”
 10. Anhiltaq kutichirqan: “Ispiritu Santun qan pataman uraykamunqa hinataq qullana Dyuspaq kallpanmi p'istuykusunki llanthunwan; chayraykun qhari wawaykiqa kanqa Santu, sutichanqakutaq: Dyuspaq churin.
 11. Qhawariy, familyayki Isabilpis payayayninpi qhari wawatañan wiksallikun, “mana wachakuq” nisqaqa ñan suqta killaña unqukusqan.
 12. Imaraykuchus Dyuspaqqa manan imapis mana atikuq kanchu”.
 13. Mariya nirqan: “Dyuspaq kamachinmi kani, nuqapi ruwakuchun nisqaykiman hina”. Anhiltaq payta saqispa ripurqan.
 14. Chay p'unchaykuna Mariyaqa sayarispa usqhayta purirqan urquman, huk Huda llaqtaman.
 15. Sakaríaspaq wasinta waykuspataq napaykurqan Isabilta.
 16. Napaykuyninta Isabil uyariqtin wiksanpi wawan wat'akirqan, hinataq Isabilqa Ispiritu Santuwan hunt'asqa karqan.
 17. Rimarqan allin kallpawan: “Warmikuna chawpipi saminchasqan kanki, saminchasqataqmi qanmanta paqariq wawapas.
 18. Imaynatan nuqa Apuypaq maman nuqaman hamunanpaq hina kani?
 19. Napaykuyniyki nuqaq ninriyman chayaykamuqtin pacha wawaqa kusikuymanta wat'akin nuqaq wiksaypi.
 20. Kusisqan kanki qan imaraykuchus iñirqanki qanman Dyuspaq rimasqan hunt'akunanpi!”.
 21. Hinaqa Mariya nirqan:
  “Nuqaq almaymi hatunchan Apu Dyusta,
 22. Ispirituytaq kusikun qispichiqniy Dyuspi.
 23. Imaraykuchus qhawariq kasqa wakcha kamachin warmita; kunanmantaqa tukuy wiñay masi runakunan rimanqaku kusisqa kasqayta.
 24. Chiqaqtapunin atiyniyuq Dyusqa ruwarqan nuqapi hatun ruwaykunata, santun sutin.
 25. Khuyapayaynintaqmi wiñaypaq llapan payta apuchaqninkunapaq.
 26. Payqa makinwanmi atiyninta rikuchirqan, ch'iqichirqantaqmi atiy sunqu kaqkunata.
 27. Hurqurqan munayniyuqkunata kamachina tiyanankumanta, hatuncharqantaq wakchakunata.
 28. Yaraqasqakunaman qurqan wasapaytaraq tukuy kawsaykunata, qhapaqkunatataqmi qatirparirqan mana imayuqta.
 29. Makinmantan hap'irqan kamachin Israyilta, khuyakuyninta yuyarispa,
 30. ñawpa tatanchiskunaman nisqanman hina, Abrahanman hinallataq wawankunamanpis wiñaypaq”.
 31. Mariya tiyarqan Isabilwan kinsa killa, chaymanta kutipurqan wasinta.

Lucaspaq Qelqasqan Evangelio. Griego simimanta runa simiman t'ikrasqa Puno hap'iypi tiyaq runamasikunapaq. T'ikraqninkuna: Hilario Huanca Mamani ss.cc., Hermann Wendling ss.cc., 2007, ad experimentum. Congregación de los Sagrados Corazones, Provincia del Perú.

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Sumaj noticias Lucaspa escribiskanman jina 1951)

 1. Suqta killamantataq, Dyus anjil Gabriyilta kachamurqa Galiliyapi Nazarit nisqa llaqtaman
 2. juk dunsillaman. Pay kasarakunapaq parlapayasqa karqa juk qhari Jusiy sutiyuqwan, Dawidpa ayllunmanta. Chay dunsillaq sutintaq Mariya karqa.
 3. Anjiltaq pay kasharqa chayman yaykuspa nirqa: Kusikuy, ancha fawurisisqa, Siñurqa qanwan kashan. Bindisisqa qan kanki warmis ukhupi.
 4. Payrí payta rikuspa t'ukurqa chay palabrasninmanta, yuyarqataq ima napaykuychus chay kasqanta, chayta.
 5. Chanta anjilqa payta nirqa: Ama manchachikuychu Mariya, imaraykuchus Dyuspa ñawpaqinpi fawurisisqa kanki.
 6. Qhaway, wiksallikunki, juk qhari wawata wachankitaq, sutintataq JISUSTA sutichanki.
 7. Paymin jatun kanqa, Kuraq-Kaqpa Churin sutichasqataq kanqa. Siñur Dyustaq Dawid tatanpa trununta payman qunqa.
 8. Jakubpa ayllunpitaq wiñaypaq kamachinqa. Gubirnunmantarí mana tukukuynin kanqachu.
 9. Chanta Mariyaqa anjilta nirqa: ¿Imaynataq kay kanqa? Imaraykuchus mana qharitaqa riqsinichu.
 10. Anjiltaq kutichispa, payta nirqa: Santu Ispiritu uraykamusunqa. Kuraq-Kaqpa atiynintaq qanta llanthuykamusunqa. Chayrayku qanmanta Santu Kaq nasikunqa chay, Dyuspa Churin sutichasqa kanqa.
 11. Qhaway, Ilisabit familyayki, wija-kasqanpi paypis qhari wawata wiksallikun. Kunantaq suqta killaña wiksallikusqan chay mana wachakuq nisqa warmipi.
 12. Imaraykuchus Dyuspaqqa mana imapis kanchu mana atikuqqa.
 13. Chanta Mariya nirqa: Kayqa Siñurpa kamachinmin kani. Ñuqapi ruwakuchun palabraykiman jina. Anjiltaq paymanta chinkaripurqa.
 14. Chay timpupitaq Mariyaqa jatarikuspa usqhayllata urqusman rirqa, Judiyapi juk llaqtaman.
 15. Zakariyaspa wasinman yaykuspataq Ilisabitta napaykurqa.
 16. Jinataq karqa, Ilisabit uyariqtin Mariyata napaykushaqta, wiksanpi wawaqa phinkirqa, Ilisabittaq Santu Ispirituwan junt'achisqa karqa,
 17. qhaparirqataq nispa: Bindisisqa kanki warmis ukhupi, bindisisqataqmin wiksaykipi kashan chay wawaqa.
 18. ¿Maymantataq kay ñuqaman, Siñurniypa maman jamunawanqa?
 19. Imaraykuchus, qhaway, napaykuwasqaykita uyariqtiy jina, wawaqa wiksaypi kusiymanta phinkirqa.
 20. Kusiyniyuqmin chay kriyiqqa, imaraykuchus Siñur payta nirqa chay imas junt'akunqa.
 21. Chanta Mariya nirqa:
  Almaymin Siñurta yupaychan.
 22. Ispirituytaq Dyus Salwadurniypi kusikurqa.
 23. Imaraykuchus payqa kamachinpa waqchakasqanta qhawarqa. Imaraykuchus kunanmantapacha tukuy runamitas kusikuyniyuqmin nispa niwanqanku.
 24. Imaraykuchus jatuchiq imasta Atiyniyuqqa ruwawarqa. Santutaqmin sutinqa.
 25. Runa-mitamanta waq runa-mitaman, Payta manchachikukkunata khuyan.
 26. Makinwan kallpata ruwarqa. Sunqunkup yuyayninkupi jatunchakukkunatapis ch'iqirarqa.
 27. Kamachiqkunata trunusninkumanta uraykuchirqa, Waqchakunatarí uqharirqataq.
 28. Yarqasqakunata allichiq imaswan saqsachirqa. Qhapaqkunatarí jinallata kachapurqa.
 29. Kamachin Israyilta risibirqa, Khuyarisqanta chayta yuyarikuspa,
 30. Tatasninchiqman parlasqanman jina, Abrahamman mirayninmanpis wiñaypaq.
 31. Mariyataq kinsa killata jina Ilisabitwan kidarikurqa. Chaymantataq wasinman kutipurqa.

Sumaj noticias Lucaspa escribiskanman jina. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), Oruro 1951. Uyaychaq: Roger H. Brown, 105 pp.

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Dios parlapawanchej 1976).

Jisuspa nasikuyninmanta willan

 1. Zakariyasman rikhurisqanmanta suqta killanman Dyusqa anjil Gabriyilta Galiliya kaq Nazarit llaqtaman kachamullarqataq.
 2. Chay anjilta kachamurqa Mariya sutiyuq sipasman. Pay parlapayasqaña karqa Jusiywan kasarakunanpaq. Jusiytaq kamachiq Dawidpa ayllunmanta karqa.
 3. Mariya kasharqa, chayman jamuspa anjilqa payta napaykurqa: — ¡Dyus allin p'unchayta qusunki! Payqa qanwan kashan. Qanmantapis mayta kusikun, — nispa.
 4. Mariyaqa kayta uyarispa manchariywan ukhunpi “¡ras!” nichikurqa. Mayta t'ukuspataq yuyasharqa sunqunpi: “Kayjina napaykuwasqanqa ¿imatataq niyta munanrí?”
 5. Anjil payta nirqa: — Amaña manchachikuychu, Dyus qanta munakuywan aqllakususqanrayku.
 6. ¡Qhaway! Wiksallikuspa juk qhari Wawata unqukunki. Paytataq Jisusta sutichanki.
 7. Payqa sumaq k'acha, kuraq runataq kanqa, k'ata Dyuspa Wawan kasqanrayku. Tukuy atiyniyuq Dyusqa payta unay tatan Dawidtajina kamachinanpaq churanqa.
 8. Wiñaypaqtaq Israyil llaqtata kamachinqa. Kamachiynintaq ni jayk'aqpis tukukunqachu, — nirqa anjil.
 9. Mariyataq anjilta nirqa: — Mana qharitaqa riqsinichu. Chayrayku ¿imaynataq kayqa kanqarí?
 10. Anjiltaq payman kutichirqa: — Santu Ispiritu qanman uraykamusunqa. K'ata Dyuspa atiynintaq qanta k'anchaykamusunqa. Chayrayku wawaykiqa mana juchayuq, k'acha riqsisqa kanqa, Dyuspa chiqa Wawan.
 11. ¡Qhaway! Aylluyki Ilisabitpis juk qhari wawata wiksallikurqaña ashkha watasniyuqña kashaspapis. Kunantaq suqta killaña wiksallikusqan kashan chay mana wawa riqsiq nisqa warmiqa.
 12. Chiqatapuni Dyuspa tukuy nisqasninqa junt'akunqa, — nispa.
 13. Chanta Mariya nirqa: — Dyuspa kamachin kani. Nuqaman niwasqaykimanjina ruwasqa kachun, — nispa. Anjiltaq paymanta ripurqa.

Mariya watukamun Ilisabitta

 1. Ajinata Mariya usqhayta wakichikuspa chiqanta ripurqa urqu urqu Judiya jallp'api juk llaqtaman.
 2. Chay llaqtaman chayaspataq Zakariyaspa wasinman yaykurqa. Ilisabittataq napaykurqa.
 3. Mariyaq napaykusqanta Ilisabit uyariqtin wiksanpi wawanqa phinkirirqa. Ilisabitri Santu Ispirituwan junt'asqa karqa.
 4. Kusiywan qhaparispataq Mariyata nirqa: — Tukuy warmismanta qan astawan kuraqpaq qhawasqa kanki Dyus qanta aqllakususqanrayku. Wawaykipis may kuraqpaq qhawasqa kanqa.
 5. Maytapuni kusikuni Siñurniypa maman watukuwasqanmanta. Nuqaqa ni watukunawanpaqjinapischu kani.
 6. ¡Qhaway! Napaykuwasqaykita uyarisuqtiy wiksaypi wawa kusiymanta phinkirirqa.
 7. May kusisqa qanqa Siñur Dyus willasusqanta jap'ikusqaykirayku. Chiqamanta nisusqanqa junt'akunqa, — nispa.
 8. Mariyataq nirqa:
  — Mayta jatunchani Dyusta tukuy sunquywan.
 9. Mayta kusikushani juchamanta Kacharichiwaqniy Dyuspi.
 10. Payqa kamachillan kashaqtiypis waqcha kasqayta khuyakuyninwan qhawawaspa, nuqata aqllakuwarqa. Chiqamanta kunanmantapacha tukuy runas may kusisqa kasqayta niwanqanku.
 11. Tukuy atiyniyuq chiqa Dyusmin may jatun imasta nuqapaq ruwarqa. Payqa may k'acha, manapuni juchayuqmin.
 12. Unay tatasninchiqmantapacha kunankama, Dyusqa wiñaypaq khuyakunpuni payta yupaychaqkunataqa.
 13. Dyus atiyninwan jatuchiq ruwanasta ruwarqa. Payqa tukuy jatunchakuqkunata atipaspa ayqirachirqa.
 14. Saqra kamachiqkunata sumaq tiyanasninkumanta uraykuchirqa, pisipaq qhawasqakunatataq uqharirqa.
 15. Yarqhasqa runasta allin imaswan saqsachirqa. Qhapaq runastarí mana imayuqta ch'usaqllata kachapurqa.
 16. Dyus ñawpa tatasninchiqman nisqasninta junt'aspa kamachin Israyilta yanapaq jamunña.
 17. Ajinamanta yuyarikurqa khuyakuyta Abrahamman tukuy paypa mirayninmanpis wiñaypaq, — nirqa Mariya.
 18. Payqa kinsa killata Ilisabitwan kakuspa wasinman kutipurqa.

Dios parlapawanchej. El Nuevo testamento de Nuestro Señor Jesucristo en Quechua (Central de Bolivia), 1976, Liga Bíblica Internacional. 2a ed., 2011, Wycliffe Inc. (scriptureearth.org, pdf 6,3 MB).

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Diosmanta Qhelqa 1993).

 1. Chaymanta suqta killanman, Dyus kachamullarqataq ánjil Gabriyilta Galiliyapi Nazarit llaqtaman,
 2. qhariqpa mana chayasqan Mariya sutiyuq sipasman. Payqa kasarakunampaq parlapayasqa karqa Jusiy sutiyuq, riy Dawidpa ayllunmanta kaq qhariwan.
 3. Maypichus Mariya kasharqa, chayman yaykuspa, anjilqa payta napaykurqa: Qampi Dyuspa khuyakuynin kachun. Siñurqa qanwan kashan. Tukuy warmismanta aswan bindisisqa kanki, nispa.
 4. Anjilpa nisqanta uyarispa, Mariya t'ukurqa imatachus niyta munasqanta chay napaykusqan.
 5. Anjiltaqrí nirqa: Ama mancharikuychu, Mariya. Qanqa Dyuspa khuyakuyninta tarinki.
 6. Kunanqa wiksayuq rikhurispa, nasichikunki juk qhari wawata, Jisús sutiwantaq sutichanki.
 7. Payqa manchay sumaq runa kanqa, sutichasqataq kanqa Patapi Kaq Dyuspa Churin. Siñur Dyusqa ñawpa tatan Dawidpa riynunta Payman qunqa.
 8. Chantá Payqa wiñaypaq israilitasta kamachinqa mana jayk'aq tukukuyniyuq riynumpi.
 9. Chaymanta Mariyaqa anjilta tapurqa: Chantá imaynataq chay kanqa? Nuqata ni pi qharipis llankhawanchu, nispa.
 10. Anjiltaq kutichirqa: Ispiritu Santu qanman jamunqa, Dyuspa atiynintaq llanthusunqa; chay mana juchayuq nasiq wawaqa sutichasqa kanqa Dyuspa Churin.
 11. Jinallataq aylluykimanta Ilisabitpis paya kashaspaña, qhari wawayuq kanqa; mana wawayuq nisqapis, suqta killa wiksayuqña.
 12. Dyuspaqqa mana imapis mana atikuqqa kanchu.
 13. Chaypacha Mariya nirqa: Nuqaqa Siñurpa kamachin kani. Dyuspa munaynin ruwasqa kachun nuqapi nisqaykiman jina, nispa. Anjiltaq ñawpaqinmanta ripurqa.
 14. Chaypacha Mariyaqa rirqa usqhayllata Judiya jallp'api juk llaqtaman.
 15. Zakariyaspa wasinman yaykuspataq, Ilisabitta napaykurqa.
 16. Jinapi Mariyaqpa napaykusqanta Ilisabit uyariqtin, wawaqa Ilisabitpa wiksan ukhupi kuyurirqa. Ilisabittaq Ispiritu Santuwan junt'a karqa.
 17. Chantá jatunmanta nirqa: Bindisisqa kanki warmis ukhupi; wiksaykipi kaq wawapis bindisisqallataq.
 18. Ima niytataq kay munan, Siñurniypa maman watukunawampaqri?
 19. Napaykuwasqaykita uyariqtiykama, wawaqa wiksay ukhupi kusiywan kuyurin.
 20. Kusikuyniyuqmin kanki kriyisqaykirayku. Siñurpa nisusqanqa junt'akunqapuni, nispa.
 21. Chantá Mariya nirqa:
  Almayqa jatunchan Siñurta.
 22. Ispirituytaq mayta kusikun Salwawaqniy Dyuspi.
 23. Dyusqa nuqa waqcha kamachinta qhawawarqa. Chayrayku kunanmantapacha tukuy runaq miraynin nuqata niwanqanku kusikuyniyuq kasqayta.
 24. Tukuy Atiyniyuq Dyusqa jatun imasta nuqapaq ruwarqa; sutinqa Santu Kaq Dyus.
 25. Dyuspa khuyakuyninqa kallampuni miraymanta mirayman, Payta manchachikuqkunapaq.
 26. Makinwan atiyninta rikuchirqa, ch'iqirachirqataq pikunachus sunqunkupi, yuyayninkupi ima jatunchakunku, chaykunata.
 27. Atiyniyuqkunata urayk'uchirqa kamachina tiyanankumanta, llamp'u sunquyuq runastataq pataman uqharirqa.
 28. Yarqhasqa runasta allin imaswan junt'achirqa, qhapaq runastataq mana imayuqta kachapurqa.
 29. Dyusqa khuyakuyninmanta yuyarikuspa, kamachin Israyilta yanaparqa,
 30. ñawpa tatasninchiqman wiñaypaq parlasqanman jina, Abrahamman, tukuy paypa mirayninman ima, nispa nirqa Mariyaqa.
 31. Mariyataq kinsa killata jina Ilisabitwan kakurqa. Chaymantaqa wasinman kutipurqa.

Diosmanta Qhelqa: Lucaspa Qhelqasqan. Sociedad bíblica boliviana, 1993. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy.

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Diosmanta Qhelqa 1997).

 1. Chaymanta suqta killanman, Dyus kachamullarqataq ánjil Gabriyilta Galiliyapi Nazarit llaqtaman,
 2. qhariqpa mana chayasqan Mariya sutiyuq sipasman. Payqa kasarakunampaq parlapayasqa karqa Jusiy sutiyuq, riy Dawidpa ayllunmanta kaq qhariwan.
 3. Maypichus Mariya kasharqa, chayman yaykuspa, anjilqa payta napaykurqa: Qampi Dyuspa khuyakuynin kachun. Siñurqa qanwan kashan. Tukuy warmismanta aswan bindisisqa kanki, nispa.
 4. Anjilpa nisqanta uyarispa, Mariya t'ukurqa imatachus niyta munasqanta chay napaykusqan;
 5. Anjiltaqrí nirqa: Ama mancharikuychu, Mariya. Qanqa Dyuspa khuyakuyninta tarinki,
 6. Kunanqa wiksayuq rikhurispa, nasichikunki juk qhari wawata, Jisús sutiwantaq sutichanki.
 7. Payqa manchay sumaq runa kanqa, sutichasqataq kanqa Patapi Kaq Dyuspa Churin, Siñur Dyusqa ñawpa tatan Dawidpa riynunta payman qunqa.
 8. Chantá payqa wiñaypaq israilitasta kamachinqa mana jayk'aq tukukuyniyuq riynumpi.
 9. Chaymanta Mariyaqa anjilta tapurqa: Chantá imaynataq chay kanqa? Nuqata ni pi qharipis llankhawanchu, nispa.
 10. Anjiltaq kutichirqa: Ispiritu Santu qanman jamunqa, Dyuspa atiynintaq llanthusunqa; chay mana juchayuq nasiq wawaqa sutichasqa kanqa Dyuspa Churin.
 11. Jinallataq aylluykimanta Ilisabitpis paya kashaspaña, qhari wawayuq kanqa; mana wawayuq nisqapis, suqta killa wiksayuqña.
 12. Dyuspaqqa mana imapis mana atikuqqa kanchu.
 13. Chaypacha Mariya nirqa: Nuqaqa Siñurpa kamachin kani. Dyuspa munaynin ruwasqa kachun nuqapi nisqaykiman jina, nispa. Anjiltaq ñawpaqinmanta ripurqa.
 14. Chaypacha Mariyaqa rirqa usqhayllata Judiya jallp'api juk llaqtaman.
 15. Zakariyaspa wasinman yaykuspataq, Ilisabitta napaykurqa.
 16. Jinapi Mariyaqpa napaykusqanta Ilisabit uyariqtin, wawaqa Ilisabitpa wiksan ukhupi kuyurirqa. Ilisabittaq Ispiritu Santuwan junt'a karqa.
 17. Chanta jatunmanta nirqa: Bindisisqa kanki warmis ukhupi; wiksaykipi kaq wawapis bindisisqallataq.
 18. Ima niytataq kay munan, Siñurniypa maman watukunawampaqri?
 19. Napaykuwasqaykita uyariqtiykama, wawaqa wiksay ukhupi kusiywan kuyurin.
 20. Kusikuyniyuqmin kanki kriyisqaykirayku. Siñurpa nisusqanqa junt'akunqapuni, nispa.
 21. Chantá Mariya nirqa:
  Almayqa jatunchan Siñurta.
 22. Ispirituytaq mayta kusikun Salwawaqniy Dyuspi.
 23. Dyusqa nuqa waqcha kamachinta qhawawarqa. Chayrayku kunanmantapacha tukuy runaq miraynin nuqata niwanqanku kusikuyniyuq kasqayta.
 24. Tukuy Atiyniyuq Dyusqa jatun imasta nuqapaq ruwarqa; sutinqa Santu Kaq Dyus.
 25. Dyuspa khuyakuyninqa kallampuni miraymanta mirayman, payta manchachikuqkunapaq.
 26. Makinwan atiyninta rikuchirqa, ch'iqirachirqataq pikunachus sunqunkupi, yuyayninkupi ima jatunchakunku, chaykunata.
 27. Atiyniyuqkunata urayk'uchirqa kamachina tiyanankumanta, llamp'u sunquyuq runastataq pataman uqharirqa.
 28. Yarqhasqa runasta allin imaswan junt'achirqa, qhapaq runastataq mana imayuqta kachapurqa.
 29. Dyusqa khuyakuyninmanta yuyarikuspa, kamachin Israyilta yanaparqa,
 30. ñawpa tatasninchiqman wiñaypaq parlasqanman jina, Abrahamman, tukuy paypa mirayninman ima, nispa nirqa Mariyaqa.
 31. Mariyataq kinsa killata jina Ilisabitwan kakurqa. Chaymantaqa wasinman kutipurqa.

Diosmanta Qhelqa: Lucaspa Qhelqasqan. Sociedad bíblica boliviana, 1997. Andes.org ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Bolivia del Norte - Apulu runasimi (Mosoj Testamento 1985).

Jisus nasinanmanta

 1. Isabil suqta killa unquqña kaqtin, Dyus ánjil Gabriyilta kacharqan Galiliyapi kaq Nazarit llaqtaman,
 2. manaraq qharita riqsiq sipas Mariyaman. Paytaq kasarakunanpaq parlasqa karqan Jusiywan, gubirnaq Dawidpaq mirayninmanta.
 3. Anjiltaq Mariya kachkasqan lugarman yaykuspa nirqan: —¡Saludayki, Dyuspaq aqllasqan! Siñur qanwan kachkan —nispa.
 4. Anjilpaq nisqanta uyarispataq, Mariya mulljakurqan, muspharqantaq, “¿Ima niytataq munan?” nispa.
 5. Anjiltaq payta nirqan: —Ama manchakuychu, Mariya, Dyus fawurninwan qanta bindisisunki.
 6. Kunan unquqyanki: juk churiyuq kanki, sutichanki Jisusta.
 7. Pay athun kanqa, sinchi athun Dyuspaq Churin. Siñur Dyus gubirnaqta churanqa, ñawpaq gubirnaq Dawidta jina.
 8. Israyil nasyunta wiñaypaq gubirnanqa; gubirnuntaq mana jayk'aq tukukuyniyuq kanqa.
 9. Mariya anjilta tapurqan: —Mana qhariwan kaspa, ¿imaynatataq wawayuq kayman?
 10. Anjiltaq kuntistarqan: —Santu Ispiritu sinchi athun Dyuspaq atiyninwan qanman jamunqa juk phuyu jina. Chayrayku chay nasisqa wawapaq sutinqa Santu, Dyuspaq Churin kanqa.
 11. Parintiyki Isabilpas awicha kayninpi wawayuq kanqa. Mana wawayuq kay atiq nisqankupas suqta killa unquqña.
 12. Dyuspaqqa tukuy ima atikun.
 13. Mariya nirqan: —Dyuspaq nisqan ruwasqa kachun niwasqaykiman jina, imaraykuchus nuqa Siñurpaq sirwiqnin kani. Anjiltaq ripurqan.

Mariya Isabilta watun

 1. Chay p'unchaykuna Mariya usqhayta purirqan juk llaqtaman, luma lumayuq Judiya pruwinsyaman.
 2. Chayaspataq, Zakariyaspaq wasinman yaykuspa Isabilta saludarqan.
 3. Mariyapaq saludasqanta Isabil uyariqtin, wiksanpi wawa kuyurirqan. Isabiltaq Santu Ispirituwan junt'a kapurqan.
 4. Chhikataq altu wuzwan parlaspa nirqan: —¡Tukuy warmikunamanta niqtin Dyuspaq astawan bindisisqan kanki, churiykipas bindisisqa!
 5. ¿Pitaq nuqa kani, Siñurniypaq maman watunawanpaq?
 6. Saludawasqaykita uyariqtiy jina, waway kusikuywan wiksay ukhupi kuyurin.
 7. ¡May kusikuyniyuq kanki, Siñurpaq nisqan junt'akunanta kriyisqaykirayku!
 8. Mariyataq nirqan:
  “Almay Siñurpaq athun kayninta alaban,
 9. ispirituytaq Salwawaq Dyusniypi kusikun,
 10. imaraykuchus Dyus qhawariwan humildi sirwiqninta. Kunanmanta tukuy runa kusisqa niwanqakupuni,
 11. Tukuy Atiyniyuq Dyus athun musphaykunata nuqapaq ruwasqanrayku. ¡Payqa Santu!
 12. Dyusqa pay rispitaqkunata khuyapayallanpuni.
 13. Tukuy atiyninwan ruwan, piturparispa pay pay wapu tukuqkunapaq ruway munasqankuta.
 14. Gubirnaqkunata urmachin, humillakuqkunata athunyachin.
 15. Yariqasqakunaman tukuy imata qun, qhapaqkunatataq mana imayuqta kachapun.
 16. Akllasqa Israyil llaqtanta yanaparqan, khuyapayakuywan mana qunqanchu.
 17. Ajinata prumitikusqa ñawpaq abuilunchiskunaman, Abrahamman, paypaq mirayninkunamanpiwan.”
 18. Mariya kimsa killata Isabilwan kachkarqan, chaymanta wasinman kutipurqan.

Mosoj Testamento: San Lucas Sumaj Evangeliota Willan. Wycliffe, Wrisley, Liga Biblica Mundial del Hogar, 1993 (scriptureearth.org, pdf 3,7 MB). Bibles.org ñisqapi ñawiriy.

Quechua de Bolivia del Norte - Apulu runasimi (Dios Tatanchispaq Musuq Rimayninkuna 2006).

 1. Suqta killaña kapurqan chhikamantataq, Dyusqa Gabriel angelta Galilea suyupi kaq Nazaret llaqtaman kacharqan,
 2. maypichus uj Mariya sutiyuq sipas kawsakurqan; paytaq mana qhari riqsiq sipasmi karqan, chaywampas runachakunapaq uj José nisqa runawan rimanasqam karqanku, kay runataq qhapaq suyu apaykachaq Davidpaq mirayninmanta jamuqmi karqan.
 3. Angeltaq maypichus Mariya kachkarqan chayman waykurqan, jinaspataq ajinata nirqan: –¡Napaykuykim, Dyuspaq munakuynin khuyapayakuyninwan junt'asqa kanki! Dyus Tatam qanwan kachkan, tukuy warmikunamanta niqtimpas sumaq kayniyuqmi kanki –nispa.
 4. Mariyataq chay rimaykunata uyarispaqa anchatam mulljakurqan, jinaspataq imaniytataq chay napaykuynin niyta munarqan chaymantam pay kikin tapurikurqan.
 5. Angeltaq payman ajinata nirqan: –Mariya, ama manchakuychu, imaraykuchus Dyus ñawpaqimpiqa munasqa khuyapayasqam kanki.
 6. Kunanqa wawa unquqmi rikhurinki: uj qhari wawatam wachakunki, paymantaq Jisus nispam sutiyanki.
 7. Payqa ancha sumaq runam kanqa, mayqinmanchus Kuraj Athunkaq Apu Dyuspaq Churin nispam sutiyanqaku, Dyus Tatataq, David tunu machulantajinam qhapaq suyu apaykachaqman tukuchinqa,
 8. Jacobpaq llaqtanjawapiqa wiñay apaykachanapaqmi tiyaykukunqa. Atiynintaq mana tukukuyniyuq wiñaypaqmi kanqa –nispa.
 9. Mariyataq angelman ajinata nispa tapurirqan: –¿Nuqaqa mana pi qhariwampas kawsachkaqtiyqa, imaynataq ajinata ruwakunmanri? –Nispa.
 10. Angeltaq payman ajinata jaynirqan: –Ch'uwa Ajayum qanjawaman jamunqa, jinaspataq Kuraj Athunkaq Apu Dyuspaq atiyninmi qanjawaman purqatamunqa. Chayrayku paqarichkanqa chay wawaqa Ch'uwa jinataq Dyuspaq Churin nispa sutiyasqam kanqa.
 11. Payaña kaqtimpas, ñañayki Isabilqa uj wawayuqllataqmi kanqa; mayqintachus manam wawayuq kayta atinchu nispa nichkarqanku, payqa suqta killañam wawa unquq kachkan.
 12. Dyuspaqqa imapas mana atinaqa manam kanmanchu.
 13. Chhikataq Mariyaqa ajinata nirqan: –Nuqaqa Dyus Tatapaq jaywaqninmi kani; Dyus nuqawan imaynatachus nichkawanki chaymanjina ruwachun –nispa. Chayta nispataq angelqa puripurqan.
 14. Chhaqay p'unchaykunapi, Mariyaqa Judea suyupi kaq urquniq llaqtaman usqhayllatam puripurqan,
 15. Sakariyaspaq wasinman waykuspataq, Isabilta napaykurirqan.
 16. Jayk'aqchus Isabilqa Mariyapaq napaykuyninta uyarirqan chhikaqa, wijsan ukhupi kaq wawaqa t'iskuykacharirqanmi, paytaq Ch'uwa Ajayu junt'am qhiparapurqan.
 17. Chhikataq athun kunkanwan ajinata nirqan: –¡Dyusmi qanman wakin warmikunamanta niqtimpas astawan sumaq kayta qusunki, jinataq wawaykimampas sumaq kayta qun!
 18. ¿Nuqa, pitaq kani Apu Tataypaq maman wasiyman jamunampaqri?
 19. Imaraykuchus, napaykuyniykita uyarispajinam, wijsay ukhupi kaq wawayqa kusikuymanta t'iskuykacharirqan.
 20. ¡Kusikuyniyuqmi kanki, imatachus Dyus Tata nirqasunki chay junt'akunanta iyaw nisqaykiraykuqa! –Nispa.
 21. Mariyataq ajinata nirqan:
  Tukuy sunquymi Apu Dyus Tatapaq athunkasqanta yupaychan;
 22. ajayuytaq qhispichiq Dyusniypi anchata kusikun.
 23. Dyuspaq uj llamp'u sunquyuq jaywaqninmanta yuwarikusqanrayku, kunanmantataq, wiñaypaq kusikuyniyuqmanta riqsisqam kasaq.
 24. Imaraykuchus Tukuy Atiyniyuq Dyusqa, athun ruwaykunata nuqawan ruwan.
 25. Dyuspaq khuyapayakuyninqa, wiñaypaqpunim pikunachus uyarinku chaykunapaq kan.
 26. Tukuy atiyninwanmi imatapas ruwarqan: munayniyuqkunapaq ruwanantaqa qasimanmi tukuchin.
 27. Atiyniyuqkunataqa tiyanankunamanta chhuqawachan, jinaspataq llamp'u sunquyuqkunaman athumpi kachin.
 28. Yariqasqakunatapas imaymana kaqkunawan junt'achirqan, qhapaqkunatataq mana imayuqtam kachawacharqan.
 29. Israel jaywaq llaqtaman yanaparirqanmi, jinataq manam khuyapayaywan rikuyta qunqakurqanchu.
 30. Ajinata machulanchiskunaman jinataq Abrahampaq tunu allchhinkunamampiwan rimayninta qurqan.
 31. Mariyataq ñaqa kimsa killam Isabilwan qhipararqan, chhikamantaraqmi wasinman kutirimpurqan.

Dios Tatanchispaq Musuq Rimayninkuna: San Lucas Sumaq Evangeliota Willan. Sociedades Biblicas Unidas, 2006. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento 1954).

Mariyaman anjel willashka

 1. Sukta killapi, Gabriel anjel Dyusmanta kachashka karka, Galileapak shuk Nazaret nishka llaktaman,
 2. Dawidpak ayllumanta shuk Jose shutiyukwan kasarana donsellapakman: chay donsella Mariya shuti karkami.
 3. Anjelka paypakman yaykushpa, nirka, ¡Kushikuy, may chaskishka warmi! Apuka kanwanmi: warmikuna chawpipi kushiyukmi kanki.
 4. Payka, anjelta rikushpa, paypak nishkamanta mancharka, imatakshi kay saludana, yuyarkapish.
 5. Chaypi anjel payman nirka: Mariya, ama manchaychu, Dyuspak ñawpakpi chaskishka kanki ari.
 6. Chayka, chichuyankimi, churita wachankimi, JESUS payta shutichinkimi.
 7. Pay jatun kankami, yalli Jatumpak Churi kayashka kankami: Apu Dyus paypak yaya Dawidpak tiyanata payman kunkami:
 8. Jakobpak wasipi wiñaypak kamachinkami; paypak kapak suyu mana tukurik kankami.
 9. Chaypi Mariya anjelman nirka: ¿Imashinachu kay kanka? ñuka karita mana riksik kashpa.
 10. Anjel kutichishpa payman nirka: Espiritu Santo kan jawapi shamunka, yalli Jatumpak atipakuy kanta llantunka; chayrayku wacharina akllashkaka, Dyuspak Churi nishka kankami.
 11. Chayka, kampak ayllu Elisabetpish, paypak rukuypi churita japishka; kunan ña sukta killapi tiyakun pay chakishka nishka warmi:
 12. Dyuspak ima nishkaka, pudi illak mana kankachu.
 13. Chaypi Mariya nirka: Kaypimi Apupak wampra; kan rimashka rurawachun. Anjelka payta sakirka.

Mariyaka Elizabetpakman rin

 1. Chay punllakunapi Mariya jatarishpa, urkuman utka rirka, Judapak shuk llaktaman;
 2. Zakariyaspak wasipi yaykurka, Elisabetman saludarka.
 3. Karkaka, Elisabet Mariyapak saludanata uyakpi, wawa wiksapi jaytarka; Elisabet Espiritu Santowan junta karka,
 4. sinchita kaparirka: Kushiyukmi kanki nishpa, warmikunapak chawpipi, kushiyukmi kampak wiksa kushkaka.
 5. ¿Maymanta kay ñukaman, ñuka Apupak mama ñukapakman shamushpa?
 6. Kayka, kampak kunka rinrinman chayakpi, wawa wiksapi jaytarka kushiwan.
 7. Kushiyukmi krik warmipish, Apu payman ima nishkakuna paktarinka ari.
 8. Chaypi Mariya nirka:
  Ñuka shunku Aputa jatunyachin;
 9. Ñuka espiritu Kishpichiwak Dyuspi kushikurka.
 10. Paypak sirwik wamprapak wakchakayta rikushka ari; Chayka, kunan pachamanta tukuy wiñaykuna kushiyukmi niwankakuna ari.
 11. Atipayukka may jatunta rurawashka ari; Paypak shuti akllashkami.
 12. Paypak kuyapakuy wiñaymanta wiñaykama kanmi, Payta manchakkunaman.
 13. Paypak rikrawan sinchita rurarka: Jatunkunata paykunapak yuyaykunamanta shiwarkatak.
 14. Atipayukkunata tiyanamanta anchuchirka, Wakcha shunkuyukkunata jatarichirka.
 15. Yarikakkunata alliwan saksarka; Chariyukkunata chushakta kacharka.
 16. Paypak Israel sirwikukta chaskirka, Kuyapakuyta yuyarishpa,
 17. Yayakunanchikman, Abrahanman, paypak katik wawakunamampish wiñaypak nishka shina.
 18. Mariyaka kimsa killa shina paywan sakirirka: kipaka kikimpak wasiman kutirka.

Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento. El Nuevo Testamento en Quichua del Ecuador y Español. Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1954, 773 pp. Uyaychaq: Julia D. Woodward. Apunchic Jesucristopac Alli Huillay San Lucas Quillcashca.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Leonidas Proaño, Jesucristopaj Alli Huillai 1972).

 1. Sukta killa kipa Tayta Dyuska paypak willak Anjel Gabrielta kacharka Galileapak Nazaret willaman,
 2. shuk donsella wamprapakman; kayka Rei Dawidpak ayllu Josewan kasarashka karka, kay donsella warmipak shutika Mariyami karka.
 3. Anjelka Mariya tiyakushka ukuman yaykumushpa payman saludarka: "Dyuspi kushiyay, grasyawan junta, Dyusmi kanwanka" nishpa.
 4. Mariya kay nishka shimikunata uyashpaka mancharirka, imamanta chari chasna saludawan nishpa.
 5. Chaypi Anjelka nirka: "Mariya, ama manchay; kanka " Dyuspak ñawpakpi paypak yanapayta chaskishkanki,
 6. chayka chichu tukunki, kari wawata wachanki, paytaka Jesús shutita churanki;
 7. kayka jatunmi kanka, jatun Dyuspak Churimi kayarinka; Apunchik Dyuska paypak yaya Dawidpak mandana tiyarinata payman kunkami.
 8. Jakobpak wasipi paymi wiñayta mandanka, paypak mandayka mana tukurinkachu".
 9. Mariyaka Anjelman tapurka: ¿ima shinatak kayka kanka ari, karita ñuka mana riksikpi?
 10. Anjelka payman kutichirka: "Espíritu Santomi kampak jawapi uriyanka, jatun Dyusmi jatun pudiwan paypak llantu chawpipi kanta churanka; chayrayku kampak wik samanta wacharina wawaka jucha illakmi kanka, Dyuspak Churimi kayarinka.
 11. Chayka kampak ayllu Isabel paya kashpapish ña chichumi, wawamama chakirishka warmi kashpapish ña sukta killa wiksayukmi,
 12. kaytaka tukuyta pudik Dyusmi rurashka".
 13. Mariyaka nirka: "kaypimi kani Añunchik Dyuspak uchilla sirwik wampra, kan nishka shina ñukapi rurarichun". Anjelka chaymanta karuyarka.
 14. Chay punshakunapi Mariya ñanta japishpa utkashpa rirka Judapak willaman, urku llaktapi tiyashka willaman;
 15. Zakariyaspak wasiman yaykushpa Isabelta saludarka;
 16. Mariyapak saludashkata Isabel uyakpi, Isabelpak wawaka mamapak wiksapi kushiyarishpa tushurka; Isabelpish Espíritu Santowan junta sakirishpa
 17. kaparishpa nirka: "tukuy warmikunapak jawapi bendisyashka kanki, bendisyashkallatakmi kampak wiksapi tiyakuk wawapish".
 18. ¿Ñukaka pitak kani Apunchik Dyuspak Mama rikuk shamuwachun?;
 19. chayka rikuy: kampak saludashkata ñuka uyakpi ñuka wawa ñuka wiksapi kushiyaymanta tushurka;
 20. kushiyukmi kanki (Dyuspak shimipi) krishkamanta, Dyuspak shutipi kanman nishka shimikunaka paktarinkakunami".
 21. Chaypi Mariya nirka:
  "Ñuka almaka jatun Dyusta allininmi,
 22. ñuka shunkupish ñuka kishpichik Dyusmanta achkata kushiyarinmi:
 23. paypak alli ñawiwan kay wakcha sirwik wamprata rikuwashkamanta; chayrayku kunanmanta tukuy jentekuna "kushiyukmi" nishpa ñukata kayankakuna;
 24. tukuyta pudik Dyuska sumaymanakunata ñukapi rurarkami; paypak Shutipish Santomi.
 25. Tayta Dyuska kuyak llakik shunkuwan Payta manchak yayakunata kuyashpa. paykunapak churikunatapish kuyanmi;
 26. jatunyarishkakunata paypak rikra jatun pudiwan uksha shina shiwarka, paykunapak shunku munaykunawan;
 27. jatun apukunata paykunanapak mandana tiyarinakunamanta urmachirka, urayarishka runakunataka jatunyachirka;
 28. yarikakkunata allikunawan juntarka, charikkuntaka chushak makikunawan kacharkami.
 29. Paypak sirwik Israel llaktata yanapankapak paypak makipi japirka, kuyak llakik shunkuwan israelitakunata kuyashkata yuyarishpa,
 30. ñukanchik ñawpa yayakunaman (Kishpichikta) kushami nishkata yuyarishpa, Abrahanman, paypak tukuy ayllukunaman kusha nishkata".
 31. Mariyaka Isabelwan kinsa killata sakirirka, chay kali paypak wasiman tikrarka. Juan Bawtistapak pakarimuy, sirkunsisión nishkapish.

Jesucristopaj Alli Huillai Evangelio Nishca. Los Evangelios en Quichua. Uyaychaq: Leonidas E. Proaño. Editorial Don Bosco, Quito 1972. 437 pp.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997).

Pachakamakpak Chaskika Mariyaman willan

 1. Suktaniki killa kipa Pachakamakka Chaski Gabrielta Galilea-markapi tiyak Nazaret shuti llaktaman kacharka.
 2. Chay llaktapi chuya-shunku aklla Mariya shuti kawsarka. Payka Dawidpak ayllumanta José runawan sawarinkapak rimashkallami karka.
 3. Kay akllapak wasiman Pachakamakpak Chaski yaykushpa kashna nirka: «Kushiyari, Pachakamakpak Kawsaywan junta, Pay Apunchikka kanwanmi kan».
 4. Mariyaka kay shimikunata uyashpa mancharirka, kay shimiwanka imatashi niwan yuyashpa.
 5. Shinapash, Pachakamakpak Chaskika payta nirka: «Ama manchaychu Mariya, kanka Pachakamakmanta yanapayta tarishkanki.
 6. Chaymanta, wiksayuk tukunkimi, kari wawata wachakrinki, Paytaka Jesus shutitami churanki.
 7. Payka jatunmi kanka, Jatun Pachakamakpak Churi nishpa riksishkami kanka. Apunchik Pachakamakka paypak ñawpa yaya Dawidpak tiyarinapi tiyachinka;
 8. Jakobpak ayllu llaktapi wiñay wiñaypak kamachinkami, paypak kamachikka mana ima jaykapipash tukurinkachu».
 9. Chayta uyashpa Mariyaka Chaskiman kashna nishpa kutichirka nishpa: «¿Imashinashi kayka tukunka?, ñukaka, karipakta mana riksinichu».
 10. Pachakamakpak Chaskika kashna nishpa kurichirka: «Sumak-Samaymi kanman uryakushpa, Jatun Pachakamakpak ushayka kanta llantushpa killpanka; chaymanta kanmanta wacharishkaka, Sumak, jucha illak kanka, Pachakamakpak Churi nishpa riksinkakuna.
 11. Shinallatak, kanpak ñaña Isabelpash paya kashpapash wiksayuk tukushkami; payka mana wawata chari ushak kashpapash ñami sukta killa wiksayukmi kan.
 12. Pachakamakpakka tukuy ruranallami kan».
 13. Mariya kutichirka: «Apunchikpak yanapak-warmi kani, kan nishka shinata ñukapi rurarichun». Kipaka Pachakamakpak Chaski paytaka sakishpa rirka.

Mariyaka ñaña Isabelta rikunkapak rin

 1. Chay punchakunapi Mariyaka jatarishpa, Juda urkukunapak llaktaman utkashpa rishpa.
 2. Zakariyaspak wasiman chayashpaka Isabelta naparkami.
 3. Mariyapak napayta Isabel uyakpi, mama wiksa-ukupirak wawakuka kushillami phawarka, Isabelka Sumak-Samaywan junta sakirishpaka,
 4. Shinchita kaparishpa nirka: «¡Kanka tukuy warmikunapak jawapi allinishkami kanki, kanpak wiksapi tiyakun wawapash allinishkallatakmi kan!
 5. Ñuka Apunchikpak Mamaka, ¿maymantatak ñukata rikunkapak shamuwan?
 6. Kanpak napayshimita uyakpi Apunchikpak nishkakunata ñuka wawaka wiksapi kushikuymanta phawarkami.
 7. Iñishkamanta ¡kanka kushillami kanki!, Apunchikpak nishkakunata paktarinkami!»
 8. Chaymantami, Mariyaka kashna nishpa kutichirka:
  Ñuka samayka Apunchikta yupaychashpa kaparinmi,
 9. Ñuka samayka, ñuka Kishpichik Pachakamakpimi kushiyarinmi,
 10. Payka, paypak yanapak warmi kumuk shunkuta rikuwashkami, kunamantapacha tukuy kati miray ayllukunaka ñukata kushi-shunku niwankakunami.
 11. Jatun Ushak Pachakamakka ñukapi sumaymanakunata rurashkamanta: ¡Paypak Shutika Sumakmi kan!
 12. Payta yuyarishpa kawsakkunamanka katik katik miray ayllu kunankamanmi, Paypak wakchakuyayta rikuchin.
 13. Apunchikka paypak sinchi rikrawan sumaymanakunata rurarka: apukyashka-runakunata paykunapak yuuaykunatapash maytapash shitarka.
 14. Jatun runakunata paykunapak tiyarinamanta urmachishpa, kumuk-shunku runakunata jatunyachirka;
 15. yarikaykunata saksachishpa, charik runakunata wakchayachishpa kacharka.
 16. Llakta Israel Paypak yanapak runakunata, wakchakuyayta charishkamanta yanaparka,
 17. imashinami ñukanchikpak ñawpa yaya, Abrahanman, paypak kati-miray-ayllukunamanpash wiñay wiñayta kusha nishka karka.
 18. Mariyaka Isabelwanmi kimsa killakama sakirirka, kipaka paypak wasiman tikrarkami.

Pachacamacpac Quillcashca Shimi. Edición bilingüe quichua-castellano. San Pablo, Madrid 1997. Tikrakkuna: Bernarda Ortiz, Antonio Brescuani. 901 pp. ISBN 8428520259.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashca Shimicunami 1989).

Jesús wacharina kashkata anjel willashkamanta

 1. Elisabet ña sukta killata chichu kakpimi, Dyuska anjel Gabrielta Galilea llaktapi kak Nazaret shuti puebloman kacharka.
 2. Chaypika k'ariwan manarak chayarinakushka Mariamanmi willanaman rirka. Mariaka Davidpak wawa wawapura Josewanmi kazaranapak ari ninakushka karka.
 3. María maypi kashkaman anjel yaykushpaka: —¿Allillachu kanki? Dyus kanwan kashkamanta, kanka tukuy warmikunata yalli alli nishkami kanki. Dyus kushka allikunata chaskikmari kanki— nirkami.
 4. Chashna nikpi Mariaka, anjelta rikushpa achkata mancharishpaka: —¿Ima nishpatak shina ninchu imamí?— nishpami yuyakurka.
 5. Chashna yuyakukpi anjelka kashnami nirka: —María, ama mancharichu. Dyusmari kantaka jatunta k'uyashpa allikunata kunkapak akllashka.
 6. Kunanka chichu tukushpa, shuk k'ari wawatami wachanki. Chay wawataka JESÚS shutita shutichinki.
 7. Payka jatun nishkami kanka. Payka jawa pachapi kawsak Dyuspak Churi nishkapishmi kanka. Jatun Dyuska paytaka paypak ñawpa yaya Davidta shinallatak jatun mandaktami ruranka.
 8. Payka ñawpa yaya Jakobopak wawa wawa israelkunatami wiñayta mandanka. Payka mandakunkallami— nirkami.
 9. Shina nikpimi, Mariaka anjeltaka: —¿Ima shinatak chashna tukunkari? Mana kusayuk kanika— nirka.
 10. Chashna nikpi, anjelka kashnami nirka: —Dyuspak jucha illak Espiritumi kampakman shamunka. Jawa pachapi kawsak, tukuyta ruray tukuk Dyusmi kantaka p'uyu shina llandunka. Chaymanta kan wachashka wawaka ima jucha illakmi kanka. Dyuspak Churi nishkapishmi kanka.
 11. Kampak kikin familia Elisabetpish mana wachak nishka kashpapish, yuyak kashpapish, ñamari sukta killata k'ari wawata chichu.
 12. Dyuska imatapish ruray tukunllami— nirkami.
 13. Chashna nikpi Mariaka: —Shinashpaka, kan nishka shina ñukataka rurachunlla. Ñukaka Jatun Dyuspakta rurakmi kani— nikpika, anjelka paypak ñawpakmantaka rirkallami.

Elisabetta María rikukrishkamanta

 1. Chay punllakunapimi Mariaka, Juda llakta urkupi tiyak puebloman utkashpa rirka.
 2. Chayman chayashpaka, Zakariaspak wasiman yaykushpami Elisabettaka: —¿Allillachu kanki?— nirka.
 3. María chashna nikpika Elisabetpak wiksapika wawa jaytarirkami. Chaypimi Dyuspak jucha illak Espirituka Elisabettaka japirka.
 4. Chaymantami sinchita kashna nirka: —Kanka tukuy warmikunata yalli alli nishkami kanki. Kampak wiksapi kak wawatapish alli nishkamari.
 5. ¿Ñukataka ima kakpitak ñukata Mandakpak mamaka rikuk shamurkankiari?
 6. Kan ¿allillachu kanki? nikpika, ñapish ñuka wawaka kushikushpa wiksapi jatarinllamari.
 7. Jatun Dyus ima nishka paktanata krishkamanta, kanka kushikllami kanki— nirkami.
 8. Chashna nikpi, Mariaka kashnami nirka:
  “Ñuka almaka Jatun Dyustaka allimari kanki nikunllami.
 9. Ñuka espiritupish ñukata Kishpichik Dyusmantami kushikun.
 10. Dyusta sirwik imapish mana kaktami ñukataka Dyuska akllashka. Kunanmantapacha ñukataka tukuykuna allimari kanki nikunkallami.
 11. Tukuyta ruray tukuk Jatun Dyusmari ñukapakka, pi mana ruraypakta rurashka. Payka ima jucha illakmi.
 12. Payka chashnallatakmi wawa wawakunatapish, tukuy payta manchakkunataka llakishpa yuyarikunkalla.
 13. Payka pi mana ruraypaktamari rurashka. Shunkupi jatun tukushka yuyaykunatapish chinkachishkami.
 14. Jatunkunataka paykuna mandakushkamanta anchuchishpa, manapish jatun kakkunatami jawaman churashka.
 15. Yarikaywan kakkunamanka allikunatami achkata kushka. Charikkunataka chushak makitami tikrachishpa kachashka.
 16. Llakinata mana kunkashpami, payta sirwik israelkunamanka allikunata kushka.
 17. Chay allikunataka ñukanchik ñawpa yaya Abrahamman, paypak wawa wawakunamanpish wiñaypak rurasha nishka shinallatakmi rurashka” nirkami.
 18. Mariaka Elisabetpakpika, kimsa killa shinata tiyashpami, kutin paypak wasiman tikrarka.

Dios Rimashca Shimicunami: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 1989. FEDEPI nishkapi killkakatina.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Mushuj Testamento 2003).

Jesús wacharinata anjel willashkamanta

 1. Elisabet ña sukta killata wiksayuk kakpimi, Tayta Dyuska anjel Gabrielta Galilea llaktapi kak Nazaret puebloman kacharka.
 2. Chaypika, Dawidpak wawa wawapuramanta Josewan kazarankapak ari ninakushka, Mariya solteramanmi willankapak rirka.
 3. Mariya maypi kashkaman anjel yaykushpaka: -Tayta Dyus kanwan kashkamanta kushikuy, Mariya. Kanka tukuy warmikunamanta yalli, Dyus alli nishkami kanki- nirka.
 4. Chashna nikpi, Mariyaka anjelta rikushpa mancharishpami: -¿Ima nishpatak shina ninchu, imami?- nishpa yuyakurka.
 5. Chashna yuyakukpi anjelka: -Mariya, ama mancharichu. Kantaka Tayta Dyusmi may k'uyashpa akllashka.
 6. Kanka wiksayuk tukushpa, shuk k'ari wawatami charikrinki. Chay wawataka JESÚS shutitami shutichinki.
 7. Payka alli nishkami kanka. Jawa pachapi kawsak Dyuspak Churi nishkapishmi kanka. Mandak Tayta Dyuska paytaka paypak ñawpa tayta Dawidta shina, jatun mandaktami ruwanka.
 8. Payka ñawpa tayta Jakobopak wawa wawa israelkunatami wiñayta mandanka. Pay mandanaka manatak tukurinkachu- nirka.
 9. anjel shina nikpi Mariyaka: -¿,Ima shinatak chashna kankayari? Manarak pi k'arillawanpish kanichu- nirka.
 10. Chashna nikpi, anjelka kashnami nirka: -Jawa pachapi kawsak, imatapish ruwaklla Dyuspak Espiritumi, kantaka p'uyu shina llantunka. Chaymanta kan charishka wawaka, ima jucha illakmi kanka. Dyuspak Churi nishkapishmi kanka.
 11. Mana wawayuk kampak familya Elisabetka, yuyak kashpapish ña sukta killatami k'ari wawata wiksayuk tukushka.
 12. Tayta Dyusmanka imapish ruwaypakllami- nirka.
 13. Chashna nikpi Mariyaka: -Shinashpaka, kan nishka shina ñukataka ruwachunlla. Ñukaka Mandak Tayta Dyuspakta ruwakmi kani- nikpi, anjelka paypak ñawpamanta rirkallami.

Elisabetta Mariya rikukrishkamanta

 1. Chay punzhakunapi Mariyaka, Judea llaktapi tiyak shuk pueblomanmi utka chayana yuyaylla rirka. Chay puebloka urkukuna chawpipimi karka.
 2. Chayman chayashpaka, Zakariyaspak wasiman yaykushpami Elisabettaka: -¿Allillachu kanki?- nirka.
 3. Mariya chashna ninkami, Elisabetpak wiksapika wawa kuyurirka. Shinallatak Dyuspak Espiritupish Elisabetpakman shamurkami.
 4. Chaymantami sinchiwan kashna nirka: -Kanka tukuy warmikunamanta yalli, Tayta Dyus alli nishkami kanki. Kampak wiksapi kak wawapish, alli nishkami.
 5. ¿Ñuka ima kakpitak, ñukata Mandakpak mamaka rikuk shamunkiyari?
 6. Kan ‘allillachu kanki’ ninkami, ñuka wiksapi kak wawaka kushikuywan kuyurirka.
 7. Tayta Dyus ima nishka paktana kashkata krishkamantami, kanmanka may kushikuy- nirka.
 8. Chashna nikpi, Mariyaka kashnami nirka:
  "Ñukaka tukuy shunkuwanmi Tayta Dyustaka ‘allimari kanki’ nikunilla.
 9. Ñuka almapish ñukata Kishpichik Dyusmantami kushikun.
 10. Ñuka Tayta Dyusta sirwik kakpimi, imapak mana kaypak kakpipish, Tayta Dyuska llakishpa akllashka. Chaymantami kunanmanta pacha ñukataka, tukuy jentekuna ‘allimari kanki’ nikunkakunalla.
 11. Imatapish ruwaklla Tayta Dyusmi ñukapika, pi mana ruwaypakkunata ruwashka. Payka ima jucha illakmi.
 12. Tayta Dyuska mayjanpish payta manchashpa kazukkunataka llakikunkallami.
 13. Payka imatapish ruwak kashkawanmi ruwashka. Shunkupi jatun tukushkakunapak yuyaykunatapish chinkachishkami.
 14. Jatun mandakkunataka paykuna mandakushkamanta anchuchishpa, uchilla shina, imapak mana kaypakkunatami jawaman churashka.
 15. Yarkaywan kakkunamanka, allikunatami achkata karashka. Chayukkunataka, chushak makitami kutichishpa kachashka.
 16. Llakinata mana kunkarishpami, paypakta ruwak israelkunamanka allikunata kushpa ayudashka.
 17. Chay allikunataka ñukanchik ñawpa tayta Abrahammanpish, paypak wawa wawakunamanpish wiñaykaman ruwasha nishka shinallatakmi paktachishka" nirka.
 18. Mariyaka Elisabetpak wasipika kimsa killa shinata kashpami, paypak wasiman kutirka.

Mushuj Testamento: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2003. Andes.org nishkapi killkakatina.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashca Shimicunami 2004).

Jesús wacharinata willashkami

 1. Elisabet chichushka ña sukta killa kakpimi, Dyuska Galileapi kak Nazaret shuti puebloman anjel Gabrielta kacharka.
 2. Chaypika k'ariwan manarak chayarinakushka Mariyamanmi willanaman rirka. Mariyaka Dawidpak wawa wawamanta kak Josewanmi kazaranapak ari ninakushka karka.
 3. Mariya maypi kashkaman anjel yaykushpaka: –¡Allillachu kanki! Jatun Dyus kanwan kashkamanta tukuy warmikunata yalli alli nishkami kanki. Tayta Dyus kushka allikunata chaskikmari kanki– nirkami.
 4. Mariyaka anjelta rikushpaka, achkata mancharishpami: –¿Ima nishpatak chashna ninchu, imamí?– nishpa yuyakurka.
 5. Chaymi anjelka: –Mariya, ama manchaychu. Tayta Dyusmari kanmanka mana k'uyaypakta k'uyakta kunkapak akllashka.
 6. Kunanka chichu tukushpa shuk k'ari wawatami wachanki. Chay wawataka, JESÚS shutita shutichinki.
 7. Payka jatun nishkami kanka. Jawa pachapi kak Jatun Dyuspak Churi nishkami kanka. Mandak Dyuska, Dawidpak jatun tiyarinatami paymanka kunka.
 8. Payka Jakobpak wawa wawakunatami wiñayta mandanka. Paypak mandanaka, manatak tukurinkachu– nirkami.
 9. Chaymi Mariyaka anjeltaka: –¿Ima shinatak chashnaka tukunkari? Manarak kusayuk kanika– nirka.
 10. Shina nikpi anjelka: –Jucha illak Espiritumi kampak jawaman shamunka. Tukuypak jawapi kak Dyusmi paypak poderwan llantunka. Chaymantami Jucha Illak wacharikrik Wawaka, Dyuspak Churi nishkapish kanka.
 11. Riki, kampak familya Elisabetpish mana wachak nishka kashpapish, yuyak kashpapish ñamari sukta killata k'ari wawata chichu.
 12. Dyuska imatapish ruray tukunllami– nirka.
 13. Chaymi Mariyaka: –Shinashpaka kan nishka shina rurachunlla. Ñukaka Jatun Dyuspakta rurakmi kani– nikpika, anjelka paypak ñawpakmanta rirkallami.

Elisabetta Mariya rikukrishkami

 1. Chay punllakunapimi, Judá urkukunapi kak shuk puebloman Mariyaka utkashpa rirka.
 2. Chayman chayashpa Zakariyaspak wasiman yaykushpa Mariyaka Elisabettaka: –¿Allillachu kanki?– nikpika,
 3. Elisabetpak wiksapi kak wawaka jaytarirkallami. Chaypimi jucha illak Espirituka Elisabetta japikpi,
 4. sinchita kashna nirka: –Kanka warmikunapurapika alli nishkami kanki, kampak wiksapi kak wawapish alli nishkamari.
 5. Ñukataka ¿ima kakpitak ñukata Mandakpak mamaka rikuk shamurkankiyari?
 6. Kan allillachu kanki nikpika ñapish ñuka wawaka kushikushpa wiksapi jaytarinllamari.
 7. Jatun Dyus ima nishka paktana kashkata krishkamantaka kanka kushichishkami kanki– nirkami.
 8. Chaymi Mariyaka:
  “Ñuka almaka Jatun Dyustami jatunyachin.
 9. Ñuka espirituwanka ñukata Kishpichik Tayta Dyuspimi yallitak kushikuni.
 10. Dyuspakta rurak imapish mana kaktami payka ñukataka akllashka. Kunanmanta pachami wawa wawakuna ñukataka, Tayta Dyus kushichishkami kanki nikunkallakuna.
 11. Tukuyta ruray tukuk Dyusmi ñukapika, pi mana ruray tukuypakta rurashka. ¡Paypak shutika jucha illakmi!
 12. ¡Payta manchakkunataka wawa wawakunatami llakishpa k'uyakunkalla!
 13. Paypak makiwanmi, pi mana ruraypakta rurashka. Paykunapak shunkupi jatun tukushkakunataka kayta chaytami kachashka.
 14. Jatun tukushka mandakkunataka anchuchishpami, mana jatun tukushkakunataka jatun nishka kanapi churarka.
 15. Yarikaywan kakkunamanka, charinakunatami yallikta kushka. Charikkunataka chushakllatami kachashka.
 16. Dyuska pay llakik kashkata mana kunkarishpami, paypakta rurak israelkunamanka allikunata kushka.
 17. Chaytaka ñukanchik ñawpa yaya Abrahamman, paypak wawa wawakunamanpish wiñaypak kusha nishka shinallatakmi rurashka” nirkami.
 18. Mariyaka Elisabetwan, kimsa killa shinata tiyashpami, paypak wasiman tikrarka.

Dios Rimashca Shimicunami: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2004. Youversion.com nishkapi killkakatina.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Mushuj Testamento Diospaj Shimi 2010).

Jesús wacharinatami anjel willashka

 1. Elisabet ña sukta killata chichu kakpimi, Tayta Dyuska Galileapi kak Nazaret puebloman anjel Gabrielta kacharka.
 2. K'arita manarak riksik Mariya shuti solterapakmanmi kacharka. Mariyaka, Dawidmanta miramushka Josewanmi, ka?arana tukushpa purikurka.
 3. Mariya tiyakun ukuman anjel yaykushpaka: -Kushikuy, kantaka Dyusmari yallitak k'uyashka. Mandak Dyuska kanwanmari- nirkami.
 4. Ashtawanpish Mariyaka, anjelta rikushpa, pay imalla nishkatapish uyashpaka, musparirkami. Shinallatak ima nishpa chashna ninaman shamushka kaypaktapish yuyakurkallami.
 5. Chaymantami anjelka, kashna nirka: -Mariya, ama manchaychu. Dyusmari kantaka jatunta k'uyashpa allikunata kunkapak akllashka.
 6. Kunanka chichushpa, shuk k'ari wawatami wachanki. Chay wawataka, JESÚS shutita shutichinki.
 7. Payka jatun nishkami kanka. Jawa pacha Dyuspak Churi shutipishmi kanka. Mandak Tayta Dyuska paymanka, Paypak ñawpa yaya Dawid mandashpa tiyanatami kunka.
 8. Jakobomanta mirarishka israelkunataka, Paymi wiñayta mandanka. Pay mandanaka manatak tukurinkachu- nirkami.
 9. Shina nikpimi Mariyaka, anjeltaka: -¿Ima shinatak chashnaka tukunkari? Manarak k'arita riksinika- nishpami tapurka.
 10. Anjelka kashnami nirka: -Jucha illak Espiritumi kampakman shamunka. Jawa pachapi Kawsak, Tukuyta Ruray Tukuk Dyusmi kantaka llantunka. Chaymantami wawaka jucha illak wacharishpa, Dyuspak Churi nishka kanka.
 11. Riki, kampak prima Elisabetpish, yuyakpachapi k'ari wawata chichumari. Mana wachak kashka kashpapish, ñamari sukta killata chichu.
 12. Tayta Dyuspakka, imapish mana ruray tukuypakka mana tiyanchu- nirkami.
 13. Chashna nikpi Mariyaka: -Mandak Dyusta sirwik ñukaka kaypimi kani, ñukataka kan nishka shinatak rurachunlla- nirkami. Chayta ninka anjelka, paypak ñawpakmanta rirkallami.

Mariyaka Elisabettami rikukrishka

 1. Chay punllakunapimi Mariyaka, Judá llakta urkupi kak shuk puebloman utkashpa rirka.
 2. Zakariyaspak wasiman ña chayashpami, Elisabettaka ‘Sumak kawsayta charipay’ nirka.
 3. Mariyata uyaywanmi wawaka, Elisabetpak wiksapika saltarirka. Chashna tukukpika Elisabetka, jucha Illak Espirituwan junta kashpami,
 4. sinchita kashna nirka: -Kanka warmikunapurapika, bendisyashkami kanki. Kampak wiksapi wiñakuk wawapish bendisyashkamari.
 5. ¿Ima nishpatak ñuka Mandakpak mama kashka jawaka, ñukatarak rikuk shamurkankiari?
 6. Kan ñukata ‘¿Allillachu kanki?’ ninkamari, ñuka wawaka kushikushpa, ñapish ñuka wiksapi saltarirka.
 7. Mandak Dyus imalla nishkata krishkamanta kushikuyari. Pay imalla nishkataka paktachinkatakmi- nirkami.
 8. Chashna nikpika Mariyaka, kashnami nirka:
  “Mandak Dyustaka, ñuka almawanmi alli nikuni.
 9. Ñukata Kishpichik Dyusmantaka, ñuka espiritupimi kushikuni.
 10. Payta sirwik ñuka wakchataka rikuwashkatakmari. Kunanmantapachami, ñukataka wawan wawan kushikuk warmi ninkakuna.
 11. Tukuyta rurak Dyusmari, ñukapakka jatun allikunata rurashka. ¡Paypak shutika Jucha Illak shutimari!
 12. ¡Payta manchakkunataka, wawan wawanta llakikunllamari!
 13. Paypak makiwanka, jatun mancharinakunatami rurashka. Shunkupi jatun tukushkakunataka chinkachishkamari.
 14. Mandashpa tiyakuk jatunkunata anchuchishpami, mana jatun tukushkakunata jawaman churashka.
 15. Yarikaywan kakkunamanmi, yalli yallita kushka. Ashtawanpish charikkunatami, chushak makita kacharishka.
 16. Payta sirwik israelkunataka ayudantakmari, Pay llakik kashkata yuyarintakmari.
 17. ‘Abrahamtapish, paymanta mirarikkunatapish, wiñaytami llakisha’ nishkami karka. Chaytaka, ñukanchik yayakunamanmi willarka” nirkami.
 18. Mariyaka, kimsa killa shinata Elisabetpakpi tiyashpami, paypak wasiman tikrarka.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi: San Lucas. Biblica Inc., 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

Quichua Imbabura, Ecuador - Imbabura Kichwa (Diospaj Shimi, 1994)

Jesús wacharimunatami, anjel willashka

 1. Sukta killa kipami anjel Gabrieltaka, Galilea llaktapi tiyak Nazaret shuti puebloman, Tayta Dyuska kachamurka.
 2. Chay anjelmi, kariwan nara takarishka María shuti kuytsakuman willankapak shamurka. Chay kuytsakuka, ñawpa tayta Dawidpak miray José shuti runawanmi, kazarankapak ari nirishkalla karka.
 3. María tiyakuk wasi ukuman yaykushpaka, anjelka kashnami nirka: —¡Dyusmi kantaka ninanta kuyakun, kushikuy! Jatun Dyuska kanwanmi. Kanka, warmipurakunapika, ninantapacha alikachi tukushkami kanki— nirkami.
 4. Ashtawankarin Mariaka, anjel chashna nikpika: “¿Imashpashi chashna niwan?” yashpami, ninanta manllarirka.
 5. Chaymi anjelka, kashna nirka: —María, ama manllarichu. Kanka, Tayta Dyuspak ñawpakpika alimi rikurishkanki.
 6. Kunanka, wiksayu tukushpami, shuk kari wawakuta unkukrinki. Chay wawakutaka, JESÚS shutita shutichinki.
 7. Payka, ninan ushayta charikmi kanka. Paytaka: ‘Jawa pachapi kawsakuk Dyuspak Churimi kanki’ ninakunkami. Mandak Tayta Dyuska paymanmi, paypak ñawpa tayta Dawid mandashpa tiyakushkataka kunka.
 8. Paymi, Jakobopak miray israelkunataka, kawsayta kawsaykaman mandakunka. Pay mandanaka, napacha tukurinkachu— nirkami.
 9. Shina nikpimi Mariaka anjeltaka: —¿Imashnata chashnaka kankayari? Nara kusayu kanika— nirka.
 10. Shina nikpimi anjelka, Mariataka kashna nirka: —Dyuspak jucha illak Espiritutami kampakman kachamunka. Jawa pachapi kawsakuk Dyuspak ninan ushaywanmi kantaka, fuyushna llantunka. Shinamantami, Jucha Illak Wawakuta unkunki. Paytaka: ‘Tayta Dyuspak Churimi kanki’ ninakunkami.
 11. Rikuy, kampak ayllupura Elisabetpash, payka ña paya kashpapash, kari wawakutami ña sukta killata wiksayu tukushka. Paytaka: ‘Wawata na tarinata yachak warmimi’ nishpami riksik karka.
 12. Tayta Dyuspaka, imata na ruray ushanllapash na tiyanllu— nirkami.
 13. Shina nikpimi Mariaka: —Rikuy, Jatun Dyusta sirwikka, kaypimi kapani. Kan willashkashnallata, Dyuska ñukaman karawachunlla— nirkami. Shina nikpimi anjelka, paypak ñawpakmanta anchurishpa rirka.

Elisabet warmikuta rikunkapak, María rishkamanta

 1. Chay punllakunallatami, Judá llakta urkupi tiyak puebloman Mariaka rikurka.
 2. Chay puebloman chayashpaka, Zakariaspak wasiman yaykushpami, Elisabet warmikutaka: "¿Alillachu tiyakupanki?" nirka.
 3. Elisabet warmikuta María "¿Alillachu tiyakupanki?" nikwanmi, Elisabetpak wiksa ukupi wawakuka kuyurirka. Elisabetka, Dyuspak jucha illak Espíritu juntashkami karka.
 4. Shina kashpami Mariataka shinllita rimashpa, kashna nikurka: —Kantaka, tukuy warmikunatapash yalishpami, Dyuska alikachishka. Payllatami, kampak wiksa ukupi tiyakuk wawakutapash alikachishka.
 5. Kanka, ñukata Mandakpak mamami kapanki. ¿Imashpata ñukatara rikunkapak shamuwanki?
 6. Kan ¿Alillachu tiyakupanki?” nikwanmi, ñuka wiksa ukupi tiyakuk wawakuka, kushikushpa kuyurirka.
 7. Kanman willachun Jatun Dyus kachamushkataka, paktachinapacha kashkata krishpami, ninanta kushikunki— nirkami.

María kantashkami

 1. Shina nikpimi Mariaka:
  “Ñukaka tukuy almawanmi, Jatun Dyustaka ninanta jatunyachikuni.
 2. Ñuka espiritupash, ñukata Kishpichik Tayta Dyuswanmi ninanta kushikun.
 3. Dyusta sirwik ñuka na walikutaka, ninantami llakiwashka. Kunanmantapachami ñukataka, tukuy kipa miraykunapash alikachi tukushkami ninakuwanka.
 4. Tukuy Ushayta Charik Dyusmi, ñukapi tukuyta kashna kuyayllakuta rurawashka. Paypak shutika, jucha illakmi.
 5. Payta manllakkunapaka, pay llakinaka miray miraykunakamanmi kanka.
 6. Dyuska, paypak ninan ushaywanmi kuyaylla rurashka. Shunkupi jatun tukushpa kariyakkunataka, maytapashmi kachashka.
 7. Ninan ushayta charikkunataka, paykuna mandashpa tiyakukmantapash anchuchishpami, na kariyashpa kawsakkunatara jatumpi churashka.
 8. Ninanta yarkachishpa purikkunamampash, imakutapash llashaktami karashka. Ashtawankarin ninan charikkunataka, imapash illaktami kachashka.
 9. Payta sirwik israelkunatami, paykunata llakik kashkata yarishpa ayudarka.
 10. Shina llakinatami, ñukanchi ñawpa tayta Abrahamman, paypak miraykunamampash, kawsayta kawsaykaman yarikushallami nishpa willakurka” nirkami.
 11. Mariaka, kimsa killatashna, Elisabetpak wasipika kawsakushpami, paypak wasimanka kutin tikrarka.

Diospaj Shimi: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 1989. FEDEPI nishcapi quillcacatina.

Quichua Imbabura, Ecuador - Imbabura Kichwa (Diospaj Shimi, 2010)

Jesús wacharimunatami, anjel willashka

 1. Sukta killapimi anjel Gabrieltaka, Galilea llaktapi tiyak Nazaret shuti puebloman, Tayta Dyuska kachamurka.
 2. Chay anjelmi, jariwan nara takarishka Mariya shuti kuytsakuman willankapak shamurka. Chay kuytsakuka, ñawpa tayta Dawidpak miray José shuti runawanmi, kazarankapak ari nirishkalla karka.
 3. Mariya tiyakuk wasi ukuman yaykushpaka, anjelka kashnami nirka: —¡Dyusmi kantaka ninanta juyakun, kushikuy! Jatun Dyuska kanwanmi. Kanka, warmi purakunapika, bendisyay tukushkami kanki— nirkami.
 4. Ashtawankarin Mariyaka, anjelta rikushpaka chashna nikpimi: “¿Imashpashi kashna niwan?” yashpa, ninanta manllarirka.
 5. Shinamantami anjelka, kashna nirka: —Mariya, ama manllarichu. Kanka, Tayta Dyuspak ñawpakpika alimi rikurishkanki.
 6. Kunanka, wiksayu tukushpami, shuk jari wawakuta unkukrinki. Chay wawakutaka, JESÚS shutita shutichinki.
 7. Payka, ninan ushayta charikmi kanka. Paytaka: ‘Jawa pachapi kawsakuk Dyuspak Churimi kanki’ ninakunkami. Mandak Tayta Dyuska paymanmi, paypak ñawpa tayta Dawid mandashpa tiyakushkataka kunka.
 8. Paymi, Jakobopak miray israelkunataka, kawsayta kawsaykaman mandakunka. Pay mandanaka, napacha tukurinkachu— nikurkami.
 9. Shina nikpimi anjeltaka, Mariyaka kashna nirka: —¿Imashnata chashnaka kankayari? Nara kusayu kanika— nirkami.
 10. Shina nikpimi anjel tikrachishpaka, Mariyataka kashna nirka: —Dyuspak jucha illak Espíritu kampakman kachamunka. Jawa pachapi kawsakuk Dyuspak ninan ushaywanmi kantaka, phuyushna llantunka. Shinamantami, Jucha Illak Wawakuta unkunki. Paytaka: ‘Tayta Dyuspak Churimi kanki’ ninakunkami.
 11. Rikuy, kampak familyapura Elisabetpash, payka paya kashpapash, jari wawakutami ña sukta killata wiksayu tukushka. Paytaka: ‘Wawata na tarinata yachak warmimi’ ninakunmi karka.
 12. Tayta Dyuspaka, imata na ruray ushanllapash na tiyanllu— nikurkami.
 13. Shina nikpimi Mariyaka, kashna nirka: —Rikuy, Jatun Dyusta sirwikka, kaypimi kapani. Kan willashkashna, Dyuska ñukaman karawachun— nirkami. Shina nikpimi anjelka, paypak ñawpakmanta anchurishpa rirka.

Elisabet warmikuta rikunkapak, Mariya rishkatami willakun

 1. Chay punllakunallatami, Judá llakta urkupi tiyak puebloman Mariyaka rikurka.
 2. Chay puebloman chayashpaka, Zakariyaspak wasiman yaykushpami, Elisabet warmikutaka: “¿Alillachu tiyakupanki?” nirka.
 3. Elisabet warmikuta Mariya alillachu tiyakupanki nikwanmi, Elisabetpak wiksa ukupi wawakuka kuyurirka. Elisabetka, Dyuspak jucha illak Espíritu juntashkami karka.
 4. Shina kashpami Mariyataka shinllita rimashpa, kashna nikurka: —Kantaka, tukuy warmikunatapash yalitami, Dyuska bendisyashka. Payllatami, kampak wiksa ukupi wawakutapash bendisyashka.
 5. Kanka, ñukata Mandakpak mamami kapanki. ¿Imashpata ñukatara rikunkapak shamuwanki?
 6. Kan alillachu tiyakupanki nikwanmi, ñuka wiksa ukupi wawakuka, kushikushpa kuyurirka.
 7. Kanman willachun Jatun Dyus kachamushkataka, paktachinapacha kashkata krishpami, ninanta kushikunki— nikurkami.
 8. Shina nikpimi Mariyaka, kashna nikurka:
  “Ñukaka tukuy almawanmi, Jatun Dyustaka ninanta jatunyachikuni.
 9. Ñuka espiritupash, ñukata Kishpichik Tayta Dyushuanmi ninanta kushikun.
 10. Dyusta sirwik ñuka na walikutaka, ninantami llakiwashka. Kunanmantapachami ñukataka, tukuy jipa miraykunapash alikachi tukushkami ninakuwanka.
 11. Tukuy Ushayta Charik Dyusmi, ñukapi tukuyta kashna juyaylla rurawashka. Paypak shutika, jucha illakmi.
 12. Payta manllakkunapaka, pay llakinaka miray miraykunakamanmi.
 13. Dyuska, paypak ninan ushaywanmi juyaylla rurashka. Shunkupi jatun tukushpa jariyakkunataka, maytapashmi kachashka.
 14. Ninan ushayta charikkunataka, paykuna mandashpa tiyakukmantapash anchuchishpami, na jariyashpa kawsakkunatara jatumpi churashka.
 15. Ninanta yarjachishpa purikkunamampash, imakutapash llashaktami karashka. Ashtawankarin ninan charikkunataka, imapash illaktami kachashka.
 16. Payta sirwik israelkunatami, paykunata llakik kashkata yarishpa ayudarka.
 17. Shina llakinatami, ñukanchi ñawpa tayta Abrahamman, paypak miraykunamampash, kawsayta kawsaykaman yarikushallami nishpa willakurka” nikurkami.
 18. Mariyaka, kimsa killatashnami, Elisabetpak wasipi kawsakushpa, paypak wasiman kutin tikrarka.

Diospaj Shimi: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina.

na → mana, -nchi → -nchik.

Quichua Cañar, Ecuador - Kañari Kichwa (Dios Rimashcata Quillcashcami 2010).

Anjel Jesús wacharinata willashkamanta

 1. Elisabet ña sukta killata wiksayuk kakpimi, Dyuska anjel Gabrielta Galilea llakta, Nazaret puebloman kacharka.
 2. Dawidpak wawa wawapuramanta Josewan kazarankapak ari nishka, Mariya solteramanmi willankapak rirka.
 3. Mariya maypi kashkaman anjel yaykushpaka: —Mariya, Dyus kanwan kashkamanta kushikuy. Kanka tukuy warmikunamanta yalli, alli nishkami kanki— nirka.
 4. Mariya anjelta rikushpa mancharirkami. Paypak shunkupika, “¿kay rimashkakunaka imatatak nisha nin?” nishpami yuyakurka.
 5. Chashna yuyakukpimi anjelka: —Mariya, ama mancharichu. Kantaka Dyusmi kuyashpa akllashka.
 6. Kanka wiksayuk tukushpami, shuk kari wawata charinki. Chay wawataka JESUSTAMI shutichinki.
 7. Payka may alli nishkami kanka. Jawa pachapi kawsak Dyuspak Churi nishkapishmi kanka. Mandak Dyuska paytaka ñawpa tayta Dawidpak mandanapimi churanka.
 8. Tayta Jakobopak wawa wawa israelkunatami wiñayta mandanka. Pay mandanaka manatak tukurinkachu— nirka.
 9. Anjel shina nikpimi Mariyaka: —¿Ima shinatak chashna kankayari? Manarak pi karillawanpish kanichu— nirka.
 10. Chashna nikpimi anjelka: —Dyuspak Espiritumi shamunka. Jawa pacha Dyuspak podermi kantaka llantunka. Chaymantami jucha illak wawa wacharinka. Dyuspak Churi nishkapishmi kanka.
 11. Mana wawayuk kampak familya Elisabetka, yuyak kashpapish ña sukta killatami kari wawata wiksayuk tukushka.
 12. Dyusmanka imapish ruwaypakllami— nirka.
 13. Chashna nikpimi Mariyaka: —Kan nishka shina ñukataka ruwachunlla. Ñukaka Mandak Dyusta sirwikmi kani— nirka. Shina nikpika, anjelka paypak ñawpamanta rirkallami.

Elisabetta Mariya rikukrishkamanta

 1. Chay punzhakunapika Mariyaka, Judea llakta urkukuna chawpipi tiyak shuk pueblomanmi utka rirka.
 2. Zakariyaspak wasiman yaykushpami Elisabettaka: —¿Allillachu kanki?— nirka.
 3. Mariya rimashka uyarinkami Elisabetpak wiksapika wawa kuyurirka. Dyuspak Espiritupish Elisabetpakman shamurkami.
 4. Chaymantami sinchita kaparishpaka: —Kanka tukuy warmikunamanta yalli, Dyus alli nishkami kanki. Kampak wiksapi kak wawapish, alli nishkami.
 5. ¿Ima shinatak ñukata Mandakpak mamaka rikuk shamunkiyari?
 6. Kan ‘allillachu kanki’ ninkami, ñuka wiksapi kak wawaka kuyurirka.
 7. Kanka Dyus nishka paktanatami krishkanki. Chaymanta kushikuy— nirka.
 8. Chaymantami Mariyaka: «Ñuka yuyaymi Dyustaka ‘allimari kanki’ nikun.
 9. Ñuka almapish ñukata Kishpichik Dyusmantami kushikun.
 10. Dyuska wakcha sirwik warmitami akllashka. Kunanmanta pachami wawa wawakuna ñukataka ‘allimari kanki’ nikunka.
 11. Imatapish ruwaklla Dyuska mancharinakunatami ruwashka. Payka jucha illakmi.
 12. Dyuska payta manchakkunataka wawa wawakaman llakikunkallami.
 13. Paypak makiwanmi mancharinakunata ruwashka. Jatun tukushkakunapak yuyaytapish chinkachishkami.
 14. Jatun mandakkunata mandanamanta anchuchishkami. Wakchakunatami jawaman churashka.
 15. Yarkaywan kakkunamanka, allikunatami achkata karashka. Chayukkunataka, chushak makitami kachashka.
 16. Payta sirwik israelkunata llakinata mana kunkarishkachu. Chaymantami ayudashka.
 17. Chashna llakinkapakmi tayta Abrahamwanpish, paypak wawa wawakunawanpish wiñaykaman ari nishka» nirka.
 18. Mariyaka Elisabetwan kimsa killa shinata kashpami, paypak wasiman kutirka.

Dios Rimashcata Quillcashcami: San Lucas. Sociedades bíblicas unidas, Quito 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina.

Quichua Salasaca, Ecuador - Salasaka Kichwa (Jesucristo Imashna Causashcada Imada Yachachishcada Parlaj-Libromi 1973).

Jesusta wachana gashkada angel parlashkamunda

 1. Elizabetka ña sukta killada iksa charij gaki, Dioska angel Gabrielda Galilea nishka llaktabi tiyaj Nazaret pueblomun kacharga.
 2. Chibiga karin manarij tandanukuj soltera Mariamunmi parlanguj rirga. Mariaga ñawba jatun mandaj Dawidbuj familiamunda gaj Josenmi kazaranguj ari ninukushka garga.
 3. Maria maybi gashkamun angel waygushaga: — ¿Allillachu tiyangi? Dios kanyun gashkamunda kanga tuki warmigunada yalli alli nishkami gangi. Dios allida kushkadabish kanga japijmi gangi — nirga.
 4. Shina nikiga Mariaga angelda rikusha mejor mancharishaga: "¿Ima nishadij shina nin?" nisha yuyagurga.
 5. Shina yuyagukiga angelga nirga: — María, ama mancharichu. Diosmi kandaga mejor k'uyasha alligunada kunguj agllarga.
 6. Kununga iksa charij tukusha shuj llullu kari maradami wachangi. Chi maradaga JESUS shutida shutichingi.
 7. Payga jatun nishkami ganga. Payga jatun Diosbuj Churi nishkami ganga. Jatun Dioska paydaga ñawba mandaj tayta Dawid shina jatun mandaktami ruranga.
 8. Shinaldijmi payga ñawba tayta Jakobobuj ayllu Israelgunadaga ima horasbish mandanga. Payga mandagungallami — nirga.
 9. Shina nikiga Mariaga angeldaga: — ¿Ima shinamundadij shina tukushari? Mana kusayujchu gani — nirga.
 10. Shina nikiga angelga nirga: — Diosbuj Sami Espiritumi kambujmun shamusha, tukida ruri pudij jatun Diosmi kandaga p'uyu laya llandunga. Chimundami kan wachana gaj maradaga Diosbujlla ganga, Diosbuj Churi nishkami ganga.
 11. Kambuj kikin familia Elizabetbish mana wachanada yachaj nishka gashabish, yuyij gashabish ña sukta killada kari marada iksa charijmi.
 12. Dioska tuki imadash ruri pudinllami — nirga.
 13. Shina nikiga Mariaga: — Shinashaga, kan nishka shinalayaldij ñukadaga rurabachunlla. Nukaga Diosbukta rurajmi gani — nikiga angelga paybuj ñawbujmunda rirgallami.

Elizabetta María rikunguj rishkamunda

 1. Chi punllagunami Mariaga Judea llakta urkubi tiyaj shuj lazamun apurolladij rirga.
 2. Chiman chayashaga Zakariasbuj wasimun waygusha Elizabettaga: — ¿Tiyangichu? — nirga.
 3. María shina nikiga Elizabetbuj iksabiga llullu tara kuyurirgallami. Chibimi Elizabetka Diosbuj Sami Espíritu japishka garga.
 4. Chimundami Elizabetka jinchida nirga: — Kanga tuki warmigunada yalli alli nishkami gangi. Kambuj iksabi tiyaj maradabish alli nishkami.
 5. Ñukadaga imashnakidij ñuka Kishpichijbuj mamaga rikunguj shamurgangiri.
 6. Kan tiyangichu nikiga, ñuka llullu maraga ñash iksabi kushilla kuyurirgallami.
 7. Jatun Dios ima nishka faktanada krishkamunda kanga kushillami gangi — nirga.
 8. Shina nikiga Mariaga nirga: Ñuka shungubiga jatun Diostaga allimi gangi nigunillami.
 9. Ñukaga tuki shunguwanmi ñukada Kishpichij Diosmunda kushilla gani.
 10. Diosbukta ruraj imabish mana gaktami ñukadaga Dioska agllabashka. Kununmundapacha ñukadaga tukiguna allimi gangi ningagunami.
 11. Tukida ruri pudij jatun Diosmi ñukadaga pi mana ruri pudikta rurabashka. Payga ima jucha illajmi.
 12. Payga ima horasbish tukigundada payda manchajkunada llakisha yuyaringallami.
 13. Paymi pi mana ruri pudikta rurashka. Shungubi jatun tukushka yuyigunada chingachishkami.
 14. Imadash ruri pudijkunadaga payguna mandagushkamunda anchuchisha, manabish jatun gajkunadami jatun mandakta rurashka.
 15. Imada mana charij yarijichijkunamunga alligunda mirgada kushka. Charijkunadaga chushuj makilladadij wultachishami kachashka.
 16. Llakinada mana kungarisha paybukta ruraj Israelgunamunga alligunadaga kushka.
 17. Chi alligunadaga ñukuchij ñawba tayta Abrahammun paybuj desnitogunamunbish ima horasbish rurasha nishka shinalayaldijmi rurashka — nirga.
 18. Mariaga Elizabetbuki kinsa killada shinami tiyasha kutin paybuj wasimunga shamurga.

Jesucristo imashna causashcada imada yachachishcada parlaj libromi. Quichua del Ecuador dialecto de Salasaca Provincia de Tungurahua. Uyaychaq: Günter Schulze, Sociedades Bíblicas Unidas (United Bible Societies), 1973. 160 pp.

Quichua Salasaca, Ecuador - Salasaka Kichwa (Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento 2013).

Marian ángel parlunukushkamunda

 1. Elisabet iksa charij tukushka sujta killabiga, Dioska paybuj ángel Gabrielda Galileabi tiyaj Nazaret pueblobi
 2. pi k'arinbish na purij Mariamu kachuga. Payga Rey Dawidbuj familiamunda Jozinmi kazarangu, “Ari,” ninukushka gaga.
 3. Angelga María tiyashkamu waygusha, “¿Allichu gangi? Kushi gay, tuki warmimunda Dios agllashka gasha. Mandaj Dioska kangunmi gan,” niga.
 4. Ángel rikurisha, shina niki, Mariaga mejor manchariga. “¿Ima nishadij shina nin?” yuyaga.
 5. Chimunda angelga, “María, ama mancharichu. Kandaga Diosmi mejor k'uyusha agllaga.
 6. Iksa charij tukusha shuj churidami charingi. Paydaga Jesusta shutichingi.
 7. Payga jatun allish Jatun Mandaj Diosbuj Churish nishkami ganga. Mandaj Dioska paydaga ñawba Rey Dawid-da shina jatun mandajta ruranga.
 8. Payga israelgunada na tukuribujta mandagungallami. Pay mandanaga na tukuringachu,” niga.
 9. María angelda tapuga, “¿Ima layamundadi shina tukusha? Pi k'arinbish na purij ganiga.”
 10. Shina niki ángel kashna niga, “Diosbuj Espirituga Jatun Mandaj Diosbuj podergun kambuj jawamu p'uyu layami shamunga. Shinusha, chi wacharina maraga jucha illuj, Diosbuj Churi nishkami ganga.
 11. Kambuj familia Elisabetbish yuyij gashash, na miruj nishka gashabish ñami sujta killada iksa charij gan.
 12. Diosmunga na ruri pudinaga na tiyanchu.”
 13. Chimunda María niga, “Kan nishka shina, Manduj Dios ñukada rurachunlla, ñukaga Paybujta rurajmi gani.” Shina nikiga angelga rigallami.

Elisabetda María rikungu rishkamunda

 1. Chi p'unllaguna Mariaga Judea llaktabi tiyaj urku kuchu pueblomu ut'kada riga.
 2. Zakariasbuj wasimu risha Elisabetda, “¿Tiyangichu?” nisha wayguga.
 3. Shina nishkada Elisabet uyunmi paybuj mara iksa ukubi kushilladi kuyuriga. Chimundami Elisabetga Diosbuj Espíritu junda tukuga.
 4. Chimunda, kushiyasha jinchida rimarishaga, “Kanga tuki warmigunada yalli Dios alli nishkami gangi. Kambuj churish Dios alli nishkami gan.
 5. Ñukaj Mandujbuj mama rikungu shamuchunga ñukaga imash na ganichu.
 6. Kan rimarishkada uyunmi ñuka churiga kushilladi iksa ukubi kuyuga.
 7. Mandaj Dios nishka p'aktanada krishkamunda kushiyachishkami gangi,” niga.
 8. Chimunda Mariaga,
  “Ñukaga tuki shungunmi Mandaj Diosta, ‘Allimi gangi,’ nini,” niga.
 9. “Ñukaj espiritush ñukada Kishpichij Diosmunda kushiyanmi.
 10. Ñuka tukimunda imabuj na sirwij gakish Dios agllashkamunda tukiguna kununmunda pacha k'ipa wacharijkunashmi, ‘Kushichishkami gangi,’ ningaguna.
 11. Dioska tukida ruri pudij gashami alli ñukada kashna rurashka. ¡Payga na juchayujchu!
 12. Diosta manchusha alli kazugujkunadaga payga sarunbish kununbish k'ipa kawsujkunadash llakigungallami.
 13. Payga imadash tuki podergun ruraj gashami, jatun tukushkaguna, ‘Rurushun,’ nishkagunadash rurachun na sakiga.
 14. Jatun mandujkunada llujshichisha imash na gajkunadami walichiga.
 15. Imadash na charij yarijin gajkunamu kuga. Charijkunadaga imash illujtami kachuga.
 16. Ñuka ñawba tayta Abrahamdaga, ‘Kandash, kambuj wawagunaj wawagunadash llakishami,’ nishkadaga na kungarishalla Dioska payda sirwij israelgunadaga ayudaga.”
 17. Mariaga kinsa killa shinadami Elisabetgun kawsaga. Chi k'ipa wasimu riga.

Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento. Caibi Mushuj Testamentomunda escribichishcagunada liyi pudingui. Jesusmunda escribichishcagunaga: San Lucas.

Quichua del Napo, Ecuador - Napuruna Kichwa (Colegio Don Bosco 1988).

 1. Sukta killa washa, Dyus Gabriel nishka anjelta Galileapi tiyak Nazaret llaktaman kacharka,
 2. Mariya shutiyuk maltapakman.Mariya shuk runawan maki japichishka karka; paypak shuti Jose, Dawidpak ayllumanta runa.
 3. Anjel chay maltapakman paktashpa, nirka: —Allillachu kanki, Mariya? Kushiyay, Dyus kanta yapa llakishpa, kanwan tiyan.
 4. Chay shimikunata uyashpa Mariya mancharirka; "imarayku chashna rimawan" yuyarishpa sakirirka.
 5. Anjel payta nirka: —Ama mancharichu, Mariya; Dyus llakishkawan kanta rikun.
 6. Wiksayuk tukunki; shuk kari wawata charinki, payta Jesus shutichinki.
 7. Payka yuyayta jatunmi kanka, Dyuspak churi kanka, Dyuska yaya Dawidpak pachata payman kunka,
 8. Israel runa bulata pushankapak; paypak apu-kana pacha mana tukurinkachu.
 9. Rimakpi uyashpa Mariya tapurka: —¿Imashna chay tukunka ñuka kariwan mana llutarishkapi?
 10. Anjel kutiparka: —Dyuspak Samay kanpakman uraykunka, Dyuspak ushay kanta llantunka puyu shina; chayrayku kanmanta pakarina wawa Dyusman chikanyachishka kanka, Dyuspak Churi payta ninunka.
 11. Kaytapash yachana kanki: Kanpak ayllu Elisabet, ruku kashpa wiksayuk kan; payka kunankama wawa illak kashpa, sukta killamanta, wiksapi shuk wawata charin,
 12. Dyus tukuyta ushan mari.
 13. Chay shimikunata uyashpa Mariya nirka: —Ñuka Apunchikta uyak warmi kani; kan rimashka shina ñukapi Dyus rurachun. Rimakpi, anjel chaymanta anchurirka.
 14. Shuk puncha, Mariya paypak ayllukunapakman rirka shuk Judea llaktaman.
 15. Zakariyaspak wasiman paktashpa, paypak warmi Elisabeta salurarka.
 16. Elisabetka, Mariyapak shimita uyakpi, paypak wawa wiksapi kuyurirka.
 17. Elisabet, Dyuspak samaywan juntashka, sinchi shimiwan nirka: —Tukuy warmikunamanta yalli bendisyashka kanki; kan wiksapi charishka wawa achka benidisyashka kan.
 18. Ñuka mana imapash kani kan ñukapakman shamunkapak.
 19. Kanpak shimita uyashka ukullapi, wawa ñuka wiksapi kushiwan kuyurirka,
 20. Kushiyukmi kanki inishkamanta, Apunchik kanta rimashka paktarinka mari.
 21. Chay shimikunata yashpa, Mariya kashna nirka: —Ñuka Apunchikta yupaychani,
 22. ñukata kishpichik Dyuspi kushiyani;
 23. pay ñukata alli ñawiwan rikuwarka, ñuka yanka warmi kakpipash; kunanmanta tukuy runakuna "kushiyukmi kanki" nishpa rimawanunka;
 24. tukuyta ushak Dyus sumakkunata ñukawan rurarka. Pay yapa alli kan.
 25. "Payta uyakkunamanta wiñay llakirinkami.
 26. Pay tukuyta ushashkata rikuchirka. "Yapa kani" nishpa nikkunata pinkachirka.
 27. Ushayukkunata urayachirka; yanka runakunata jawayachirka.
 28. "Yarikak runakunaman tukuy laya imakunata kuyarka; kullkiyukkunata imapash illak kacharka.
 29. Llaki shunku kashpa, payta uyak Israel runakunata yanaparka; paykunamanta llakirirka,
 30. ñukanchik ñawpakuna Abraanman paymanta mirashkakunamanpash rimashkata wiñay paktachisha nishpa".
 31. Mariya Elisabetpakpi kimsa killa sakirirka; chay washa, wasiman tikrarka.

Colegio Don Bosco nishkapaq tikrashka (Diospak mushu kushka shimi). Colegio Don Bosco, 1988. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

Quichua del Tena, Ecuador - Tena Kichwa (Hermanos Libres del Ecuador 1982).

 1. Sukta killai, Dios Gabriel nishka angelda kachaka Galileai tiaj Nazaret llaktama.
 2. Kachamushka aka shu wanra warmima, shu José nishka kariwa paktachishka. Pai Dawidpa aillu aka. Wanra warmi María aka.
 3. Angel paiwajpi ikusha: “Kushiyangui,” nika, “yapa llakishka warmi. Señor kanwami tiaun. Shu warmiunamanda yali bindisiashka angui.”
 4. Warmi angelda rikusha, pai rimashka shimiunamanda turbarika. “¿Imarai kai salurashka?” nisha iyarika.
 5. Shinajpi angel warmira nika: “María ama manzharichu, grasia nishka yanapashkara tupashkanguimi Diospa ñaupajpi.
 6. Kuna, kamba iksai wawara tupanguimi, churira pagarichingui. Paita shutira churangui JESÚS.
 7. Walij tukungami. Awai tiaj Diospa Churi nishka anga. Señor Dios paiwa yaya Dawidpa rey apu tiarinara paita kungami.
 8. Jakobpa aillu awai rey apu tukunga wiñai wiñaigama, pai mandana ima huraskamas mana tukuringachu.”
 9. Shinajpi María angelda nika: “¿Ima rasha shina tukungairi? Karira mana charinichu.”
 10. Angel kutipasha nika: “Santu Ispíritu kamba awai shamunga. Awai tiaj Diospa ushana paiwa llanduwa kanda killpangami. Chiraigumanda pagarij santu wawa Diospa Churi nishka anga.
 11. Kuna kamba aillu Elisabet shinallara churira tupashkami pai ruku ashkai, kuna sukta killara wawara iksai charin, pai wawara mana rikuj nishka ashallara,
 12. Dioshua mana imas mana raiwajchu, astaun paiwa tukui raiwajllami.”
 13. Shinajpi María nika: “Kaibimi ani, Señorda sirwij warmi. Kan rimashkasna ñukawa rashka tukuchu.” Angel paiwa ñaupajmanda llukshisha rika.
 14. Chi punzhaunai, María atarisha urku partima uktalla rika, shu Judá partii tiaj llaktama.
 15. Zakaríaspa wasima ikusha, Elisabetda saluraka.
 16. Elisabetka, María salurashkara uyajpi, wawa saltaka paiwa iksai. Elisabet Santu Ispirituwa undashka aka.
 17. Shinzhira rimasha: “Kan tukui warmiunamanda yali bindisiashka angui,” nika, “shinallara kamba iksai tiaj wawara bindisiashkami.
 18. ¿Imarasha ñukama kushka aka, ñuka Señorba mama ñukama shamungaj?
 19. Ñuka rinri kan salurashka shimira uyasha, wawa kushiyasha ñuka iksai saltaka.
 20. Kirij warmi kushimi. Señor paita rimashka shimi paktaringami paiwa.”
 21. Shinajpi María nika: “Ñuka alma Señorda awayachin.
 22. Ñuka ispíritu ñukara Kishpichij Diospi kushiyan.
 23. Paita sirwij warmi pugri ashkara rikushkami; Shinajpi kunamanda pacha tukui miraiguna ñukara kushiyashkami ninaunga.
 24. Tukuira ushaj Dios atun ranaunara ñukawa rashkami. Santumi paiwa shuti.
 25. Pai llakinaga tukui miraigunagama duranmi, tukui paita manzhajkunama.
 26. Atun ranaunara rarka paiwa rigrawa, shungüi mas yali tukuisikiunara chausika paiguna shungüi iyarishkaraigumanda.
 27. Ushajkunara kichuka paiguna apu tiarinamanda. Mansuunara awayachika.
 28. Yarkachiujkunara aliunawa undachika. Charijkunara illajta kachaka.
 29. Dios paita sirwij Israelda yanapakami, paiwa llakina shungura iyarisha.
 30. Kaimanda ñukanchi yayaunawa rimaka, Abrahamwas paiwa miraigunawas, wiñai wiñaigama.”
 31. María paiwa tiauka kinsa killa tupura. Chiwasha paiwa wasima tigraka.

Hermanos Libres del Ecuador nishkapa tikrashka (Diospa mushuk paktachina shimi). Hermanos Libres del Ecuador, 1982. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-aka → -arka; aka → karka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -wa(k) → -pa(k).

Quichua del Oriente, Ecuador - Kichwa shimipi (Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi 1992).

Angel Jesús pagarinamanda riman

 1. Sokta killai, Dios Gabriel nishka angelda kachaka Galileai tiaj Nazaret nishka llaktama.
 2. Kachamushka aka shu wanra warmima, shu José nishka kariwa paktachishka. Pai Dawidpa aillumanda aka. Wanra warmi María nishka aka.
 3. Angel paiwajpi ikusha: Kushiyangui, nika, yapa llakishka warmi. Señor kanwa tiaun. Warmiunamanda yali bendisiashka angui.
 4. Warmiga angelda rikusha, pai rimashka shimiunamanda turbarika. ¿Imarai kai salurashka? nisha iyaka.
 5. Shinajpi ángel warmira nika: María ama manzhaichu, nisha, grasia nishka kushira tupashkangui Diospa ñaupajpi.
 6. Kuna, kamba iksai wawara tupangui, churira pagarichingui. Paita shutichingui JESÚS.
 7. Atun tukungami. Awai tiaj Diospa Churi nishka anga. Señor Dios paiwa yaya Dawidpa rey apu tiarinara paita kunga.
 8. Jakobpa aillu awai rey apu tukunga wiñai wiñaigama, pai mandana imahorasgamas mana tukuringachu.
 9. Shinajpi María angelda nika: ¿Ima rashara shina tukungairi? Karira mana charinichu.
 10. Angel kutipasha nika: Santo Espíritu kamba awai shamunga, Awai tiaj Diospa ushana paiwa llanduwa kanda killpangami. Chi raigumanda pagarij santo wawa Diospa Churi nishka anga.
 11. Kunas kamba aillu Elisabet shinallara churira tupashkami pai ruku ashkai, kuna sokta killara wawara iksai charin, pai wawara mana rikuj nishka ashallara.
 12. Dioshua mana imas mana raiwajchu, astaun paiwa tukui raiwajmi.
 13. Shinajpi María nika: Kaibi maní, Señorda sirwij warmi. Kan rimashkasna ñukawa rashka tukuchu. Angel paiwa ñaupajmanda llukshisha rika.

María pasian Elizabetpajma

 1. Chi punzhaunai, María atarisha urku partima uktalla rika, shu Judá partii tiaj llaktama.
 2. Zakaríaspa wasima ikusha, Elisabetda saluraka.
 3. Elisabetga, María salurashkara uyajpi, wawa saltaka paiwa iksai. Elisabet Santo Espirituwa undashka aka.
 4. Shinzhira rimasha nika: Bendisiashkangui kan warmiunamanda, bendisiashkami kamba iksai tiaj wawara.
 5. ¿Imarasha ñukama kushka aka, ñuka Señorba mama ñukama shamungaj?
 6. Ñuka rinri kan salurashka shimira uyasha, wawa kushiyasha ñuka iksai saltaka.
 7. Kirij warmi kushimi. Señor paita rimashka shimi paktaringami paiwa.
 8. Shinajpi María nika: Ñuka alma Señorda awayachin.
 9. Ñuka espíritu ñukara Kishpichij Diospi kushiyan.
 10. Paita sirwij warmi pogri ashkara rikushkami. Shinajpi kunamanda tukui miraiguna ñukara kushiyashkami ninaunga.
 11. Tukuira ushaj Dios atun ranaunara ñukawa rashkami. Chikanyachishkami paiwa shuti.
 12. Pai llakinaga tukui miraigunagama duranmi, tukui paita manzhajgunama.
 13. Atun ranaunara rarka paiwa rigrawa, shinzhi shunguyujgunara chausika paiguna shungüi iyarishkaraigumanda.
 14. Ushajgunara kichukami paiguna apu tiarinamanda. Mansounara awayachika.
 15. Yarkachiujgunara aliunawa undachika. Charijgunara illajta kachakami.
 16. Dios paita sirwij Israelda yanapakami, pai llakij shungura charisha.
 17. Kaimanda ñukanchi yayaunawa rimaka, Abrahamwas paiwa miraigunawas wiñai wiñaigama rimaka.
 18. María paiwa tiauka kinsa killa tupura. Chiwasha paiwa wasima tigraka.

Nuevo Testamento Nishca. Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi. Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1972. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-aka → -arka; aka → karka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -ra → -ta; -wa(k) → -pa(k).

Quichua del Pastaza, Ecuador - Pastasa Kichwa (Diospa Shimi 1992).

 1. Sukta killawasha Dios paiwa angel Gabrielta prowinsia Galileama kachara Nazaret nishka llaktama.
 2. Paita kachara shuk Maria nishka malta warmiwagma. Chi warmiga ñaupa kausak israelgunata mandak rey amu Dawidmanda mirai mara, Jose nishka runa tapushka mara.
 3. Angel shamusha Mariata rimara, Kambagma shamuni kanda rimangawa. Dioska kambakpi tiyaun. Tukui warmigunamanda balichishka tukunguimi kan.
 4. Chasna rimakpi Maria yapa manzharisha, Imangawata chasna rimawan nisha yuyarira.
 5. Pai chasna yuyariukpi angel nira, Ama manzharichu Maria. Diospakpi balichishka mangui.
 6. Wawata wawayanguimi, kariwawata. Paita Jesus nishkata shutichingui.
 7. Pai yapa ali mandak amu tukungami. Jawapachai Diospa Churi nishkami anga. Kamba churi paiwa wañuk apayaya rey amu Dawidkuintallata mandak tukunga jatun Dios munashkaraikumi.
 8. Chasna rasha tukui israel runagunata wiñai mandagmi tukunga. Pai mandanaga ima uraspas mana tukuringachu.
 9. Chita uyasha Maria angelta rimashka, Kari illak mani. Imasata ñukaga wawayasha kari illakka.
 10. Angel randi paita rimashka, Diospa Samai kambagmami shamunga. Jatun Diospa ushaiwanmi puyukuinta kataitukungui. Chimanda kan wawayangaraushka churiga jucha illak manga, Diospa Churi man nishka tukunga.
 11. Chasnallata kanda nini kamba aillu Isabel ña apa aushkai wawayasha shuk churita charingami. Mana wawayagashallata kunanga sukta killa tuputa charishka.
 12. Dios tukuitaga ushak man nisha angel rimashka.
 13. Tukuita uyashkawasha Maria rimashka, Jatun Diosta kadsuk mani, chasna tukuchun kan rimashkakuinta. Chasna rimashkawasha paiwagmanda angel llukshisha rira.
 14. Angel kuintashkawasha mana unayasha Maria Judea prowinsiama shuk llaktai rira urku partita.
 15. Chima paktasha Zakariaspa wasima yaikusha Isabelta saludara.
 16. Saludashkata Isabel uyakpi paiwa wiksa ukuibi auk wawa kushparira. Isabel Diospa Samaiwan yaikushka asha kushiwan rimashka,
 17. Tukui warmigunamanda Dios kanda mas yali balichishka mangui nira. Kamba wawas Diospakpi balichishkami sakiringa.
 18. Mana balikchani ñuka jatun amuwa mama ñukama shamungawa.
 19. Ñáukata kan saludakpimi ñuka wiksa ukui tiyauk wawaga kushiwan kushpariwara.
 20. Dios kanda rimashka shimi paktaringaraushkata kan kirishkamandami kushi mangui nisha Isabel rimashka.
 21. Isabel rimashkawasha Mariaga kasna nisha Diosta alabara, Ñáuka shungu ukui jatun Diosta yapa balichiuni.
 22. Pai kishpichik ashkamanda ñuka tukui shunguwan kushiyani.
 23. Ñáuka Diosta kadsuk, pugri agllaita ñukata yuyariwashkami. Kunanmanda tukui runaguna ñukamanda Dios paita balichishkami nishami kuintangaraunguna.
 24. Tukuita rak Dios jatun rashkataga ñukawakpi rashkami. Paiga jucha illak sumak man.
 25. Pundamanda wiñaigama tukui paita manzhak runagunata yuyarisha yanapashami kuiran.
 26. Pai rashkagunamanda ushaita rikuchishkami. Balik mani nisha alabarikkunata anchuchishkami.
 27. Mandak runagunataga paiguna mandanamanda Dios llukshichishkami, randi mana balichishka runagunataga mandak tukushun nisha churashkami.
 28. Raikasha tiyaukunama ashka aligunata kushkami. Charikkunata randi imas illakta kallpachishkami.
 29. Paiwakta rasha kausak israelgunata Dios yanapashkami.
 30. Ñáukanchi kallari apayaya Abrahandas paimanda miraigunatas Dios rimashkami tukui uras kangunata yuyarisha yanapashami nisha. Pai rimashkata mana kungarisha israelgunata yuyarisha yanapaunmi. Chasna nisha Maria Diosta alabara.
 31. Pai ñalla kimsa killata Isabelwan pasiara. Chiwasha paiwa kikin wasima bulltiara.

Diospa Shimi (mushuk paktachina shimi.). Diospa Shimi. El nuevo testamento en el idioma Quichua de Pastaza en Ecuador. Primera edición, 1992. Segunda edición, 2009. Wycliffe Bible Translators, 2009. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-ara → -arka; ara → karka; aura → kakurka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -wa(k) → -pa(k); sha → shpa.


Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna kimsantin hanllalli allin qillqaypim qillqasqa: "Urin Runasimi / Urin Qhichwa simi", "Shukyachishka Kichwa simi" ñisqapi ("standard": 3 vocales/vowels a/i/u, k/q/w, Quechua sureño, Kichwa unificado).


Ch'uya Qillqamanta rakikuna, achka t'ikrasqakuna, achka k'iti rimaykunapi

Mañaykuna, takikuna, hukkunapas


Last update: 5 Jan 2017. © runasimi.de.  The contents of this page may be distributed for non-commercial purposes, especially for spreading knowledge of the Runasimi language in the world and strengthening its position in its home lands. Please quote the original author (if not mentioned by name, write runasimi.de), and set a link to this page (write down URL, if texts or images of this page are used in printed version).